PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 10 JUL 2020 6:49PM by PIB Thiruvananthpuramതീയതി: 10.07.2020

 

 

 

 

•    രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തി നിരക്ക് 62.42 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു; 18 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍/
കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങള്‍ രോഗമുക്തിനിരക്കില്‍ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള്‍ മുന്നില്‍
•    മരണനിരക്ക് 2.72 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു; ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള്‍ കുറവ് 30 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍/കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളില്‍
•    നിലവില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നത് 2,76,882 പേര്‍
•    ഗവണ്‍മെന്റിനോ സമൂഹത്തിനോ ആകട്ടെ, കഠിനമായ ഈ വെല്ലുവിളി നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രേരണയാണ് അനുകമ്പയും ജാഗ്രതയും എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി.
•    കോവിഡ് 19 കാലഘട്ടത്തിലും സമഗ്ര പ്രാഥമികാരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി 41,000-ലധികം ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരത്- ആരോഗ്യക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

 

 

 

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIÄ)

 

 

 

 

 

 

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ

 

 

 

 

 

 

tI-{µ B-tcm-Ky Ip-Spw-_ t£a-a-{´m-e-b¯n \n-¶p-Å tIm-hn-Uv 19 hn-h-c-§Ä: cmPy¯v tcmKapàn \n-c¡v 62.42 i-X-am-\-am-bn; 18 kw-Øm-\-§Ä/tI-{µ-`-c-W-{]-tZi-§Ä tcm-K-ap-àn-\n-c¡n tZ-io-b i-cm-i-cn-tb¡mÄ ap¶nÂ; tImhnUv acW\nc¡v 2.72 iXam\ambn Ipd-ªp.

Ignª 24 aWn¡qdn\nsS 19,138 t]cm-Wv tcmKapàn t\Snb-Xv. \nehn 2,76,882 t]cmWv NnInÕbnep-ÅXv.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637758

 

41,000¯ne[nIw Bbpjvam³ `mcXv þ BtcmKy, t£a tI{µ§Ä cmPy¯v ka{K {]mYanI BtcmKy kpc£ \Â-Ip¶p

2022 HmsS 1,50,000 t¯mfw D] BtcmKy tI{µ§sfbpw {]mYanI BtcmKy tI{µ§sfbpw BtcmKyt£a tI{µ§fm¡n am-äpw.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1637742

 

doh AÄ{Sm saKm kutcmÀP ]²Xn {][m\a{´n {io. \tc{µ tamZn cm{ã¯n\p kaÀ¸n-¨p

21þmw \qäm­nse DuÀÖmhiy§fpsS am[yaamIpw kutcmÀÖw; ImcWw kutcmÀÖw Dd¸pÅXpw ip²hpw kpc£nXhp-am-sW¶p {][m\-a{´n

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637756

 

doh AÄ{Sm saKm kutcmÀP ]²-Xn D-Zv-Lm-S-\-th-fbn {][m\a{´n {io. \tc{µ tam-Zn \-S¯n-b A-`n-kw-t_m-[-\-bp-sS ]qÀ-W-cq]w

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637693

 

hnhn[ taJeIfnse hnZKv[ sXm-gn- k-¼-¯nsâ B-h-iyþhnXcW hnShv \n-I-¯m³ \nÀ-an-X-_p-²nbn A-[n-jvTn-Xamb "A-kow' Un-Pn-ä ¹m-äv-t^m-an-\p XpS-¡w Ip-dn¨v ss\]pWy hnIk\, kwcw-`I a{´m-e-bw

{]tZi§fpsSbpw {]mtZinI hyhkmb Bhiy§fpsSbpw ASnØm\¯n sXmgnemfnIfpsS hniZmw-i§Ä t]mÀ-«Â e-`y-am-¡pw.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637755

 

cm-Pyc£ma{´n {io cmPv--\mYv kn§v dn¸»nIv Hm^v sImdnbbpsS {]Xntcm[ a{´nbpambn sSent^m¬ kw`mjWw \S-¯n

almamcns¡XnscbpÅ BtKmf t]mcm«¯n ]ckv]cw klIcn¡mhp¶ taJe-I-sf¡pdn¨pw Ccphcpw NÀ¨ sNbv-Xp.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637724

 

hymhkmbnI DÂ--¸mZ\ kqNnI-bpsS 2020 sabv amk-s¯ Izn-¡v FÌnta-äv (ASnØm\w 2011þ12 = 100)

2020 sabv amks¯ kqNnI 88.4 BWv, 2020 G{]nen CXv 53.6 Bbncp¶p.

hniZmwi§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1637781

 

kwØm\§Ä¡pw tI-{µ-`-c-W-{]-tZ-i-§Ä-¡pw B-ß-\nÀ`À `mcXv ]²Xn {]Imcw A\phZn-¨ kuP\y `£y[m\y§fpsS-bpw ]-bÀ-h-À-K-§-fp-sS-bpw hnXcWw 2020 HmKÌv 31 \Iw ]qÀ¯nbm¡pw

sabv amk¯n 2.24 tImSn KpWt`màm¡Ä¡pw 2020 PqWn 2.25 tImSn KpWt`màm¡Ä¡pw kwØm\-§fpw tI-{µ-`-c-W-{]-tZ-i-§fpw 2,32,433 sa{SnIv S¬ `£y[m\y§Ä hnXcWw sNbvXXmbn tI{µa{´n cmw hnemkv ]m-kzm³ Adnbn-¨p.

hniZmwi§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1637591

 

C-e-{În-Iv hml\ NmÀPnwKv bqWnäpIfpw A-\p-_-Ô ku-I-cy-§fpw Øm-]n-¡p-¶-Xn-\v t\mbnU AtXmdnänbp-am-bn C-C-F-kvFÂ IcmÀ H-¸n«p

tIm-hn-Un-\p-ti-j-ap-Å Im-e-L-«-¯n Cþsam_n-en-än kw-hn-[m-\-§Ä-¡m-bn A-Sn-Øm-\-ku-I-cy-hy-h-Øn-Xn cq-]-s¸-Sp-¯m\pw Cu ]¦mfn¯w klmbn¡pw.

hniZmwi§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1637584

 

tIm-hn-Un-\p-ti-jw ap-f hy-h-kmbw cm-Py-¯nsâ k¼Zv --hyhØbpsS {][m\ LSI§fnsem-¶m-Ip-sa¶v tUm. PntX{µ knwKv

{][m\a{´n {io. \tc{µtamZnbpsS ""{]m-tZ-in-I-X-bv-¡m-bv i-Ð-ap-bÀ-¯q'' F-¶ B-lzm-\-¯n\v C-Xv  B¡w Iq«psa¶pw a{´n ]dªp.

hniZmwi§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1637786

 

 

FACTCHECK

 

 
(Release ID: 1637916) Visitor Counter : 6


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Marathi , Assamese , Bengali , Manipuri , Punjabi , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada