PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 23 APR 2020 7:04PM by PIB Thiruvananthpuram

തീയതി: 23.04.2020

 

Released at 1900 Hrs

 

 

 

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 21,393 കോവിഡ് 19 രോഗികള്‍; ഇന്നലെ മുതല്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 1409 പേര്‍ക്ക്; 4257 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി
•    78 ജില്ലകളില്‍ കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിനിടെ പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല
•    കോവിഡ് 19 കാലത്തെ അതിക്രമങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെയും 
•    സ്വത്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ്
•    പിഎംജികെ പാക്കേജിന് കീഴില്‍ പാവപ്പെട്ട 33 കോടിയിലധികം പേര്‍ക്ക്  31,235 കോടി രൂപ ധനസഹായം
•    പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുമായി സംവദിക്കും
•    കോവിഡ് 19 പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള സഞ്ചരിക്കുന്ന ലാബുകള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് 
•    രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രി

 

 

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIfpw ]nsF-_n H-cp¡nb ^mÎv sN¡v kwhn[m\hpw CtXmsSm¸w)

 

 

 

 

 

{]kv C³^À-taj³ _yptdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ

 

tI-{µ B-tcm-Ky, I-p-Spw-_ t£-a a-{´m-e-b-¯n \n-¶p-Å tIm-hn-Uv 19 kw-_-Ôn-¨ ]pXn-b hn-hc-§Ä

C¶-se apX cm-Py-¯v tIm-hn-Uv _m-[ Øn-co-I-cn¨-Xv 1409 t]À-¡m-Wv. C-´y-bn-se tcm-Kn-I-fp-sS B-sI F-®w 21,393 BWv. 4257 t]À tcm-K-ap-à-cmbn (19.89 i-X-am-\w). 78 PnÃ-Ifn I-gn-ª 14 Zn-h-k-¯n-\n-sS ]pXn-b tI-kp-IÄ dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-«nÃ.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617556

 

tIm-hn-Uv 19 hym-]-\-¯n-sâ ]-Ým-¯-e¯n 1897 se- ]-IÀ-¨-hym-[n \n-b-a t`-Z-K-Xn-¡v HmÀ-Un-\³-kv {]-Jym-]n¡pw

1897 se- ]-IÀ-¨-hym-[n \n-b-aw t`-Z-K-Xn sN-¿m-\pÅ HmÀ-Un-\³-kv {]-Jym-]n-¡m³ cm-{ã-]-Xn Aw-Ko-Im-cw \Â-In. B-tcm-Ky-{]-hÀ-¯-IÀ-s¡-Xn-cm-b A-Xn-{Ia-§Ä I-W-¡n-se-Sp-¯m-Wv HmÀ-Un-\³kv.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617327

 

{][m\-a{´n Kco_v Ieym¬ ]m-t¡-Pn CXph-sc \-S-¸m¡n-b Im-cy-§Ä

{][m\-a{´n Kco_v Ieym¬ ]-²-Xn¡p Iogn ]m-h-s¸« 33 tImSnbne[n-Iw t]À¡v 31,235 tImSn cq] [\klmbw e-`n¨p. 20.05 tIm-Sn cq] h\nXm P³ [³ A¡u­v DSa-IÄ¡pw hn-Xc-Ww sN-bv-Xp.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617556

 

2020 G{]n 24 \v {][m\a{´n cmPys¯ FÃm {Kma ]©mb¯pIfpambpw Bibhn\nabw \S¯pw

tZiob ]©mb¯ocmPv Zn-\amb (F³. ]n. BÀ. Un.) G-{]n 24 \v hoUntbm tIm¬^d³knMv hgn-bmIpw {][m\a-{´n-bp-sS B-i-b-hn-\n-abw.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1617363

 

{][m\a-{´nbpw AbÀe³Uv {][m\a{´nbpw sSent^mWn kw`mjWw \S-¯n

almhym[nsb t\cnSp¶Xn\mbn AbÀe­n \S¡p¶ bXv--\¯n ]¦mfnIfmb C´y³ hwiPcmb tUmÎÀamcp-sSbpw \-gv-kp-am-cp-sSbpw ]¦n-s\ A-bÀ-e³Uv {][m\-a{´n A`n\µn¨p.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1617286

 

2020 dm-_n ko-kWn 20 kw-Øm-\-§fn Ip-d-ª Xm-§p-hn-ebn ]-bÀ hÀ-K-§-fp-sSbpw F-®-¡p-cp-¡-fp-sSbpw kw-`c-Ww ]p-tcm-K-an-¡p-¶p

1313 tImSn cq] hn-e-h-cp¶ 1,67,570.95 sa{SnIv S¬ ]bÀ hÀ¤§fpw 1,11,638.52 sa{SnIv S¬ F®¡p-cp-hp-amWv \m-s^Upw F^v kn sFbpw kw-`-cn-¨-Xv. 1,74,284 IÀj-IÀ-¡m-Wv C-Xnsâ {]tbmP\w e-`n-¨Xv.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617277

 

tIm-hn-Uv 19 ]-cn-tim-[-\-bv-¡m-bn Un BÀ Un H hn-I-kn-¸n-¨ k-©-cn-¡p-¶ em-_v cm-Pyc-£m a{´n D-Zv-LmS-\w sN-bvXp

k-©-cn-¡p-¶ em_n {]-Xn-Zn-\w c-­m-bn-c-t¯m-fw km-¼nfpIÄ ]-cn-tim-[n-¡mw.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617459

 

cmPy hym]I tem-¡v Uu-Wnsâ kab-¯v \Kc ]cn[n¡v ]p-d-¯v \nÀ-½mW {]hÀ¯\§Ä A\phZn-¡m³ kw-Øm-\-§Ä-¡pw tI-{µ `-c-W {]-tZ-i-§Ä-¡pw- \nÀ-tZ-iw \Â-In DuÀ-P a-{´me-bw

tIm-hnUv -19 hym]\w XSbp¶Xn\v Bhiyamb Btcm-Ky amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§Ä- hn-e-bn-cp¯n-b ti-jw th-Ww Cu {]hÀ¯\§Ä A\p-h-Zn-¡m³.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617556

 

A-¸À ss{]a-dn hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡m-bn _-Z A-¡m-Zan-I Ie-­À ]p-d-¯nd-¡n tI-{µ am-\-h hn-`-h-ti-jn a-{´me-bw

am-\-h hn-`-h-ti-jn a-{´m-e-b-¯n-sâ \nÀtZ-i {]-Im-cw F³-kn C BÀ Sn-bm-Wv _-ZÂ A-¡m-Zan-I I-e-­À ]p-d-¯n-d-¡n-bXv.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617408

 

cm-Py¯v a-cp¶v D¸mZ\w hÀ²n-¸n¡m³ ^mÀakyq«n¡Â Øm]\§sf klm-bn-¡-W-sa¶v kwØm-\ {U-Kv I¬-t{Sm-fÀ-am-tcmSv Bhiy-s¸«v  tI{µ ^mÀa sk{I«dn

D¸mZ\ tijn ]qÀ®ambn hn\ntbmKn-¡p-¶Xn Dd¸p h-cp-¯-W-sa¶pw \nÀ-tZ-iw \ÂIn.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617218

 

`-£y-[m-\y N-c-¡p-\o-¡-¯n- sd-t¡mÀ-Un-«v C´y³ sd-bnÂsh; G-{]n 22 \v I-b-än A-b¨-Xv 3.13 e-£w S-¬ h-cp-¶ 112 td-¡v km-a-{Kn-IÄ

G-{]n 1 ap-X 22 h-sc Ib-än A-b¨-Xv 4.58 Z-ie-£w S¬.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617462

 

tImhnUv þ19 s\Xncmb C´ybpsS t]m-cm-«-¯n\p ]n´p-W-bp-ambn sse^v --sse³ D-Um-\nse sImtdm-W t]m-cm-fn-I-fp-sS A-£o-W {]-b-Xv-\w Xp-S-cp¶p

FbÀ C´y, Aeb³kv FbÀ, sF--F--F^v, kzImcy hnam\¡¼\nIÄ F¶n-h-cpsS 330 hn-am-\-§-fmWv sse^v--sse³ D-Um\p Iogn kÀhokv \-S-¯p-¶Xv. C¶phsc Ibän A-b¨Xv 551.79 S¬ km-a-{Kn-I-fmWv.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617189

 

"FÃm-h-cp-sSbpw k©m-c e-£y-Øm-\-am¡n C-´y-sb am-ämw' F¶ hnjb-¯n "tZtJm A-]v\m tZ-iv']-c-¼-c-bnse Bdmas¯ sh_n\mÀ kw-L-Sn-¸n-¨v tI{µ hn-t\m-Z k©mc a{´m-e-b-w

