PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 03 MAY 2020 6:24PM by PIB Thiruvananthpuram

 

തീയതി: 03.05.2020

 

കോവിഡ്19:രാജ്യത്ത് 10,632 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി; രോഗമുക്തി നിരക്ക് 
26.59 ശതമാനം
•    ഇന്നലെ മുതല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 2644 പുതിയ കേസുകള്‍; രാജ്യത്ത്ആകെകോവിഡ്‌രോഗികളുടെഎണ്ണം 39,980
•    സംരംഭങ്ങള്‍ക്കും കര്‍ഷകര്‍ക്കുംതാങ്ങാകുന്നതിനുള്ള നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും, പണലഭ്യതയുംവായ്പ നല്‍കലും ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും ധനമന്ത്രിയുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി
•    സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മാത്രമാണ്‌സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതെന്ന് 
റെയില്‍വെ

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIÄ )

 

 

 

 

 

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯mhnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcXkÀ¡mÀ

 

BtcmKyIpSpw_t£aa{´meb¯n \n¶p-ÅtIm-hn-Uv 19 am-bn _-Ô-s¸-« ]p-Xn-b hn-hc§Ä

cm-Py-¯v C-¶p hsc10,632t]À-¡p tcm-Kw t`-Z-ambn. 26.59i-X-am-\-am-Wvtcm-K-ap-àn \n-c-¡v. C¶seapXÂ2644 ]pXnbtIkp-I-fmWvdnt¸mÀ«vsN-bvXv. C´y-bnÂBsI39,980 t]À-¡m-WvtIm-hn-Uv _m[.I-gn-ª 24 a-Wn-¡-q-dn-\n-sS 682 t]À tcm-K-ap-àn t\Sn.

Iq-SpXÂhn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620680

 

km¼¯nItaJ-e-sb¡pdn¨pwC´ybnsehfÀ¨ XzcnX-s¸-Sp¯m³ ssIs¡mtÅ­ \S]Sn-I-sf¡pdn-¨pw hniZambtbmKwhn-fn-¨p tNÀ-¯v {]-[m-\-a{´n

km¼¯nI cwK¯vBhiyamb CSs]SepIÄkw_Ôn¨pwhfÀ¨bpwt£ahpwhÀ[n¸n¡p¶Xn\mbn \St¯­ LS\m]camb ]cnjv--ImcW§Äkw_Ôn¨pw NÀ¨ sN¿p¶Xn\mbn {][m\a{´n tbmKwhnfn¨ptNÀ¯p.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620573

 

kw-Øm-\ kÀ-¡m-cp-IÄ \-nÀ-tZ-in-¡p-¶ bm-{X-¡mÀ-¡m-bn am-{X-am-WvkÀ-ho-kv \-S-¯p-¶sX-¶v sd-bnÂsh

hnhn[Øe§fnÂIpSp§n¡nS¡p¶hÀ-¡mbnkwØm\ kÀ¡mcpIfpsSBhiy{]Imcw am{Xam-Wvsd-bnÂshkÀ-ho-kv \-S-¯p-¶-Xv. asäÃmbm{Xm s{S-bn-\p-IfpwkÀ-ho-kv \nÀ-¯n-h-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620532

 

tImhnUv 19 {]-Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\§Ä AhtemI\w sN-¿m³ teUnlmÀ-UnMvsaUn¡ÂtImtfPvBip]{XnkµÀ-in¨vtUm. lÀjvhÀ[³

tI-m-hn-Uvtcm-K-ap-àn \nc-¡v hÀ-[n-¡p-¶-Xm-bn a-{´n Nq-­n-¡m«n.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620635

 

tIm-hn-Uv t]m-cm-fnI-sf A-`n-hmZywsN-bv-Xv C´y

tUm-ÎÀ-amÀ, ]m-cm sa-Un-¡Â Po-h-\¡mÀXp-S-§n A-£o-Ww {]-hÀ-¯n-¡p-¶ tbm-²m¡sf thym-a-tk-\ A-`n-hm-ZywsN-bvXp.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620434

 

sIm-tdm-W tbm-²m-¡Ä-¡v A-`n-hmZyw AÀ-¸n-¨v tI-{µ B-`y-´-c a{´n

shÃp-hn-fn-IÄ A-h-k-c-a-m-¡n am-än,  B-tcm-Ky-]qÀ-Whpw A-`n-hr-²n-bmÀ-¶Xpw i-à-hpam-b C-´y-sbkr-ãn¨v tem-I-¯n-\p am-Xr-I-bm-I-W-sa¶pw B-`y-´-c a{´n

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620680

 

H¼Xv, ]¯v ¢mkpIfnte¡pÅ _ZÂ A¡mZanIvI-e­ÀtI{µ am\h hn`htijnhnIk\ a-{´n {]Imi\w sN-bv-Xp

ckIcambcoXnbn ]Tn¸n¡p¶Xn\pÅhyXykvXkmt¦XnI D]IcW§fpwkmaqlyam[ya§fpw D]tbmKn¡p¶Xn\v Ie­dnseamÀ¤\nÀt±i§Ä A[ym]IÀ¡vklmbIamIpsa¶vtI{µa{´n ]dªp.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620507

 

tIm-hn-Uv _m[: tem-Iv]mÂPp-Uojy Aw-Kw P-kv-än-kv AP-bvIp-amÀ {Xn-]mTn A-´-cn¨p

\yq-UÂ-ln F-bnwknÂNn-In-Õ-bn-en-cn-s¡-bm-WvacWw

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620631

 

tem¡vUu¬ Ime¯v  {][m\a{´n `mcXob P³ Huj[n tI{µ§Ä¡v G{]nÂamk¯n 52 tImSnbp-sShn-äp-hc-hv

amÀ¨nÂCXv 42 tImSncq-]-bm-bn-cp¶p.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620658

 

{]-Xnk-Ôn a-dn-I-S-¡m³ Iq«m-b k-ao-]-\w kzo-I-cn-¡-W-sa-¶v {io. \nXn³ K-UvI-cn

C-d-¡pa-Xn H-gn-hm¡m³ B-`y-´-c DÂ-¸mZ-\w hÀ-[n-¸n-¡-W-sa¶pw a-{´n.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620609

 

Imen {S¡pIÄDÄs¸sSbpÅNc¡phml\ ss{UhÀamcpsSbpwNc¡pambn t]mIp¶hcpsSbpw {]iv--\§fpw ]cmXnIfpw ]cnlcn¡m³ tI{µ B`y´c a{´meb¯nsâI¬t{SmÄdqw

tI{µ B`y´c a{´meb¯nsâslÂ]v sse³ \¼À 1930epw tZiob]mXmAtXmdnänbpsSslÂ]v sse³ \¼À 1033epw klmbwtXSmw.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v ::https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620660

 

sse^v --sse³ D-Um\p Io-gnÂkÀhokv \-S-¯nbXv 430 hnam-\§Ä

C¶phscIbänA-b¨Xv 795.86 S¬ km-a-{KnIÄ.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620621

 

-ap-f hn-`-h-§-fp-sShn-]p-e-tiJ-cwtIm-hn-UvIm-e-¯n-\p-ti-jw C-´y-bp-sS k¼-Zv hy-h-Ø-bv-¡p Xm-§m-Im-\p-Å A-h-k-c-sam-cp-¡p-sa-¶v tUm. Pn-tX-{µ knMv

ap-fhn-`-h-§Ä¡v C-´y-sb km-¼¯n-I i-àn-bm-¡n am-äm³ I-gn-bp-sa¶pw A-t±-lw ]-dªp.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620634

 

Kn-cn-hÀ-¤-§Ä-¡p Xm-§mIm³ sN-dpIn-S h-\- hn-`-h-§-fp-sS kw-`c-Ww DuÀ-Pn-X-am¡m³ \nÀ-tZ-iw \Â-In tI-{µ kÀ¡mÀ

tIm-hn-Uv 19 hy-m-]-\-¯n-sâ ]-Ým-¯-e-¯n-em-Wv Xo-cp-am\w.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620662

 

C ]n F-^v H Po-h-\¡mÀ ]n FwsI-tb-gv-kv ^-­n-te-bv-¡v 2.5 tIm-Sncq-] kw-`m-h-\ \Â-In

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620637

 

 

"\-Zo-]-cn-]m-e-\-¯n-sâ `mhn' F-¶ hn-j-b-¯n kw-hm-Zw kw-L-Sn-¸n-¨v F³ FwknPnbpw F³ sFbpFbpw

PÂ i-àn a-{´m-e-b-¯n-\p Io-gn-ep-Å \mj-WÂ an-j³ t^mÀ ¢o³ Kw-Kbpw, \mj-WÂ C³-kv-än-äyq-«v Hm-^v AÀ-_³ A-^-tb-gvkpw kw-bp-à-am-bm-Wv NÀ-¨ kw-L-Sn-¸n-¨Xv.

Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä-¡v :https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1620441

 (Release ID: 1620724) Visitor Counter : 18


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Marathi , Assamese , Manipuri , Bengali , Punjabi , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada