PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 02 JUN 2020 6:41PM by PIB Thiruvananthpuram

 

                                     തീയതി: 02 .06.2020
 

 

 

 

cm-Py-¯vtIm-hn-Uvap-à-cm-b-Xv95,526 tcm-Kn-I-Ä

 

cm-Py-¯v I-gn-ª 24 a-Wn-¡q-dn-\n-sS 3708 t]À-¡v tIm-hn-Uv t`-Z-am-bn.  C-Xp-h-sc 95,526 tcm-Kn-I-fm-WvtIm-hn-Uvap-à-cm-b-Xv. \n-e-hn 97,581 t]-cm-WvNn-In-Â-k-bn-ep-Å-Xv. 48.07% B-Wv \n-e-hn-se tcm-K-ap-àn. \n-c-¡v hÀ-²n-¨p-sIm-­n-cn-¡p-I-bm-Wv. tem-I-¯n-se Ip-d-ª a-c-W-\n-c-¡pw Iq-Sn-b tcm-K-ap-àn \n-c-¡p-am-Wv C-´y-bn-te-Xv. \n-e-hn-se I-W-¡-\p-k-cn-¨v a-c-W-\n-c-¡v 2.82% B-Wv.

 

tem-I-¯v tIm-hn-Uv G-ä-hpwIq-Sp-X _m-[n-¨ 14 cm-Py-§-fn-se sam-¯w P-\-kw-Jy-¡v Xp-ey-am-Wv C-´y-bn-te-Xv. 2020 Pq¬ 1 se I-W-¡-\p-k-cn-¨v, Cu cm-Py-§-fn-se tIm-hn-UvtI-kp-IÄ C-´y-bp-tS-Xn-t\-¡mÄ  22.5 C-c-«n-bm-Wv. a-c-W-§Ä C-´y-tb-¡mÄ 55.2 C-c-«n-bp-am-Wv.  Ir-Xy-am-bntcm-K-_m-[ I-s­-¯n a-Xn-bm-bnNn-InÂ-k \Â-Ip-¶-Xn-eq-sS-bm-Wv cm-Py-s¯ tIm-hn-UvtI-kp-I-fp-sS F-®-hpw a-c-W-hpwIp-d-bv-¡m³ I-gn-ª-Xv.

 

hn-i-Z-hn-h-c-§Ä

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1628696

en-¦n e-`y-am-Wv.

 

B-Xv-a-\nÀ-`À `m-c-Xv bm-YmÀ-°y-am-¡p-¶-Xn-\pw A-©v L-S-I-§-fp-am-bn {]-[m-\-a{´n

 

cm-Py-¯v sIm-tdm-W-ssh-d-kvhym-]-\w Ip-d-ªn-cn-¡m-sa-¶vv{]-[m-\-a-{´n \-tc-{µ-tam-Zn. \n-e-hnÂcm-Pyw tem-¡v-Uu¬ L-«-s¯ a-dn-I-S-¶v B-Zy A¬-tem-¡v L-«-¯n-te-¡v {]-th-in-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. Cu L-«-¯n k-¼-Zv-hy-h-Ø-bp-sS h-en-sbm-cp `m-Kw {]-hÀ-¯-\-£-a-am-bnXp-S-§n.  C-´y-sbhn-I-k-\-¯n-sâ ]m-X-bn-te-¡v Xn-cn-sIsIm-­p-h-cp-¶-Xn-\pw B-Xv-a-\nÀ-`À `m-c-Xv bm-YmÀ-°y-am-¡p-¶-Xn-\pw e-£yw, kzmw-io-I-cn-¡Â , \n-t£-]w, A-Sn-Øm-\-ku-I-cyw, \q-X-\-XzwXp-S-§n A-©v L-S-I-§-fpw A-t±-lwap-t¶m-«p sh-¨p. A-Sp-¯n-sSkÀ-¡mÀ F-Sp-¯ [o-c-am-b Xo-cp-am-\-§-fn C-h {]-Xn-^-en-¡p-¶p-s­-¶pw A-t±-lw ]-d-ªp. `m-hn-bn \n-c-h-[n ta-J-e-IÄ  {]-hÀ-¯-\-k-Ö-am-sb-¶pw A-t±-lw ]-d-ªp. {Km-ao-W ta-J-e-bn  IÀ-j-I-cp-am-bp-Å \n-t£-]-hpw ]-¦m-fn-¯-hpw \-S-¯n k-¼-Zv hy-h-Ø-¡v I-cp-¯p ]-I-c-W-sa-¶pw {]-[m-\-a-{´n hy-h-km-b-t¯m-Sv A-`yÀ-°n-¨p. cm-Py-¯n-sâhn-I-k-\-¯n-se ]-¦m-fn-bm-bm-WvkÀ-¡mÀkz-Im-cy ta-J-e-sb I-W-¡m-¡p-¶-sX-¶pw A-t±-lw ]-d-ªp.

 

tIm¬-s^-U-td-j³ Hm-^v C-´y C³-U-kv-{Sn- hmÀ-jn-I k-t½-f-\-¯n {]-[m-\-a-{´n \-S-¯n-b {]-kw-Kw

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1628613

en-¦n e-`y-am-Wv.

 

kv-]n-Iv a-s¡-bv( F-kv-]n-sF-knFw-F-kn-F-ssh) A-´m-cm-{ã k-t½-f-\-¯n {]-[m-\-a-{´n  \-S-¯n-b {]-kw-Kw

 

Zp-jv-I-c-am-b km-l-N-cy-§-fnÂ-t¸m-epw kw-Ko-X-ÚÀ-¡v B-ß-ho-cyw \n-e-\nÀ-¯m-\m-Ip-¶p-s­-¶v {]-[m-\-a-{´n \-tc-{µ-tam-Zn. tIm-hn-Uv a-lm-am-cnbp-hm-¡Ä-¡n-S-bn D-­m-¡n-b k-½À-±w F-§-s\ e-Lq-I-cn-¡m-sa-¶-Xv kw-_-Ôn-¨ k-t½-f-\-¯n-sâ {]-ta-bw A-`n-\-µ-\mÀ-l-am-sW-¶pw {]-[m-\-a-{´n ]-d-ªp. bp-²-¯n-sâ-bpw {]-Xn-k-Ôn-bp-sS-bpwIm-e-L-«-¯n kw-Ko-X-¯n-\v km-l-N-cy§-sf {]-tNm-Zn-¸n-¡m\pw e-Lq-I-cn-¡m\pw I-gn-ªn-«p­v.

 

tem-Iw H-cp A-Zr-iy i-{Xp-hn-t\m-Sv t]m-cm-Sp-t¼mÄ Km-b-I-cpwKm-\-c-N-bn-Xm-¡-fpw P-\-§-fp-sS B-ß-hn-izm-kw hÀ-²n-¸n-¡-sa-¶pw -A-t±-lw ]-d-ªp.

 

hn-i-Z-hn-h-c-§Ä

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1628387

en-¦n e-`y-am-Wv.

 

sF.F³.F-kv P-em-izsImfw-t_m-bn-te-¡v

 

k-ap-{Z-tk-XpZu-Xy-¯n-sâ `m-K-am-bn \m-hn-I-tk-\-bpsS sF.F³.F-kv P-em-iz X-an-gv-\m-«n-se Xq-¯p-¡p-Sn-bn \n-¶v {io-e-¦-bn-se sImfw-t_m-bn-te-¡v ]p-d-s¸«p. cm-hn-se {io-e-¦-bn \n-¶v 685 bm-{X-¡m-scXq-¯p-¡p-Sn-bn-se-¯n-¨n-cp¶p. C-¶v aq¶mw X-h-W-bm-Wv {]-hm-kn-I-fp-am-bn I-¸Â C-´y-bn-se-¯p-¶Xv.

 

hn-i-Z-hn-h-c-§Ä

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1628471

en-¦n e-`y-am-Wv.

 

cm-Pyc-£m a{´n cm-Pv-\m-Yvknw-Kv {^m³-kn-se km-bp-[-tk-\m a-{´n ^v-tfm-d³-kv ]mÀ-en-bp-am-bn NÀ-¨ \-S-¯n

 

cm-Pyc-£m a{´n cm-Pv-\m-Yvknw-Kv {^m³-kn-se km-bp-[-tk-\m a-{´n ^v-tfm-d³-kv ]mÀ-en-bp-am-bnsSen-t^m-Wn-eq-sS NÀ-¨ \-S-¯n. tIm-hn-Uv a-lm-am-cn-tbm-Sv A-\p-_-Ôn-¨p-Å Øn-Xn-K-Xn-IÄ C-cp-hcpw NÀ-¨ \-S¯n. C-´y-bpw {^m³kpw X-½n-ep-Å k-l-Ic-WwhÀ-[n-¸n-¡m³ [m-c-W-bmbn. C-cp-cm-Py-§fpw AX-Xv ta-J-e-bn t\-cnSp-¶ kp-c-£m-hn-j-b-§fpw NÀ-¨-bmbn. tIm-hn-Un-sâ km-l-N-cy-¯nepwC´y-¡v d-^mÂhn-am-\-§Ä k-a-b-_-Ôn-X-am-bnssI-am-dp-sa-¶pw {^-©v A-dn-bn¨p.

