PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 18 JUN 2020 6:20PM by PIB Thiruvananthpuram

തീയതി: 18.06.2020

 

•    കോവിഡ് 19: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെരോഗം ഭേദമായത് 7390 പേര്‍ക്ക്; ആകെരോഗമുക്തര്‍ 1,94,324 പേര്‍; രോഗമുക്തി നിരക്ക് 52.96 ശതമാനം
•    നിലവില്‍ചികിത്സയിലുള്ളത് 1,60,384 പേര്‍
•    കേന്ദ്ര ആരോഗ്യകുടുംബ ക്ഷേമ മന്ത്രി ഡോ. ഹര്‍ഷ്‌വര്‍ധന്‍ ഇന്ത്യയിലെആദ്യത്തെ മൊബൈല്‍കോവിഡ് 19 ''ഐ-ലാബ്'' (സാംക്രമികരോഗ നിര്‍ണയലാബ്) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 
•    കോവിഡ് 19നെ ഇന്ത്യ മറികടക്കുമെന്നും പ്രതിസന്ധിയെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി
•    കോവിഡ് 19 ചികിത്സ പരിശോധനമൂന്നാം ഘട്ടത്തിനായിസിഎസ്‌ഐആര്‍-സിഡിഐആറിന്റെ ഉമിഫെനോവിര്‍ മരുന്നിന് ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളറുടെ അനുമതി
•    തിരികെഎത്തിയകുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെയും ഗ്രാമീണ ജനതയുടെയുംശാക്തീകരണത്തിനും ഉപജീവനത്തിനുമായി 'ഗരീബ് കല്യാണ്‍ റോജ്ഗര്‍ അഭിയാന്' പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിക്കും.

 

 

 

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIÄ)

 

 

 

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯mhnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcXkÀ¡mÀ

 

 

 

tI-{µ B-tcm-KyIp-Spw-_ t£a-a-{´m-e-b¯n \n-¶p-Å tIm-hn-Uv 19hn-h-c-§Ä; tcm-K-ap-àn-\nc-¡v 52.96 i-X-am\w; C-´y-bp-sS B-Zysam-ss_ÂsFem-_v D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xv tUm. lÀ-jvhÀ-[³

cmPys¯ hnZqcambHäs¸« DÄ{]tZi§Ä, s]s«¶v F¯ns¸Sm³ Ignbm¯ Øe§ÄF¶nhnS§fnemWvsamss_Âem_pIÄhn\ykn-¡pI. Ignª 24 aWn¡qdn\nsScmPy¯v 7390 t]ÀtcmKapàcm-bn.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1632329

 

IÂ-¡-cn¸mS§fpsShmWnPy J\\¯n\mbpÅtee{]{InbIÄ¡vBcw`wIpdn¨v {][m\-a{´n

I¡cnþJ\\ taJeIÄ ]qÀWambnaÕc, aqe[\, ]¦mfn¯,  kmt¦XnIhnZyIÄ¡mbnXpd¶psImSp¡m\pÅkp{][m\ Xocpam\amWvC´ykzoIcn¨n-«p-Å-sX-¶pw {][m\-a{´n ]-dªp.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1632366

 

IÂ-¡-cn¸mS§fpsShmWnPy J\\¯n\mbpÅtee{]{InbIÄ¡vBcw`wIpdn¨v {][m\-a{´n \-S¯n-b {]-`m-jWw

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1632288

 

{KmaoWC´ybnse D]Poh\ Ahkc§Ä hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn {][m\a{´n tamZnPq¬ 20 \v Kco_vIeym¬ tdmkv--KÀ A`nbm³ DZvLmS\w sN¿pw

{KmaoW P\Xbv¡pwIpSntbäsXmgnemfnIÄ¡pw D]Poh\¯n\pÅAhkc§ÄHcp¡p¶Xn\m-Wv ]-²Xn.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1632318

 

2020 Pq¬ 20\v {][m\a{´n {io. \tc{µtam-Zn XpS-¡w Ip-dn-¡p¶ Kcn_vIeym¬ tdmkvKÀA`n-bm-\p-am-bn _-Ô-s¸«p \-S-¶ hmÀ¯mkt½f\w

[-\-a{´n {ioa-Xn \nÀ-a-e ko-Xm-cm-a-\m-WvhmÀ-¯m-k-t½-f-\-s¯ A-`n-kw-t_m-[-\ sN-bv-X-Xv.

