ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 2018-19 ൽ 5.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ 4.2 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു


ഗ്രാമീണ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് 2018-19-ൽ 19.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21-ൽ 27.7% ആയി ഉയർന്നു

സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കുന്ന ജോലിയുടെ ചക്രവാളം വിശാലമാക്കേണ്ടതുണ്ട്

28.5 കോടി അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾ ഇ-ശ്രമം പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ വിഹിതം വർധിച്ചു, അത് 2019-20-നെ അപേക്ഷിച്ച് 2020-21-ൽ സ്ഥിരമായ വേതന/ശമ്പള തൊഴിലാളികളുടെ അനുപാതം കുറഞ്ഞു.

2021 ഏപ്രിൽ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ 8.8 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 2022 ഏപ്രിൽ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ 13.2 ലക്ഷമായി ഇപിഎഫ്ഒയ്ക്ക് കീഴിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് ശരാശരി പ്രതിമാസ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു

Posted On: 31 JAN 2023 1:38PM by PIB Thiruvananthpuram

തൊഴിൽ വിപണിയെയും തൊഴിൽ അനുപാതത്തെയും കൊവിഡ് മഹാമാരി ഒരുപോലെ ബാധിച്ചിരിക്കെ, കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നിരന്തരമായ ഊർജ്ജിത പരിശ്രമത്തോടെ,  മഹാമാരിക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷൻ പ്രവർത്തനവും ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം, നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും തൊഴിൽ വിപണി കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള നിലവാരത്തിനപ്പുറം വീണ്ടെടുത്തതായി ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമല സീതാരാമൻ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക സർവേ 2022-23 പറയുന്നു.

പുരോഗമന തൊഴിൽ പരിഷ്‌കരണ നടപടികൾ

2019-ലും 2020-ലും, 29 കേന്ദ്ര തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച്, അതായത് വേജസ് കോഡ്, 2019 (ഓഗസ്റ്റ് 2019), ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് കോഡ്, 2020, കോഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, 2020. കൂടാതെ തൊഴിൽ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, പ്രവർത്തന വ്യവസ്ഥകൾ കോഡ്, 2020 (സെപ്റ്റംബർ 2020) യുക്തിസഹമാക്കുകയും നാല് തൊഴിൽ നിയമങ്ങളായി ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കോ‍ഡുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്കും ഉചിതമായ തലത്തിലും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2022 ഡിസംബർ 13-ന്, 31 സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേതന കോഡിന് കീഴിലും, 28 സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യവസായ ബന്ധ കോഡിന് കീഴിലും, 28 സംസ്ഥാനങ്ങൾ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ കോഡിന് കീഴിലും, 26 സംസ്ഥാനങ്ങൾ തൊഴിൽപരമായ ആരോ​ഗ്യ സുരക്ഷ ജോലി സാഹചര്യ കോഡിന് കീഴിലും കരട് നിയമങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിൽ പ്രവണതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 2018-19-ൽ 5.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21-ൽ 4.2 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതോടെ, ലേബർ മാർക്കറ്റുകൾ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള നിലവാരത്തിനപ്പുറം വീണ്ടെടുത്തു, നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും.

ആനുകാലിക ലേബർ ഫോഴ്സ് സർവേയിലെ സാധാരണ നില അനുസരിച്ച്, 2020-21 (ജൂലൈ-ജൂൺ) ലെ തൊഴിൽ സേനാ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് , തൊഴിലാളി ജനസംഖ്യാ അനുപാതം, തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്  എന്നിവ പുരുഷന്മാർക്കുംസ്ത്രീകൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2019-20, 2018-19 എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു.

2018-19 ലെ 55.6% ൽ നിന്ന് 2020-21 ൽ പുരുഷന്മാരുടെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് 57.5% ആയി ഉയർന്നു. സ്ത്രീ തൊഴിലാളി പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് 2018-19 ലെ 18.6% ൽ നിന്ന് 2020-21 ൽ 25.1% ആയി ഉയർന്നു. ഗ്രാമീണ സ്ത്രീ തൊഴിലാളി പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് 2018-19ൽ 19.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ 27.7 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

തൊഴിലിലെ വിശാലമായ നില അനുസരിച്ച്, സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ വിഹിതം വർദ്ധിച്ചു, 2019-20-നെ അപേക്ഷിച്ച് 2020-21-ൽ സ്ഥിരമായ വേതന/ശമ്പള തൊഴിലാളികളുടെ അനുപാതം കുറഞ്ഞു, ഇത് ഗ്രാമ-നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവണതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കാഷ്വൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്ക് ചെറുതായി കുറഞ്ഞു. തൊഴിൽ വ്യവസായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാമ്പത്തിക സർവേ പ്രകാരം, കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ വിഹിതം 2019-20ൽ 45.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ 46.5 ശതമാനമായി ഉയർന്നു, ഉൽപ്പാദന വിഹിതം 11.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു. 10.9 ശതമാനം, നിർമ്മാണ വിഹിതം 11.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 12.1 ശതമാനമായി ഉയർന്നു, വ്യാപാരം, ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ എന്നിവയുടെ വിഹിതം ഇതേ കാലയളവിൽ 13.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 12.2 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക്: പരിഗണനാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ

സ്ത്രീ തൊഴിലാളി പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നതിലെ പരിഗണനാ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സർവേ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായി അവിഭാജ്യമായ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വിധമാണ് അവരെ പരിഗണക്കുന്ന അളവ്. രൂപകൽപ്പനയിലൂടെയും ഉള്ളടക്കത്തിലൂടെയും തൊഴിൽ അളക്കുന്നത് അന്തിമ കണക്കെടുപ്പിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരുത്തും, കൂടാതെ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ പരിഗണന അളക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ തൊഴിലളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത് പ്രധാനമാണ്.

തൊഴിലിനോടൊപ്പം ഉൽപ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക്, ജോലിയുടെ ചക്രവാളം വിശാലമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്ന് സർവേ പറയുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ ഐഎൽഒ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഉൽപാദനപരമായ ജോലിയെ തൊഴിൽ ശക്തി പങ്കാളിത്തമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ഇടുങ്ങിയതും വിപണി ഉൽപ്പന്നമായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ. സ്ത്രീകളുടെ കൂലിയില്ലാത്ത വീട്ടുജോലിയുടെ മൂല്യം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, ഇത് വിറക് ശേഖരിക്കൽ, പാചകം, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ചെലവ് ലാഭിക്കുന്ന ജോലിയായി കണക്കാക്കാം, മാത്രമല്ല ഇത് കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നു.

പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സർവേകളിലൂടെ 'ജോലി'യുടെ ആരോഗ്യകരമായ അളവെടുപ്പിന് മെച്ചപ്പെട്ട അളവ് ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് സർവേ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ചേരുന്നതിന് സ്ത്രീകളുടെ സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ലിംഗാധിഷ്ഠിത പോരായ്മകളെ അസാധുവാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കാര്യമായ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള ക്രെച്ചുകൾ, കരിയർ കൗൺസിലിംഗ്/ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്, താമസം, ഗതാഗതം മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിതസ്ഥിതി സേവനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും വിശാലവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ലിംഗപരമായ വിവേചനം മാറ്റാനാകുമെന്ന് സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

--NS--(Release ID: 1895097) Visitor Counter : 344