ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയം

മഹാമാരിയ്ക്കിടയിലും ഗ്രാമവികസനത്തിൽ ഇന്ത്യ പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ കൈവരിച്ചു


2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1.85 കോടി പേർക്ക് എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ജി‌എയുടെ കീഴിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; 2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഇതേ കാലയളവിനേക്കാൾ 52% കൂടുതലാണ്

. 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 56 കോടി രൂപ വനിതാ സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നൽകി; 2020 ലെ ഇതേ കാലയളവിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ്


കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടയിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന കാലയളവിൽ പ്രധാൻ മന്ത്രി ഗ്രാമീന റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും ദൈർഖ്യത്തിൽ റോഡ് പൂർത്തിയായി


പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചെലവ് - . 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 5854 കോടി; 2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി തുക

Posted On: 17 MAY 2021 4:02PM by PIB Thiruvananthpuram

കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ രണ്ടാം തരംഗം ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കരുതെന്ന് ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ, മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളിൽ രാജ്യം വേഗതയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കോവിഡ് -19 സ്ഥിതിഗതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിൽ നോഡൽ വ്യക്തികൾക്ക് മന്ത്രാലയം പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് മഹാമാരി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, 2021 മെയ് മാസത്തിൽ 1.85 കോടി പേർക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം (എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ജി‌എ) പ്രകാരം ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2019 മെയ് മാസത്തിൽ ഇതേ കാലയളവിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനേക്കാൾ 52% കൂടുതലാണ് ഇത്, അതായത് പ്രതിദിനം 1.22 കോടി ആളുകൾ. 2021 മെയ് 13 ലെ കണക്കുപ്രകാരം 209-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2.95 കോടി ആളുകൾക്ക് 5.98 ലക്ഷം ആസ്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് 34.56 കോടി വ്യക്തിഗത ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. മുൻ‌നിരയിലുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സ്റ്റാഫുകൾക്കിടയിൽ മരണത്തിലൂടെയോ അണുബാധയിലൂടെയോ അപകടമുണ്ടായിട്ടും ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായി.

ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കോവിഡ് -19 നെതിരെ പോരാടുന്നതിന്, കോവിഡ്-19 ഉചിതമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്, വാക്സിൻ മടികൂടൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പരിശീലകർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ആരോഗ്യ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളെയും പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യം (DAY-NRLM). ഈ സംരംഭത്തിൽ 34 എസ്‌ആർ‌എൽ‌എമ്മുകളിൽ 13,958 സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക് ലെവൽ നോഡൽ വ്യക്തികൾ, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരിൽ നിന്ന്  പരിശീലനം നേടിയ 1,14,500 കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്‌സ് പേഴ്‌സൺസ് (സിആർപി), അവരിൽ നിന്ന്  പരിശീലനം നേടിയ 2.5 കോടി വനിതാ എസ്എച്ച്ജി അംഗങ്ങൾ. DAY-NRLM പ്രകാരം COVID മാനേജ്മെൻറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക വികസനത്തിനും സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നോഡൽ വ്യക്തികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി.


ദുരിതാശ്വാസവും തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ടും ഏകദേശം . 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 56 കോടി രൂപ വനിതാ സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നൽകി. 


20-ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ  ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പുരുഷന്മാർ, യന്ത്രങ്ങൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയുടെ ലഭ്യതയിലും ചലനത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടയിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന കാലയളവിൽ ഈ വർഷം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദൈർഖ്യമുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. പ്രധാന  മന്ത്രി ഗ്രാമീണ റോഡ് പദ്ധതി  (പി‌എം‌ജി‌എസ്‌വൈ) യുടെ കീഴിലുള്ള പുരോഗതിയും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.(Release ID: 1719391) Visitor Counter : 161