ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

കേന്ദ്രം കോവിഡ്-19 വാക്സിനുകൾക്ക് പുതിയ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകൾ തെറ്റും വാസ്തവ വിരുദ്ധവുമാണ്

Posted On: 03 MAY 2021 1:50PM by PIB Thiruvananthpuram

 

 

കേന്ദ്രം കോവിഡ്-19 വാക്സിനുകൾക്ക് പുതിയ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുമാർച്ച് 2021-ന് ആണ് കേന്ദ്രം നിലവിലെ രണ്ട് വാക്സിൻ നിർമ്മാതാകൾക്ക് അവസാനമായി ഓർഡർ നൽകിയത് (SII- ക്ക് 100 മില്യൺ ഡോസുകളുംഭാരത് ബയോടെക്കിന് 20 മില്യൺ ഡോസുകളുംഎന്ന് ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 റിപോർട്ടുകൾ തെറ്റും വാസ്തവ വിരുദ്ധവുമാണ്.

2021 ഏപ്രിൽ 28ന്മെയ്ജൂൺജൂലൈ മാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോവിഷീൽഡ് വാക്സിന്റെ 11 കോടി ഡോസുകൾക്ക് 1732.50 കോടി രൂപയുടെ 100% അഡ്വാൻസ് (TDS കഴിഞ്ഞിട്ട് 1699.50 കോടി രൂപസീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയിരുന്നുഇതുവരെ, 10 കോടി കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ഡോസുകൾക്ക് നൽകിയ ഓർഡറിൽ, 8.744 കോടി ഡോസുകൾ, 2021 മെയ് 3 വരെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഇത് കൂടാതെ, 2021 ഏപ്രിൽ 28ന്മെയ്ജൂൺജൂലൈ മാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 5 കോടി കോവാക്സിൻ ഡോസുകൾക്ക് 787.50 കോടി രൂപയുടെ 100% അഡ്വാൻസ് (TDS കഴിഞ്ഞിട്ട് 772.50 കോടി രൂപഭാരത് ബയോടെക്കിനും നൽകിയിരുന്നുഇതുവരെ, 2 കോടി കോവാക്സിൻ ഡോസുകൾക്ക് നൽകിയ ഓർഡറിൽ, 0.8813 കോടി ഡോസുകൾ, 2021 മെയ് 3 വരെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഇതിനാൽപുതിയതായി ഓർഡറുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വാർത്തകൾ തെറ്റാണ്.

2021 മേയ് 2 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരംഭാരത സർക്കാർ ഇതുവരെ 16.54 കോടിയിൽ അധികം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുംകേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 78 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ഡോസുകൾ ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയുംകേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും കൈവശം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനായി ബാക്കിയുണ്ട്. 56 ലക്ഷത്തിലധികം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ അടുത്ത 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുംകേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമായി ലഭിക്കും.

കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ച വാക്സിനുകളുടെ 50% എല്ലാ മാസവും ഭാരത സർക്കാർ ഇനിയും വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കുംഅങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന വാക്സിനുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നല്കിയതുപോലെ സൗജന്യമായിതന്നെ നൽകും.

 (Release ID: 1715838) Visitor Counter : 262