ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

2020 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ 1,05,155 കോടിരൂപയുടെ ജി എസ് ടി വരുമാനം സമാഹരിച്ചു.

Posted On: 01 NOV 2020 11:09AM by PIB Thiruvananthpuram

2020 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ 1,05,155 കോടിരൂപയുടെ ജി എസ് ടി വരുമാനം സമാഹരിച്ചു.

ഇതിൽ, കേന്ദ്ര ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ 19,193 കോടിരൂപയും സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി ഇനത്തിൽ 25,411 കോടി രൂപയും സംയോജിത ജിഎസ്ടി ഇനത്തിൽ 52,540 കോടി രൂപയും( ഉൽപ്പന്ന ഇറക്കുമതിയിലൂടെ ലഭിച്ച 23,375 കോടി ഉൾപ്പെടെ) നികുതിയിനത്തിൽ 8,011 കോടി രൂപയും ( ഉൽപ്പന്ന ഇറക്കുമതിയിലൂടെ ലഭിച്ച 932 കോടി ഉൾപ്പെടെ) ഉൾപ്പെടുന്നു.2020 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ( ഒക്ടോബർ 31 വരെ) 80 ലക്ഷം, GSTR- 3B റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 

സംയോജിത ഉൽപ്പന്ന സേവന നികുതി ഇനത്തിൽ നിന്നും 25,091 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ജി എസ് ടി യിലേക്കും,19,427 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി യിലേക്കും റെഗുലർ സെറ്റിൽമെന്റ് ആയി ഗവൺമെന്റ് ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റെഗുലർ സെറ്റിൽമെന്റിന് ശേഷം, 2020 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ 44,285 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ജി എസ് ടി ഇനത്തിലും 44,839 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി ഇനത്തിലും, കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്കൾ വരുമാനമായി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

 

ആകെ ജി എസ് ടി വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തേക്കാൾ 10% അധികമാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിലൂടെ ഉള്ള വരുമാനം ഒൻപത് ശതമാനം കൂടുതലും,ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ( സേവനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടെ)11% കൂടുതലുമാണ്. 2020 ജൂലൈ,ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ ജി എസ് ടി വരുമാന വളർച്ച യഥാക്രമം -14%, -8%, 5% എന്നിങ്ങനെയാണ്. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പുന പ്രാപ്തി കൈവരിച്ച് വരുമാന വർധന ഉണ്ടാക്കുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

 

വർഷം ഓരോ മാസത്തെയും ജിഎസ്ടി വരുമാന പ്രവണത ചാർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.ഓരോ സംസ്ഥാനവും 2020 ഒക്ടോബറിലും, 2019 ഒക്ടോബറിലും നേടിയ ജി എസ് ടി വരുമാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

Table: State-wise GST collection for April 2020[1]

State

Oct-19

Oct-20

Growth

Jammu and Kashmir

313

377

21%

Himachal Pradesh

669

691

3%

Punjab

1,189

1,376

16%

Chandigarh

157

152

-3%

Uttarakhand

1,153

1,272

10%

Haryana

4,578

5,433

19%

Delhi

3,484

3,211

-8%

Rajasthan

2,425

2,966

22%

Uttar Pradesh

5,103

5,471

7%

Bihar

940

1,010

7%

Sikkim

186

177

-5%

Arunachal Pradesh

41

98

138%

Nagaland

25

30

20%

Manipur

43

43

0%

Mizoram

18

32

72%

Tripura

54

57

5%

Meghalaya

113

117

4%

Assam

888

1,017

14%

West Bengal

3,263

3,738

15%

Jharkhand

1,437

1,771

23%

Odisha

1,994

2,419

21%

Chattisgarh

1,570

1,974

26%

Madhya Pradesh

2,053

2,403

17%

Gujarat

5,888

6,787

15%

Daman and Diu

83

7

-91%

Dadra and Nagar Haveli

130

283

118%

Maharastra

15,109

15,799

5%

Karnataka

6,675

6,998

5%

Goa

311

310

0%

Lakshadweep

2

1

-55%

Kerala

1,549

1,665

7%

Tamil Nadu

6,109

6,901

13%

Puducherry

146

161

10%

Andaman and Nicobar Islands

32

19

-42%

Telangana

3,230

3,383

5%

Andhra Pradesh

1,975

2,480

26%

Ladakh

0

15

 

Other Territory

127

91

-28%

Center Jurisdiction

97

114

17%

Grand Total

73,159

80,848

11%

 

****

 

 (Release ID: 1669410) Visitor Counter : 181