 

hn-i-Z-hn-h-c-§Ä

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1628615

en-¦n e-`y-am-Wv.

 

 

tIm-hnUvv a-lm-a-cn-bp-sS ]-Ým-¯-e-¯n  cm-Py-s¯ ]-«n-I hÀ-K hn-`m-K-¯n-se I-c-Iu-i-e-s¯m-gn-em-fn-IÄ¡v k-lm-b-hp-am-bntI-{µ ]-«n-I hÀ-K a-{´m-e-b-¯n-\v Io-gn-ep-Å ss{S-s^-Uv.

 

s{sS_vkvC´ydos«bnÂ, C-tImw ¹mävt^mapIÄ (wwwt.ribesindia.com) h-gn DÂ]mZ\, hn¸\ {]hÀ¯\§Ä Bcw`n¡m³ {]-tXyI ]²Xn {]Jym]n-¨p. CX\pkcn-¨v, I-c-Iu-i-e-s¯m-gn-em-fnI-sf k-lm-bn-¡p¶Xn\mbnss{S-s^-UvFÃmhnÂ-¸-\-tI-{µ-§fpwCþ-sImtagv-kv t]mÀ«epIfpwho­pwXpd-¶p. cmPy¯pS\ofapÅhn]peam-b hnÂ-]-\-irw-J-e h-gn-bpw  C-tImw t]mÀ«epIÄhgnbpwBIÀjIam-b hn-e-¡p-d-hnepwsam¯hn¸\bneq-sSbpw Cu D¸¶§Ä hn]W\w sN-¿pw. hnÂ-¸-\-bn-eq-sS e-`n-¡p-¶ ap-gp-h³ h-cp-am-\hpw  Cu hn-`m-K-¯nseIcIuiesXmgnemfnIÄ¡vssIam-dm\pw Xocpam\n¨p.

 

hn-i-Z-hn-h-c-§Ä

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1628652

en-¦n e-`y-am-Wv.

 

sImtdmWssh-d-kn-sâ km-l-N-cy-¯n F§s\ Pohn¡mwF¶Xns\¡pdn¨pÅ A-©v amÀ-K§Ä

 

Fgp]XvZnhks¯ tem-¡v Uu-Wn\v tijw, A¬tem¡v 1.0 cm-Py-¯vv {]m-_-ey-¯n-em-bn-cn-¡p-I-bmWv. tem-¡v Uu¬ 5.0 F-¶vv  A-dn-b-s¸-Sp-¶- Cu L-«-¯n k¼Zv-hyhØbpw PohnXhpw \nb{´nXhpwL«wL«hpambcoXnbn km[mcW \nebnte-¡v Xn-cn-¨p h-c-hn-\v H-cp-§p-I-bm-Wv. km-[m-c-W-Po-hn-X-¯n-sâ ]pXnbXpS-¡-am-sW-¦nepw ]qÀ-h-Øn-Xn-bn-se-¯m³ Im-e-Xm-a-k-ap-­v. 'sshdkns\m¸wPohn-¡m³ \½Ä ]Tn¡Ww' F¶mWvhnZKv[cpwDtZymKØcpw \nÀt±in¡p¶Xv. C´y kb³kv hbdp-am-bnkw-km-cn¡-shtI-{µ-kÀ-¡m-dnsâ {]n³kn¸Â kbân^n-IvAssUzkÀ s{]m^. sIhnPbv cm-L-h-\mWv Cu A-©v amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§fpw \Â-I-n-b-Xv.

 

hn-i-Z-hn-h-c-§Ä

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1628559

en-¦n e-`y-am-Wv.

 

tIm-hn-Uv ]cn-tim-[-\þcm-Py-¯v ]pXn-b e-t_m-d«-dnIq-Sn k-Öo-I-cn-¨p

 

tIm-hn-Uv 19 ]cn-tim-[-\-¡m-bn cm-Py-¯v ]pXn-b e-t_m-d«-dnIq-Sn k-Öo-I-cn-¨p.tPm-À-l-«nse h-S-¡v In-g-¡³ C³-kv-än-äyq-«vv Hm-^v k-b³-kv B³-Uv k-b³-kv B³-Uv sSIv-t\m-f-Pn-bn-em-Wv e-t_m-d«-dn k-Öo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶Xv.

 

hn-i-Z-hn-h-c-§Ä

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1628560

en-¦n e-`y-am-Wv.

 

****

 (Release ID: 1628911) Visitor Counter : 13


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Marathi , Assamese , Manipuri , Bengali , Punjabi , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada