ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

നവംബറിൽ 1,04,963 കോടി രൂപയുടെ ജി.എസ്.ടി വരുമാനം

Posted On: 01 DEC 2020 1:45PM by PIB Thiruvananthpuram

കഴിഞ്ഞ മാസം (2020 നവംബറിൽ) രാജ്യത്ത് ചരക്കു സേവന നികുതി  ഇനത്തിൽ 1,04,963  കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു. ഇതിൽ 19,189 കോടി രൂപ സെൻട്രൽ ജി എസ് ടിയും,  25,540 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി യും,51,992കോടി രൂപ സംയോജിത ജി എസ് ടി(  ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിലൂടെ ലഭിച്ച 22,078 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ)യുമാണ്. സെസ്സ്  ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചത് 8,242 കോടി രൂപയാണ്( ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിലൂടെ ലഭിച്ച 809 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ).നവംബർ മാസത്തിലെ,  ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ട GSTR-3B റിട്ടേണുകളുടെ എണ്ണം 82 ലക്ഷം( നവംബർ 30 വരെ) ആണ്.


 റെഗുലർ സെറ്റിൽമെന്റിനു ശേഷം,  2020 നവംബറിൽ, സെൻട്രൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി ഇനത്തിൽ 41,482 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി ഇനത്തിൽ 41,826 കോടിരൂപയും ഗവൺമെന്റിന്  വരുമാനമായി ലഭിച്ചു.


ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ പുനരുജ്ജീവന പ്രവണതയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ,1.4% അധികവരുമാനം ആണ് ഈ നവംബറിൽ ലഭിച്ചത്.  കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച്, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഇനത്തിൽ 4.9% വും, ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകളിൽ 0.5% വും ,  അധികം വരുമാനം ഉണ്ടായി.

State-wise growth of GST Revenues during Nov 2020[1]

State

Nov-19

Nov-20

Growth

Jammu and Kashmir

363

360

-1%

Himachal Pradesh

701

758

8%

Punjab

1,375

1,396

2%

Chandigarh

165

141

-14%

Uttarakhand

1,280

1,286

0%

Haryana

5,904

5,928

0%

Delhi

3,995

3,413

-15%

Rajasthan

3,071

3,130

2%

Uttar Pradesh

5,678

5,528

-3%

Bihar

1,107

970

-12%

Sikkim

157

223

42%

Arunachal Pradesh

36

60

68%

Nagaland

23

30

31%

Manipur

35

32

-9%

Mizoram

17

17

0%

Tripura

51

58

13%

Meghalaya

117

120

2%

Assam

958

946

-1%

West Bengal

3,460

3,747

8%

Jharkhand

1,720

1,907

11%

Odisha

2,347

2,528

8%

Chhattisgarh

2,176

2,181

0%

Madhya Pradesh

2,453

2,493

2%

Gujarat

6,805

7,566

11%

Daman and Diu

101

2

-98%

Dadra and Nagar Haveli

145

296

105%

Maharashtra

15,968

15,001

-6%

Karnataka

6,972

6,915

-1%

Goa

342

300

-12%

Lakshadweep

2

0

-75%

Kerala

1,691

1,568

-7%

Tamil Nadu

6,449

7,084

10%

Puducherry

157

158

1%

Andaman and Nicobar Islands

25

23

-7%

Telangana

3,349

3,175

-5%

Andhra Pradesh

2,230

2,507

12%

Ladakh

-

9

 

Other Territory

153

79

-48%

Centre Jurisdiction

95

138

45%

Grand Total

81,674

82,075

0.5%

***(Release ID: 1677350) Visitor Counter : 10