PIB Headquarters

കോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റി ദിവസേനയുള്ള പിഐബി ബുള്ളറ്റിൻ

Posted On: 29 MAY 2020 6:31PM by PIB Thiruvananthpuram

തീയതി: 29 .05.2020

 


 

 

 

 

 

 

 

•    രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുക്തരായത് 71,105 പേര്‍; രോഗമുക്തി നിരക്ക് 42.89 ശതമാനം.
•    നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത് 89,987 പേര്‍; ആകെ രോഗബാധിതര്‍ 1,65,799
•    മറ്റസുഖങ്ങളുള്ളവര്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, പത്തു വയസില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍, 65 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ എന്നിവര്‍ ട്രെയിന്‍ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് റെയില്‍വെ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.
•    ശ്രമിക് ട്രെയിനുകള്‍ സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചത് 50 ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാരെ
•    അധികമായി 23 ചെറുകിട വനവിഭവങ്ങളുടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തലും അവയുടെ കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില നിര്‍ണയനിബന്ധനയും പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര ഗിരിവര്‍ഗകാര്യ മന്ത്രാലയം.

 

 

(tImhnUv 19 ambn _Ôs¸«v Ignª 24 aWn¡qdn\nSbn ]pd-¯nd¡nb ]{X¡pdn¸pIÄ)

 

 

 

 

 

{]Êv C³^À-taj³ _yqtdm

hmÀ¯m hnXcW {]-t£]W a{´mebw

`mcX kÀ¡mÀ

 

tI-{µ B-tcm-Ky Ip-Spw-_ t£-a a-{´m-e-b¯n \n-¶p-Å- \n-e-hnse tIm-hn-Uv þ 19 I-W-¡p-IÄ

cm-Py-¯v \n-e-hn Nn-In-Õ-bn-ep-Å tIm-hn-Uv tcm-Kn-I-fpsS F®w 89,987 BWv. CXphsc 71,105 t]sc kpJs¸Sp¯n. Ignª 24 aWn¡qdn\pÅn 3,414 t]À-¡v A-kp-Jw t`-Z-ambn. tcm-K-apàn \nc¡v 42.89 i-X-am\w.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627706

 

sdbnÂth a{´meb¯nsâ A`yÀ-°\

KuchXcamb aäv tcmK§fpÅ hyànIfpw, KÀ`nWnIfpw, ]¯v hbÊn\v Xmsg {]mbapÅ Ip«nIfpw, 65 hbÊn\v apIfn {]mbapÅ hyànIfpw AXymhiyaÃm¯ ]£w, s{Sbn³ bm{X Hgnhm¡Wsa¶v tI{µ sdbnÂth a{´mebw A`yÀ°n-¨p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627627

 

{i-an-Iv kv-s]jy s{S-bn\n bm-{X sN-bvX 50 e-£w C-X-c kwØm-\ sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v 85 e-£-¯n-e-[n-Iw kuP\y -`-£-Whpw 1.25 tIm-Sn kuP-\y Ip-Sn-sh-Å t_m-«n-ep-Ifpw hn-Xc-Ww sN-bv-Xv C´y³ sd-bnÂsh

sa-bv 28 h-sc kÀ-ho-kv \-S-¯nb-Xv 3736 {i-an-Iv s{S-bn-\pIÄ. C¶-se am{Xw bm-{X B-cw-`n¨-Xv 172 s{S-bn-\pIÄ.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627493

 

30 cm-P-[m-\n kv-s]-jy s{S-bn-\p-IÄ¡pw 200 sabn F-Iv-kv-{]-kv kv-s]jy s{S-bn-\p-IÄ-¡p-ap-Å ]-cn-jv-I-cn-¨ \nÀ-tZ-i-§-fp-am-bn C´y³ sd-bnÂsh

ap³-Iq-«n Sn-¡-äv dn-kÀ-hv sN-¿m-\p-Å Im-emh-[n 30 Zn-h-k¯n \n-¶v 120 Zn-h-k-am-¡n hÀ-[n-¸n¨p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627516

 

tI{µ a{´n {io. ]obqjv tKmb hym]mckw-LS\m {]Xn\n[nIfpambn IqSn¡mgvN \S¯n

kpc£m D]IcW§fpsS B`y´c D¸mZ\¯n (apJmhcW§Ä, km\nssäkdpIÄ, ssIbpdIÄ, ]n.]n.CIÄ) hÀ²\hp­mbn, BtcmKy ASnØm\kuIcy§Ä hfcpIbpw s]mXpP\§Ä¡nSbn Aht_m[ap­m¡m³ km[n¡pIbpw sN-bv-Xp-sh¶pw At±lw ]-dªp.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627628

 