C´ybnse hnhn-[ hn-t\m-Z-k©m-c ta-J-e-I-sf- Ip-dn¨v Aht_m[w kr-ãn-¡epw bm-{X t{]mÕmln-¸n-¡m\pw e-£y-an-«m-Wv sh-_n-\m-dp-IÄ kw-L-Sn-¸n-¡p-¶Xv.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617397

 

hn-t\m-Z-k©m-c a-{´m-e-b-¯n-sâ "tZtJm A-]v-\m tZ-iv' sh-_n-\mÀ ko-cn-kn-sâ Ggmw `mKw: "t^mt«m hm-¡n-Mv hm-c-Wm-kn'þ ss]-XrIw, kw-kv-Im-cw, cp-Nn-t`Z§Ä

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617477

 

sSentImw h-Ip-¸v kuP\y CâÀ-s\-äv e-`y-am-¡p-¶nÃ

2020 sabv 3 hsc FÃm D]tbmàm¡Ä¡pw sSentImw hIp-¸v kuP\y CâÀs\äv \Â-Ip-s¶-¶ X-c¯n {]-N-cn-¡p-¶-Xv hym-P hmÀ¯. {]kv C³^Àtaj³ _yqtdmbpsS ^mIväv sN¡v bq-Wn-ämWv Szn-äÀ- k-tµ-i-¯n-eq-sS C-¡mcyw hyàam-¡n-bXv.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617305

 

tIm-hn-Uv 19 tcm-Kn-IÄ-¡v t]m-j-I k-ar-²am-b `-£-W hn-Xc-Ww \S-¯n sF sF F-^v ]n Sn

X-an-gv-\m-Sv X-©m-hqÀ sa-Un-¡Â tIm-tf-Pn-se tIm-hn-Uv tcm-Kn-IÄ-¡pw tcm-K-ap-à-cm-b-hÀ-¡p-am-Wv t]m-j-I k-ar-²-am-b `£-Ww \Â-Ip-¶Xv.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617474

 

X-an-gv-\m-«n-se ]-«p\q Ir-jn-¡mÀ-¡v B-izm-k-ta-Im³ Jm-Zn B³-Uv hn-tÃ-Pv C³-U-kv-{So-kv I-½o-j³

X-an-gv-\m-«n-se Jm-Zn Øm-]-\-§-fp-am-bn k-l-I-cn-¨v IÀ-j-Icn \n-¶p ]-«p\q hm-§pw.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617487

 

 

tIm-hn-Uv þ 19 s\ t\-cn-Sm³ hn-hn-[ ]-²-Xn-IÄ B-hn-jv-I-cn-¨v ^-co-Zm-_m-Zv PnÃm `-c-W t\-Xr-Xzw; \n-co-£-W-¯n-\pw t_m-[-hÂ-¡-c-W-¯n\pw \q-X-\ km-t¦Xn-I hn-Zy

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617197

 

sh-fp-¯p-Ånbn \n-¶v tIm-hn-Uv 19 {]-Xn-tcm-[ a-cp-¶v \nÀ-½n¡m³ im-kv-{X-ÚÀ

_tbm sS-Iv-t\m-f-Pn h-Ip-¸n-\p Iogn sam-lm-en-bn- {]-hÀ-¯n-¡p-¶ C-¶-th-äo-hv B³-Uv A-ss¹-Uv _tbm t{]m-k-knMv  skâ-dm-Wv tIm-hn-Uv  19 {]-Xn-tcm-[ a-cp-¶p \nÀ-½n-¡m-\p-Å {]-hÀ-¯-\-§Ä \-S-¯p-¶Xv.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617425

 

-tIm-hn-Uv hym]-\w X-S-bp-¶-Xn-\v i-co-c-¯n-sâ kz-X-kn-²am-b {]-Xn-tcm-[ ti-jn D-bÀ-¯p-¶-Xn-\v sk-]v-kn-hm-Iv F-¶ Aw-KoIr-X Huj-[w hn-I-kn-¸n-¡m\pw ]p-\À-\nÀ-½n-¡m\pw ]-²-Xn-bn-«v k-bân-^n-Iv B³-Uv C³-U-kv-{Sn-b dn-kÀ-¨v Iu¬-kn (kn F-kv sF BÀ)

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1617442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Release ID: 1617608) Visitor Counter : 22


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Marathi , Assamese , Bengali , Manipuri , Punjabi , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada