PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 04 JUL 2020 6:27PM by PIB Thiruvananthpuram

തീയതി: 04.07.2020

 

 

 

•    കോവിഡ്മുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം ചികിത്സയിലുള്ളവരേക്കാള്‍ 1,58,793 കൂടുതല്‍
•    രോഗമുക്തിനിരക്ക് 60.81 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗമുക്തരായത് 14,335 പേര്‍, ആകെ രോഗമുക്തര്‍ 3,94,226.
•    കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,42,383 സാമ്പിള്‍ പരിശോധിച്ചതോടെ ആകെ പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം 95,40,132 ആയി; പരിശോധന നടത്താന്‍ 1087 ലാബുകള്‍.
•    ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യജീവിതങ്ങളെയും  സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളെയും മഹാമാരി ബാധിക്കുമ്പോള്‍ പ്രത്യാശയുടെ ദീപസ്തംഭമാണ്  ബുദ്ധസന്ദേശം എന്ന് രാഷ്ട്രപതി
•    ലോകം അനിതരസാധാരണമായ വെല്ലുവിളികള്‍ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബുദ്ധന്റെ ആശയങ്ങളില്‍ നിന്നു പരിഹാരം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.
•    ആത്മഭാരത് 'ഇന്നൊവേഷന്‍ ചലഞ്ചി'ന് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
•    എന്‍.ഇ.ഇ.ടി, ജെ.ഇ.ഇ മെയിന്‍സ്, അഡ്വാന്‍സ് പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

 

 

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIfpw ]nsF-_n H-cp¡nb ^mÎv sN¡v kwhn[m\hpw CtXmsSm¸w)

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ


 

 

 

tI-{µ B-tcm-Ky Ip-Spw-_ t£a-a-{´m-e-b¯n \n-¶p-Å tIm-hn-Uv 19 hn-h-c-§Ä: tcmKapàcpsS F®w NnInÕbnepÅhtc¡mÄ 1.6  e£¯n A[nIw; tcmKapàn\nc¡v 60.81 iXam\w; 95 e£¯ntesd km¼nfpIÄ  ]cntim-[n-¨p

cmPy¯v tcmKw t`ZambhcpsS BsI F®w 3,94,226 BWv. 2,35,433 t]cmWv cmPy¯v NnInÕbnep-ÅXv.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1636452

 

-temIsa¼mSpapÅ a\pjyPohnX§sfbpw  k¼Zv--hyhØIsfbpw almamcn _m[n¡pt¼mÄ {]XymibpsS Zo]kvXw`amWv  _p²ktµiw F¶v cmjv--{S]Xn

[À½ N{I Zn\mNcWamb C¶v  A´mcm{ã _p²aX tIm¬s^Utdj³ kwLSn¸n¨ shÀNz ]cn]mSnbn kwkmcn¡pIbmbncp¶p cm{ã-]Xn.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1636348

 

[À½ N{I Zn\mhkc¯ns\ {][m\a{´n A`nkwt_m[\ sNbv-Xp

temIw C¶v A\nXckm[mcWamb shÃphnfnIÄs¡Xnsc t]mcmSpIbmWv, CXn\pÅ F¶pw \ne\n¡p¶ ]cnlmc§Ä _p²sâ Bib§fn \n¶p­m¡m³ Ignbp-sa¶p {][m\a{´n ]d-ªp.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1636369

 

[À-½-N-{I-Zn-\¯n {]-[m-\-a-{´n \-S¯n-b A-`n-kw-t_m-[-\-bp-sS ]qÀ-W-cq]w.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1636324

 

[-\z´-cn cYw: tIm-hn-Uv C-X-c B-tcm-Ky-tk-h\-§Ä h-o-«p-]-Sn-¡-se-¯n-¨v A-l-½-Zm-_mZv

B-bp-jv tUmÎÀ, ]m-cm-sa-Un-¡Âþt\-gv-kn-Mv Po-h-\-¡mÀ, A-l-½-Zm-_m-Zv ap-\n-kn-¸Â tImÀ-¸-td-j³ AÀ-_³ slÂ-¯v skâ-dn-se {]m-tZin-I sa-Un-¡Â Hm-^o-kÀ F-¶n-h-cm-Wv Cu k-©-cn-¡p¶ B-tcm-Ky-tI-{µ-¯n-ep-ÅXv.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1636359

 

\n-co-£-Whpw t_m-[-hÂ-¡-c-Whpw i-à-am¡m³ ta-Lm-e-b-bn 6700 B-iamÀ cwK¯v

I-s­-bv³-saâv tkm-Wp-Ifn C-h-cp-sS {]-hÀ¯-\w D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯m-\m-bn ]-cn-io-e-\hpw \ÂIn.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1636402

