ആഭ്യന്തരകാര്യ മന്ത്രാലയം

രാഷ്ട്രീയ പുരസ്കാർ പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു

Posted On: 22 AUG 2022 12:28PM by PIB Thiruvananthpuram

 


ന്യൂ ഡൽഹിഓഗസ്റ്റ് 22, 2022

 

ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ/വകുപ്പുകൾ/ഏജൻസികൾ എന്നിവ നൽകുന്ന പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഒരു പൊതുവായ രാഷ്ട്രീയ പുരസ്കാർ പോർട്ടൽ (https://awards.gov.in) വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഗവണ്മെന്റ് സുതാര്യതയും പൊതു പങ്കാളിത്തവും (ജൻ ഭാഗിധാരി) ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  പോർട്ടലിലൂടെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും/സംഘടനകൾക്കുംവ്യക്തികളെയും/സംഘടനകളെയും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾക്കായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയും.  

ഇപ്പോൾ നാമനിർദേശം/ശുപാർശ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന അവാർഡുകൾ ഇവയാണ്:

 

i. പദ്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ - അവസാന തീയതി - 15/09/2022

ii. വനശാസ്ത്രത്തിലെ മികവിനുള്ള ദേശിയ പുരസ്കാരം 2022 അവസാന തീയതി - 30/09/2022

iii. ദേശിയ ഗോപാൽ രത്ന പുരസ്കാരം 2022 അവസാന തീയതി - 15/09/2022

iv. ദേശിയ ജല പുരസ്കാരങ്ങൾ 2022 അവസാന തീയതി - 15/09/2022

v. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ദേശിയ പുരസ്കാരം - വയോ ശ്രേഷ്ട്ടാ സമ്മാൻ 2022 അവസാന തീയതി  - 29/08/2022

vi. വ്യക്തിഗത മികവിനുള്ള ദേശിയ പുരസ്കാരം 2021 - അവസാന തീയതി - 28/08/2022

vii. വ്യക്തിഗത മികവിനുള്ള ദേശിയ പുരസ്കാരം 2022 - അവസാന തീയതി - 28/08/2022

viii. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ദേശിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ 2021 - അവസാന തീയതി - 28/08/2022

ix . ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ദേശിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ 2022 - അവസാന തീയതി - 28/08/2022

x. ദേശിയ CSR പുരസ്കാരങ്ങൾ 2022 - അവസാന തീയതി - 31/08/2022

xi. നാരി ശക്തി പുരസ്കാരം 2023 - അവസാന തീയതി - 31/10/2022

xii. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആപധ പ്രബന്ധൻ പുരസ്കാരം 2023 - അവസാന തീയതി - 31/08/2022

xiii. മദ്യപാനവും ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗവും തടയുന്നതിനുള്ള മികച്ച സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ദേശിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ 2022 - അവസാന തീയതി - 29/08/2022

xiv. ജീവൻ രക്ഷ പദക് - അവസാന തീയതി - 30/09/2022

 

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും നാമനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനുംരാഷ്ട്രീയ പുരസ്കാർ പോർട്ടൽ (https://awards.gov.inസന്ദർശിക്കുക.

 

***************************************

RRTN(Release ID: 1853539) Visitor Counter : 196