প্রধানমন্ত্রীগী লোইশঙ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

পি.এম.না বনাসকান্থাগী দিয়োদরদা লৈবা বনাস দাইরী সঙ্কুলদা চাউখৎ-থৌরাংগী প্রোজেক্ত কয়ামরুম জাতিদা খুৎশিন্নখ্রে অমসুং উরেপ-উয়ুং তমখ্রে


বনাস কম্ম্যুনিতী রেদিও স্তেসন শঙ্গাখ্রে

লুপা করোর ৬০০ হেনবগী শেনফম চংদুনা বনাসকান্থা জিলাগী দিয়োদরদা অনৌবা দাইরী কমপ্লেক্স অমসুং পোতেতো প্রোসেসিং প্লান্ত শাখি

পালনপুরদা লৈবা বনাস দাইরী প্লান্তদা চীজকী পোত্থোক অমসুং ৱে পাউদর পুথোক্নবগীদমক ফেসিলিতীশিং পাকথোক-চাউথোকহনখ্রে

গুজরাতকী দমাদা ওর্গানিক মেন্যুর অমসুং বাইওগ্যাস প্লান্ত লিংখৎখ্রে

খিমানা, রতনপুর – ভীলদি, রাধনপুর অমসুং থাৱরদা লিংখৎকদবা তন কেপাসিতী ১০০গী গোবর গ্যাস প্লান্ত মরিগী উরেপ-উয়ুং তমখ্রে

“হৌখিবা চহি কয়ামরুম অসিদা বনাস দাইরীনা লমদম অসিগী ফুরুপশিংবু মরু ওইনা লৌমীশিং অমসুং নুপীশিংবু শক্তি পীনবা হব অমা ওইদুনা লাকখি”

“বনাসকান্থানা লৌউ-শিংউদা খুমাং চাউশিল্লিবা মওং-মতৌ অসি শীংথানীংঙাই ওই। লৌমীশিংনা অনৌবা তেক্নোলোজীশিং শীজিন্নরি, ঈশিং য়োকশিনবদা মীৎয়েং থম্লি অমসুং মসিগী ফলশিং ময়েক শেংনা উবা ফংলি”

“বিদ্যা সমীক্ষা কেন্দ্র অসি গুজরাতকী স্কুল ৫৪০০০, ওজা লাখ ৪.৫ অমসুং মহৈরোয় করোর ১.৫গী পাঙ্গলনা শেম্বা অচৌবা হব অমা ওইরি”

“ঐহাক্না নখোয়না লৈরিবা লমশিংদা খোঙলোয় অমগুম্না নখোয়গীদমক লেপকনি”

