PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 19 MAY 2020 6:34PM by PIB Thiruvananthpuram

തീയതി: 19.05.2020

 

 

tIm-hn-Uv a-c-W-\nc-¡v C-´y-bn B-tKm-f-\n-c-¡n-t\-¡mÄ Ip-dhv

 

C-´y-bn tIm-hn-Uv a-c-W-\nc-¡v B-tKm-f-\n-c-¡n-t\-¡mÄ Ip-dhv. temI-¯v tIm-hn-Uv _m-[n-¨v e-£w t]-cnÂv 4.1 t]À a-cn-¡p-t¼mÄ C-´y-bn CXv 0.2 BWv. cm-Py-¯v tIm-hn-Uv ap-àn t\-Sp-¶-h-cp-sS \n-c-¡n {I-am-\p-K-Xam-b hÀ-[-\-bp-­v. I-gn-ª 24 a-Wn-¡q-dn-\n-sS 2350 t]-cm-Wv tIm-hn-Uv ap-à-cm-b-Xv. 38.75 i-X-am-\-am-Wv \n-e-hn-se \n-c¡v. A-Xymln-X hn-`m-K-§-fn I-gn-bp-¶-h-À 2.9 i-X-am-\-amWv.  C¶-se am{Xw 1,08,233 km-¼n-fp-I-fm-Wv ]cn-tim-[n-¨Xv. tIm-hn-Uv ]cn-tim-[-\-bn C-Xv sd-t¡mÀ-UmWv. cm-Py¯v  C-Xph-sc  24 e-£w tIm-hn-Uv km-¼n-fp-I-fm-Wv ]cn-tim-[n-¨-Xv.

 

tIm-hn-Uv ]cn-tim-[-\ kw-_-Ôn-¨ ]pXn-b amÀ-K-tc-Jbpw B-tcm-Ky-a-{´me-bw ]p-d-¯n-d-¡n. I-s­-bv³-saâv tkm-Wp-I-fn-se tIm-hn-Uv {]Xn-tcm-[-¯n-ep-Å B-tcm-Ky {]-hÀ-¯-I-tcbpw ]cn-tim-[\-¡v hn-t[-b-am-¡pw.

 

hn-i-Z hn-h-c§Ä : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1625096

F-¶ en-¦n e-`n-¡pw

 

 

 

Ip-Sn-tb-ä sXm-gn-em-fn-I-Ä-¡mbn Iq-Sp-XÂ s{S-bn-\pIÄ

 

Ip-Sn-tb-ä sXm-gn-em-fnI-sf kz-tZ-i-s¯-¯n-¡p-¶-Xn-\m-bn sd-bnÂ-thbpw kwØm-\ kÀ-¡m-dp-Ifpw tNÀ-¶v Iq-Sp-X s{S-bn-\pIÄ Hm-Sn-¡-W-sa-¶v tI-{µ-kÀ-¡mÀ. sXm-gn-em-fnI-sf d-bnÂ-th kv-tä-j-\p-I-fn _-kp-I-fn-se-¯n-¡p-¶-XpÄ-s¸-sS-bp-Å \-S-]-Sn-IÄ PnÃm `-c-W-Iq-S-§Ä kzo-I-cn-t¡-­-Xm-sW-¶v B-`y-´-c a-{´mebw kw-Øm-\-§Ä-¡v \nÀ-tZ-iw \Â-In. tIm-hn-Uv `o-Xn ImcWw kz-tZ-i-t¯-¡v a-S-§m-\p-Å X-{X-¸m-Sn \n-ch-[n sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v Po-h³ \-ã-am-bn-«p­v. \S-¶p t]m-Ip-¶-X-S-¡-ap-Å \-S-]-Sn-IÄ X-S-bWw. C-h-cp-sS `o-Xn A-I-äm³ kw-Øm-\-§Ä  kzo-I-cn-¡p-¶ \-S-]-Sn-IÄ tI-{µ-hp-am-bn G-tIm-]n-¸n-t¡-­-Xp-­v.

 

hn-i-Z hn-h-c§Ä

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1625046

F-¶ en-¦n e-`n¡pw

 

 

Ip-Sn-tbä sXm-gn-em-fn-I-fp-sS s{S-bn-³ bm-{Xm- amÀ-Ktc-J

 

s{S-bn-\p-I-fn-se Ip-Sn-tbä sXm-gn-em-fn-I-fp-sS bm-{Xm-kp-c-£n-XXzw D-d-¸m-¡p-¶-Xn-\pÅ  amÀ-Ktc-J tI-{µ B-`y-´-c a-{´me-bw ]-cn-jv-I-cn-¨p.  17 \v ]p-d-¯n-d¡n-b \m-emw-L« tem-¡v Uu¬ \nÀ-tZ-i-§-fp-sS A-Sn-Øm-\-¯n-em-Wn-Xv

 

hn-i-Z hn-h-c§Ä : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1625069

F-¶ en-¦n e-`n-¡pw.

 

temIm-tcm-Ky-k-t½-f-\w

 

73 ma-Xv temIm-tcm-Ky-k-t½-f-\-s¯ tI-{µ B-tcm-Ky-a-{´n tUm lÀ-j hÀ-[³ hnUn-tbm tIm¬-^-d³-kn-eq-sS A-`nkw-t_m-[-\ sN-bv-Xp.

tIm-hn-Un-s\ {]Xn-tcm-[n-¡m³ C-´y k-a-b-_-Ôn-Xhpw ^-e-{]-Z-hp-am-bn \-S-]-Sn-I-fm-Wv kzo-I-cn-¨-sX-¶v A-t±-lw ]-dªp. tIm-hn-Uv km-[y-X-bp-Å ta-J-e-I-fn-se \n-co-£Ww, B-tcm-Ky-\-S-]-Sn-I-fp-sS im-ào-I-c-Ww, hn-tZi-¯v Ip-Sp-§n-bh-sc Xn-cn-s¨-¯n¡Â, B]-Xv km[y-X kw-_-Ôn-¨ B-i-b-hn-\n-abw, km-aq-ly-]-¦m-fn-¯w Xp-S§n-b \-S-]-Sn-IÄ k-a-b-_-Ôn-X-am-bn kzo-I-cn-¡m-\mbn. hcpw am-k-§-fn-epw Iq-Sp-XÂ i-àam-b \-S-]-Sn-sb-Sp-¡p-sa¶pw A-t±-lw ]-dªp.

 

hn-i-Z hn-h-c§Ä : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624956

 

F-¶ en-¦n e-`n-¡pw.

 

 

sP.C.C ]co-£þ2020 

 

Cu hÀjs¯ kw-bp-à F-©n-\o-b-dnw-Kv ]-co-£þsP.C.Cþ2020 ]co-£ F-gp-Xm³ hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v H-cp A-hk-cw Iq-Sn \Â-Ip-sa-¶v tI-{µ am-\-h-hn-`-h ti-jn a{´n c-ta-iv s]m-{Jn-bm \n-jm-¦v. hntZ-i cm-Py-§-fn F-©n-\o-b-dnw-Kv ]T-\w \S-¯m³ Xo-cp-am-\n-¨-h-À tIm-hn-Uv ]-Ým-¯-e-¯n cm-Py-¯v ]T-\w Xp-S-cm-\m-Wv Xo-cp-am\w. C-Xv kw-_-Ôn¨v hnhn[ tIm-Wp-I-fn \n-¶p-bÀ-¶v A-`n-{]m-bw am-\n-¨m-Wv Xo-cp-am-\-sa¶pw a{´n ]-dªp. t\c-s¯ ]-co£¡v Hm¬-sse-\m-bn A-t]-£ A-b-¡m³ I-gn-bm-Xn-cp-¶-hÀ¡pw ]p-Xp-Xm-bn A-t]-£n-¡mw.

 

hn-i-Z hn-h-c§Ä  https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1625132

F-¶ en-¦n e-`n-¡pw.

 

tIm-hn-Uv {]Xn-tcm-[-¯n I-ctk-\ sa-Un-¡Â hn-`m-Kw

 

hS-¡p In-g-¡³ kw-Øm-\-§-fnepw P-½p-I-iv-ao-cnepw tIm-hn-Uv {]Xn-tcm-[-¯n I-ctk-\ sa-Un-¡Â hn-`m-KwþF.F-^v.Fw.Fkv \-S-¯p-¶ tk-h-\§-sf tI-{µ-a{´n Pn-tX-{µ-knw-Kv {]-IoÀ-¯n-¨p.  tcm-K-hym-]-\-¯n-sâ Xp-S-¡-¯n X-s¶ F.F-^v.Fw.F-kv D-WÀ-¶v {]-hÀ-¯n¨p. ]cn-tim-[-\ \-S-¯p-¶-Xnepw tcm-K-Nn-InÂ-k-bnepw an-I-¨ {]-hÀ-¯-\-am-Wv Im-gv-N sh-¨-sX¶pw A-t±-lw ]-dªp.

 

hn-i-Z hn-h-c§Ä https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624975

F-¶ en-¦n e-`n-¡pw.

 

amen\y clnX \-K-c-§Ä

 

cm-Py-s¯ B-dv \-K-c-§Ä-¡v amen\y clnX \-K-c-§-fp-sS 2019þ20se ]-«n-I-bnse ]-© \£-{X ]-Z-hn \Â-In-bm-Xm-bn tI-{µ `h\, \KcImcy a-{´n  lÀ-Zo-]v knw-Kv ]pcn Adnbn-¨p. §fpsS ÌmÀ tdänwKnsâ ^e§Ä MoHUA {]Jym]n¨p.Aw_nIm]qÀ, cmPvtIm«v, kqdäv, ssakqcp, C³tUmÀ, \hn apwss_ F-¶n-h-bmWv Cu \-K-c§Ä. 65 \-K-c-§Ä-¡v {Xn \£-{X ]-Z-hn-bpw 70 \-K-c-§Ä-¡v G-I \-£-{X ]-Z-hnbpw e-`n-¨p.

hn-i-Z hn-h-c§Ä : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1625076   

F-¶ en-¦n e-`n-¡pw.

 

]m hnXcW irw-J-e i-àn-s¸-Sp¯n aZÀ U-bdn

 

tem¡vUuWn\n-S-bn-epw hnZÀ`bnepw a-dm-¯v hmU taJebnepw ]m hnXcW irw-J-e-bp-sS kp-K-aam-b {]-hÀ¯-\w D-d-¸m¡n aZÀ U-bdn. tZiob £oc hnIk\ t_mÀUnsâ DSaØXbnep-Å Øm-]-\-am-WnXv. kw`mh\ \ÂIn. \mKv-]q-cnse knhn sse³kv {]tZi¯v ØnXnsN¿p¶ aZÀ Ubdn IÀjIÀ¡v km[yamb FÃm k-lm-bhpw \Â-In h-cn-I-bm-Wv.  Cu taJeIfn \n-¶mbn {]XnZn\w icmicn 2.55 e£w enäÀ ]m-em-Wv  aZÀ U-bdn kw`cn-¡p-¶-Xv.

 

hn-i-Z hn-h-c§Ä https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1625040

 

F-¶ en-¦n e-`n-¡pw.

 

A-´m-cm-{ã ayq-kn-bw Zn-\m-N-c-Ww

 

tI-{µ ayq-kn-b-wþ kmw-kvv-Imcn-I tI{µ -hnI-k-\ a-{´mebw A-´m-cm-{ã ayq-kn-bw Zn-\m-N-c-W-t¯m-Sv A-\p-_-Ôn-¨v sh-_n-\mÀ kw-L-Sn-¸n¨p. ayq-kn-b-l§-fp-sSbpw kmw-kvv-Imcn-I tI-{µ-§-fp-sS-bpw ]p-\-cp-Öoh-\w F-¶ hn-j-b-¯n-em-bn-cp-¶p sh-_n-\mÀ. tIm-hn-Uv tcm-Kw kw-kv-Im-cn-I-ta-Je-¡v I-\-¯ Xn-cn-¨-Sn-bm-b-Xm-bn sh-_n-\m-dn A-`n-{]m-b-ap-bÀ¶p.

 

 hn-i-Z hn-h-c§Ä : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624975

F-¶ en-¦n e-`n-¡pw.

 

 (Release ID: 1625301) Visitor Counter : 17