ആഭ്യന്തരകാര്യ മന്ത്രാലയം

രാഷ്ട്രീയ പുരസ്കാർ പോർട്ടൽ

Posted On: 05 SEP 2022 1:06PM by PIB Thiruvananthpuram

ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾവകുപ്പുകൾ ഏജൻസികൾ  എന്നിവ  നൽകുന്ന പുരസകാരങ്ങൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഒരു പൊതുവായ രാഷ്ട്രീയ പുരസ്കാർ പോർട്ടൽ (https://awards.gov.inവികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്ഇതിലൂടെ ഗവണ്മെന്റ് സുതാര്യതയും പൊതു പങ്കാളിത്തവും (ജൻ ഭാഗിധാരിഉറപ്പുവരുത്തുന്നു പോർട്ടലിലൂടെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും/സംഘടനകൾക്കുംവ്യക്തികളെയും/സംഘടനകളെയും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾക്കായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയും.  

ഇപ്പോൾ നാമനിർദേശം/ശുപാർശ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന അവാർഡുകൾ ഇവയാണ്:

 i. പദ്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ - അവസാന തീയതി - 15/09/2022

ii. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ 2022 - അവസാന തീയതി -15/09/2022

iii. വനശാസ്ത്രത്തിലെ മികവിനുള്ള ദേശിയ പുരസ്കാരം 2022 - അവസാന തീയതി - 30/09/2022

iv. ദേശിയ ഗോപാൽ രത്ന പുരസ്കാരം 2022 - അവസാന തീയതി - 30/09/2022

v. ദേശിയ ജല പുരസ്കാരങ്ങൾ 2022 - അവസാന തീയതി - 15/09/2022

vi. നാരി ശക്തി പുരസ്കാരം 2023 - അവസാന തീയതി - 31/10/2022

vii. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആപധ പ്രബന്ധൻ പുരസ്കാരം 2023 - അവസാന തീയതി - 30/09/2022

viii. ജീവൻ രക്ഷ പദക് - അവസാന തീയതി - 30/09/2022

 വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും നാമനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനുംരാഷ്ട്രീയ പുരസ്കാർ പോർട്ടൽ (https://awards.gov.inസന്ദർശിക്കുക.

RRTN

****(Release ID: 1856786) Visitor Counter : 142