PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 24 JUN 2020 6:27PM by PIB Thiruvananthpuram

തീയതി: 24.06.2020

 

    രാജ്യത്ത് ദിവസേനയുള്ള കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ എണ്ണം 2 ലക്ഷം കടന്നു; പരിശോധന നടത്തുന്നത് 1000 ലാബുകളില്‍
•    കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 10,495 പേര്‍ കോവിഡ് മുക്തരായി; രോഗം ഭേദമായവരുടെ ആകെ എണ്ണം 2,58,684; രോഗമുക്തി നിരക്ക് 56.71%
•    നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത് 1,83,022 പേര്‍.
•    വിവിധമേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് ചരിത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭായോഗം.
•    പ്രതിസന്ധിയിലായ സൂക്ഷ്മ- ചെറുകിട- ഇടത്തരം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കായി എംഎസ്എംഇ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ധനസഹായ പദ്ധതി

 

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIfpw ]nsF-_n H-cp¡nb ^mÎv sN¡v kwhn[m\hpw CtXmsSm¸w)

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ

 

 

 

 

 

 

 

tI-{µ B-tcm-Ky Ip-Spw-_ t£a-a-{´m-e-b¯n \n-¶p-Å tIm-hn-Uv 19 hn-h-c-§Ä:]-cn-tim-[\-IÄ Znh-kw 2 e-£w F-¶ \n-c-¡nÂ; em-_p-I-fp-sS F-®w B-bn-c-ambn

cm-Py-¯m-sI ]-cn-tim-[n¨Xv 73,52,911 km¼n-fp-IÄ. CXphsc 2,58,684  t]cmWv tImhnUvþ19 ap-à-cmbXv. tcmKapàn \nc¡v 56.71 iX-am\w. \nehn 1,83,022 t]cm-Wv NnInÕbnepÅXv.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1633932

 

hnhn[taJeIfnse ASnØm\kuIcyhnIk\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xv e£yan«v Ncn{X]camb Xocpam\§fpambn tI{µa{´nk`mtbm-Kw

Xocpam\§Ä¡v {][m\-a{´n {io \tc{µtamZnbpsS A[y£Xbn IqSnb tI{µa{´nk`m tbmKamWv A\paXn \ÂIn-bXv.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1633998

 

arK]me\ ASnØm\kuIcy hnIk\\n[n  cq]oIcW¯n\v tI{µ a{´nk`m AwKo-Imcw

15,000 tImSn cq]-bpsS hnIk\-\n[n cq]oI-cn-¡m-\mWp tI{µ a{´nk`m tbmKw A\paXn \Â-InXv.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1633991

 

{][m\a{´n ap{Z tbmP\bv¡v-- IognepÅ inip temWpIÄ¡v-- 12 am-k-t¯-bv¡v 2 iXam\w ]enibnf-hv-

tIm-hn-Uv 19 Im-e-s¯ \-ãw ]-cn-l-cn¡m³ sN-dpIn-S hy-h-km-b-§Ä-¡p ]²-Xn k-lm-b-I-am-Ipw.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1633895

 

{]-Xn-k-Ôn-bn-em-b kq£v-a þ sN-dpInS þ C-S¯-cw hy-h-km-b-§Ä-¡v k-lm-b-I-am-bn Fw-F-kvFwC a{´m-e-b-¯n-sâ ]pXn-b [-\-klm-b ]²-Xn

c-­p e-£w Fw-F-kv-Fw-C-IÄ-¡v ]-²-Xn 20,000 tIm-Sn- cq]-bpsS Kymcân \Â-Ipw.

hniZmwi§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1633907

 

tImhnUv tcmKnIÄ¡mbn 250 sFknbp InS¡IÄ DÄs¸sS 20,000 InS¡IÄ ASp¯ BgvNtbmsS tZiob XeØm\-¯v k-Ö-am-¡p-sa¶v tI{µ B`y´ca{´n {io. AanXv jm

O-¯mÀ-]p-cn-se 10,000 In-S-¡-I-fp-Å tIm-hn-Uv sI-bÀ skâÀ Pq¬ 26\Iw {]-hÀ-¯-\-£-a-am-Ipw.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1633751

 

Ip-Sn-tb-ä-s¯m-gn-em-fn-IÄ¡pw a-äp-am-bn A-Sn-Øm-\kuI-cy ]-²-Xn-Ifn HtÎm_À 31 h-sc-bpff 125 Zn-h-k-§fn 1800 tImSn cq]-bpsS 8 e£w sXmgn Zn\-§Ä kr-ãn¡m³ sdbnÂ--th