 

B-ß-\nÀ-`À `mc-Xv C-s¶m-th-j³ N-e-©n-\p XpS-¡w Ip-dn-¨v {]-[m-\-a{´n

X-t±-io-b-am-bn \n-e-hm-c-apÅ sam-ss_Â B-¸p-IÄ \nÀ-½n-¡p-¶-Xn-\p-Å A-h-k-c-am-Wv C-s¶m-th-j³ N-e©v.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1636420

 

BXv--a\nÀ`À `mc-Xv sam-ss_ B¸v Cs¶mthj³ Ne©n ]s¦Sp¡m³ sSIv kaqlt¯mSv A`yÀ-°n¨v {][m\a-{´n

hn]Wnsb Xr]v--Xns¸Sp¯p¶Xn-\pw tem-I-t¯m-Sp aÕcn¡p¶Xn\pw Ignbp¶ B¹nt¡j\pIÄ hnIkn-¸n¡m³ {]-[m-\-a{´n \nÀ-tZ-in¨p.

hniZmwi§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1636428

 

UnPnä C-´yþB-ß-\nÀ-`À `m-c-Xv F¶ {][m\a{´nbpsS ImgvN¸m-Sv ]qÀ-¯o-I-cn-¡m-³ "UnPnä C´y Bß\nÀ`À`mcXv B¸v Cs¶mthj³ N-e-©n'\p XpS-¡w Ip-dn-¨v C-e-t{Îm-Wn-Ivkvþ hn-h-c-km-t¦Xn-I a-{´m-e-bhpw \n-Xn B-tbm-Kpw

\nehnep-Å B¹nt¡j\pIfp-sS t{]m-Õm-l-\-hpw ]p-Xnb B¹nt¡j\pIfpsS hnIk-\hpw e-£y-an-«m-Wv {]-hÀ-¯\w.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1636407

 

F³-C-CSn, sPCC sabn³kv & AUzm³-kv ]-co-£-I-fp-sS ]p-Xp¡nb XobXnIÄ {]Jym-]n-¨v am-\-h-hn-`-h-ti-jn hnIk\-a{´n

sPCC sabn³ ]-co£ 2020 sk]väw_À 1 apXÂ 6 h-sc-bpw sPCC AUzm³kv ]co£ 2020 sk]väw_À 27 \pw \-S-¡pw. F³-CCSn ]co£ 2020 sk]väw_À 13 \v \S¡psa¶pw a{´n A-dn-bn¨p.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1636265

 

Ibäp-a-Xn {]-{In-b {Zp-X-K-Xnbn ]qÀ-h-Øn-Xn {]m-]n-¡p-¶-Xn-sâ ]-Ým-¯-e¯n I-b-äp-a-Xn-¡m-cp-sS {]-b-Xv-\§-sf A-`n-\-µn¨v {io. ]obpjv tKmbÂ

A¬tem¡v 2.0 IqSp-X C-f-hp-IÄ A-\p-h-Zn-¨-Xn\m Imcy§Ä IqSpX sa¨s¸Spsa¶v {]Xo£n¡p¶-Xmbpw A-t±lw ]dªp.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1636250

 

tIm-hnUv 19 a-lm-am-cn-bp-sS ]-Ým-¯-e-¯n ImÀjnI {]hÀ¯-\-§Ä kpK-a-am-¡m³ \S]Sn-IÄ kzo-I-cn-¨v ImÀjnI, klIcW, IÀjIt£a h-Ip¸v

Jmcn^v hn-f-I-fp-sS hn-X-bv¡Â Iq-Sp-X hn-kv-Xr-Xn-bn \-S-¯m³ -km-[n¨p.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1636289

 

 

tIm-hn-Un-\p-ti-j-apÅ ImeL«¯n C-´ysb Hcp km¼¯nI iàn-bm-bn h-fÀ-¯p-¶-Xn-\ h-S-¡p-Ing-¡³ ta-J-e ap-Jy-]-¦p h-ln-¡pw: tUm. PntX{µ knw-Kv

taJebnse h\n-Xm- kz-bw-klm-b kwL-§Ä hn-I-k-\-]-Ùm-hn ]pXn-b D-bc-§Ä I-s­-¯p-¶p-sh-¶pw tUm. Pn-tX-{µ-kn-Mv ]-dªp.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1636426

 

FACTCHECK

 

 

 

 

 

 



(Release ID: 1636571) Visitor Counter : 146