PIB Headquarters

കോവിഡ് 19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിന്‍

Posted On: 21 APR 2020 6:53PM by PIB Thiruvananthpuram

 

Xob-Xn: 21.4.20

 

Released at 1900 Hrs

 

    രാജ്യത്ത് ഇന്നുവരെ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് 18,601 പേര്‍ക്ക്; രോഗം ഭേദമായവര്‍ 3252; ആകെ മരണം 590
    കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിനിടെ 23 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഒരു കേസും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാത്ത ജില്ലകളുടെ എണ്ണം 61 ആയി
    കോവിഡ് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളുടെ ആശയ വിനിമയത്തിനായി 'കോവിഡ് ഇന്ത്യ സേവ' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഡോ. ഹര്‍ഷ് വര്‍ധന്‍
    പി എം - കിസാന്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം ലോക്ക് ഡൗണ്‍ സമയത്ത് 8.89 കോടി കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി നല്‍കിയത് 17,793 കോടി രൂപ
    കോവിഡ് 19 : സിവില്‍ സര്‍വീസ് ദിനത്തില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം
    പുനരുല്‍പ്പാദക ഊര്‍ജ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലോക്ക് ഡൗണിനുശേഷം 30 ദിവസം കൂടി കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കി

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIfpw ]nsF-_n H-cp¡nb ^mÎv sN¡v kwhn[m\hpw CtXmsSm¸w)

 

{]kv C³^À-taj³ _yptdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ

 

tI-{µ B-tcm-Ky, I-p-Spw-_ t£-a a-{´m-e-b-¯n \n-¶p-Å tIm-hn-Uv 19 kw-_-Ôn-¨ ]pXn-b hn-hc-§Ä

cm-Py-¯v C-Xph-sc tIm-hn-Uv 19 Øn-co-I-cn¨-Xv 18,601 t]-cn-emWv. C-h-bp-sS 17.48i-X-am-\w (3252 t]À) tcm-K-ap-à-cm-bn. tcm-K-_m[-sb Xp-SÀ-¶v C-Xph-sc 590 a-c-W-am-Wv cm-Py-¯v dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«Xv. 23 kw-Øm-\-§fn \n¶pw tI-{µ `-c-W {]-tZ-i-§fn \n-¶pw I-gn-ª 14 Zn-h-k-¯n-\n-sS tcm-K _m-[ dn-t¸mÀ-«v sN-¿m-¯ PnÃ-I-fp-sS F-®w 61 B-bn hÀ-[n-¨n-«p-­v. tcm-Kw Kp-cp-X-c-am-bn _m-[n-¨-h-cn-se a-c-W-\nc-¡p Ip-d-bv-¡p-¶-Xn-\m-bn kn F-kv sF BÀ {]-tXy-I ]-cn-tim-[-\m-co-Xn-IÄ A-h-ew-_n-¡pw. c-à-_m-¦p-Ifn B-h-iy-¯n-\v c-àw D-d-¸m-¡-W-sa-¶v B-h-iy-s¸«v tI-{µ B-tcm-Ky Ip-Spw-_ t£-a a{´n tUm. lÀ-jv hÀ-[³ kw-Øm-\-§-fn-se-bpw tI-{µ `-c-W {]-tZ-i-§-fn-sebpw B-tcm-Ky h-Ip-¸p-IÄ-¡p I-s¯-gpXn.

hniZmwi§Ä¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616753

 

tIm-hn-Uv 19 am-bn _-Ô-s¸-«v P-\-§-fp-am-bn kw-h-Zn-¡m³ "tIm-hn-Uv C-´y tk-h' D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xv tUm. lÀ-jv hÀ-[³

tIm-hn-Uv 19 am-bn _-Ô-s¸-«v kw-i-b-§Ä Zq-co-I-cn-¡m\pw B-i¦-IÄ ]-cn-l-cn-¡m-\p-am-Wv Szn-ädn tIm-hn-Uv C-´y tk-h lm³-Un @CovidIndiaSeva k-Ö-am-¡n-bXv. tNm-Zy-§Ä-¡p X-Õa-bw a-dp]-Sn e-`n-¡p-¶ hn-[-¯n-em-Wv C-Xv {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-¶Xv.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616804

 

tIm-hnUv 19 s\-Xncm-b t]m-cm-«¯n tem¡vUu¬ \S]SnIÄ \S¸nem¡p¶-Xn-s\ Ipdn¨pÅ AhtemI-\hpw {]-tZ-i-s¯ hnebncp¯epw kw_Ôn¨v tI-{µ kw-L-¯nsâ {]-hÀ-¯-\§Ä XSÊs¸Sp¯cpsX¶v ]Ýna _w-Kmfn\v tI{µ kÀ¡mÀ \nÀ-t±-iw

sImÂ-¡-¯-bnepw PÂ]mbvKp-cn-bn-epw kw-Øm-\hpw {]m-tZ-in-I `-c-W t\-Xr-Xz-hpw B-h-iyam-b k-l-Ic-Ww \Â-Ip-¶n-sÃ-¶v tI-{µ kw-L-w tI-{µ B-`y-´-c a-{´m-e-b-s¯ A-dn-bn-¨n-cp-¶p.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616755

 

tem-¡v Uu¬ Im-e-b-fhn ]n --Fw þInkm³ ]²Xn {]-Imcw 8.89 tImSn IÀjI IpSpw_§Ä¡m-bn A-\p-h-Zn¨Xv 17,793 tImSn cq]

24.3.2020 apX C¶phscbpÅ tem-¡v Uu¬ k-a-b¯v {][m\a{´n Inkm³ k½m³ \n[n (]n Fw þInkm³) ]²Xn {]Imcw {]tbmP\w e-`n¨Xv GItZiw 8.89 tImSn IÀjI IpSpw_-§Ä-¡m-Wv. C-hÀ-¡m-bn 17,793 tImSn cq-]-bm-Wv  CXph-sc A-\p-h-Zn-¨-Xv. `£ykp-c-£ D-d-¸m-¡p-¶-Xn\v {][m\-a{´n Kco_v Ieym¬ tbmP\ (]n Fw þ Pn sI ssh) {]Imcw AÀlcmb hoSpIfn ]bÀ-hÀ-¤-§fpw hnXcWw sN-¿pw. GItZiw 107,077.85 sa{SnIv S¬ ]bÀ-hÀ-¤-§-fmWv CXphsc kwØm\-§Ä¡pw tI-{µ `-c-W {]-tZ-i-§Ä¡pw \Â-In-bXv.

hniZmwi§Ä¡v: : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616501

 

]n-- Fw --Pn-- sI --ssh {]-Imcw 40,826 AwK-§Ä-¡mbn ]n--F^v {SÌpIfn \n-¶pÅ 481.63 tImSn cq] hnXcWw sNbvXp

tImhnUv 19 a-lm-am-cn D-bÀ¯n-b sh-Ãp-hn-fn a-dn-I-S¡m³ C]nF^v ]²Xnbn \n¶v {]tXy-I- hn-Sp-X hyh-Ø  kÀ¡mÀ {]-Jym-]n-¨Xv {][m\-a{´n Kco_v Ieym¬ tbmP\-bpsS (]n Fw Pn sI ssh) `m-K-ambmWv.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616455

 

knhn kÀhokv Zn\¯n DtZymK-ØÀ-¡v {][m\a{´nbpsS BiwkIÄ; kÀZmÀ ]t«en\p {i²mRv-P-en

knhn kÀhokv Zn\amb C¶v cmPys¯ knhn kÀhokv DtZymKØÀ¡pw  IpSpw_mwK§Ä¡pw  {][m\a{´n {io. \tc{µ tamZn BiwkIÄ t\À-¶p. "sIm-hnUv 19s\ C´y hnPbIcambn ]cmPbs¸Sp¯p¶psh¶v Dd¸p hcp¯m³ AhÀ \S¯p¶ {ia§sf Rm³ A`n\µn¡p¶p. Bhiy¡msc klmbn¡p¶Xn\pw FÃmhÀ¡pw BtcmKyw Dd¸phcp¯m\pw AhÀ ap-gph³ kab {]hÀ¯\§fnem-Wv.' þ {]-[-m-\-a{´n ]-dªp.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v : : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616618

 

tIm-hn-Uv 19 s\-Xncm-b t]m-cm-«-¯n- an-I-¨ C-S-s]-S-ep-IÄ \-S-¯n-b D-tZym-KØsc knhn kÀhokv Zn-\¯n A-`n-\-µn-¨v tUm. PntX{µ knMv

"I-cp-W' t]m-se hnhn-[ h-Ip-¸p-IÄ kw-tbm-Pn-¨pÅ Iq-Sp-X {]-hÀ-¯-\-§Ä D-tZym-K-Øcn \n-¶v D-­m-I-W-sa-¶v ho-Un-tbm tIm¬-^-d³-kn-eq-sS \-S¯n-b B-i-b-hn-\n-a-b-¯n tUm. kn-Mv B-h-iy-s¸-«p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616694

 

sFIyZmÀVyt¯mSpw tbmPn¨pÅ ZrV{]XnÚtbmSpw IqSn C´ybpw A^vKm\nØm\pw tNÀ¶v tIm-hnUv  19s\ FXncnSpsa¶p {][m\a{´n

Ahiyacp¶pIfmb sslt{UmIv--kn t¢mtdmIzn³, ]mcmskätamÄ F¶nhbpw aän\§fpw e`yam¡nbXn\p \µn Adn-bn¨p sIm­pÅ A^vKm³ {]knUâv tUm. Ajv--d^v K\nbpsS Szoänt\mSp {]XnIcn¡pIbmbncp¶p {][m\a{´n tam-Zn.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616606

 

-\yq U-h-e-]v-saâv _m-¦v t_mÀ-Uv Hm-^v K-hÀ-WÀ-am-cp-sS A-©ma-Xv hmÀjn-I tbm-K¯n ]-s¦-Sp-¯v {ioa-Xn \nÀ-½-e ko-Xm-cm-a³

\yq Uhe]vsaâv _m-¦nsâ t_mÀUv Hm^v KhÀWÀamcpsS A©mw hmÀjnI tbmK¯n tI{µ [\Imcy, tImÀ¸tdäv Imcy a-{´n \nÀ-½-e ko-Xm-cma³ hoUntbm tIm¬^-d³-kv hgn ]s¦Sp-¯p.  tIm-hn-Uv 19 a-lm-am-cnsb {]Xntcm[n-¡m³ {_n-Iv-kv cm-Py-§Ä-¡v km-¼¯n-I k-lm-bw k-Ö-am-¡m-\p-Å \yq U-h-e-]v-saâv _m-¦nsâ {ia-s¯ \nÀ½e koXmcma³ A`n\µn¨p.

hniZmwi§Ä¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616547

 

BÂ-¡-tlmÄ A-S§n-b km-\n-ssä-kÀ \nÀ-½m-W-¯n-\pw s]-t{Sm-Ä an-{i-W-¯n-\p-ambn A-[n-I-ap-Å A-cn F-Y-t\m-fm-¡n am-än-sb-Sp-¡pw

s]t{Smfnbw, {]IrXn hmXI a{´n {io. [À-ta{µ {][msâ A[y£X-bn -tNÀ¶ F³--_n--kn--kn tbm-K-¯n-em-Wv Xo-cp-am-\w. ^pUv tImÀ¸tdj³ Hm^v C-´ybn (F^v--kn--sF) \n-¶p-Å an-¨ A-cn-bm-Wv F-Y-t\mÄ \nÀ-½m-W-¯n-\p e-`y-am-¡p-¶-Xv.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616437

 

tkmfmÀ ]nhn samUyqfpIfpsSbpw tkmfmÀ ]nhn skÃpIfpsSbpw am-Xr-I-I-fp-sSbpw \nÀ½mXm¡fp-sSbpw  AwKoIr-X ]«n-I \nÀ-h-lWw {]m_-ey-¯n h-cp-¯p-¶Xv 30.09.2020 hsc \o-«n

31.03.2020 h-sc-bm-bn-cp-¶p t\-c-s¯ Im-em-h[n. C-Xm-Wv tIm-hn-Uv 19 s\ Xp-SÀ-¶v tem-Iv Uu¬ {]-Jym-]n-¨ km-l-N-cy¯n ]m-c-¼-tcy-X-c ]p-\-cpÂ-¸m-Z-I DuÀ-P a-{´m-e-bw \o-«n- \Â-In-b-Xv.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616662

 

tem-¡v Uu-Wn-sâ ]-Ým-¯-e¯n BÀ C ]-²-Xn-IÄ X-S-k-s¸-Sp¶-Xp I-W-¡n-se-Sp-¯p tem-¡v  Uu-Wn-\p-ti-jw 30 Z-nh-kw Iq-Sn Im-emh-[n \o-«n-s¡m-Sp-¯v tI{µ ]m-c-¼-tcy-X-c ]p-\-cpÂ-¸m-Z-I DuÀ-P a-{´m-e-bw

{]-hÀ-¯-\-§Ä km-[m-c-W \n-e-bn-em-¡m-\mWv tI{µ ]m-c-¼-tcy-X-c ]p-\-cpÂ-¸m-Z-I DuÀ-P a-{´m-e-b-¯n-sâ \-S-]Sn

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616670

 

tI{µ AUvan\nkvt{Säo-hv {Sn_yq-W s_©pIfpsS {]hÀ¯\w 03.05.2020 hsc \nÀ-¯n- h-bv¡pw

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616665

 

tIm-hn-Uv 19 s\-Xncm-b t]m-cm-«-¯n-\p ]n-´p-W-bp-ambn cmPy¯pS\ofw 541 S¬ Nn-In-Õm km-a-{Kn-IÄ F-¯n¨v sse^v sse³ DUm³ hnam-\-§Ä

316 hn-am-\-§-fmWv sse^v sse³ DUm³ {]-Im-cw tkh-\w \-S-¯p-¶Xv. FbÀ C´y, Aeb³kv FbÀ, sF--F--F^v, kzIm-cy ta-J-e F-¶n-h-bn-se hn-am-\-§Ä- C-Xn\Iw 541.33 S¬ km-a-{Kn-IÄ F-¯n-¨p. sse^v- -sse³ DUm³ hn-am\-§Ä C-Xn\-Iw k-©-cn-¨Xv.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616657

 

do^­v kpKaam¡p¶Xn\pÅ CþsabnepIÄ D]{Zhn¡ms\¶p ZpÀhymJym\w sN¿cpXv: tI{µ {]Xy£ \nIpXn t_mÀUv-- (kn_nUnSn)

ÌmÀ«¸pIfpsS IpSnÈnI ]ncns¨Sp¡p¶Xn\mbn BZmb\nIpXn hIp¸v ]nSns¨Sp¡Â \S]SnIÄ k½À±¯neqsS IÀi\am¡pIbmsW¶ tkmjy aoUnb {]NcWw sXämsW¶v-- tI{µ {]Xy£ \nIpXn t_mÀUv (kn_nUnSn) Adnbn¨p. C¯c¯nepÅ \nco£W§fpw {]NmcWhpw XoÀ¯pw ASnØm\clnXhpw hkvXpXIsf sXämbn Nn{XoIcn¡p¶XpamWv.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616713

 

cmPy-¯v tIm-hn-Uv 19 a-lm-am-cn-bpsS hym]-\w hn-e-bn-cp-¯m³ hnhn-[ \-S-]-Sn-IÄ k-zo-I-cn¨v PnÃm, {Kma Xe§fnse {]mtZinI `cWIqS-§Ä

