PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 13 MAY 2020 7:14PM by PIB Thiruvananthpuram

തീയതി: 13.05.2020

 

 

•    സ്വയംപര്യാപ്ത ഇന്ത്യക്കായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം; 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സമഗ്ര പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
•    കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കു താങ്ങാകാന്‍ വ്യവസായിക ദുരിതാശ്വാസ നടപടികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി
•    രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 74,281 കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍; 24,386 പേര്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചു; മരണസംഖ്യ 2415
•    കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 3,525 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍
•    കോവിഡ് 19 കണ്ടെത്താന്‍ ഇതുവരെ നടത്തിയത്  18.5 ലക്ഷത്തിലധികം പരിശോധനകള്‍
•    കേന്ദ്ര പൊലീസ് ക്യാന്റീനുകളിലും സ്റ്റോറുകളിലും 2020 ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ സ്വദേശി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ മാത്രം വില്‍പ്പന
•    വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്‍ : ആറുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 43 വിമാനങ്ങളിലായി വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയത്  8503 ഇന്ത്യക്കാര്‍
•    ഇതുവരെ സര്‍വീസ് നടത്തിയത് 642 ശ്രമിക് സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനുകള്‍

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIfpw ]nsF-_n H-cp¡nb ^mÎv sN¡v kwhn[m\hpw CtXmsSm¸w)

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ

 

kz-bw-]-cym-]-v-X C-´y-¡mbn {][m\a{´nbpsS Blzm-\w

20 e£w tImSn cq]bpsS ka{K ]m-t¡-Pv {]-Jym-]n¨p. ]mt¡Pv C´ybpsS Pn.Un.]nbpsS 10 iXam\¯n\p Xp-eyw.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623461

 

{][m\a{´n {io \tc{µtamZn 2020 tabv 12\v cmPys¯ A`nkwt_m[\ sNbvXXnsâ aebmf ]cn`mj

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623462

 

tIm-hn-Uv 19 sâ ]-Ým-¯-e¯n C´y³ k-¼-Zv hy-h-Ø-bv-¡p Xm-§mIm³ hy-h-kmbn-I Zp-cn-Xm-izm-k \-S-]-Sn-IÄ {]-Jym-]n-¨v [-\-a-{´n

kq£v-a sN-dpIn-S C-S¯-cw kw-cw-`-§Ä-¡v ssI-¯m-§m-Ip-¶ ]-²-Xn-IÄ, \n-Ip-Xn C-f-hv XpS-§n \n-ch-[n \-S-]-Sn-I-fm-Wv \-S-¸m-¡p-¶Xv.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623601

 

tIm-hn-Uv 19 {]-Xn-tcm-[-¯n-\m-bn ]-©m-_v kzo-I-cn-¨ \-S-]-Sn-IÄ hn-e-bn-cp-¯n tUm. lÀ-jv hÀ-[³

sabv 13 hsc cmPy¯v 74,281 tIkpIÄ dnt¸mÀ«v sN-bv-Xp. 24,386 t]À kpJw {]m-]n¨p. B-sI a-cWw 2,415. Ignª 24 aWn¡qdn\pÅn ØncoI-cn-¨Xv 3,525 ]pXnb tI-kp-IÄ. tcm-K-ap-àn \n-c-¡v 32.8 i-X-am\w.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623551

 

tI{µ kmbp[ s]meokv  tk\m Iymâo\pIfnepw tÌmdpIfnepw 2020 Pq¬ 1 apX kztZin D¸¶§fpsS  am{Xw hn-Â-¸\

GItZiw 2800 tImSnbpsS hn-¸\ \S¡psa¶mWv {]Xo£n¡p¶Xv.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623549

 

kq£v-a, C-S¯-cw, sN-dpInS, {Kma, IpSn hyhkmb taJeIÄ¡pÅ {][m\a{´nbpsS km¼¯nI ]mt¡Pns\ kzmKXw sN-bvXv {io. \nXn³ KUv-Icn

cm-Pys¯ hn`h§fpw anI¨ kmt¦XnIhnZybpw Akwk-vIrX hkvXp¡fpw D]tbmKn-¨v kz-bw-]-cym-]v-X-X ssI-h-cn-¡m-\m-Ip-sa-¶pw {io. KUvIcn ]-dªp.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623410

 

htµ `mcXv anj³ : 2020 sabv 7 \ptijw  43 hnam\§fnembn 8503 C´y¡mÀ hntZi¯v \n¶v aS§n-sb¯n

C´y¡msc \m«nte¡v aS¡n sIm­phcp¶Xn\pff knhn thymabm\ a{´meb¯nsâ Cu ZuXy¯n hntZiImcy a{´me-bhpw kwØm\ kÀ¡mcpIfpw ]¦mfnIfmWv.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623502

 

C´y³ sdbnÂth CXphsc HmSn¨Xv 642 {ianIv kv--s]j s{Sbn-\p-IÄ

7.90 e£w bm{X¡msc \m«nse¯n-¨p.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623608

