PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 09 MAY 2020 6:26PM by PIB Thiruvananthpuram

തീയതി: 09.05.2020

 

 

 

•    രാജ്യത്ത് ഇതുവരെറിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 59,662 കോവിഡ്‌കേസുകള്‍; 17,847 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി; മരിച്ചത് 1981 പേര്‍.
•    കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെറിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 3320 പുതിയ കേസുകള്‍.
•    അസം, ത്രിപുര എന്നിവയൊഴികെയുള്ള വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഗ്രീന്‍ സോണില്‍.
•    ദിനംപ്രതിയുള്ള പരിശോധനാശേഷി 95,000 ആയിവര്‍ധിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ; ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചത് 15.25 ലക്ഷം പേരെ.
•    കോവിഡ് 19 പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ്‌സേനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
•    തൊഴിലാളികളിലും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലുംകോവിഡ് 19 സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം
•    കോവിഡ് പ്രതിരോധ പോരാട്ടത്തില്‍ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളും മികച്ച സംഭാവന നല്‍കുന്നുവെന്ന് ശ്രീ. നഖ്‌വി

 

 

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIfpw ]nsF-_n H-cp¡nb ^mÎvsN¡vkwhn[m\hpwCtXmsSm¸w)

 

 

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯mhnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcXkÀ¡mÀ

 

hS-¡pIng-¡³ kw-Øm-\-§-fn-se tIm-hn-Uv 19 {]-Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-IÄ hn-e-bn-cp-¯n tUm. lÀ-jvhÀ-[³

Akanepw {Xn]pcbnepw am-{X-am-Wv \n-ehnÂtcm-Kn-IÄ D-ÅXv. aävkwØm\-§Ä {Ko³ tkm-Wn-em-Wv. C-X-c-kw-Øm-\-§-fn \n¶paS§n-sb-¯nbsXmgnemfnIsfbpwhnZymÀ°nIsfbpwhntZi¯v \n¶vaS§p¶hscbpw ]cntim[n¨vamÀ¤\nÀt±i§fpw t{]mt«mt¡mfpw A\pkcn¨v ]cntim[\ \-S-¯-W-sa-¶pw a-äp \-S-]-SnIÄDd¸m¡pI-bpwthWsa¶vtUm. lÀjvhÀ-[³ \nÀ-tZ-in-¨p.

2020 sabv 9 hsccmPy¯v 59,662 tIm-hnUvtIkpIÄdnt¸mÀ-«v sN-bvXp. 17,847 t]ÀkpJw {]m-]n-¨p. tcm-Kw _m-[n-¨v a-cn-¨Xv 1,981 t]-cm-Wv. Ignª 24 aWn¡qdn\p-Ån 3,320 ]pXnbtI-kp-IÄ dn-t¸mÀ-«v sN-bvXp.  1307 tcmKnIsfkpJs¸-Sp¯n. acW\nc¡v 3.3 iXam-\hpwtcm-K-ap-àn \n-c¡v 29.9 iXam\hp-amWv.

tIm-hn-Uv ]-cn-tim-[-\m-tijncm-Py¯v hÀ-²n-¨n-«p­v. 332 kÀ¡mÀet_md«dn-Ifnepw 121 kzImcyet_md«-dn-I-fn-ep-ambn {]XnZn\w 95,000 sS-Ìp-IÄ \-S-¯m³ I-gn-bp-sa¶pw a{´n A-dn-bn¨p. cm-Py¯vCXphsc 15,25,631 sS-Ìp-I-fmWv \-S-¯n-bXv.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1622486

 

X-an-gv-\mSv, sX-e-¦m-\, IÀ-Wm-S-I kw-Øm-\-§-fp-sStIm-hn-Uv 19 {]-Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-IÄ hn-e-bn-cp-¯n tUm. lÀ-jvhÀ-[³

kw-Øm-\-§Ä-¡v B-h-iyam-b am-kv-Ip-Ifpwhy-àn-K-X kpc-£m D-]-I-c-W-§fpwshân-te-ä-dp-I-fpw D-d-¸m-¡p-sa-¶v a{´n A-dn-bn¨p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1622170

 

 

tI{µ kmbp-[ s]m-eo-kvtk-\m U-bd-ÎÀ P-\-dÂ-am-cp-sS A-h-temI\ tbm-K¯n ]-s¦-Sp-¯v {io. A-an-Xv jm

s]m-eo-kvtk-\mw-K-§-fp-sSkp-c-£bpw t£-ahpwap-Jy-sa-¶v tI-{µ B-`y-´-c a-{´n.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1622294

 

{][m\a{´n {io. \tc{µ tamZnbpw _lpam\s¸« Cäen {][m\a{´nbpwt^mWnÂkwkm-cn¨p

Ahiyacp¶pIfpwaäphkvXp¡fpwCäen¡pe`yam¡m\p-Å ]n´pWXpScp-sa¶p {][m\a{´n Adnbn¨p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1622294

 

tem-¡v-Uu¬ Imc-Wwhy-h-km-b-§-fpwsXm-gn-em-fn-I-fpw t\-cn-Sp-¶ {]-Xn-k-Ôn-IÄ e-Lq-I-cn-¡m³ \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-sa-¶v tI-{µ sXmgn D-tZym-K a-{´me-bw

sXm-gn kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-Ä-¡m-bn \-S¯n-bsh-_n-\m-dn-em-WvtI-{µ k-l-a{´n k-t´m-jvIp-amÀKmw-Kv-hm-dn-sâ D-d-¸v.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1622243

 

]pXnbØm]\§Ä¡pÅcPnkvt{Sj³/AwKoImcwF¶nhbv¡pÅ ]pXnb \S]Sn{Ia§Äaq¶pamkt¯bv¡v \o«nh-¨p

BZmb\nIpXn \nbaw 1961 (\nbaw)se hIp¸v 10(23 kn), 12 F.F, 35, 80 Pn F {]ImcwAwKoImcw/cPnkvt{Sj³/ hnÚm]\w sNbvXn«pÅØm]\§Ä 2020 HtÎm_ÀH¶papXÂaq¶pamk¯n-\Iw Cân-taj³ ^bÂsN¿Ww.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1622471

 

 

1961 se B-Zm-b-\n-Ip-Xn \n-b-a-¯nÂXm-a-k-hp-am-bn _-Ô-s¸-« Im-cy-¯n-se hn-i-Zo-IcWw

tem-¡v-Uu¬ Ime-¯v \m-«n-se-¯nbhn-tZ-i- C-´y-¡mÀ-¡v Xn-cn-sI t]m-Im-\pÅ {]-Xn-k-Ôn-bpsS ]-Ým-¯-e-¯n-em-Wvhn-i-Zo-I-cWw.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1622386

 

tIm-hn-Uv 19 s\-Xncm-b t]m-cm-«¯n cm-Py-s¯ \yq\-]-£ hn-`m-K-§Ä h-ln-¡p-¶ ]¦pw \n-kv-Xpew: ap-Jv-XmÀ A-ºm-kv \-Jv-hn

cm-Py-s¯ hJ-^v t_mÀ-Up-IÄ {]-[m-\-a-{´n-bp-sSbpwap-Jy-a-{´n-am-cp-sSbpwZp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn-te-bv-¡p kw-`m-h-\ sN-bvX-Xv 51 tIm-Sncq-].

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1622442

 

Ah-iyNn-In-Õm-km-a-{Kn-I-fp-am-bn cm-Py-sa-¼mSpw kÀ-ho-kv \-S-¯-p¶Xv 490 sse^v- -sse³ DUm³ hnam\§Ä

2020 sabvF«n\v IbänA-b¨Xv 6.32 S¬ km-a-{Kn-I-fmWv. C-Xph-scBsI 848.42 S¬. Cu hn-am\§Ä 4,73,609Intemaoädne-[n-Iw k-©-cn-¨m-Wv km-a-{Kn-IÄ F-¯n-¡p-¶-Xv.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1622458

 

tIm-hn-Uv 19 {]-Xn-k-Ôn-¡n-S-bn-epw F³-]n-sI cm-k-h-f-§-fp-sShnÂ-¸-\bn 35 i-X-am-\w hÀ-[-\ tc-J-s¸-Sp-¯n BÀ-kn-F^v.

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1622469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACT CHECK(Release ID: 1622567) Visitor Counter : 108