PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 17 MAY 2020 6:28PM by PIB Thiruvananthpuram

                                                 തീയതി: 17 .05.2020

 

 

 

•    രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 90,927 കോവിഡ് കേസുകള്‍; 34,109 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി; രോഗമുക്തി നിരക്ക് 37.5 ശതമാനം. ആകെ മരണം 2872.
•    കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 4987 കേസുകള്‍.
•    കോവിഡ് 19 നെ നേരിടാനുള്ള ശക്തിയേറിയ 'സോഷ്യല്‍ വാക്‌സിനാ'ണ് ശാരീരിക അകലവും പെരുമാറ്റ മര്യാദകളുമെന്ന് ഡോ. ഹര്‍ഷ് വര്‍ധന്‍.
•    ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് അഭിയാനു കീഴില്‍ രാജ്യത്തെ 7 മേഖലകളിലേയ്ക്കുള്ള 
•    ഭരണ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും പ്രചോദന നടപടികളും പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍
•    കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര ഒരുക്കാന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ 
•    സംവിധാനവുമായി എന്‍ ഡി എം എ
•    കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ നല്‍കാനുള്ള ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് പദ്ധതിക്കു തുടക്കമായി
•    റെയില്‍വെ ലൈനുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളില്‍ നിന്നും ശ്രമിക് സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ 

 

 

 

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIÄ)

 

 

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ

 

 

tIm-hn-Uv 19 s\ t\-cn-Sm-\p-Å i-àn-tb-dn-b "tkm-jy hm-Iv-kn-\m'Wv im-co-cn-I A-I-ehpw s]-cp-am-ä a-cym-Z-I-fp-sa-¶v tUm. lÀ-jv hÀ[³; tcm-K-ap-àn \nc-¡v 37.5 i-X-am\w; \-S-¯nb-Xv 22 e-£-¯n-te-sd ]-cn-tim-[\-IÄ

cm-Py-¯v 90,927 tIm-hn-Uv tI-kp-IÄ dn-t¸mÀ-«v sN-bvXp. 34,109 t]À-¡p tcm-Kw t`-Z-ambn. I-gn-ª 24 a-Wn-¡q-dn-\p-Ån Øn-co-I-cn¨-Xv 4987 tI-kpIÄ. B-sI ac-Ww 2872.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624705

 

Bß\nÀ`À `mcXv A`nbm\p Iogn cmPys¯ 7 taJe-I-fn-tebv¡pÅ `cW ]cnjvImc§fpw {]tNmZ\ \S]SnIfpw tI{µ [\Imcy a{´n \nÀae koXmcma³ {]Jym]n-¨p

sXmgnehkc§Ä Dd¸m-¡Â, hyhkmb§Ä¡pÅ klmbw, hy-hkmb kulrZ \S]SnIÄ, kwØm\ kÀ¡mcpIÄ¡pÅ klmbw, hnZym`ymkw, BtcmKyw F¶nhbv¡mbn hniZamb Ggp \S]SnIÄ F-¶nh C¶v AhXcn¸n¨hbn DÄs¸-Sp¶p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624665

 

tImhnUv 19\v F-Xncmb t]mcm«¯n C´y³ k¼Zv hyhØ¡v  DWÀhv ]Icm³ {]Jym-]n¨ "Bß\nÀ`À `mcXv A`nbm\p'ambn _Ôs¸«v  tI{µ [\a{´n {ioaXn \nÀ½e koXmcma³ C¶v-- \ÂInb hn-hc§Ä

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624652

 

[\Imcy a{´nbpsS C¶s¯ {]Jym]\§Ä {KmaoW k¼ZvLS\bv¡pw ASnØm\ kuIcy¯n\pw henb t{]mÕml\w; AtXmsSm¸w tImSn¡W¡n\v ]mhs¸«hÀ¡pw IpSntbä sXmgnemfnIÄ¡pw sXmgnepw e`yam¡pw: tI{µ  B`y´c-a{´n

BtcmKy, hnZym`ymk, hym]mctaJeIÄ¡v henb amäap­m¡p¶XmIpw km¼¯nI ]m-t¡-sP¶pw {io AanXv jm.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624704

 

hfÀ¨bpsS ]pXnb N{Ihmf§Ä {]Jym]n¨v [\a{´n; Bß\nÀ`c `mcX¯nte¡v hgn sXfn¡m³ F«v taJeIfn LS\m]camb amä-§Ä

IÂ-¡cn, J-\\w, {]Xntcm-[ D¸m-Z-\w, thymabm\w, DuÀÖ-taJe, ASnØm\ kuIcy§Ä, _lncmImiw, BWthmÀPw F¶o F«v taJeIfn \S¸m¡m\pt±in¡p¶ LS\m]camb ]cnjv--Imc§Ä [\a-{´n AhXcn-¸n¨p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624547

 

tI{µ [\a{´n {]Jym]n¨ LS\m]camb ]cnjvIcW \S]SnI-sf A-`n-\-µn¨v tI{µ B`y´ca-{´n

Ignª 6 hÀj¯n\nSbn C´ybpsS AÛpXIcamb hfÀ-¨-bv-¡p \n-Zm-\-am-bXv {][m\a{´n tamZnbp-sS "]cnjv--IcWw, {]-hr¯n, ]cnhÀ¯\w' F¶ a{´w.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624519

 

IpSntbä sXmgnemfnIÄ-¡v kuP\y `£y[m\y§Ä \ÂIm\p-Å Bß\nÀ`À `mcXv ]-²-Xn-¡p Xp-S-¡-ambn

Cu ]²Xn \S-¸m-¡m-\p-Å ap-gp-h³ sN-ehpw (3500 tImSn cq-]) tI{µ kÀ¡mÀ hln-¡pw.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624518

hnhn-[ ta-J-e-IÄ-¡m-bn tI-{µ kÀ¡mÀ {]-Jym-]n-¨ B-izm-k-]-²-Xn-I-fpw ]p-Xn-b Fw F-kv Fw C \nÀ-h-N-\hpw hy-h-km-b-§Ä-¡v \-thm-t·-jw ]-I-cpw: {io. K-UvI-cn

A-\p-h-Zn-¨ Xp-I-bpsS ^-e-{]-Zam-b \nÀ-h-l-W-¯n-\p-Å \nÀ-tZ-i-§Ä A-t±-lw kzmK-Xw sN-bvXp.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624700

 

Ip-Sn-tb-ä-s¯m-gn-em-fn-I-fp-sS bm-{X kp-K-a-am-¡m³ hn-h-c-§Ä t{Im-Uo-I-cn-¨v "\mj-W ssa-{Kâv C³-^À-ta-j³ kn-kv-äw (F³- Fw -sF -F-kv)' Hm¬-sse³ t]mÀ-«-ep-am-bn- F³ Un Fw F

tIm-hn-Uv {]-Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\-§Ä¡pw C-Xv k-lm-b-I-am-Ipw.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624540

 

Ip-Sn-tb-ä-s¯m-gn-em-fn-I-fp-sS kp-c-£n-X- bm-{X-bv-¡v sd-bnÂ-sh sse-\p-Å FÃm PnÃ-Ifn \n¶pw {i-an-Iv kv-s]jy s{S-bn-\p-IÄ Hm-Sn-¡m³ X-¿m-dm-sW-¶v sd-bnÂsh

sXm-gn-em-fn-I-fp-sSbpw F-t¯-­ Ø-e-§-fp-sSbpw ]«n-I X-¿m-dm-¡m³ PnÃm I-e-ÎÀ-am-tcm-Sv B-h-iy-s¸«p.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624541

 

kap{ZtkXp c­mwL«w: sFF³Fkv Pemiz amenZzo]n \n¶p  588 C´y¡msc \m«nse¯n-¨p

bm{X¡mcn Bdp KÀ`nWnIÄ DÄs¸sS 70 kv{XoIfpw 21 Ip«nIfpw D­mbncp¶p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624694

 

h-S-¡p-Ing-¡³ ta-J-e-bn-se F-«p kw-Øm-\-§-fn-se No-^v sk-{I-«-dn-am-cp-ambpw ap-XnÀ-¶ D-tZym-K-Ø-cp-ambpw tIm-hn-Uv {]-Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-IÄ NÀ-¨ sN-bv-Xv tI-{µ-a{´n tUm. Pn-tX-{µ kn-Mv

{]-[m-\-a{´n {]-Jym-]n-¨ 20 e-£w tIm-Sn-bp-sS km-¼¯n-I ]m-t¡-Pn-s\-¡p-dn¨pw h-cpw-\m-fp-I-fn-se C-f-hp-I-sf-¡p-dn-¨pw NÀ-¨ \-S¯n.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1624518(Release ID: 1624765) Visitor Counter : 21