 

tem-¡vUu¬ Im-e-¯v F^vkn-sF kw-Øm-\-§Ä¡pw tI-{µ `-c-W-{]-tZ-i-§Ä¡pw hn-Xc-Ww sN-bvXXv 160 e-£w sa-{Sn-Iv S¬ `£y[m-\y-§Ä

cm-Py-¯n-sâ B-h-iy-¯n-\-\p-k-cn-¨p-Å `-£y-[m-\y-§Ä kw-`-cn-¨n-«p-s­¶pw F-^v-knsF.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623542

 

cmPy¯pS\ofw `£y[m\y§fpsS e`yX Dd¸m¡m³ F^v--kn--sF kzoI-cn¨ \S]SnIÄ

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623561

 

kmKÀ ZuXyw: amenZzo]n `£W  km[\§Ä F¯n-¨p

580 S¬ `£W km-[-\-§-fmWv sFF³Fkv tIkcn amenZzo]nse P\§Ä¡mbn F-¯n-¨Xv.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623341

 

Poh\¡mcpsS t£a¯n\v-- tam-Zn kÀ¡mÀ {]XnÚm-_²w: tI{µ kla{´n  tUm. PntX{µ knw-Kv

hnjaXIÄ \ym-bamb coXnbn ]cnKWn¡p¶Xm-bpw tUm. PntX{µ knwKv.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623579

 

{]m-tZ-in-I A-kw-kvIr-X h-kv-Xp-¡Ä D-]-tbm-Kn-¨v DÂ-¸-¶-§-fp-­m-¡m³ ImÀ-jn-Iþ a-Õy þ h-\ ta-J-e-bn-se sN-dpIn-S kw-cw-`-I-tcm-Sv-B-h-iy-s¸-«v tI-{µ-a-{´n {io. \nXn³ K-UvIcn

hy-h-km-b \n-t£-]-¯n-\p-Å km-[yX-IÄ H-cp-¡p-sa-¶pw a-{´n.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623324

 

Kn-cn-hÀ-K Po-h-t\m-]m-[n-I-fp-sSbpw kp-c-£-bp-sSbpw Im-cy-¯n kw-Øm-\-§-tfm-Sv NÀ-¨ \S-¯n tI-{µ Kn-cn-hÀ-K-Im-cy a{´n {io. AÀPp³ ap-Þ

Kn-cn-hÀ-K-¡mÀ-¡m-bn kw-Øm\§Ä kzo-I-cn-¨ hnhn-[ \-S-]-Sn-IÄ A-t±-lw A-h-temI-\w sN-bvXp.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623325

 

tIm-hn-Uv 19: P-½p-hn-te-bv-¡p-Å s{S-bn-³ k-À-hokv B-cw-`n-¡p¶-Xp kw-_-Ôn-¨v NÀ-¨ \S-¯n tUm. Pn-tX-{µ kn-Mv

_p-[-\m-gv-N a-p-X-em-Wv P-½p-hn-te-bv-¡v s{Sbn³ kÀ-ho-kv ]p-\-cm-cw-`n-¡p-¶Xv.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623329

 

2022 Un-kw-_-tdm-sS {Km-a-§-fn-se FÃm Ip-Spw-_-§Ä¡pw Ip-Sn-sh-Å IW-£³ \Â-Im-s\m-cp-§n l-cnbm-\

PÂ-Po-h³ Zu-Xy-¯n-\p Io-gn 2019þ20 1.05 e-£w t]À-¡m-Wv Ip-Sn-sh-Å IW-£³ \Â-In-bXv.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623492

 

2022 Un-kw-_-tdm-sS FÃm ho-Sp-I-fnepw Ip-Sn-sh-Å IW-£³ \Â-Im-s\m-cp-§n P-½p I-ivaoÀ

Cu hÀ-jw 3PnÃ-I-fn-se 5000 {K-m-a-§-fn-se ap-gp-h³ ho-Sp-I-fnepw ss]-¸v IW-£³ F-¯n-¡pw.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623491

 

tIm-hn-Uv shÃp-hn-fn t\-cnSm³ hy-h-km-b-§fp-am-bn K-th-j-W§-sf Iq-Sp-XÂ A-Sp-¸n-¡-Ww

\n-À-½m-W-I-¼-\n-IÄ tIm-hn-Uv Im-e-¯n-\p-ti-jw cq-]m´-cw {]m-]n-¡pw.

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623332

 

hn-t\m-Z-k©m-c a-{´m-e-b-¯n-sâ "tZtJm A-]v-\m tZiv' ]-c-¼-c-bn-se 18þmw sh-_n-\mÀ: "H-Un-j: C-´y Im-¯p-kq-£n-¨ G-ähpw hen-b c-l-kyw'

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623486

 

tIm-hn-Uv 19 {]-Xn-tcm-[-¯n-\v \q-X-\ km-t¦-Xn-I-hn-Zy-IÄ {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯n `-KÂ]qÀ kv-amÀ-«v knän

hniZmwi§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623568

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Release ID: 1623689) Visitor Counter : 157