ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

കോവിഡ്-19 ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ

Posted On: 10 MAY 2021 4:36PM by PIB Thiruvananthpuram

 


ന്യൂഡൽഹിമെയ് 10, 2021

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമായി, 2021 ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഭാവനകളും കോവിഡ്-19 ദുരിതാശ്വാസ മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികളും, ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായവും സ്വീകരിക്കുന്നുഇത്തരത്തിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള സഹായങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമായി വേഗത്തിൽ‌ എത്തിക്കുന്നതിന്‌ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ‌/ വകുപ്പുകൾ‌ സുഗമമായി സഹകരിച്ചു വരികയാണ്.

2021 
ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ 2021 മെയ് 09 വരെ, 8,900 ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്ററുകൾ; 5,043 ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ; 18 ഓക്സിജൻ ഉത്പാദന പ്ലാന്റുകൾ; 5,698 വെന്റിലേറ്ററുകൾ/ബൈ പിഎപിഏകദേശം 3.4L റെംഡെസിവിർ വൈലുകൾ എന്നിവ റോഡ്ആകാശ മാർഗം കൈമാറി/വിതരണം ചെയ്തു.

2021 
മെയ് 9 ന് യുകെദക്ഷിണ കൊറിയയുഎസ്എസ്പിഎഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രധാന ഇനങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

*
വെന്റിലേറ്ററുകൾ/BiPAP/CPAP (1,000)

*
ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്ററുകൾ (2,267)

*
ഓക്സിമീറ്റർ (10,000)

*
സിലിണ്ടർ (200)

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിദേശ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അനുവദിക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സമഗ്രമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.

 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് 2021 ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ ഒരു സമർപ്പിത ഏകോപന സെൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

2021 
മെയ് 2 മുതൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമം മന്ത്രാലയം രൂപപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 

 RRTN/SKY(Release ID: 1717467) Visitor Counter : 182