ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

2021-22 ലെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രധാന  സവിശേഷതകൾ

Posted On: 01 FEB 2021 2:07PM by PIB Thiruvananthpuramകേന്ദ്ര ധനകാര്യ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി. നിർമല സീതാരാമൻ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ്

അവതരിപ്പിച്ചു.   കോവിഡ് -19 നെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം 2021 വരെ തുടരുകയാണെന്നും ചരിത്രത്തിലെ ഈ

നിമിഷം, കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, തന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങൾ

മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ ഉദയമാണെന്നും  പ്രസ്താവിച്ചു വാഗ്ദാനത്തിന്റെയും

പ്രത്യാശയുടെയും നാടാകാൻ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ തയ്യാറാണെന്ന് ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2021-22 ന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ താഴെപ്പറയുന്നു :
 
2021-22 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ 6 തൂണുകൾ :

1. ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും
2. സാമ്പത്തിക മൂലധനവും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും
3. അഭിലാഷ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള സമഗ്ര വികസനം
4. മനുഷ്യ മൂലധനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു
5. നവീനാശയങ്ങൾ, ഗവേഷണ - വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
6. വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റും പരമാവധി ഭരണവും
 
ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും
ആരോഗ്യത്തിനും സ്വാസ്ഥ്യത്തിനുമായി 2020-21 ലെ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം  2,23,846 കോടി രൂപ

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  2020-21 ൽ 94,452 കോടി രൂപയായിരുന്നു - വർദ്ധനവ് 137%.

പ്രതിരോധം, ചികിത്സ, ക്ഷേമം എന്നീ മൂന്ന് മേഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ :
 
വാക്സിനുകൾ
COVID-19 വാക്‌സിനായി  2021-22 ൽ 35,000 കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ  - നിലവിലെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന്  രാജ്യത്തുടനീളം

ലഭ്യമാക്കും.  പ്രതിവർഷം 50,000 ശിശുമരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും.
 
ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ

ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൌത്യത്തിന് പുറമെ പ്രധാനമന്ത്രി ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ത് ഭാരത് യോജന എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു

പദ്ധതിയ്ക്കായി 6 വർഷത്തേക്ക് 64,180 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ത് ഭാരത് യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രധാന ഇടപെടലുകൾ :


17,788 ഗ്രാമീണ, 11,024 നഗര ആരോഗ്യ-സ്വാസ്ഥ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ
4 മേഖല ദേശീയ വൈറോളജി  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ
15  അത്യാഹിത ഓപ്പറേഷൻ സെന്ററുകളും 2 മൊബൈൽ ആശുപത്രികളും
എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും സംയോജിത പൊതുജനാരോഗ്യ ലാബുകളും 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 3382 ബ്ലോക്ക് പബ്ലിക്

ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റുകളും
602 ജില്ലകളിലും 12 കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്കുകൾ
നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ (എൻ‌സി‌ഡി‌സി), അതിന്റെ 5 പ്രാദേശിക ശാഖകൾ, 20

മെട്രോപൊളിറ്റൻ ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുക
എല്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ ലാബുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും / കേന്ദ്ര ഭരണ

പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും സംയോജിത ആരോഗ്യ വിവര പോർട്ടൽ വിപുലീകരിക്കുക
17 പുതിയ പൊതുജനാരോഗ്യ യൂണിറ്റുകളും നിലവിലുള്ള 33 പൊതുജനാരോഗ്യ യൂണിറ്റുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തലും
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തെക്ക്-കിഴക്കൻ ഏഷ്യ മേഖലയ്ക്കുള്ള പ്രാദേശിക ഗവേഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോം
9 ബയോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ III ലബോറട്ടറികൾ
 
പോഷകാഹാരം
പോഷൻ ദൌത്യം രണ്ടാം ഘട്ടം സമാരംഭിക്കും:
പോഷക ഉള്ളടക്കം, വിതരണം, ഔട്ട്‌റീച്ച്, ഫലം എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുബന്ധ പോഷകാഹാര

പദ്ധതിയും പോഷൻ അഭിയാനും ലയിപ്പിക്കും
112 അഭിലാഷ ജില്ലകളിലുടനീളം പോഷക ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് തീവ്രമായ തന്ത്രം സ്വീകരിക്കും
 

ജലവിതരണം സാർവത്രികമാക്കും
ജൽ ജീവൻ മിഷന് (അർബൻ) 5 വർഷത്തിനിടെ 2,87,000 കോടി രൂപ.
2.86 കോടി ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ
എല്ലാ 4,378 നഗര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സാർവത്രിക ജലവിതരണം
500 അമൃത് നഗരങ്ങളിലെ ദ്രാവക മാലിന്യ സംസ്കരണം
 

സ്വച്ഛ് ഭാരത്, സ്വസ്ത് ഭാരത്
അർബൻ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ 2.0 നായി 5 വർഷത്തിനിടെ 1,41,678 കോടി രൂപ

സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ) 2.0 പ്രകാരമുള്ള പ്രധാന ഇടപെടലുകൾ :
സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം,  മലിനജല സംസ്കരണം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കുക
മാലിന്യത്തിന്റെ ഉറവിടം വേർതിരിക്കൽ
ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുറയ്ക്കൽ
നിർമ്മാണ-പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ

വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക


ശുദ്ധവായു
 
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനസംഖ്യയുള്ള 42 നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വായു മലിനീകരണം നേരിടാൻ 2,217 കോടി രൂപ


സ്ക്രാപ്പിംഗ് നയം
പഴയതും യോഗ്യതയില്ലാത്തതുമായ വാഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധ വാഹന സ്ക്രാപ്പിംഗ് നയം

ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകളിലെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനകൾ:
വ്യക്തിഗത വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 20 വർഷത്തിനുശേഷം
വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 15 വർഷത്തിനുശേഷം

ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവുമായ മൂലധനവും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും
 
പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം (പി‌എൽ‌ഐ)
 
13 മേഖലകളിലെ പി‌എൽ‌ഐ പദ്ധതികൾക്കായി അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1.97 ലക്ഷം കോടി രൂപ

