PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 22 JUL 2020 6:21PM by PIB Thiruvananthpuram

                                              തീയതി: 22.07.2020

 

 

•    അവസാന 24 മണിക്കൂറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധന; 28,472 രോഗികള്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു.
•    ഇതുവരെ സുഖം പ്രാപിച്ചത് 7.5 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍; രോഗമുക്തി നിരക്ക് 63% കവിഞ്ഞു.
•    19 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ / കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളില്‍ രോഗമുക്തിനിരക്ക് 63.13 ശതമാനത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍.
•    ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന രോഗമുക്തി നിരക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍; 84.83 ശതമാനം; ലഡാക്കില്‍ 84.31 ശതമാനം.
•    നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത് 4,11,133 പേര്‍.
•    സിംഗപ്പൂരിലെ ടെമാസെക് ഫൗണ്ടേഷനില്‍ നിന്നുള്ള 4,475 ഓക്‌സിജന്‍ കോണ്‍സെന്‍ട്രേറ്ററുകളുടെ ആദ്യഗഡു എത്തി.

 

 

 

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb

]-{X-¡p-dn-¸pIÄC-tXm-sSm¸w)

 

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ

 

 

 

 

Ignª 24 aWn¡qdn\pÅn tcmKapIv--XcpsS F¡mes¯bpw D-bÀ¶ F®w tcJs¸Sp¯n; 28,472 t]sc UnkvNmÀPv sNbv-Xp; kpJw {]m]n¨ tcmKnIfpsS BsI F®w 7,53,049; cmPys¯ tImhnUv---þ 19 tcmKapIv--Xn \nc¡v 63.13% Bbn D-bÀ¶p; 19 kwØm-\-§fnÂ/ tI{µ`cW {]tZ-i-§fn tZiob icmicntb¡mÄ DbÀ¶ tcmKapIv--Xn \nc¡v

 

NnInÂkbn D-Å-Xv 4,11,133 t]À; tcmKnIfpw kpJw {]m]n¨hcpw X½nepÅ hyXymkw 3,41,916 B-bn.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1640420

 

knwK¸qcn-se sSamsk-Iv ^ut­j\n \n¶pÅ 4,475 HmI-vknP³ tIm¬sk³t{S-ä-dp-I-fpsS B-ZyK-Up {io. A-iz-\n-IpamÀ Nu-t_ G-äp-hm-§n

 

cmPy-¯v tIm-hnUv 19 s\Xncmb t]mcm«¯n\v HmI-vknP³ tIm¬sk³t{SädpIÄ KWyambn klmbn¡p-sa-¶v tI-{µ-k-l-a{´n ]-dªp.

hniZmwi§Ä¡v: https: //pib.gov.in/PressReleasePage.aspx? PRID = 1640426

 

 

sIm¡¯bnse Fkv F³ t_mkv \mjW skâÀ t^mÀ t_knIv kb³kkv, BÎohv sdkv]ntdäÀ amkv--Ipw \mt\m km\nssäkdpw hnIkn¸n¨p

 

DÑzmkhmbp ]pdt¯¡v hnSm³ Ignbp¶ {]tXyI hmÂhv, hmbphnse X§n \n¡p¶ kq£va]ZmÀ°§sf Acn¨p amäp¶Xn\pÅ ^nÂäÀ, F¶nhbpÅXn\m Cu amkv--Iv [cn¡p¶Xv kpJ{]Zam-Wv.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1640402

 

 

PÂPo-h³ ZuXyw: a-äp-Å-h-sb¡mÄ an-I-¨-XmIm³ kw-Øm-\-§-fp-sS ]-c-kv-]-c-a-Õ-cw

2020þ21 e-£y-an-«-Xnsâ 10 i-Xam\-¯n IqSp-X kz-´-am-¡n 7 kw-Øm-\§Ä.

hniZmwi§Ä¡v: https: //www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx? PRID = 1640244

 

A¬-tem-¡v L-«¯n Po-hn-Xhpw D-]-Po-h-\-amÀ-Khpw Xp-e-\w-sN-t¿-­-Xp-s­-¶v {io. [Àta-{µ {][m³

tIm-hn-Uv 19 Im-e-s¯ {]-hÀ-¯-\-§Ä F-¶ hn-j-b¯n \-S-¶ sh-_n-\mdn kw-km-cn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p A-t±lw.

hniZmwi§Ä¡v: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1640243

 

 (Release ID: 1640568) Visitor Counter : 7