ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

2021 മാർച്ചിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി വരുമാനം പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു

Posted On: 01 APR 2021 2:01PM by PIB Thiruvananthpuram

 


ന്യൂഡൽഹി, ഏപ്രിൽ 1, 2021 

2021 മാർച്ച് മാസത്തെ ആകെ ചരക്ക് സേവന നികുതി വരുമാനം 1,23,902 കോടി രൂപയാണ്. സിജിഎസ്ടി 22,973 കോടി രൂപ, എസ്ജിഎസ്ടി 29,329 കോടി രൂപ, ഐജിഎസ്ടി 62,842 കോടി രൂപ (ചരക്ക് ഇറക്കുമതിയിൽ ശേഖരിച്ച 31,097 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ), സെസ് 8,757 കോടി രൂപ (ചരക്ക് ഇറക്കുമതിയിൽ ശേഖരിച്ച 935 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവ ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.

റെഗുലർ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി സിജിഎസ്ടി 21,879 കോടി രൂപയും, എസ്‌ജിഎസ്ടി 17,230 കോടി രൂപയും (ഐജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന്) സ്ഥിരമായി തീർപ്പാക്കി. ഇതിനുപുറമെ, കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളും ‌തമ്മിലുള്ള 50:50 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഐ‌ജി‌എസ്ടി അഡ്‌ഹോക് സെറ്റിൽ‌മെന്റായി 28,000 കോടി രൂപയും കേന്ദ്രം തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2021 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പതിവ്, താല്ക്കാലിക സെറ്റിൽമെന്റുകൾക്ക് ശേഷം കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആകെ വരുമാനം സിജിഎസ്ടി 58,852 കോടി രൂപയും, എസ്ജിഎസ്ടി 60,559 കോടി രൂപയുമാണ്.

2021 മാർച്ച് മാസത്തിൽ 30,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരവും കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2021 മാർച്ചിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി വരുമാനം ജിഎസ്ടി നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണ്.

ചുവടെയുള്ള ചാർട്ട് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രതിമാസ മൊത്ത ചരക്ക് സേവന നികുതി വരുമാനത്തിലെ പ്രവണതകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 
2020 മാർച്ചുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2021 മാർച്ച് മാസത്തെ ചരക്ക് സേവന നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പട്ടികയിൽ  സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
 2021 മാർച്ചിൽ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള വളർച്ച [ചരക്ക് ഇറക്കുമതി സംബന്ധിച്ച ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടുന്നില്ല] :
 

 

 

State

Mar-20

Mar-21

Growth

1

Jammu and Kashmir

276.17

351.61

27%

2

Himachal Pradesh

595.89

686.88

15%

3

Punjab

1,180.81

1,361.85

15%

4

Chandigarh

153.26

165.27

8%

5

Uttarakhand

1,194.74

1,303.57

9%

6

Haryana

4,874.29

5,709.60

17%

7

Delhi

3,272.99

3,925.97

20%

8

Rajasthan

2,820.44

3,351.79

19%

9

Uttar Pradesh

5,293.72

6,265.01

18%

10

Bihar

1,055.94

1,195.75

13%

11

Sikkim

189.33

213.66

13%

12

Arunachal Pradesh

66.71

92.03

38%

13

Nagaland

38.75

45.48

17%

14

Manipur

35.89

50.36

40%

15

Mizoram

33.19

34.93

5%

16

Tripura

67.1

87.9

31%

17

Meghalaya

132.72

151.97

15%

18

Assam

931.72

1,004.65

8%

19

West Bengal

3,582.26

4,386.79

22%

20

Jharkhand

2,049.43

2,416.13

18%

21

Odisha

2,632.88

3,285.29

25%

22

Chhattisgarh

2,093.17

2,544.13

22%

23

Madhya Pradesh

2,407.40

2,728.49

13%

24

Gujarat

6,820.46

8,197.04

20%

25

Daman and Diu

94.91

3.29

-97%

26

Dadra and Nagar Haveli

168.89

288.49

71%

27

Maharashtra

15,002.11

17,038.49

14%

29

Karnataka

7,144.30

7,914.98

11%

30

Goa

316.47

344.28

9%

31

Lakshadweep

1.34

1.54

15%

32

Kerala

1,475.25

1,827.94

24%

33

Tamil Nadu

6,177.82

7,579.18

23%

34

Puducherry

149.32

161.04

8%

35

Andaman and Nicobar Islands

38.58

25.66

-33%

36

Telangana

3,562.56

4,166.42

17%

37

Andhra Pradesh

2,548.13

2,685.09

5%

38

Ladakh

0.84

13.67

1527%

97

Other Territory

132.49

122.39

-8%

99

Centre Jurisdiction

81.48

141.12

73%

 

Grand Total

78693.75

91869.7

17%

 

RRTN/SKY
 
 
 
*****
 


(Release ID: 1708983) Visitor Counter : 282