PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 07 AUG 2020 6:29PM by PIB Thiruvananthpuram

തീയതി: 07.08.2020

 

 

•    രോഗമുക്തി നിരക്ക് പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തി ഏകദേശം 68% ആയി; കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചത് 49,769 പേര്‍
•    കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയിലെ ശരാശരി രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 26,000 ല്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 44000 ആയി വര്‍ധിച്ചു.
•    മരണനിരക്ക് ഇന്ന് 2.05% ആയി കുറഞ്ഞു
•    കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നാവികര്‍ക്കായി വീടുകളില്‍ ഇരുന്ന് ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കിയ ഏക രാജ്യമായി ഇന്ത്യ
•    രാജ്യമെമ്പാടും വന്നിറങ്ങുന്ന അന്തര്‍ദേശീയ വിമാനയാത്രക്കാര്‍ക്കായി വെബ്‌പോര്‍ട്ടല്‍ തയ്യാറാക്കി ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളം; നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റൈന്‍ പ്രക്രിയയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാകാന്‍ സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ അവസരമൊരുക്കും

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb

]-{X-¡p-dn-¸pIÄC-tXm-sSm¸w)

 

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ

 

 

 

 

 

tcmKapàn \nc¡v DbÀ¶v  68 iXam\t¯mfw Bbn; acW\nc¡v XpSÀ¨bmbn Ipdªp;  C¶v 2.05 iXam\am-bn

 

tcmKapàn t\SnbhcpsS BsI F®w  13, 78,105 Bbn.

 

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1644107

 

 

Ignª 24 aWn¡qdn\pÅn 6,64,949 ]cntim[\Isf¶ t\«¯n C´y; XpSÀ¨bmb aq¶mw Znhkhpw 6 e£¯ne[nIw ]cntim[-\-IÄ; Zie£¯nse ]cntim[\ (Sn]nFw) 16,000 IS¶p

 

cmPy¯v CXphsc BsI ]cntim[n¨Xv 2,21,49,351 km¼nfpIfm-Wv. cmPy¯n¶v 1370 em_pIfmWpÅ-Xv.

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1643991

 

 

D¶X hnZym-`ymk tIm¬t¢hn DZvLmS\ {]kwKw \S¯n {][m\a{´n

 

tZiob hnZym`ymk \bw \nehntebpw `mhnbntebpw XeapdIsf `mhn kÖ-cm-¡m-³. \bw ]pXnb C´ybpsS Xd¡Ãn-«p-sh¶pw {][m\-a{´n

 

hn-i-Zmw-i-§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1644159

 

 

D¶X hnZym`ymk tIm¬-t¢-hn {][m\-a{´n \-S¯n-b A-`n-kw-t_m-[-\-bpsS ]qÀ-W-cq]w

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1644025

 

 

{][m\a{´n Kco_v Ieym¬ A¶ tbmP\ H¶mw L-«w: 2020 amÀ-¨p-ap-X Pq¬-h-sc-bp-Å Im-e-L-«¯n ^pUv tImÀ¸tdj³ Hm^v C-´y I-b-än A-b¨-Xv 139 FÂ--Fw--Sn `£y[m\y-§Ä

 

5.4 e-£w \ym-b-hn-e-tjm-¸p-I-fn-eq-sS kp-c-£m-ap³-I-cp-X-ep-IÄ ]m-en-¨v Kp-W-t`m-àm-¡Ä-¡v `-£y-[m-\y-§Ä hn-Xc-Ww sN-bvXp.

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1643869

 

hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS ]T-\-`m-cw Ip-d-bv-¡p-¶ ]pXn-b hn-Zym-`ym-k-\-b-s¯ {]-IoÀ-¯n-¨v D-]-cm-{ã]Xn

 

k-a-{K-hn-I-k-\-¯n-\p {]m-[m-\yw \Â-Ip-¶ ZoÀ-L-ho-£-W-t¯m-sS-bp-Å {]-{In-b-sb-¶pw D-]-cm-{ã]Xn

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1643869

 

 

-tZhv--emen (almcm{ã) apXÂ Zm\m]qÀ (_nlmÀ) h-sc-bp-Å BZys¯ ""Inkm³ sdbnÂ'' N-c-¡p-Xoh­n ^vfmKv Hm^v sN-bv-Xv a-{´n-amcmb {io. \tc{µ knwKv tXmadpw {io. ]obpjv tKm-b-epw

 

ImÀjn-I DÂ-¸-¶-§-fp-sS A-Xn-th-K-K-XmK-Xw D-d-¸p-h-cp-¯p-¶-XmIpw s{S-bn-s\-¶v a-{´namÀ

hniZmwi§Ä¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1644077

 

 

cm-Py-sa-¼mSpw h-¶n-d-§p-¶ A-´À-tZio-b hn-am-\-bm-{X-¡mÀ-¡m-bn sh-_v-t]mÀ-«Â X-¿m-dm-¡n UÂ-ln hn-am-\-¯m-h-fw

 

\nÀ-_Ôn-X Izm-d-ssâ³ {]-{In-bbn \n-¶v H-gn-hmIm³ k-Xy-hm-Mv-aq-ew k-aÀ-¸n-¡m³ Hm¬-sse\n A-h-k-c-sam-cp¡pw.

 

hniZmwi§Ä¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1644076

 

\m-hn-IÀ-¡m-bp-Å Hm¬-sse³ F-Iv-kn-äv ]-co-£m-kw-hn-[m-\-¯n-\p XpS-¡w Ip-dn-¨v {io a³-kp-Jv amÞhy

 

tIm-hn-Uv ]-Ým-¯-e¯n ]pXn-b kw-hn-[m-\-¯n-\p Iogn ho-Sp-I-fn-en-cp-¶p ]-co-£-sb-gp-Xm-\m-Ipw.

hniZmwi§Ä-¡v: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1644120

 

****(Release ID: 1644325) Visitor Counter : 6