{]tZit¯-¡v h-cn-I-bpw ]pd¯pt]mIpIbpw sN-¿p-¶-h-cp-sS B-tcmKy ]cntim[\bv¡mbn sN¡v t]m-Ìp-IÄ H-cp-¡p-I, s]mXpØe§Ä ]Xnhmbn ip-Nn-bm-¡pI,  Izm-d-ssâ³ tI{µ§Ä krãn-¡pI, kw`cW tI{µ§fpsS ]Xnhv ]cntim-[-\ \-S¯p-I ap-Xem-b {]-hÀ-¯-\-§-fm-Wv \-S-¯p-¶Xv.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616633

 

tem-¡v- Uu¬ kab¯v `£y[m\y hn-Xc-Ww Dd-¸p h-cp-¯m³ B³Uam³ \nt¡m_mÀ Zzo]pIfn-te-¡v 2 I-¸-ep-Ifpw e£-Zzo-]n-te-bv-¡v 7 sNdp I-¸-ep-Ifpw Ab-¨v F-^v kn sF

Ignª 27 Znhk§fn GItZiw 6500 sa{SnIv S¬ `£y[m-\y-§-fmWv B³Uam³ \nt¡m_mdnte¡pw 1750 sa{SnIv S¬ e£Zzo]nte-¡pw A-b-¨Xv. C-Xv b-Ym-{Iaw {]Xnamk icmicnbp-sS c­pw aq-¶pw Cc«nbmWv

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616697

 

tImhnUv 19 hym]\¯nsâ ]Ým¯e¯n Imcy£aamb CSs]Sepambn tI{µ KncnhÀ¤ Imcy a{´m-e-bw

tImhnUv 19 almamcnbpsS ]Ým¯e¯n KncnhÀ¤¡mÀ¡v Bizmkw Hcp¡p¶Xn\v hnhn[ \S]SnIÄ kzoIcn¨v tI{µ KncnhÀ¤ Imcy a{´mebw. 2020 amÀ¨v 31 \p ap¼v \ÂIm³ km[n¡msX h¶ tZiob s^temjn¸pIfpsSbpw D¶X Xe kv--tImfÀjn¸pIfpsSbpw hnXcWw DS³ ]qÀ¯nbm¡m³ \S]SnIÄ kzoIcn¨n«p­v.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616664

 

kzbw, kz-bw {]-` hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn-IÄ A-h-temI-\w sN-bvXv  tI-{µ am-\-h hn-`-h-ti-jn hnI-k-\ a{´n

tZ-io-b X-e-¯n-ep-Å Hm¬-sse³ hn-Zym-`ym-k th-Znbm-b kzbw, 32 Un än F-¨v sS-en-hn-j³ hn-Zym-`ym-k Nm-\-ep-IÄ DÄ-s¸-Sp-¶ kz-bw {]-` F-¶n-h-bp-sS ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv tI{µ am-\-h hn-`-h-ti-jn hnI-k-\ a-{´n {io. c-ta-jv s]m-Jv-dn-bm "\n-im¦v' hn-e-bn-cp-¯n-bXv. 1902 tIm-gv-kp-I-fm-Wv \n-ehn kz-b-¯n-ep-ÅXv. 1.56 tIm-Sn hn-ZymÀ-°n-IÄ C-Xp {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯n. Pn km-äv 15 D-]-{K-l-¯n-sâ k-lm-b-¯m-em-Wv kz-bw {]-`-bp-sS Nm-\-ep-IÄ {]-hÀ-¯n-¡p-¶Xv.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616474

 

]n- sF _n ^m-Îv sN-¡v : Szn-äÀ lm³-Un-en-eqsS C-¶p ]p-d-¯p- sIm-­p h¶-Xv A©v sXäm-b hmÀ-¯-I-fp-sS \n-P-Øn-Xn

kaq-l am-[y-a-§fn h-cp-¶ sXäm-b hmÀ-¯-I-fp-sS \n-P-Øn-Xn ]p-d-¯p- sIm-­p-h-cm-\p-Å {]-tXy-I C-S-s]-S-em-Wv ]n sF _n-bp-sS ^m-Îv sN-¡v kw-hn-[m-\w.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616527

 

tImhnUv 19 s\Xncmb t]mcm«¯n Iq-Sp-X k-lm-b-hp-am-bn sdm-t«-dn-b³amÀ ap-t¶m-«p h-c-s«-sb-¶v tUm. lÀ-jv hÀ-[³