A-[n-I-am-bn 23 sN-dp-In-S h-\-hn-`-h-§Ä Ip-d-ª Xm-§p-hn-e ]-«n-I-bn DÄ-s¸-Sp¯n tI-{µ Kn-cn-hÀ-K-Im-cy a-{´m-ebw

tIm-hn-Uv 19 sâ ]-Ým-¯-e¯n B-h-iyam-b ]n´p-W D-d-¸m-¡p-¶-Xn-\m-Wv 50  \n-¶v ]«n-I 73 B-¡n-bXv.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627631

 

2019þ20 se tZio-b hmÀjn-I h-cp-am-\-¯n-sâ XmÂ-¡m-en-I a-Xn¸pw sam-¯ B-`y-´-c DÂ-¸m-Z-\-¯n-sâ ImÂ-hÀ-j-s¯ a-Xn-¸pw (Iyp 4)

sam-¯ B-`y-´-c DÂ-¸m-Z-\w 145.66 e-£w tIm-Sn cq-]-bm-Ip-sa-¶p I-W-¡m-¡-s¸-Sp¶p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627671

 

G-{]n 2020 F-«v {][m-\ hy-h-km-b-§-fp-sS kqNn-I

h-fÀ-¨ \n-c-¡n 38.1 i-X-am-\w C-Snhv.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627656

 

\mj-W I-cn-bdn kuP-\y Hm¬-sse³ sXmgn ss\-]p-Wy ]-cn-ioe-\w B-cw-`n¨p

]-cn-io-e-\ sam-UyqÄ F³. kn. F-kv. t]mÀ-«en ln-µn-bnepw Cw-¥o-jnepw e-`y-amWv.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627652

 

56 kn.F³.Pn. tÌj\pIÄ tI{µa{´n [Àta{µ {][m³ cm{ã¯n\v kaÀ¸n¨p P\kwJybpsS 75 iXam\hpw DS³Xs¶ knän Kymkv hnXcW irwJebpsS ]cn[nbnÂ

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627707

 

`-£y s]m-Xp-hnX-c-W a-{´m-e-b-¯n-sâ H-cp hÀ-j-s¯ t\-«-§-sf-¡p-dn-¨v hn-h-cn-¨v a{´n cmw hn-em-kv ]-kzm³

B-h-iy-amb-{X `-£y-[m-\y-§Ä e-`y-am-sW-¶v A-t±-lw A-dn-bn¨p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627669

 

sF-F³F-kv tIk-cn a-U-Km-kv-I-dn-se Bâ-kn-d-Wm-\ Xp-d-apJ¯v

a-U-Km-kv-I-dn-se P-\-§Ä-¡v tIm-hn-Uv {]-Xn-tcm-[-a-cp-¶p-I-fp-am-bn an-j³ km-K-dn-sâ `-m-K-am-bm-Wv I-¸Â F-¯n-bXv.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627668

 

I-ctk-\ I-am³-UÀ-am-cp-sS k-t½-f-\w: sa-bv 27þ29

G-{]nen \-S-¯m³- Xo-cp-am-\n-¨n-cp-¶ k-t½f-\w tIm-hn-Uv ]-Ým-¯-e-¯n-em-Wv sa-bn-te-bv-¡v am-än-bXv.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627654

 

45,000 D-¶-X hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§-fp-sS ta-[m-hn-I-fp-am-bn sh-_n-\mdn kw-h-Zn-¨v tI-{µ  F-¨v-BÀ-Un a-{´n

Hm¬-sse³ km[y-X ]-c-amh-[n {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯-W-sa-¶v a-{´n B-h-iy-s¸«p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627487

 

AÄ{Sm h-b-e-äv A-Wp-\m-i-I kw-hn-[m-\w sh-kvtä¬ \mhn-I I-am³-Un hn-I-kn-¸n¨p

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627501

 

t\mh sImtdmW sshdknsâ LSI ]ZmÀ°§sf thÀXncn¡m³ KthjIÀ¡v IgnªXv acp¶v ]co£W¯n\pw hmI-vkn³ hnIk\¯n\pw hgnsXfn-¡p-¶p

tcmKnIfpsS ]cntim[\mkm¼nfpIfn \n¶v sImtdmW sshd-knsâ LSI ]ZmÀ°§Ä IrXyambn IĨÀ sN¿p¶Xn  skâÀ t^mÀ skÃpemÀ Bâv tamfnIypeÀ _tbmfPn (kn.kn.Fw._n.) hnPbn¨p.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627651

 

tIm-hn-Uv {]-Xn-tcm-[-¯n-\v hn-h-c-km-t¦Xn-I km-[yX-IÄ {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯n kqd-¯v kv-amÀ-«v kn-än

F-kv-Fw-kn tIm-hn-Uv {Sm-¡À kn-kv-ä-am-Wv hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-¯Xv.

hn-i-Zmw-i-§Ä-¡v:https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1627638

 

 (Release ID: 1627805) Visitor Counter : 13