hniZmwi-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1632350

 

tI{µ B`y´ca{´n {io. AanXvjmbpsS A[y£-XbnÂtNÀ¶ AhtemI\ tbmK§fpsSXpSÀ¨bm-bn UÂ-lnbnsetImhn-U shÃp-hn-fn t\-cn-Sp-¶-Xn\p kzoIcn¨ \S]-Sn-IÄ

A-Sn-b-´n-c-ambnkm¼nÄ ]-cn-tim-[-\ C-c-«n-bm-¡n. ]-cn-tim-[-\m-tI-{µ-§fpwhÀ-[n-¸n¨p.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632196

 

kn--Fkv--sF--BÀþkn--Un--BÀ--sFbpsSDans^t\m-hn-dn-\v tIm-hnUv -19 Nn-In-Õ-bv-¡m-bp-Å aq-¶mw-L-« ]-cn-tim-[-\-bv-¡v Un-kn-Pn-sF-bpsSAwKoIm-cw

aq¶mw L« ]co£W§ÄInwKvtPmÀPvsaUn¡ÂbqWnthgvknän, tUm. dmw at\mlÀtemly C³Ìnäyq«v Hm^vsaUn¡Â kb³kkv, C--BÀ--F eJv--\u saUn¡ÂtImtf-Pv B³Uv tlmkv-]näÂF¶nhnS§fn \S-¯pw.

hniZmwi§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632338

 

Hmt«mamänIv _mKv km\nssäkÀ sajo³ hnIkn-¸n-¨v ]qÀhsd-bnÂ-sh

Bk³--tkmÄUnhn-j-\n-emWvHmt«mamänIv _mKv km\nssäkÀ sajo³ hnIkn-¸n-¨Xv.

hniZmwi§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632190

 

A©phÀj¯n\pÅnÂC´ysshZypXhml\ \nÀ½mWlºmbn amdpsa¶vtI{µa{´n \nXn³ KUv--I-cn

sshZypXhml\§fpsStaepÅNc¡ptkh\\nIpXn 12 iXam\ambnIpd¨psh¶pw {ioKUv--IcnNq­n¡m«n.

hniZmwi§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632377

 

C´y³ \m-hn-Itk-\ hn-I-kn-¸n-¨ \-h-c£-Iv ]n]n-C I-h-N-§-fp-sS \nÀam-W km-t¦Xn-Ihn-Zy A-©v Fw-F-kv-Fw-C-IÄ-¡p ssI-amdm³ F³-BÀ-Un-kn-bp-sS Aw-K-o-Imcw

{]-Xn-hÀjw ]-¯p-Z-i-e-£-¯n-e-[n-Iw ]n]n-C I-hN-§Ä \nÀ-½n-¡m-\m-Wv e-£y-an-Sp-¶Xv.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632335

 

 

"]IÀ¨hym[n Imes¯ kZv--`cWamXrIIÄ'  F¶ hnjb¯nÂA´mcm{ã knhnÂskÀhâvkn\mbpÅin¸imetI{µa{´n tUm. PntX{µ kn§v-- DZv--LmS\w sNbv--Xp

tImhnUv-- 19 s\ t\cnSp¶XnÂBi¦bÃt_m[h¡cWamWv-- th­sX¶v-- a-{´n ]-dªp.

hniZmwi§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632382

 

Xet¨mdnseizk\ tI{µ¯n-sâ X-I-cmÀtIm-hn-Uv 19 tcm-Kn-I-sfKp-cp-X-cm-h-Ø-bn-te-bv-¡p \-bn-¡p-sa-¶v F-kv-C-BÀ-_n ]T\w

sImÂ-¡-¯ kn--Fkv--sF--BÀþC´y³ C³Ìnäyq«v Hm^vsIan¡Â _tbmfPn (sF--sF--kn--_n) bnse K-thjI kw-L-am-Wv ]T-\w \-S-¯n-bXv.

hniZmwi§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632341(Release ID: 1632487) Visitor Counter : 11