6 kwØm\§-fn-se 116 PnÃIfn \S¸m-¡p¶ "Kcn_v Ieym¬ tdmkvKÀ A-`n-bmsâ' ]ptcmKXn sdbnÂ--th a{´mebw AhtemI\w sNbvXp.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1633963

 

C´yþdjy {]Xntcm[ klIc-W-s¯-¡p-dn¨v d-jy-bpsS D]{][m\a{´nbp-ambn NÀ-¨ \S¯n c£ma-{´n

tamkvtImbn I-gn-ª Zn-h-k-amWv d-jy-bpsS D]{][m\a{´n bqdn t_mdntkmhpambn c£ma{´n {io. cmPv--\mYv knw-Kv NÀ-¨ \-S-¯n-b-Xv.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1633801

 

KpW\nehmc¯n {i² tI{µoIcn¡m\pw ]pXnb e-£y-§-fpw tkh\-§fpw I-s­-¯m\pw a-Õ-cm-[n-jvTn-X-am-Im-\pw I-b-äp-a-Xn-¡m-tcm-Sv B-lzm-\w sN-bvXv hmWnPy hyhkmb a{´n {io. ]obpjv tKmbÂ

kÀhokv FIv--kv--t]mÀ«v {]tamj³ Iu¬knensâ (Fkv--C]nkn) `mchm-ln-IÄ, hnhn[ tkh\ taJeIsf {]Xn-\n-[m-\w sN-¿p¶-hÀ F-¶n-h-cp-am-bn \-S¯n-b tbm-K-¯-n-em-Wv a-{´n-bp-sS B-lzm\w.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1633729

 

cm-Py-s¯ ap³\nc B-bp-jv hn-Z-Kv-[-cp-sS hnÀNz ao-än-s\ A-`n-kw-t_m-[-\-sN-bv-Xv tUm. Pn-tX-{µ knMv

tcm-K-{]-Xn-tcm-[-ti-jn hÀ-[n-¸n-¡p-¶-Xn-sâ {]m-[m\yw tI-{µ-a-{´n F-Sp-¯p]-dªp.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1633749

 

D-¶-X hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§Ä-¡m-bn "bp-àn 2.0' ]p-d-¯nd-¡n tI-{µ am-\-h-hn-`-h-ti-jn hnI-k-\ a{´n

"bp-àn'-bp-sS B-Zy ]-Xn-¸n-sâ ^-e-§Ä D-S³ ]p-d-¯n-d-¡p-sa¶pw {io. c-ta-iv s]m-{Jn-bm \n-im¦v

hniZmwi§Ä-¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1633700

 

Hm-¸-tdj³ k-ap{Ztk-Xp þ 198 C´y³ ]u-c-·m-sc amÂ-Zo-hvkn \n-¶p Xn-cn-sI-sb-¯n¨v sF--F³--F-kv sFcm-h¯v

C-´y-bpsS \mhnItk-\ amÂ-Zo-hv-kn \n-¶v C-Xp-hsc 2386 ]uc-·m-sc-bm-Wv Xn-cn-sI-sb-¯n-¨-Xv.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1633742

 

Pn-]nBÀ-F A-\p-h-Zn-¡-s¸-«-hÀ-¡v tIm-hn-Uv 19 ]-Ým-¯-e¯n H-ä¯-h-W Cfhv

2020 Pqsse 15 hsc, 15 Zn-h-k-s¯ A[nI C-f-hm-Wv A-\p-h-Zn-¨n-«p-ÅXv.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1633693

 

kn-F-kv-sF-BÀþF³-C-C-BÀ-sF-bn ]-cn-tim-[n¨-Xv 3000e-[nIw tIm-hn-Uv 19 km-¼n-fpIÄ

{]-Xn-Zn-\w 50 km-¼n-fp-I-fm-Wv C-hn-sS ]-cn-tim-[n-¡-m-\m-IpI.

hniZmwi§Ä-¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1633846

 

tIm-hn-Uv 19 tI-{µo-I-cn-¨v ]-IÀ-¨-hym-[n-I-fp-sS X-·m-{Xm-Nn-In-Õ-bp-am-bn _-Ô-s¸-« ]-cn-io-e-\-]-cn-]m-Sn-¡p XpS-¡w Ip-dn-¨v sP-F³-kn-F-F-kvBÀ

hniZmwi§Ä-¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1633847

 

 

 

 

 

 

 

FACTCHECK

 

Image

 (Release ID: 1634188) Visitor Counter : 23