]n--Fw sItb-gv-kn-te-bv-¡pÅ kw`mh\, Bip]{XnIÄ¡pÅ D]IcW§Ä, km\nssäkÀ, `£Ww, ]n]nC InäpIÄ, F³ 95 amk-vIpIÄ XpS§nbhbpsS kw-`mh\ hneaXn¡m\mhm¯-Xm-sW¶pw tI-{µ B-tcm-Ky a{´n ]-dªp.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616691

 

I-gn-ª 20 Zn-h-k-¯n-\n-sS tIm-hn-Uv 19 am-b-n _-Ô-s¸«v tZio-b sh-_v-ssk-än-eq-sS h-¶ 25,000 te-sd ]-cm-Xn-IÄ ]-cn-l-cn-¨p: tUm. Pn-tX-{µ knMv

\mjW tamWnädnwKv Umjv--t_mÀ-Unse (https://darpg.gov.in)  tIm-hn-Uv 19 A\p_Ô ]cmXnIÄ-¡m-bpÅ {]tXyI hn³-tUm-bn-eq-sS-bm-Wv ]-cm-Xn-IÄ c-Pn-kv-äÀ sN-bv-X-Xv.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616507

 

-tImhnUv Uyq«nbnep-Å UÂ-ln-bnse t]meokv DtZymKØÀ¡v {]XnZn\w 10,000 Ip-¸n shÅw \ÂIm³ Xo-cp-am-\n-¨v C´y³ sdbnÂ--th

th\¡mes¯ Nq-Sv I-W-¡n-se-Sp-¯mWv sF --BÀ --kn --Sn --knbpsS klmbt¯m-sS UÂ-ln-bn-se- hnhn-[ ta-J-e-I-fn tPm-en t\m-¡p¶ t]meokpImÀ¡v sdbn \oÀ hm«À t_m«nepIÄ \Â-Ip-¶-Xv.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616676

 

ho-Sp-Ifn \n-co-£-W-¯n-ep-Å ]u-c-·m-cp-sS hn-hc-§Ä ]-cn-tim-[n-¡p-¶-Xn-\v sskbmw B-¸p-am-bn ]p-s\

Izm-d-ssâ-\n-epÅ-hÀ ho-Sp-Ifn I-gn-bp-¶pt­m F-¶v Dd-¸p h-cp-¯m\pw A-h-cp-sS hn-hc-§Ä ^-e-{]-Z-am-bn ]n-´p-S-cp-¶-Xn-\p-am-Wv ]p-s\ ap-\n-kn-¸Â tImÀ-¸-td-j³ kv-amÀ-«v kn-äo-kv anj-sâ Iogn k¿mw B-¸v hn-I-kn-¸n-¨Xv.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616686

 

-tIm-hn-Uv 19 sâ ]-Ým-¯-e-¯n tem-¡v Uu¬ Ime¯v {]-Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡p t\-XrXzw \Â-In DuÀ-P a-{´m-e-b-¯n-\p Io-gn-se s]m-Xp-taJ-em Øm-]-\am-b BÀ C kn

76,000 Zn-h-k th-X-\-¡mÀ¡pw A-h-cp-sS I-p-Spw-_mw-K-§Ä-¡p-am-bn `-£y [m-\y§Ä, ]m-Iw sNbv-X `-£Ww, ap-Jm-h-c-W§Ä, km-\n-ssä-k-dp-IÄ Xp-S-§n-b-h hn-Xc-Ww sN-bvXp. 7 tIm-Sn cq-]-bm-Wv hnhn-[ {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡m-bn C-Xn\-Iw sN-e-h-gn-¨Xv.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1616614

 

 

 

 

 

 

]n-sF-_n ^oÂ-Uv Hm-^o-kp-I-fnÂ

\n-¶p-Å hn-hc-§Ä

 

 

 

 

 

 

 

 

Fact Check on #Covid19

 

 

 (Release ID: 1616873) Visitor Counter : 24