শেল-থুম মন্ত্রালয়
azadi ka amrit mahotsav

ইমর্জেন্সী ক্রেদিৎ লাইন গরেন্তী স্কিম মার্চ ২০২৩ ফাওবা শাংদোক্লগনি; হোস্পিতেলিতী অমদি মরী লৈনবা এন্তরপ্রাইজেসপু সপোর্ত তৌনবা গরেন্তী কবরদা লুপা কোতি ৫০,০০০ হেনগৎলগনি


মাইক্রো অমদি স্মোল এন্তরপ্রাইজেস স্কিমগী রিবেম্প ক্রেদিৎ গরেন্তী ত্রস্তকী খুৎথাংদা এম.এস.এম.ই.শিংগীদমক লুপা কোতি লাখ ২গী অহেনবা ক্রেদিৎ ফংহনগদৌরি

সরকারনা লুপা কোতি ৬,০০০ কাইথদুনা “রেজিং এন্দ এসিলিরেতিং এম.এস.এম.ই. পর্ফোমেন্স” (আর.এ.এম.পি.) প্রগ্রাম হৌদোক্কদৌরি

উধ্যম, ই-শ্রম, এন.সি.এস. অমদি এসীম পোর্তেলশিং মখোয়গী স্কোপ অদু চাওথোকহন্নবা ইন্তরলিঙ্ক তৌরগনি

Posted On: 01 FEB 2022 12:51PM by PIB Imphal

ইমর্জেন্সী ক্রেদিৎ লাইন গরেন্তী স্কিম(ই.সি.এল.জি.এস.) অসি ২০২৩গী মার্চ ফাওবা শাংদোক্লগনি অমদি মদুগী গরেন্তী কবর অদু লুপা কোতি ৫০,০০০ চাওথোক্লগনি৷ ঙসি মফম অসিদা পার্লিয়ামেন্তদা য়ুনিয়ন বজেৎ ২০২২-২৩ পুথোক্লদুনা ফাইনান্স অমদি কোর্পোরেৎ এফিয়র্সকী কেন্দ্র মন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সিথারমননা অপুনবা কবর অসি হৌজিক্তি লুপা কোতি লাখ ৫ ওইরগনি হায়না লাওথোকখি৷ অহেনবা শেনফম অসি হোস্পিতেলিতী অমদি মরী লৈনবা এন্তরপ্রাইজেসকীদমক খাক্তুনা থম্লি৷ ই.সি.এল.জি.এস.না এম.এস.এম.ই. লাখ ১৩০ হেনবদা কা-হেন্না দরকার ওইরিবা অহেনবা ক্রেদিৎ পীখ্রে হায়না ফাইনান্স মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ লাইনা-লাইচৎ অসিনা পীরিবা শাফু অসি হন্থহনবদা মসিনা মখোয়বু মতেং পাংখ্রে৷ হোস্পিতেলিতী অমদি মরী লৈনবা সর্ভিসশিং মরু ওইনা মাইক্রো অমদি স্মোল এন্তরপ্রাইজেসনা লাইনা-লাইচৎ অসি লাক্ত্রিঙৈ মতমদা লৈরমখিবা মখোয়গী করবারগী থাক য়ৌবা ঙমদ্রিবা এস্পেক্ত অসি য়েংলগা প্রপোজেল অসি পুখৎখিবনি৷ এম.এস.এম.ই. সেক্তরগা মরী লৈননা অতোপ্পা তোঙান তোঙানবা পর্পোজেলশিং ফাইনান্স মন্ত্রীনা পুথোকখ্রে৷

7. Accelerating Growth of MSME.jpg

মাইক্রো এন্দ স্মোল এন্তরপ্রাইজেস (সি.জি.তি.এম.এস.ই.) স্কিমগীদমক রিবেম্প ক্রেদিৎ গরেন্তী ত্রস্তকী খুৎথাংদা অহেনবা ক্রেদিৎ পীবা

দরকার ওইরিবা ফন্দশিং থাদদুনা ক্রেদিৎ গরেন্তী ত্রস্ত ফোর মাইক্রো এন্দ স্মোল এন্তরপ্রাইজেস(সি.জি.তি.এম.এস.ই.) স্কিম অসি অমুক হন্না শেমগৎলগনি৷ মসিনা মাইক্রো অমদি স্মোল এন্তরপ্রাইজেসকীদমক লুপা কোতি লাখ ২গী অহেনবা ক্রেদিৎ লাইনা ফংহল্লগনি অমদি থবক্কী খুদোংচাবশিংসু চাওনা ফংহল্লগনি হায়না ফাইনান্স মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷

রেজিং এন্দ এসিলিরেতিং এম.এস.এম.ই. পুর্ফোমেন্স (আর.এ.এম.পি.)

চহি ৫ হেনবদা লুপা কোতি ৬,০০০কী শেনফম অমা কাইথদুনা রেজিং এন্দ এসিলিরেতিং এম.এস.এম.ই.  পর্ফোমেন্স(আর.এ.এম.পি.) প্রোগ্রাম হৌদোক্নবা ফাইনান্স মন্ত্রীনা লাওথোকখি৷ মসিনা এম.এস.এম.ই. সেক্তরবু হেন্না রিসাইলেন্ত, কম্পিতিতিব অমদি ইফিসিয়েন্ত ওইহনবদা মতেং পাংগনি৷

উধ্যম, ই-শ্রম,এন.সি.এস. অমদি এসীম পোর্তেলশিং ইন্তরলিঙ্ক তৌবা

উধ্যম,ই-শ্রম, এন.সি.এস., অমদি এসীম পোর্তেলশিং ইন্তরলিঙ্ক তৌরগনি হায়না ফাইনান্স মন্ত্রীনা পুথোকখ্রে৷ মখোয়গী স্কোপ অসি হেন্না পাকথোক-চাওথোকহল্লগনি৷ মখোয়না জি.২সি.,বি.২সি., অমদি বি.২বি. সর্বিসশিং ফংহন্দুনা ওর্গানিক দাতাবেজশিং অমদি লাইব থাদুনা পোর্তেলশিং ওইনা হৌজিক্তি মথৌ তৌরগনি৷ হায়রিবা সর্বিসশিং অসিনা ইকোনোমী অসি মখাতানা ফোর্মেলাইজ তৌনবা অমদি ময়াম পুম্নমক্কী ওল্তরপ্রিন্যুরিএলগী খুদোংচাবশিং অসি হেন্না ফংহন্নবগী পান্দম অমদা লাইনা ক্রেদিৎ ফংহনবা, স্কিল লৈহনবা অমদি রিক্যুতমেন্তদা মতেং পাংগনি৷

কস্তম দ্যুতীশিং রেস্নেলাইজেসন তৌবা

তোঙান তোঙানবা দ্যুতীশিং রেস্নেলাইজেসন তৌবগী মখা চৎথরকপা ওইনা, ছাতিনদা থম্বা দ্যুতী অদু চাদা ২০ য়ৌনা হেনগৎকদবনি হায়না ফাইনান্স মন্ত্রীনা পুথোরকখি৷ ছাতিনগী পার্তশিংদা থম্লম্বা একজেম্পসনশিং হন্দোক্কদবনি৷ ভারত্তা পুথোকচবা এগ্রী-সেক্তরগী ইমপ্লিমেন্তশিং অমদি তুলশিংদসু একজেম্পসন রেস্নেলাইজ তৌরি৷ মমাংগী চহিদা স্ক্রেপ স্তীলদা পীখিবা কস্তম দ্যুতী একজেম্পসনসু চহি অমা শাংদোক্লে, মসিগী থৌওং অসি এম.এস.এম.ই. সেকন্দরী স্তীল প্রদ্যুসরশিংদা তেংবাংনবা পাংথোকপনি। স্তেনলেস স্তীল অমসুং কোতেদ স্তীল ফ্লেত প্রদক্ত, এলোয় স্তীলগী বারশিং অমসুং হাই স্পীদ স্তীলদা থম্লম্বা অখন্নবা এন্তি দম্পিং খরা অমসুং সি.ভি.দি.সু মেতলশিংগী মমল ৱাংবা অসি য়েংলদুনা হন্দোক্লি।

******(Release ID: 1795361) Visitor Counter : 92