പ്രധാന മേഖലകളില്‍ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ നല്‍കാനും ആഗോള ചാമ്പ്യന്‍മാരെ സൃഷ്ടിക്കാനും

പരിപോഷിപ്പിക്കാനും  ഉതകുന്ന പദ്ധതികളുമായി 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ കേന്ദ്രബജറ്റ്. ഈ സാമ്പത്തിക

വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗവണ്‍മെന്റ് 1.97 ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുമെന്ന്

ധന, കോര്‍പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി. നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ഉല്‍പാദന കമ്പനികള്‍ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും 5

ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി മാറുന്നതിന് പ്രധാന കഴിവുകളും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും

കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി രാജ്യത്തിന്റെ ഉല്‍പാദന മേഖല

സുസ്ഥിരമായി ഇരട്ട അക്കത്തില്‍ വളരേണ്ടതുണ്ട്. ആത്മ നിര്‍ഭാര്‍ ഭാരതത്തിനായി ആഗോള ചാമ്പ്യന്‍മാരെ

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു 13 മേഖലകള്‍ക്ക് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ലിങ്ക്ഡ് ഇന്‍സെന്റീവ് (പിഎല്‍ഐ) പദ്ധതികള്‍

പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

തുണിത്തരങ്ങൾ
 
പി‌എൽ‌ഐക്ക് പുറമേ മെഗാ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ടെക്സ്റ്റൈൽ‌സ് പാർക്കുകൾ‌ (മിത്ര) പദ്ധതി:
3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 7 ടെക്സ്റ്റൈൽ പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും
ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായം ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരിക്കാനും വലിയ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും

തൊഴിലവസരങ്ങളും കയറ്റുമതിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും
 

അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ
 
ദേശീയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ്ലൈൻ (എൻ‌ഐ‌പി) 7,400 പ്രോജക്ടുകളായി വികസിപ്പിച്ചു:
ഏകദേശം 217 പ്രോജക്ടുകൾ. 1.10 ലക്ഷം കോടി പൂർത്തിയായി
എൻ‌ഐ‌പിക്കുള്ള ധനസഹായം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ഊർജ്ജ മേഖലകളിലെ നടപടികൾ:
സ്ഥാപന ഘടനകളുടെ സൃഷ്ടി
ആസ്തികൾ ധനസമ്പാദനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു
മൂലധനച്ചെലവിന്റെ വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
 

സ്ഥാപന ഘടനകളുടെ സൃഷ്ടി : ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസിംഗ്
ഡെവലപ്മെൻറ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ (ഡി‌എഫ്‌ഐ) രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മൂലധനമായി 20,000 കോടി

രൂപ
3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 5 ലക്ഷം കോടി വായ്പാ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർദ്ദിഷ്ട ഡിഎഫ്ഐ പ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കും

ആസ്തി  ധനസമ്പാദനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു
ദേശീയ ധനസമ്പാദന പൈപ്പ്ലൈൻ സമാരംഭിക്കും

പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്തി ധനസമ്പാദന നടപടികൾ :

അഞ്ച് ടോൾ റോഡുകൾ 5,000 കോടി NHAIInvIT ലേക്ക് മാറ്റുന്നു
7,000 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ആസ്തികൾ PGCILInvIT ലേക്ക് മാറ്റും
കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിനുശേഷം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിപാലനത്തിനുമായി റെയിൽവേ ധനസമ്പാദനം

നടത്തുന്നതിന് സമർപ്പിത ചരക്ക് ഇടനാഴികൾ  
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മാനേജ്മെൻറ് ഇളവുകൾക്കുമായി ധനസമ്പാദനം നടത്തേണ്ട അടുത്ത ഘട്ടം

വിമാനത്താവളങ്ങൾ
ഗെയിൽ, ഐ‌ഒ‌സി‌എൽ, എച്ച്പി‌സി‌എൽ എന്നിവയുടെ എണ്ണ, വാതക പൈപ്പ്ലൈനുകൾ
ടയർ 2,3  നഗരങ്ങളിൽ AAI വിമാനത്താവളങ്ങൾ
മറ്റ് റെയിൽ‌വേ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ ആസ്തികൾ
 കേന്ദ്ര വെയർ‌ഹൌസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ, നാഫെഡ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

ഗോഡൌണുകൾ
സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ
 

മൂലധന ബജറ്റിൽ കുത്തനെ വർദ്ധനവ്
 2021-22 ലെ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 5.54 ലക്ഷം കോടി മൂലധന ചെലവ് - 34.5 ശതമാനം വർധന.  2020-21 ലെ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

4.12 ലക്ഷം കോടി അനുവദിച്ചിരുന്നു.
മൂലധനച്ചെലവിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 2 ലക്ഷം കോടി രൂപ.
മൂലധനച്ചെലവിൽ മികച്ച പുരോഗതി പ്രകടമാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ / പരിപാടികൾ / വകുപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി

സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിന് 44,000 കോടി രൂപ

റോഡുകളും ഹൈവേകളും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ
 
റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രാലയത്തിന് ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഹിതം - 1,18,101 ലക്ഷം

കോടി രൂപ.ഇതിൽ 1,08,230 കോടി രൂപയാണ് മൂലധനത്തിനുള്ളത്.
5.35 ലക്ഷം കോടി ഭാരത്മാല പരിയോജനയ്ക്ക്, 13,000 കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള റോഡുകൾ. നിർമാണത്തിന് 3.3

ലക്ഷം കോടി രൂപ:
3,800 കിലോമീറ്റർ ഇതിനകം നിർമിച്ചു
2022 മാർച്ചോടെ നിർമാണത്തിനായി 8,500 കിലോമീറ്റർ കൂടി നൽകും
ദേശീയപാത ഇടനാഴികളുടെ 11,000 കിലോമീറ്റർ അധികമായി 2022 മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാകും
സാമ്പത്തിക ഇടനാഴികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു:
തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 3,500 കിലോമീറ്റർ എൻ‌എച്ചുകൾക്ക് 1.03 ലക്ഷം കോടി രൂപ
കേരളത്തിലെ 1,100 കിലോമീറ്റർ എൻ‌എച്ചുകൾക്ക് 65,000 കോടി നിക്ഷേപം
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 675 കിലോമീറ്റർ എൻ‌എച്ചുകൾക്ക് 25,000 കോടി രൂപ
അടുത്ത 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അസമിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന 1300 കിലോമീറ്റർ എൻ‌എച്ചുകൾക്കായി 34,000

കോടി രൂപ അനുവദിക്കും. എൻ‌എച്ചുകളുടെ 19,000 കോടി ജോലികൾ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു.

മുൻനിര ഇടനാഴികൾ / അതിവേഗ പാതകൾ:
ദില്ലി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേ - 31.3.2021 ന് മുമ്പ് അവശേഷിക്കുന്ന 260 കിലോമീറ്റർ
ബെംഗളൂരു-ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് വേ - നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 278 കിലോമീറ്ററിന് തുടക്കമിടും.
കാൺപൂർ-ലഖ്‌നൗ എക്സ്പ്രസ് വേ - 63 കിലോമീറ്റർ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ 2021-22 ൽ എൻ‌എച്ച് 27 ലേക്ക് ബദൽ റൂട്ട്

നടപ്പാക്കും.
ദില്ലി-ഡെറാഡൂൺ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി - നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 210 കിലോമീറ്റർ ആരംഭിക്കും.
റായ്പൂർ-വിശാഖപട്ടണം - ഛത്തീസ്ഗഢ്,  ഒഡീഷ, വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 464

കിലോമീറ്റർ  നടപ്പു വർഷം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും.
ചെന്നൈ-സേലം ഇടനാഴി - 277 കിലോമീറ്റർ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയും 2021-22 ൽ നിർമാണം ആരംഭിക്കും
അമൃത്സർ-ജാംനഗർ - 2021-22 ൽ നിർമാണം ആരംഭിക്കും
ദില്ലി-കത്ര - 2021-22 ൽ നിർമാണം ആരംഭിക്കും

എല്ലാ പുതിയ 4, 6-പാത ഹൈവേകളിലും നൂതന ട്രാഫിക് മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം:
സ്പീഡ് റഡാറുകൾ
വേരിയബിൾ സന്ദേശ സൈൻ‌ബോർഡുകൾ
ജിപിഎസ് പ്രാപ്തമാക്കിയ വീണ്ടെടുക്കൽ വാനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും

റെയിൽവേ അടിസ്ഥാനസൌകര്യം
 
റെയിൽ‌വേയ്‌ക്ക് 1,10,055 കോടി രൂപ. 1,07,100 കോടി രൂപ മൂലധനച്ചെലവിനുള്ളതാണ്
ഇന്ത്യയ്‌ക്കായുള്ള ദേശീയ റെയിൽ പദ്ധതി (2030): 2030 ഓടെ ‘ഭാവിക്ക് തയ്യാറായ’ റെയിൽവേ സംവിധാനം

സൃഷ്ടിക്കുക
ബ്രോഡ് ഗേജ് റൂട്ടുകളുടെ 100% വൈദ്യുതീകരണം 2023 ഡിസംബറോടെ പൂർത്തിയാകും
ബ്രോഡ് ഗേജ് റൂട്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ (ആർ‌കെ‌എം) വൈദ്യുതീകരണം 46,000 ആർ‌കെ‌എമ്മിലെത്തും, അതായത് 2021

അവസാനത്തോടെ 72%
ലോജിസ്റ്റിക് ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പശ്ചിമ ചരക്ക് ഇടനാഴി (ഡിഎഫ്സി), കിഴക്കൻ ചരക്ക് ഇടനാഴി എന്നിവ 2022

ജൂൺ മാസത്തോടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യും - മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ തന്ത്രം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു

നിർദ്ദേശിച്ച അധിക സംരംഭങ്ങൾ :
കിഴക്കൻ ചരക്ക് ഇടനാഴിയുടെ സോന്നഗർ-ഗോമോ സെക്ഷൻ (263.7 കിലോമീറ്റർ) 2021-22 ൽ പി‌പി‌പി മോഡിൽ

ഏറ്റെടുക്കും
ഭാവിയിലെ സമർപ്പിത ചരക്ക് ഇടനാഴി പദ്ധതികൾ -
കിഴക്കൻ ഇടനാഴി ഖരഗ്പൂർ മുതൽ വിജയവാഡ വരെ
കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ഇടനാഴി ഭൂസാവൽ മുതൽ ഖരഗ്പൂർ വഴി ഡങ്കുനിയിലേക്ക്
ഇറ്റാർസി മുതൽ വിജയവാഡ വരെയുള്ള വടക്ക്-തെക്ക് ഇടനാഴി
യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള നടപടികൾ   :
മികച്ച യാത്രയ്ക്കായി ടൂറിസ്റ്റ് റൂട്ടുകളിൽ സൗന്ദര്യാത്മകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വിസ്ത ഡോം എൽഎച്ച്ബി കോച്ച്
തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ പരിരക്ഷണ സംവിധാനമുള്ള ഉയർന്ന സാന്ദ്രത ശൃംഖലയും

ഉയർന്ന ഉപയോഗത്തിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് റൂട്ടുകളും മാനുഷിക പിഴവ് മൂലമുള്ള ട്രെയിൻ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കും.
 

നഗര അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ
 
മെട്രോ റെയിൽ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും നഗര ബസ് സർവീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും

നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെ പങ്ക് ഉയർത്തുക
പൊതു ബസ് ഗതാഗതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിക്കായി 18,000 കോടി രൂപ:
20,000 ത്തിലധികം ബസുകൾ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന പിപിപി മോഡലുകൾ
ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നത് വഴി, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുക, നമ്മുടെ

യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക
മൊത്തം 702 കിലോമീറ്റർ പരമ്പരാഗത മെട്രോയും 27 നഗരങ്ങളിൽ 1,016 കിലോമീറ്റർ മെട്രോയും ആർ‌ആർ‌ടി‌എസും

നിർമ്മാണത്തിലാണ്
ടയർ -2 നഗരങ്ങളിലും ടയർ -1 നഗരങ്ങളിലെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാനമായ മാതൃകയിൽ മെട്രോ റെയിൽ

സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ‘മെട്രോലൈറ്റ്’, ‘മെട്രോ നിയോ’ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.

കേന്ദ്ര കൌണ്ടർ പാർട്ട് ഫണ്ടിംഗ്:
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ‌വേ ഘട്ടം II 11.5 കിലോമീറ്റർ. 1957.05 കോടി
ചെന്നൈ മെട്രോ റെയിൽ‌വേ ഘട്ടം - 118.9 കിലോമീറ്റർ. 63,246 കോടി
58.19 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ബെംഗളൂരു മെട്രോ റെയിൽവേ പദ്ധതി 2 എ, 2 ബി. 14,788 കോടി
നാഗ്പൂർ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടം, നാസിക് മെട്രോ 5,976 കോടി രൂപ. യഥാക്രമം 2,092 കോടി രൂപ.

ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാനസൌകര്യങ്ങൾ

139 ഗിഗാ വാട്ട്സും സ്ഥാപിതശേഷിയും 1.41 ലക്ഷം സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്റർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്തു,

കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2.8 കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടി വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകി.
മത്സരശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിതരണ കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബദൽ

മാർഗങ്ങളുണ്ട്.
നവീകരിച്ച, പരിഷ്കാരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ ഊർജ്ജ വിതരണ മേഖല പദ്ധതിക്കായി 5

വർഷത്തിനിടെ 3,05,984 കോടി രൂപ
സമഗ്രമായ ദേശീയ ഹൈഡ്രജൻ എനർജി മിഷൻ 2021-22 ൽ സമാരംഭിക്കും
 

പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം
 
ഒരു കോടി കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി ഉജ്ജ്വല പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുന്നു
അടുത്ത 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 100 ജില്ലകളെ സിറ്റി ഗ്യാസ് വിതരണ ശൃംഖലയിലേക്ക് ചേർക്കും

ജമ്മു കശ്മീരിൽ പുതിയ ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈൻ പദ്ധതി
വിവേചനരഹിതമായ ഓപ്പൺ ആക്സസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ പ്രകൃതി വാതക പൈപ്പ്ലൈനുകളിലും സാധാരണ

കാരിയർ ശേഷി ബുക്കിംഗ് സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്

സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റർ.
 

സാമ്പത്തിക മൂലധനം
 
ഒരൊറ്റ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് കോഡ് ആവിഷ്കരിക്കും
GIFT-IFSC- യിൽ ലോകോത്തര ഫിൻ-ടെക് ഹബ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ
സമ്മർദ്ദ സമയത്തും സാധാരണ സമയത്തും നിക്ഷേപ ഗ്രേഡ് ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ബോണ്ട്

മാർക്കറ്റിന്റെ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സ്ഥിരമായ സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂട്
നിയന്ത്രിത ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ ഒരു സംവിധാനം സജ്ജമാക്കുക:  വെയർഹൌസിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്

ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും
എല്ലാ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപകരുടെയും അവകാശമായി ഒരു നിക്ഷേപ ചാർട്ടർ വികസിപ്പിക്കും
 ഇൻഫ്യൂഷൻ സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക്  മൂലധനമായി1,000 കോടി രൂപയും. ഇന്ത്യൻ

പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വികസന ഏജൻസിക്ക് 1,500 കോടി രൂപയും.

ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ എഫ്ഡിഐ വർദ്ധിപ്പിക്കുക
 
അനുവദനീയമായ എഫ്ഡിഐ പരിധി 49 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 74 ശതമാനമായി ഉയർത്തുകയും വിദേശ

ഉടമസ്ഥാവകാശവും നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി നിയന്ത്രണവും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക
 
സമ്മർദ്ദമുള്ള അസറ്റ് റെസലൂഷൻ
 
അസറ്റ് പുനർനിർമാണ കമ്പനി ലിമിറ്റഡും അസറ്റ് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയും ആരംഭിക്കും
 
പി.എസ്.ബികളുടെ പുനർ മൂലധനവൽക്കരണം
 
പി‌എസ്‌ബികളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ 2021-22ൽ 20,000 കോടി രൂപ
 
നിക്ഷേപ ഇൻഷുറൻസ്
ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ പരിധി വരെ നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക്

എളുപ്പത്തിലും സമയബന്ധിതമായും പ്രവേശനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡിഐസിജിസി ആക്റ്റ്, 1961 ലെ

ഭേദഗതികൾഓഹരി വിറ്റഴിക്കലും തന്ത്രപരമായ വിൽപ്പനയും
 
2020-21 ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിൽ നിന്ന് 1,75,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം
ബിപിസി‌എൽ, എയർ ഇന്ത്യ, ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, കണ്ടെയ്നർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ,

ഐ‌ഡി‌ബി‌ഐ ബാങ്ക്, ബി‌എം‌എൽ, പവൻ ഹാൻസ്, നീലാചൽ ഇസ്പത് നിഗം ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ തന്ത്രപരമായ

ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ 2021-22 ൽ പൂർത്തീകരിക്കും.
ഐ‌ഡി‌ബി‌ഐ ബാങ്ക് കൂടാതെ രണ്ട് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും ഒരു പൊതു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും

സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടും
2021-22 ലെ എൽ‌ഐസിയുടെ ഐ‌പി‌ഒ തന്ത്രപരമായ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിനുള്ള പുതിയ നയം അംഗീകരിച്ചു;

സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കേണ്ട നാല് തന്ത്രപരമായ മേഖലകളൊഴികെ സി‌പി‌എസ്‌ഇകൾ
തന്ത്രപരമായ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിനായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സി‌പി‌എസ്‌ഇകളുടെ അടുത്ത പട്ടികയ്ക്ക്‌ നിതി ആയോഗ്

രൂപം നൽകും.
കേന്ദ്ര ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അവരുടെ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കാൻ

പ്രേരിപ്പിക്കും
നിഷ്‌ക്രിയ ഭൂമി ധനസമ്പാദനത്തിന് ഒരു കമ്പനിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ വാഹനം
പീഡിതമോ, നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി  

പൂട്ടുന്നതിന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു പുതുക്കിയ സംവിധാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഗവൺമെന്റ് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ

സാർവത്രിക ആപ്ലിക്കേഷനായി വിപുലീകരിക്കേണ്ട സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ട്രഷറി സിംഗിൾ അക്കൌണ്ടിംഗ്

സിസ്റ്റം,  സഹകരണസംഘങ്ങൾക്കായി ‘ബിസിനസ്സ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യൽ’ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്

അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്  ഘടന വേർതിരിക്കും

അഭിലാഷ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള സമഗ്ര വികസനം
 

സ്വാമിത്വ പദ്ധതി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും, 1,241 ഗ്രാമങ്ങളിലെ

1.80 ലക്ഷം വസ്തു ഉടമകൾക്ക് ഇതിനകം കാർഡുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കാർഷിക വായ്പാ ലക്ഷ്യം 50000 രൂപയായി ഉയർത്തി. സാമ്പത്തിക വർഷം 22 ൽ 16.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ -

മൃഗസംരക്ഷണം, പാൽ, മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയാണ് പ്രധാന മേഖലകൾ
ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന ഫണ്ട് 50000 രൂപയായി ഉയർത്തും.  
കാർഷിക മേഖലയിലും അനുബന്ധ ഉൽ‌പന്നങ്ങളിലും മൂല്യവർദ്ധനവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നശിക്കുന്ന 22

ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് ‘ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ സ്കീം’ വ്യാപിപ്പിക്കും
1.68 കോടി കർഷകരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 1.14 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാര മൂല്യം ഇ-നാം വഴി നടത്തി;

സുതാര്യതയും മത്സരശേഷിയും കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി 1,000 മാണ്ഡികൾ കൂടി ഇ-നാമുമായി സംയോജിപ്പിക്കണം.
അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാർഷിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം

നേടുന്നതിന് എപിഎംസികൾ
 
ഫിഷറീസ്
 
സമുദ്ര-ഉൾനാടൻ മേഖലകളിൽ ആധുനിക ഫിഷിംഗ് ഹാർബറുകളും ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററുകളും

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിക്ഷേപം -
അഞ്ച് പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ - കൊച്ചി, ചെന്നൈ, വിശാഖപട്ടണം, പരദീപ്, പെറ്റുവാട്ട് എന്നിവ

സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി വികസിപ്പിക്കും

കടൽപ്പായൽ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് സീവീഡ് പാർക്ക്
 
കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ  
 
രാജ്യത്ത് എവിടെയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് റേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ്

പദ്ധതി - കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനം
പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ ഇതുവരെ 32 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള 86% ഗുണഭോക്താക്കളെ

ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
ശേഷിക്കുന്ന 4 സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ സംയോജിപ്പിക്കും
അസംഘടിത തൊഴിൽ സേനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള പോർട്ടൽ, പ്രത്യേകിച്ചും കുടിയേറ്റ

തൊഴിലാളികൾക്കായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സഹായിക്കും
നാല് ലേബർ കോഡുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു
ഗിഗ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി തൊഴിലാളികൾക്കും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
എം‌പ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ‌ഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള മിനിമം വേതനവും കവറേജും എല്ലാ വിഭാഗം

തൊഴിലാളികൾക്കും ബാധകമാണ്
മതിയായ സംരക്ഷണത്തോടെ രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും വനിതാ തൊഴിലാളികളെ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു
സിംഗിൾ രജിസ്ട്രേഷനും ലൈസൻസിംഗും ഓൺ‌ലൈൻ റിട്ടേണും ഉപയോഗിച്ച് തൊഴിലുടമകളുടെ പാലിക്കൽ

ഭാരം കുറച്ചു
 
സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ
 
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, വനിതകൾക്കായുള്ള സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീമിന് കീഴിൽ, മാർജിൻ പണത്തിന്റെ

ആവശ്യകത 15% ആയി കുറച്ചു.
അനുബന്ധ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വായ്പകളും ഉൾപ്പെടുത്തും
എം‌എസ്എംഇ മേഖലയ്ക്ക് 15,700 കോടി ബജറ്റ് വിഹിതം.
 

മനുഷ്യ മൂലധനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം
 
എല്ലാ എൻ‌ഇ‌പി ഘടകങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് 15,000 സ്കൂളുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും.  
എൻ‌ജി‌ഒകൾ‌ / സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ‌ / സംസ്ഥാനങ്ങൾ‌ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് 100 പുതിയ സൈനിക് സ്കൂളുകൾ‌

ആരംഭിക്കും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം
 
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രമീകരണം, അക്രഡിറ്റേഷൻ, നിയന്ത്രണം, ധനസഹായം എന്നിവയ്ക്കായി 4 വ്യത്യസ്ത വാഹനങ്ങളുള്ള

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും.
ലഡാക്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ലേയിൽ വരും
 
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ ക്ഷേമം
 
ഗോത്രമേഖലയിലെ 750 ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ:
ഓരോ സ്കൂളിന്റെയും യൂണിറ്റ് ചെലവ്  38 കോടി
മലയോരവും ദുർഘടവുമായ പ്രദേശങ്ങൾക്ക്  48 കോടി
ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ശക്തമായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും
പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നവീകരിച്ച പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി
2025-2026 വരെ 6 വർഷത്തേക്ക് 35,219 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സഹായം വർദ്ധിപ്പിച്ചു
4 കോടി പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും
 

നൈപുണ്യം
 
യുവാക്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി  
പോസ്റ്റ്-എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ്, ബിരുദധാരികൾക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർമാർക്കും

പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് നിലവിലുള്ള ദേശീയ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലന പദ്ധതി (നാറ്റ്സ്)

പുനർനിർമിക്കുന്നതിന് 3000 കോടി രൂപ.
പങ്കാളിത്തത്തിന് സമാനമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നൈപുണ്യത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള

പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ:

ഇന്നൊവേഷൻ, ആർ & ഡി

5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 50,000 കോടി രൂപ വിഹിതം
ദേശീയ മുൻ‌ഗണനാ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൊത്തത്തിലുള്ള ഗവേഷണ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയെ

ശക്തിപ്പെടുത്തും
ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ   പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിക്കായി 1,500 കോടി രൂപ
പ്രധാന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഭരണ-നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ദേശീയ ഭാഷാ വിവർത്തന

മിഷൻ (എൻ‌ടി‌എൽ‌എം)
ബ്രസീലിലെ ആമസോണിയ ഉപഗ്രഹവും ചില ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളും വഹിക്കുന്ന ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്

(എൻ‌എസ്‌ഐ‌എൽ) പി‌എസ്‌എൽ‌വി-സി‌എസ് 51 വിക്ഷേപിക്കും

ഗഗൻയാൻ ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി:
4 ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് റഷ്യയിൽ ജനറിക് സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നു
ആദ്യത്തെ ആളില്ലാ വിക്ഷേപണം 2021 ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കും
ആഴക്കടൽ പര്യവേക്ഷണത്തിനും ആഴക്കടൽ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിനുമായി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് 4,000

കോടി രൂപ
 
മിനിമം ഗവൺമെന്റ്, പരമാവധി ഭരണം
 
വേഗത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ട്രൈബ്യൂണലുകളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

സ്വീകരിക്കുന്നു
അനുബന്ധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ തൊഴിലുകളുടെ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷൻ ഇതിനകം അവതരിപ്പിച്ചു
നഴ്‌സിംഗ് തൊഴിലിൽ നാഷണൽ നഴ്‌സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ്‌വൈഫറി കമ്മീഷൻ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു
സി‌പി‌എസ്‌ഇകളുമായുള്ള കരാർ തർക്കങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട

അനുരഞ്ജന സംവിധാനം

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസിനായി 3,768 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു
പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഗോവ

ഗവൺമെന്റിന് 300 കോടി ഗ്രാന്റ്

പ്രത്യേക പദ്ധതിയിലൂടെ തേയിലത്തൊഴിലാളികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെയും അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും

ക്ഷേമത്തിനായി 1,000 കോടി രൂപ

 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അറ്റ വായ്പ:

15-ാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം 2021-2022 വർഷത്തിൽ ജി.എസ്.ഡി.പിയുടെ 4% അനുവദിച്ച

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അറ്റ വായ്പ എടുക്കാം.

ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം വർദ്ധിക്കുന്ന മൂലധനച്ചെലവിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു
നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ജിഎസ്ഡിപിയുടെ 0.5% അധിക വായ്പ പരിധി നൽകും
15-ാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്ത പ്രകാരം 2023-24 ഓടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജി.എസ്.ഡി.പിയുടെ 3%

ധനക്കമ്മിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ :

 2021-26 വരെയുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിച്ചു, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഹിതം  41%

നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം ഫണ്ട് നൽകും
കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം, Rs. 2021-22 കാലയളവിൽ 17 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 1,18,452 കോടി രൂപ റവന്യൂ കമ്മി

ഗ്രാന്റായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2020-21ൽ 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് 74,340 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു.
 
നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നികുതിദായകരുടെമേൽ  കുറഞ്ഞ ഭാരം ഏല്പിച്ച് രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപങ്ങളും തൊഴിലുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്

സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ദർശനം

നേരിട്ടുള്ള നികുതികൾ
 
നേട്ടങ്ങൾ:

 കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നിരക്ക് വെട്ടിക്കുറച്ച ലോകത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി മാറുന്നു
ചെറുകിട നികുതിദായകരുടെ നികുതി ചുമത്തൽ ഇളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ലഘൂകരിച്ചു
റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തവർ 2014 ൽ 3.31 കോടിയിൽ നിന്ന് 2020 ൽ 6.48 കോടിയായി ഇരട്ടിയായി
ഫെയ്സ് ലെസ് വിലയിരുത്തലും ഫെയ്സ് ലെസ്  അപ്പീലും അവതരിപ്പിച്ചു
 
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ആശ്വാസം:

 പെൻഷനും പലിശ വരുമാനവും മാത്രമുള്ള 75 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്  ആദായ നികുതി

റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.

 വീണ്ടും തുറക്കുന്ന കേസുകളുടെ സമയപരിധി 6 വർഷത്തിൽ നിന്ന് 3 വർഷമായി കുറച്ചു
ഗുരുതരമായ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകൾ, ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനം മറച്ചുവെച്ചതിന് തെളിവുകൾ.

പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ഒരു വർഷം 50 ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ വീണ്ടും

തുറക്കാൻ 10 വർഷം വരെ മാത്രം.
ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നികുതി വരുമാനമുള്ള നികുതിദായകർക്കായി തർക്ക പരിഹാര സമിതി രൂപീകരിക്കും.  
ദേശീയ ഫെയ്സ് ലെസ് ആദായനികുതി അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും
ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം നികുതിദായകരുടെ നികുതി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 2021 ജനുവരി 30 വരെ

വിവാദ് സേ വിശ്വാസ് പദ്ധതിയിലൂടെ 85,000 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു.

പ്രവാസികൾക്ക് ഇളവുകൾ

പ്രവാസികൾ അവരുടെ വിദേശ റിട്ടയർമെന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ  പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള

ചട്ടങ്ങൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യും

ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും:

ടാക്സ് ഓഡിറ്റിനായുള്ള വിറ്റുവരവിന്റെ പരിധി  10 കോടി രൂപ. 95% ഇടപാടുകൾ ഡിജിറ്റലായി നടത്തുന്ന

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 5 കോടി ലാഭവിഹിതത്തിനുള്ള ആശ്വാസം:

അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾക്കായി വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുക:

ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയിലെ ഐ‌എഫ്‌എസ്‌സിക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:

വിമാന പാട്ടക്കമ്പനികളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂലധന നേട്ടത്തിനുള്ള നികുതി അവധി
വിദേശ പാട്ടക്കാർക്ക് നൽകുന്ന വിമാന പാട്ട വാടകയ്ക്ക് നികുതി ഇളവുകൾ
ഐ‌എഫ്‌എസ്‌സിയിൽ വിദേശ ഫണ്ടുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
ഐ‌എഫ്‌എസ്‌സിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വിദേശ ബാങ്കുകളുടെ നിക്ഷേപ വിഭാഗത്തിന് നികുതി ഇളവ്

നികുതി ചുമത്തൽ എളുപ്പമാക്കും

 ലിസ്റ്റുചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള മൂലധന നേട്ടങ്ങൾ, ലാഭവിഹിതം, ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ

മുതലായവ റിട്ടേണുകളിൽ മുൻകൂട്ടി പൂരിപ്പിക്കണം

ചെറുകിട ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് ആശ്വാസം:

സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും നടത്തുന്ന ചെറുകിട ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് വാർഷിക രസീത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള

പരിധി 1 കോടിയിൽ നിന്ന് 5 കോടി ആക്കി.

പരോക്ഷ നികുതികൾ

കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഘടന അഴിച്ചുപണിയും. 400 ഇളവുകള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കും

ചില മൊബൈല്‍ പാര്‍ട്ടുകള്‍, ഓട്ടോ പാര്‍ട്ടുകള്‍, കോട്ടണ്‍ എന്നിവയുടെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഉയര്‍ത്തി

സോളാര്‍ സെല്ലുകള്‍ / പാനലുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യും

കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ എ.ഐ.ഡി.സി. സെസ്സിനു

നിര്‍ദേശം

എം.എസ്.എം.ഇകള്‍ക്കു പ്രയോജനപ്രദമാകുംവിധം നികുതി സംവിധാനത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു


കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഘടന യുക്തിസഹമാക്കുക, നടപ്പാക്കല്‍ സുഗമമാക്കുക, ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനത്തിന് പ്രചോദനം

നല്‍കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2021-22ല്‍ നിരവധി പരോക്ഷ നികുതി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. കേന്ദ്ര

ധനകാര്യ, കോര്‍പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2021-22 ഇന്ന് പാര്‍ലമെന്റില്‍

അവതരിപ്പിച്ചു.

ജിഎസ്ടി. കൂടുതല്‍ ലളിതവല്‍ക്കരിക്കല്‍

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി റെക്കോര്‍ഡ് ജിഎസ്ടി കളക്ഷന്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീമതി. സീതാരാമന്‍ തന്റെ

ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടി കൂടുതല്‍ ലളിതമാക്കാന്‍ നിരവധി നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍

പറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടിഎന്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ ശേഷി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരെയും വ്യാജ ബില്ലര്‍മാരെയും

തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഡീപ് അനലിറ്റിക്‌സും നിര്‍മിത ബുദ്ധിയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവര്‍ക്കെതിരെ പ്രത്യേക

നീക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. ജിഎസ്ടി കൂടുതല്‍ സുഗമമാക്കുന്നതിനും വിപരീത ഡ്യൂട്ടി ഘടന പോലുള്ള അപാകതകള്‍

നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി സഭയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കി.


കസ്റ്റംസ് തീരുവ യുക്തിസഹമാക്കല്‍

ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ആഗോള മൂല്യ ശൃംഖലയിലേക്ക് കടക്കാനും മികച്ച രീതിയില്‍

കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുക എന്നീ ഇരട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് കസ്റ്റംസ് തീരുവ നയം

സംബന്ധിച്ചു  ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും മൂല്യവര്‍ദ്ധിത

ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിലും ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍, ഈ

വര്‍ഷം കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഘടനയില്‍ 400 പഴയ ഇളവുകള്‍ അവലോകനം ചെയ്യാന്‍ അവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. വിപുലമായ

ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുമെന്നും 2021 ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിനു പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാത്ത പുതുക്കിയ കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഘടന

നടപ്പാക്കുമെന്നും അവര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇനി മുതലുള്ള കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഇളവുകള്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് 31 വരെ സാധുത

ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

ഇലക്ട്രോണിക്, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വ്യവസായം

ചാര്‍ജറുകളുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കും മൊബൈലുകളുടെ ഉപഭാഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ചില ഇളവുകള്‍ ധനമന്ത്രി പിന്‍വലിച്ചു.

കൂടാതെ, മൊബൈലുകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ 'നില്‍' നിരക്കില്‍ നിന്ന് 2.5 ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറും. അലോയ്,

അലോയ്, സ്റ്റെയിന്‍ലെസ് സ്റ്റീല്‍ എന്നിവയുടെ സെമിസ്, ഫ്‌ളാറ്റ്, നീളമുള്ള ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ കസ്റ്റസ് തീരുവ

7.5 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്നതായി അവര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2022 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ സ്റ്റീല്‍

സ്‌ക്രാപ്പിന്റെ തീരുവ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ചില ഉരുക്ക് ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ എഡിഡി, സിവിഡി

എന്നിവയും സീതാരാമന്‍ റദ്ദാക്കി. ചെമ്പ് സ്‌ക്രാപ്പിന്റെ തീരുവ അഞ്ച് ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 2.5 ശതമാനമായി

കുറയ്ക്കുമെന്ന് അവര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ടെക്‌സ്‌റ്റൈല്‍ / രാസവസ്തുക്കള്‍ / സ്വര്‍ണവും വെള്ളിയും

മനുഷ്യനിര്‍മിത തുണിത്തരങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെ തീരുവ

യുക്തിസഹമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ച ധനമന്ത്രി പോളിസ്റ്റര്‍, മറ്റ് മനുഷ്യനിര്‍മ്മിത

നാരുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായി നൈലോണ്‍ ശൃംഖല കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാപ്രോലക്ടം, നൈലോണ്‍

