PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 28 JUN 2020 6:51PM by PIB Thiruvananthpuram

തീയതി: 28.06.2020

 

 

 

 

•    രാജ്യത്ത്‌കോവിഡ് മുക്തരുടെ എണ്ണം നിലവിലുള്ള രോഗികളേക്കാള്‍ 1,06,661 എണ്ണം കവിഞ്ഞു.
•    കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ 13,832 പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെആകെ 3,09,712 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 58.56%
•    കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 2,31,095 സാമ്പിള്‍ പരിശോധിച്ചു; ഇന്നുവരെ പരിശോധിച്ച ആകെ സാമ്പിളുകള്‍ 82,27,802.
•    നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന്റെവ്യാപ്തിക്കുമപ്പുറം, ഇന്ത്യയുടെസംസ്‌കാരം-ജീവിതരീതി നിസ്വാര്‍ത്ഥമായസേവനത്തിന് ഏവരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
•    അപകടസൈറണ്‍ മുഴക്കാതെ പ്രതിരോധം, സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായി
പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതി.

 

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIÄ)

 

 

 

 

 

 

 

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯mhnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcXkÀ¡mÀ

 


 

tI-{µ B-tcm-KyIp-Spw-_ t£a-a-{´m-e-b¯n \n-¶p-Å tIm-hn-Uv 19hn-h-c-§Ä: cmPy¯vtImhnUvapàcpwNnInÕbnepÅhcpw X½nepÅ hyXymkwHcpe£wI-gnªp; tcmKapàn \nc¡v 58.56 iX-am\w

BsItcmKapàn t\SnbhcpsSF®w 3,09,712Bbn. \nehn 2,03,051 t]cmWvNnInÕbnep-ÅXv.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1634934

 

{][m\a{´n {io. \tc{µ tamZn 2020 Pq¬ 28\v "a³ In _m-¯v 2.0'sâ ]-Xn-aq-¶mw ]-Xn¸n \-S¯n-b A-`n-kw-t_m-[-\-bp-sS a-ebm-f ]-cn`mj

B]¯v F{XXs¶ hepXmsW¦nepw C-´y-bpsSkwkv--Imcw, \nkzmÀYXtbmsStkh\w sN¿m\pÅ t{]cWtb-Ip-¶p-sh-¶p {]-[m-\-a{´n ]-dªp.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1634931

 

{]-Xn-tcm[w, kw-c£-Ww F-¶n-h-bv-¡m-bn {]-hÀ-¯n¡m³ B-lzm-\w sN-bv-Xv D-]-cm-{ã-]-Xn

tImhnUns\Xncmb t]mcm«¯nÂ, PohnXhpwPohnXamÀK§fpwHcpt]mse kwc£n¡m³ {ian¡Wsa¶v D]cm{ã]-Xn {io. Fw. sh-¦-¿-\m-bn-Up ]-dªp.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1634932

 

10,000 In-S-¡-I-fp-Å UÂ-ln-bn-se "kÀZmÀ ]t«ÂtIm-hn-UvsI-bÀskâ-dn'se X-¿m-sd-Sp-¸v tI-{µ B-`y-´-c a-{´n {io. A-an-Xv jm C-¶-se A-h-temI-\w sN-bvXp

UÂ-ln-bn-se P-\-§Ä-¡v C-Xv B-izm-k-ta-Ip-sa-¶v a{´n ]-dªp.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1634919

 

tIm-hn-Uv 19 sâ ]-Ým-¯-e¯nÂhn-Zym-`ym-k-ta-J-e-bv-¡p \-thm-t·-jw ]-I-cm-\p-Å {]-b-Xv-\-s¯-¡p-dn-¨p hn-i-Zo-I-cn-¨v tI-{µ am-\-h-hn-`-h-ti-jnhnI-k-\ a{´n

Pn20 cm-Py-§-fn-se hn-Zym-`ym-k a-{´namÀ ]-s¦-Sp-¯ shÀNz k-t½-f-\-¯n-em-bn-cp-¶p a-{´n- {io. c-ta-iv s]m-{Jnbm "\n-jm-¦n'sâ {]-Xn-I-cWw.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1634853

 

Kn-cn-hÀ-K ta-J-e-bn-se DÂ-¸¶-§Ä K-h¬-saâv C amÀ-¡-än A-h-X-cn-¸n-¨v a-{´n {io. AÀ-Pp³ ap-Þ; ss{S-s^-Un-sâ ]pXn-b sh-_v-sskäpw D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp

"ss{S-s^-Uvhm-cn-tb-gv-kv' kw-LwKn-cn-hÀ-K DÂ-¸-¶-§-fp-sShn-]-W-\w ]pXn-b X-e-§-fn-se-¯n-¡p-sa¶pw a-{´n ]-dªp.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1634811

 

 

 

 

 

 

 

 (Release ID: 1635072) Visitor Counter : 15