PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 05 MAY 2020 6:22PM by PIB Thiruvananthpuram

 

 

 

 

 

 

 

തീയതി: 05.05.2020

 

 

 

 

 

    കോവിഡ് 19: രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ള 46,433 രോഗികളില്‍ 12,726 പേരും രോഗമുക്തരായി. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 27.41ശതമാനം.
•    ഇന്നലെ മുതല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 196 മരണം; രാജ്യത്ത് ആകെ മരിച്ചത് 1568 
•    കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ വിലയിരുത്തി മന്ത്രിതല സമിതി
•    സുരക്ഷാകവചങ്ങള്‍, മുഖാവരണങ്ങള്‍, വെന്റിലേറ്ററുകള്‍, മരുന്നുകള്‍, മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ എന്നിവയുടെ വേണ്ടത്ര ശേഖരം രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാണ്.
•    കോടിക്കണക്കിനു ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ യോജന.
•    ചേരിചേരാ രാജ്യങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി; സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ ക്ഷേമത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
•    ഐ ഐ ടി, എന്‍ ഐ ഐ ടി, ഐ ഐ ഐ ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വരുന്ന അധ്യയന വര്‍ഷം ഫീസ് വര്‍ധനയില്ല; ജെ ഇ ഇ മെയിന്‍ പരീക്ഷയുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
•    വാട്‌സ്ആപ്പിലും ഇ മെയിലിലും ഓര്‍ഡര്‍ സ്വീകരിച്ച് ജനൗഷധി കേന്ദ്രങ്ങള്‍

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIfpw ]nsF-_n H-cp¡nb ^mÎv sN¡v kwhn[m\hpw CtXmsSm¸w)

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ

 

BtcmKy IpSpw_t£a a{´meb¯n \n¶p-Å tIm-hn-Uv 19 am-bn _-Ô-s¸-« ]p-Xn-b hn-hc§Ä

cm-Py-¯v C-¶p hsc 12,726 t]À-¡p tcm-Kw t`-Z-ambn. 27.41i-X-am-\-am-Wv tcm-K-ap-àn \n-c-¡v. C¶se apX 3900 ]pXnb tIkp-I-fmWv dnt¸mÀ«v sN-bvXv. C´y-bn BsI 46,433 t]À-¡m-Wv tIm-hn-Uv _m[.C¶-se ap-X 195 ac-Ww dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xp. cm-Py-¯v B-sI ac-Ww 1568Bbn.

Iq-SpX hn-h-c-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1621216

 

D-¶-X a-{´n-X-e k-anXn tIm-hn-Uv 19 \n-b{´-W \-S-]-Sn-IÄ A-h-temI-\w sN-bvXp

a-c-W-\nc-¡v 3.2 i-X-am-\w am-{X-am-sW-¶v k-an-Xn hn-e-bn-cp¯n.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1621207

 

tNcntNcm {]Øm\ tIm­mIväv {Kq¸nsâ Hm¬sse³ D¨tImSn-bn ]-s¦-Sp¯v {][m\-a-{´n

tIm-hn-Uv þ 19 hym]-\w \n-b-{´n-¡p-¶-X-n-\p-Å \-S-]-Sn-IÄ NÀ-¨ sN-¿m-\m-bn-cp-¶p sa-bv \m-en\v tNcntNcmcm{ã§fpsS (\mw) tIm¬SmIväv {Kq¸v Hm¬sse³ D¨tIm-Sn \-S-¯n-b-Xv.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1621114

 

tImhnUvþ 19 kw_-Ôn¨ "\mw' tIm­mIväv {Kq¸n-sâ hoUntbm tIm¬^d³kn {][m\a{´n \S¯nb ]cmaÀi§Ä

km-¼-¯n-I h-fÀ-¨-bn am-{XaÃ, a-\p-jy-t£-a-¯nepw {i-² sN-ep-¯-W-sa-¶v {]-[m-\-a-{´n.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=16211143

 

cm-Pys¯ hn-ZymÀ-°n-I-fp-am-bn sh-_n-\m-dn-eq-sS k-w-h-Zn¨v tI-{µ am-\-h-hn-`-h-ti-jn hnI-k-\ a-{´n

\o-äv, sP C C ]-co-£m Xo-b-Xn-IÄ {]-Jym-]n-¨p; kn _n F-kv C ¹-kv Sp ]-co-£m Xob-Xn c-­p-Zn-h-k-¯n-\-Iw

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1621189

 

Ahiy acp¶pIfpsS e`yX Dd¸m¡m³ hmSvkvB¸nepw C sabnenepw HmÀUÀ kzoIcn¨v {][m\a{´n `mcXob P³ Huj[n tI-{µ§Ä

Ab¨psImSp¡p¶ {]nkv--{In]vj\\pkcn¨v tcmK_m[nXÀ¡v AhcpsS ho«p]Sn¡Â acp¶pIÄ F¯n¨p \ÂIpw.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1621169

 

s]³-j³-ImÀ-¡v 764 tIm-Sn cq-] \Â-In C ]n F-^v H

_m-¦v A-¡u-­p-Ifn ]-Ww D-s­-¶v D-d-¸m-¡m³ _m-¦v im-J-IÄ¡pw \nÀ-tZ-iw \Â-In-bn-«p­v.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1621161

 

tIm-hn-Uv {]-Xn-tcm-[¯n F³-kn-kn-bp-sS {]-hÀ¯-\w hn-e-bn-cp-¯n cm-Pyc-£m a{´n

ssh-d-kv hym]-\w X-S-bp-¶-Xn-Â an-I-¨ {]-hÀ-¯-\-am-Wv F³-kn-kn Im-gv-N-h-¨-sX¶v  a{´n ]-dªp.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1621188

 

28 kwØm\§fnepw 9 tI{µ `cW {]tZi§fnepw amÀ¨v 30 apX sabv 4 hscbpÅ AUvan\nkv--t{Säohv B³Uv ]»nIv {Koh³kknsâ tImhnUv {]Xntcm[ {]hÀ¯\§Ä hnebncp¯n tUm. PntX{µ knMv

e`n¨ 52,327 \nthZ\§fn ]cnlmcw ImWm\mbn.

IqSpX hnhc§Ä¡v

 : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1621201

 

sse^v--sse³ DUmsâ Iogn 443 hnam\§Ä kÀhokv \S¯n

CXn\Iw 4,34,531 Intemaoädne[nIw k©cn¨ hnam\§Ä 821.07 S¬ kma{KnIÄ hnhn[ CS§fn F¯n¨p.

IqSpX hnhc§Ä¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620983

 

 

_Z Cd¡paXn \bs¯¡pdn¨v BtemNn¡p¶psh¶p tI{µ a{´n \nXn³ KUvIcn

KpW\nehmcw sa¨s¸Sp¯p¶XneqsSbpw sNehv Npcp¡p¶XneqsSbpw ]pXnb Is­¯epIfneqsSbpw Adnhv k¼¯m¡n amäm³ At±lw hyhkmbnItfmSv  Bhiys¸«p.

IqSpX hnhc§Ä¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1621215

 

ImÀjnI Fw--Fkv--Fw--C  \b§fn {i² tI{µoIcn¨ tI{µ Fw Fkv Fw C a{´mebw : {io \nXn³ KUvIcn

Adnhv k¼¯m¡n amäp¶Xn\v  hyhkmb \hoIcWw, kwcw`IXzw, imkv{X kmt¦XnI hnZy, KthjW ss\]pWyw, A\p`h§Ä F¶nhbn IqSpX {i² tI{µoIcn¡Wsa¶pw At±lw ]dªp.

IqSpX hnhc§Ä¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620966

 

 

tImÄUv sNbn³ t{]mPIväpIfpsS {]NmcIcpambn NÀ¨ \S¯n {ioaXn lÀkn{aXv IuÀ _mZÂ

ioXoIcn¨ `£y D¸¶§Ä t\cnSp¶ {]XnkÔnIsf¡pdn¨v hoUntbm tIm¬s^d³kv hgn Bbncp¶p NÀ¨.

IqSpX hnhc§Ä¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620971

 

DÄ¡mgvNbpÅ imkv{Xkwhn[m\¯nsâ BÀ¡nsSIvämbn imkv{X kmt¦XnI hIp¸ns\ AXnthKw amdnbXv F§s\ F¶v tImhnUv 19 {]XnkÔn hyàam¡p¶p: s{]m^. AiptXmjv iÀ½

IqSpX hnhc§Ä¡v : https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1621139

INPUTS FROM PIB FIELD OFFICES

 • Chandigarh: The Chandigarh Administrator has directed senior officers to focus on Bapu Dham Colony, Sector 30-B and other containment zones. He also instructed Director Health Services to start a special drive for screening and testing suspect cases in the area. He advised the staff to use proper protective gears while going for field operations to reduce the risk of infection.
 • Punjab: Department of Health and Family Welfare has issued an advisory for the special care of the elderly and the senior citizens in the wake of corona virus. The advisory is for the elderly citizens aged 60 or above due to their low immunity against corona virus and who suffer from chronic respiratory, heart, kidney and liver ailments. Expressing concern over the plight of tiny, micro, cottage and small industries amid the continued lockdown, Punjab Chief Minister has sought the Centre’s permission to allow these to operate by engaging labour from the family or the neighbourhood.
 • Haryana: AYUSH Department, following the guidelines of Ministry of AYUSH is distributing medicines to help enhance the immunity of Corona Warriors.
 • Himachal Pradesh: The Chief Minister flagged off three trucks loaded with relief material containing food and essential commodities donated by Art of Living for free distribution. He said that this philanthropic act would also inspire other organizations to come forward and contribute for the society.
 • Kerala: State government tells High Court that it would appeal for relaxing Centre's quarantine instruction for expats from institutional to home quarantine. The first flight carrying Keralites stranded in the Gulf will reach Kerala on May 7. There will be 15 services to Kerala alone. Huge rush of Malayalees returning from neighbouring states being witnessed at the six entry points. Meantime, Kerala HC refuses to impose a stay on the new ordinance of the state government for salary deferment of employees. Total confirmed cases: 499, Active cases: 34, Discharged: 465, Total deaths: 4.
 • Tamil Nadu: Workers at Amma canteen, Aavin milk plant test positive. In Chennai, hundreds hit the roads after lockdown was partially relaxed on Monday. Chennai hospital beds full, asymptomatic and stable patients moved to care centres set up at private colleges and Chennai Trade Centre. Koyambedu market accounts for over 600 cases in the State. Total cases till yesterday : 3550, Active cases: 2107, Deaths: 31.
 • Karnataka: 8 new cases confirmed today: Bangalore 3, Bagalkot 2 and one each in Bellary, Dakshin Kannada & Uttara Kannada each. One 62/F succumbed to Covid in Vijayapura today. Total cases till now 659, Deaths: 28, Discharged: 324.
 • Andhra Pradesh: State hikes liquor prices by another 50 per cent; reduces business hours; earlier prices were hiked by 25 percent. State re-opens Sub-Registrar Offices in all the orange and green zones; token system adopted to avoid crowding of people. 67 new Covid cases reported (14 of which from stranded Gujarat returnees), 65 discharged and one death reported in the last 24 hours. Total cases rise to 1717. Active cases: 1094, Recovered: 589, Deaths: 34. Districts leading in +ve cases: Kurnool (516), Guntur (351), Krishna (286).
 • Telangana: State to reduce the areas under containment zones after the third phase of the countrywide lockdown began on Monday with considerable relaxations. A Shramik Special Train carrying over 1,200 migrant workers to Khagaria in Bihar left from Hyderabad's Ghatkesar today morning at 3.05 am. This is the 2nd special train carrying workers leaving the city. Total Covid cases till now 1085, Active cases: 471, Recovered: 585, Deaths: 29.
 • Maharashtra: The number of COVID-19 cases in Maharashtra surged to 14,541 on Monday, with a record 1,567 cases added to the tally by the State Health Department, which said this was a result of clearing a backlog of cases over the past week. The State's death toll rose to 583 with 35 more deaths recorded on Monday. As per state authorities, Mumbai has recorded 9,310 cases and 361 deaths so far. Dharavi, Asia’s biggest slum, alone recorded 42 new cases, taking the tally to 632 cases. 20 people have died in Dharavi so far. Battered by the Covid 19 onslaught, the Maharashtra government has declared a freeze on all new capital works until March 2021. The government has ordered departments to withhold tenders for new purchases and approvals for new development projects. It has also frozen all new recruitment till further orders.
 • Gujarat: Gujarat’s Covid-19 infection rate continues to remain high with 376 cases and 29 deaths added as per last report. The State’s cumulative figures now are 5,804 cases and 319 fatalities, while the recovery numbers stand at 1,195, including 153 patients who were discharged on Monday.
 • Rajasthan: 175 new coronavirus cases were reported as of 8:00 AM on May 5 in Rajasthan, according to data released by the Ministry of Health and Family Welfare. This brings the total reported cases of coronavirus in Rajasthan to 3,061. Among the total people infected as on date, 1,394 have recovered and 77 have passed away. The day after witnessing chaos outside liquor stores, Jaipur excise department has issued a fresh directive asking liquor shop owners to give coupons to customers so that they can turn up at the shops depending on the time slot being allowed through the coupon numbers and ensure social distancing.
 • Madhya Pradesh: Number of Covid of positive cases in Madhya Pradesh has climbed to 2,952 with 165 deaths. 798 people have since recovered. Indore is the worst affected city followed by capital Bhopal. Ujjain has emerged as a new hotspot on account steep rise in mortality rate.
 • Arunachal Pradesh: Govt issues list of contact numbers of Nodal Officers appointed to facilitate movement of stranded people back to their homes; set up website: covid19.itanagarsmartcity.in/index.php for any update and help regarding COVID19.
 • Assam: Health Minister Himanta Biswa Sarma tweets that first batch of 124 Kota students quarantined at Sarusajai Stadium in Guwahati have been released after being tested negative for #COVID19.
 • Manipur: CM chairs meeting of the Task Force of Agriculture and Horticulture Deptts on ways to ensure self sufficiency of foodgrains in the state.
 • Manipur: Govt decides to increase COVID19 testing capacity by training more manpower and procuring relevant equipment.
 • Mizoram: 173 residents of Lawngtlai district returned from Assam, Meghalaya, Tripura and Manipur states, have been put in designated quarantine facilities.
 • Nagaland: Civil Secretariat and Directorates in Kohima & Dimapur to function with Deputy Secretary/Director level officers & above and with HoOs & immediate junior staff in districts. Revised guidelines allows inter-district movement of people within the state of Nagaland, plying of taxis & rickshaws under specified norms. Ban on passenger buses continues.
 • Tripura: Govt has launched a new portal i.e. covid19.tripura.gov.in for registration of its citizens who are stranded in other states and are willing to return.

 

 •  

FACT CHECK

 

 (Release ID: 1621309) Visitor Counter : 38