ചിപ്‌സ്, നൈലോണ്‍ ഫൈബര്‍, നൂല്‍ എന്നിവയുടെ ബിസിഡി നിരക്കുകള്‍ അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്നതായി

പ്രഖ്യാപിച്ച മന്ത്രി, ഇത് ടെക്‌സ്‌റ്റൈല്‍ വ്യവസായത്തിനും എംഎസ്എംഇകള്‍ക്കും കയറ്റുമതിക്കും

സഹായകമാകുമെന്നു പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര മൂല്യവര്‍ധന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപരീതഫലങ്ങള്‍ നീക്കം

ചെയ്യുന്നതിനുമായി രാസവസ്തുക്കളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ നിരക്ക് നിജപ്പെടുത്തുമെന്നും അവര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വര്‍ണം,

വെള്ളി എന്നിവയുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ യുക്തിസഹമാക്കുന്നതായും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പുനര്‍നിര്‍മിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജ്ജം

ആഭ്യന്തര ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സോളാര്‍ സെല്ലുകളും സോളാര്‍ പാനലുകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി

നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സോളാര്‍ ഇന്‍വെര്‍ട്ടറുകളുടെ തീരുവ

അഞ്ചു ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 20 ശതമാനമായും സോളാര്‍ വിളക്കുകളുടെ നിരക്ക് 5 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 15

ശതമാനമായും ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് അവര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മൂലധന സാമഗ്രികള്‍        

ആഭ്യന്തരമായി വന്‍കിട മൂലധന ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതില്‍ വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി

തന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. യഥാസമയം നിരക്ക് ഘടന സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യുമെന്ന് അവര്‍

പറഞ്ഞു. ടണല്‍ ബോറിംഗ് മെഷീനിലെ ഇളവുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ അവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഇതിന്് 7.5% കസ്റ്റംസ്

തീരുവയും ചില ഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് 2.5% തീരുവയും ഉണ്ടാകും. ചില ഓട്ടോ പാര്‍ട്ടുകളുടെ തീരുവ 15 ശതമാനമായി

ഉയര്‍ത്തുന്നതോടെ ഓട്ടോ പാര്‍ട്ടുകളുടെ പൊതു നിരക്കിനു തുല്യമായി മാറും.

എം.എസ്.എം.ഇ. ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍

സ്റ്റീല്‍ സ്‌ക്രൂകള്‍, പ്ലാസ്റ്റിക് ബില്‍ഡര്‍ സാധനങ്ങള്‍, ചെമ്മീന്‍ തീറ്റ എന്നിവയുടെ തീരുവ 15% ആക്കി ഉയര്‍ത്തുക വഴി

എംഎസ്എംഇകള്‍ക്കു ഗുണകരമായ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ബജറ്റില്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. വസ്ത്രങ്ങള്‍, തുകല്‍, കരകൗശല

വസ്തുക്കള്‍ എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിക്കാര്‍ക്ക് പ്രോല്‍സാഹനമായി ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഇനങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്

യുക്തിസഹമായി ഇളവ് നല്‍കാനും ഇത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ചിലതരം തുകലുകളുടെ ഇറക്കുമതിക്കുള്ള ഇളവ്

പിന്‍വലിക്കാനും പൂര്‍ത്തിയായ സിന്തറ്റിക് രത്‌നക്കല്ലുകളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഉയര്‍ത്താനും ഇതു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍

കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനായി പരുത്തിയുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ 10 ശതമാനമായും അസംസ്‌കൃത

സില്‍ക്ക്, സില്‍ക്ക് നൂലിന്റെ തീരുവ 15 ശതമാനമായും വര്‍ധിപ്പിച്ചതായി ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡീനാച്വേഡ്

ഈഥൈല്‍ ആല്‍ക്കഹോളിനുള്ള  അന്തിമോപയോഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇളവുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുമെന്നും അവര്‍

പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ചില ഇനങ്ങള്‍ക്കായി മന്ത്രി അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ആന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെസ്

കാര്‍ഷിക ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ആന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെസ് (എ.ഐ.ഡി.സി) നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ''സെസ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോള്‍,

മിക്ക ഇനങ്ങളിലും ഉപഭോക്താക്കളില്‍ അധിക ഭാരം വരുത്താതിരിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു''. കസ്റ്റംസ് ഭാഗത്ത്

സ്വര്‍ണം, വെള്ളി, മദ്യപാനങ്ങള്‍, ക്രൂഡ് പാം ഓയില്‍, ക്രൂഡ് സോയാബീന്‍, സൂര്യകാന്തി എണ്ണ, ആപ്പിള്‍, കല്‍ക്കരി,

ലിഗ്‌നൈറ്റ്, പീറ്റ് സ്‌പെസിഫൈഡ് രാസവളങ്ങള്‍, കടല, കാബൂളി ചാന, ബംഗാള്‍ ഗ്രാം, പയറ്, പരുത്തി എന്നിവയാണ്.

ഈ ഇനങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗത്തിനും ഉപഭോക്താവിന് അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകില്ല.

എക്‌സൈസ് ചുങ്കമായി പെട്രോളിന് 2.5 രൂപയും ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 4 രൂപയും എ.ഐ.ഡി.സി. ചുമത്തി.

എന്നിരുന്നാലും, പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന എക്‌സൈസ് തീരുവ (ബിഇഡി), പ്രത്യേക അധിക

എക്‌സൈസ് തീരുവ (സെയ്ഡ്) നിരക്കുകള്‍ ബജറ്റില്‍ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താവിന്

അധിക ഭാരം ഉണ്ടാകില്ല. ബ്രാന്‍ഡുചെയ്യാത്ത പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 1.4 രൂപയും  ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 1.8 രൂപയും

ആയിരിക്കും ബി.ഇ.ഡി. എസ്എഇഡി ലിറ്ററിന് യഥാക്രമം 11 രൂപയും 8 രൂപയും ആയിരിക്കും.
*****(Release ID: 1694159) Visitor Counter : 6102