Posted On: 19 APR 2022 1:02PM by PIB Imphal

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা লুপা করোর ৬০০ হেনবা শেনফম অমা চংদুনা বনাসকান্থা জিলাগী দিয়োদরদা শাখিবা অনৌবা দাইরী কমপ্লেক্স অমসুং পোতেতো প্রোসেসিং প্লান্ত অমা ঙসি জাতিদা খুৎশিন্নখ্রে। অনৌবা দাইরী কমপ্লেক্স অসি গ্রীনফিল্দ প্রোজেক্ত অমনি। মসিনা শঙ্গোম লিতর লাখ ৩০রোম প্রোসেস তৌবা, বত্তর তন ৮০রোম, আইস-ক্রিম লিতর লাখ অমা, কনদেন্স মিল্ক (খোয়া) তন ২০ অমসুং চোকোলেৎ তন ৬ নুমিৎ খুদিংগী পুথোকপা ঙম্লগনি। পোতেতো প্রোসেসিং প্লান্ত অসুনা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, পোতেতো চিপস, এলু তিক্কি, পেত্তীজ অসিগুম্বা প্রোসেস তৌরবা অলুগী পোত্থোক মখল কয়ামরুম পুথোক্তুনা অতোপ্পা লৈবাকশিংদা থাদোক্লগনি। প্লান্তশিং অসিনা মফম অসিগী লৌমীশিংদা শক্তি পীরগনি অমসুং রিজন অসিগী খুঙ্গংগী শেন্মীৎলোন্দা শাহৌ অমা পীরগনি। প্রধান মন্ত্রীনা জাতিদা বনাস কম্ম্যুনিতী রেদিও স্তেসনসু জাতিদা খুৎশিন্নখি। মসিগী কম্ম্যুনিতী রেদিও স্তেসন অসি লৌউ-শিংউ অমসুং এনিমেল হসবেন্দরীগা মরী লৈনবা মরু ওইবা সাইন্তিফিক্কী ওইবা ই-পাউ লৌমীশিংদা পীনবা লিংখৎখি। রেদিও স্তেসন অসিনা খুঙ্গং ১৭০০রোমগী লৌমী লাখ ৫ হেনবগা কন্নেক্ত তৌরগনি। প্রধান মন্ত্রীনা জাতিদা পালনপুরদা লৈবা বনাস দাইরী প্লান্তদা চীজ প্রদক্তশিং অমসুং ৱে পাউদর পুথোক্নবা পাকথোক-চাউথোকহল্লবা ফেসিলিতীশিং জাতিদা খুৎশিন্নখি। অমসুং প্রধান মন্ত্রীনা গুজরাতকী দমাদা শাখিবা ওর্গানিক মেন্যুর অমসুং বাইওগ্যাস প্লান্ত জাতিদা খুৎশিন্নখি। প্রধান মন্ত্রীনা খিমানা, রতনপুর – ভীলদি, রাধনপুর অমসুং থাৱরদা লিংখৎকদবা তন কেপাসিতী ১০০গী গোবর গ্যাস প্লান্ত মরিগী উরেপ-উয়ুংসু তমখি। থৌরম অসিদা গুজরাতকী মু্খ্য মন্ত্রী শ্রী ভুপেন্দ্রভাই পতেলসু শরুক য়াখি।

থৌরম অসিগী মমাংদা প্রধান মন্ত্রীনা বনাস দাইরীগা লোয়ননা মহাক্কা লৈনবা মরীগী মতাংদা ত্বিত তৌখি অমসুং ২০১৩ অমসুং ২০১৬কী মহাক্কী খোঙচৎশিংদা নমখিবা ফোতোশিং শিয়র তৌখি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি “হৌখিবা চহি কয়ামরুম অসিদা বনাস দাইরীনা লমদম অসিগী ফুরুপশিংবু মরু ওইনা লৌমীশিং অমসুং নুপীশিংবু শক্তি পীনবা হব অমা ওইদুনা লাকখি। মখোয়গী তোঙান-তোঙানবা প্রদক্তশিংদা উরিবা দাইরীগী অনৌবা ৱাখল্লোনগী ইনোৎ অসিগীদমক ঐহাক্না চাউথোকচবা পোকই। মখোয়না কোহীদা মখা তানা মীৎয়েং চংলিবা অসিগু থাগৎনীংঙাই ওই”। শ্রী মোদীনা বনাসকান্থাগী মীয়াম্না হোৎনরিবা অমসুং থৌনা অসিবুসু থাগৎখি। মহাক্না হায়খি, “ঐহাক্না বনাসকান্থাগী মীয়ামবু মখোয়না হোৎনবা কনবা অমসুং ফিরেপ চেৎপগী থৌনা অসিগীদমক থাগৎচনীংই। জিলা অসিনা লৌউ-শিংউদা খুমাং চাউশিল্লিবা মওং-মতৌ অসি শীংথানীংঙাই ওই। লৌমীশিংনা অনৌবা তেক্নোলোজীশিং শীজিন্নরি, ঈশিং য়োকশিনবদা মীৎয়েং থম্লি অমসুং মসিগী ফলশিং ময়েক শেংবা উবা ফংলি”।

ঙসি ৱা ঙাংবা অদুদা, প্রধান মন্ত্রীনা অহানবদা ইমা অম্বাজীগী শেংলবা লমদম অসিদা কোক নোন্না খুরুমখি। মহাক্না বনাসকী নুপীশিংনা পীবীবা থৌজালশিং অদুগী মতাংদা পনখি অমসুং মখোয়গী লম্বা লৈত্রবা থৌনা-লিংজেল অদুবু মহাক্না ইকাই খুম্নখি। প্রধান মন্ত্রীনা ভারতকী খুঙ্গংগী শেন্মীৎলোনবু, ইমা-ইবেল অমসুং ইচে-ইচলশিংবু শক্তি পীবদা করম্না মপাঙ্গল কনখৎহনগনি, কো-ওপরেতিব মুফমেন্ত হায়বদি সরকারনা করম্না আত্মনির্ভর ভারত অভিয়ান অসিবু মপাঙ্গল কনখৎহনগনি হায়বা পুম্নমক অসি মফম অসিদা হকথেংননা এক্সপরিয়েন্স তৌবা ফংগনি হায়না ফোঙদোকখি। কাশীদগী কাখিবা পার্লিয়ামেন্তগী মেম্বর ওইনা প্রধান মন্ত্রীনা বনাস দাইরী অমসুং বনাসকান্থাদা বারানসীদসু কমপ্লেক্স অমা শাখিবগীদমক মহাক্না তৌবীমল খঙবা উৎখি।

বনাস দাইরীদা তৌরিবা থবক-থৌরমদা পাকথোক-চাউথোকপগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা অমরোমদা বনাস দাইরী কমপ্লেক্স, চীজ অমসুং ৱে প্লান্ত, পুম্নমক অসি দাইরী সেক্তর পাকথোক-চাউথোকহনবদা মরু ওই, “বনাস দাইরীনা মফম অসিগী লৌমীশিংগী শেন্থোক হেনগৎহনবদা অতোপ্পা রিসোর্সশিং শীজিন্নবা য়াই হায়নসু উৎখি”, হায়না ফোঙদোকখি। মহাক্না অলু, খোহী অমসুং অতোপ্পা মরী লৈনবা প্রদক্তশিংনা লৌমীশিংগী তুংলমচৎতা অহোংবা পুরক্লি হায়খি। ফুদ ওইল অমসুং পীনৎশিংদা দাইরী অসিনা পাকথোক-চাউথোকপা অসিগী মতাংদা মসিনা ভোকেল ফোর লোকেলগী কেম্পেন্দসু মতেং পাংলি হায়না মহাক্না ফোঙদোকখি। গোবরধনগী ওইবা দাইরী অসিগী প্রোজেক্তশিং অসি মহাক্না থাগৎখি অমসুং দাইরী প্রোজেক্তশিং অসিনা অসিগুম্বা প্লান্ত কয়া লৈবাক শিনবা থুংবদা লিংখৎতুনা অমোৎ-অকাইদগী লন ওলহন্নবা সরকারগী খোঙথাংশিং অসিদা মতেং পাংগনি হায়না থাগৎখি। প্লান্তশিং অসিনা খুঙ্গংশিং লুনান্না থম্বদা কান্নবা ফংহল্লগনি, শনথীদগী লৌমীশিংদা শেন্থোক লৈহল্লগনি, ইলেক্ত্রিসিতী পুথোক্লগনি অমসুং মহৌশাগী ওইবা হার অসিনা পৃথিবীবু ঙাকথোক্লগনি হায়না মহাক্না ফোঙদোকখি। মহাক্না অসিগুম্বা খোঙথাংশিং অসিনা ঐখোয়গী খুঙ্গংশিং অমসুং ঐখোয়গী নুপীশিংদা মপাঙ্গল হাপ্লগনি অমসুং ইমা পৃথিবীবু ঙাকশেল্লগনি।

গুজরাতনা লৌখৎলিবা খোঙথাংশিং অসিদা মহাক্না চাউথোকচবা পোক্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা ঙরাং মহাক্না বিদ্যা সমীক্ষা কেন্দ্রদা চৎখিবা খোঙচৎ অদুগী মতাংদা পনখি। মুখ্য মন্ত্রীগী লুচিং মখাদা কেন্দ্র অসিনা অনৌবা পনখৈশিং য়ৌবা ঙম্লে হায়খি। ঙসি কেন্দ্র অসিনা গুজরাতকী স্কুল ৫৪০০০, ওজা লাখ ৪.৫ অমসুং মহৈরোয় করোর ১.৫গী পাঙ্গলনা শেম্বা অচৌবা হব অমা ওইরি। কেন্দ্র অসিদা এ.আই., মেছিন লর্নিং অমসুং অচৌবা দেতা এনালাইতিক্স লৈ। থৌরাংশিং অসিগী মখাদা পাইখৎপা খোঙথাংশিংনা স্কুলশিংদা এতেন্দেন্সকী চাং অসি চাদা ২৬ হেনগৎহনখি। প্রধান মন্ত্রী অসিগুম্বা মখলগী প্রোজেক্তশিং অসিনা লৈবাক অসিগী এজুকেসনগী লমদা অচৌবা অহোংবশিং পুরকপা ঙমগনি অমসুং এজুকেসনগা মরী লৈনবা স্তেকহোল্দরশিং, ওফিসরশিং অমসুং অতোপ্পা রাজ্যশিংদা অসিগুম্বা মখলগী ফেসিলিতী অসি নৈন্নবা অমসুং শীজিন্ননবা হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা গুজরাতিদসু ৱা ঙাংখি। মহাক্না বনাস দাইরীনা পাইখৎখিবা খোঙথাংশিং অসিগী মতাংদা মহাক্না নুংঙাইবা অমুক হন্না ফোঙদোকখি অমসুং বনাসকী নুপীশিংগী থৌনা অদুবু থাগৎখি। শা-শনবু মশাগী অঙাংগুম্না য়েংশিনবীরিবা বনাসকান্থাগী নুপীশিংদা মহাক্না মকোক নোন্না খুরুমখি। প্রধান মন্ত্রীনা মহাক্না বনাসকান্থাগী মীয়ামগীদমক ফাওরিবা নুংশিবা অদু নৌহৌনা ফোঙদোকখি অমসুং মহাক্না মফম অমা হেক্তদা চৎলবসু মখোয়গী মহাক্কা মতম চুপ্পদা অদুমক মরী লৈনগনি হায়না ফোঙদোকখি। “ঐহাক্না নখোয়না লৈরিবা লমশিংদা খোঙলোয় অমগুম্না নখোয়গীদমক লেপকনি”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোঙদোকখি।

বনাস দাইরীনা লৈবাক অসিদা অনৌবা শেন্মীৎলোনগী শাহৌ অমা পীখি, হায়না মহাক্না ফোঙদোকখি। প্রধান মন্ত্রীনা বনাস দাইরীগী ইহৌ অসিনা উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, ওরিশা (সোমনাথতগী জগন্নাথ), অন্ধ্র প্রদেশ অমসুং ঝারখন্দ অসিগুম্বা রাজ্যশিংদা লৈরিবা লৌমীশিং অমসুং শা-শন লোইরিবা ফুরুপশিংদা মতেং পাংলি হায়খি।  দাইরী অসিনা ঙসি লৌমীশিংগী শেন্থোক লৈহনবদা শরুক তম্লি। মহাক্না হায়খি লুপা করোর লাখ ৮.৫গী শঙ্গোম পুথোকপগা লোয়ননা দাইরী অসিনা চেং-হৱায় পুথোকপগী হেন্না লৌমীশিংদা চাউনা শেন্থোক লৈহল্লি, মরু ওইনা লম চাউনা লৈজদবা অমসুং ফীভম শোকপা লৌমীশিংদা কান্নবা ফংহল্লি হায়খি। লৌমীশিংগী একাউন্তশিংদা দাইরেক্ত বেনিফিৎ ত্রান্সফর তৌবগী মতাংদা পল্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি হৌজিক কান্নবশিং অসি মমাংগী প্রধান মন্ত্রীনা মমাংদা বেনিফিসরীদা লুপা অমদা পাইসা ১৫ খক্তা ফংই হায়না ফোঙদোক্লমখিবা অদুগা খেন্নবা মওংদা বেনিফিসরীশিংনা কান্নবশিং মপুং ফানা ফংহল্লি।

নেচরেল ফার্মিং তৌবদা মীৎয়েং চংসি হায়না নৌহৌনা ফোঙদোক্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা বনাসকান্থাদা ঈশিং য়োকশিনবা অমসুং দ্রিপ ইরিগেসন তৌবা অদু নীংশিংখি। মখোয়দা ঈশিংবু ‘প্রসাদ’ অমা সনা ওইনা লৌদুনা মখোয়না ২০২৩গী নীংতম নুমিৎ ফাওবদা পাঙথোক্কদবা আজাদী কা অমৃত মহোৎসবকী চহি অসিদা অচৌবা সরোভর ৭৫ শানবা মহাক্না হায়খি।

******(Release ID: 1818031) Visitor Counter : 101