কম্যুনিকেসন অমসুং ইনফোর্মেসন তেক্নোলোজী মন্ত্রালয়
azadi ka amrit mahotsav

ভারতনা ইন্তর্নেস্নেল তেলিকম্যুনিকেশন য়ুনিয়ন (আই.তি.য়ু.) কাউন্সিলগীদমক্তা অমুক হন্না মীখলদা শরুক য়ারগনি

সুকুমারি এম. রেবতিনা রেদিও রেগুলেশন্স বোর্দ (আর.আর.বি.)গী মেম্বরগীদমক্তা ভারতকী কেন্দিদেত অমা ওইনা খনখ্রে

মালেম অসিবু অপুনবা খুনাই অমা ওইনা ওইহন্নবা অমসুং এস.দি.জি. ২০৩০ মপুং ফাহন্নবগীদমক্তা আই.সি.তি.শিংবু মতিক চাহন্ননবা ভারতনা আই.তি.য়ু.গী মঙলান/ভিজন অদুবু শরুক য়ামিন্নরি

Posted On: 04 JUN 2022 10:06AM by PIB Imphal

 “ভারতনা ইকাইখুম্নরবা প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদী জীগী লুচিং মখাদা গ্লোবল দিজিতেল ত্রান্সফোর্মেশনগী মতাংদা মাংজিল থাদুনা, ময়ামদগী থোইদোক-হেন্দোক্না দেবেলপমেন্তকী মতাংদা অমসুং ইনফোর্মেশন অমসুং কম্যুনিকেশন তেক্নোলোজীশিং শীজিন্নবগী মতাংদা মাইপাকপা ঙম্লি,” হায়না ৱার্ল সমিত ওফ ইনফোর্মেশন সোসাইতী (দবল্যু.এস.আই.এস.) ২০২২দা কম্যুনিকেশনগী রাজ্য মন্ত্রী, শ্রী দেবুসিন চৌহননা হায়খি। শ্রী দেবুসিন চৌহননা স্বিতজর্লেন্দগী জেনেভাদা ২০২২গী মে ৩১দগী জুন ৩ ফাওবদা দবল্যু.এস.আই.এস. ২০২২দা শরুক য়াননবা ভারতকী দেলিগেশনবু লুচিংখি।

দবল্যু.এস.আই.এস. অসি ইন্তর্নেস্নেল তেলিকম্যুনিকেশন য়ুনিয়ন (আই.তি.য়ু.), য়ুনাইতেদ নেসন্স এজুকেস্নেল, সাইন্তিফিক এন্দ কলচরেল ওর্গানাইজেশন (য়ু.এন.ই.এস.সি.ও.), য়ুনাইতেদ নেসন্স দেবেলপমেন্ত প্রোগ্রাম (য়ু.এন.দি.পি.) অমসুং য়ুনিআতেদ নেসন্স কনফরেন্স ওন ত্রেদ এন্দ দেবেলপমেন্ত (য়ু.এন.সি.তি.এ.দি.)না দবল্যু.এস.আই.এস. এক্সন লাইন কো-/ফেসিলিতেতরশিং অমসুং অতোপ্পা য়ু.এন. ওর্গনাইজেশনশিংগা লোইননা খুৎশম্নদুনা শিনখি। মসি চত্থরিবা থৌওংনি, মরমদি ২০০৩দা পাংথোকখিবা দবল্যু.এস. আই.এস. সমিত অদুগী মতুংদগী মালেমগী কম্যুনিতীগীদমক্তা ইনফোর্মেশন সোসাইতী শেম্নবা ইনিসিয়েতিবা কয়া অমা লৌখৎলি।

ভারতনা তার্ম ২০২৩-২৬গীদমক্তা আই.তি.য়ু. কাউন্সিলগীদমক্তা অমুক হন্না মীখল পাংথোকপদা শরুক য়ারগনি। ভারতনা ১৮৬৯দগী হৌনা আই.তি.য়ু.গী মেম্বর ওইদুনা লাক্লি অমসুং য়ুনিয়নগী থবকশিং অমসুং থবক-থৌরমশিংদা লেপ্তনা শরুক য়ারকখি, অমসুং গ্লোবল কম্যুনিতীগী কান্ননবগীদমক্তা তেলিকোম/আই.সি.তি.শিংগী গ্রোথ অমসুং দেবলপমেন্ততা অঙম্বা চাংদা শরুক য়াদুনা লাকখি।

ভারতকী রেদিও রেগুলেশন্স বোর্দ (আর.আর.বি.) কেন্দিদেত অমসুং রি-ইলেক্সনগীদমক্তা ভারতকী আই.তি.য়ু.কাউন্সিল কেন্দিদেচরবু মশক তাক্নবগীদমক্তা রিসেপশনদা ৱা ঙাংবা মতমদা, শ্রী দেবুসিন চৌহননা হায়খি মদুদি ভারতনা মালেম অসিবু অমা ওইনা মশক তাক্নবা আই.তি.য়ু.গী মঙলান অমসুং ভিজন অদুদা শরুক য়ামিন্নরি, অমসুং ২০৩০গী সস্তেনেবল দেবেলপমেন্ত গোলশিং অদুবু মপুং ফাহন্নবা আই.সি.তি.শিং অদুবু মতিক চাহল্লি।

আর.আর.বি.গী মেম্বরগীদমক্তা ভারতকী কেন্দিদেত ওইনা সুকুমারি রেবতিগী মিং অসিবু পুখৎলদুনা মন্ত্রী অসিনা হায়খি মদুদি সুকুমারি রেবতিগী প্রোফেস্নেল এক্সপর্তিজ, লীদরশিপ কেপেবিলিতীশিং, মতম চানা থবক খুদিংমক লোইশিনবা ঙম্বগী ফিরেপ, সীস্তেমেতিক ওইবা মওংদা প্রোব্লেমশিংবু কোকহনবা ঙম্বগী মতিক, অমসুং আই.সি.তি.গী চাউখৎ-থৌরাংগীদমক্তা ওইবা চৎন-কাংলোনশিং শেম্বা ঙম্বগী মতিক লৈবগী ময়াম্না খঙনরবা ত্রেক রেকোর্দ লৈ।

শ্রী দেবুসিন চৌহননা আই.তি.য়ু.গী পান্দমশিং অদুবু মাইপাক্না মপুং ফাহনবদা শরুক য়ানবগী ভারতকী অচেৎপা ফিরেপ অদুগী মতাংদা অমুক্কসু হন্না হায়খি অমসুং আই.তি.য়ু. কাউন্সিল অমসুং আর.আর.বি.গীদমক্তা সুকুমারি রেবতিগী কেন্দিদেচরগীদমক্তা ভারতকী কেন্দিদেচর অসিবু সপোর্ত তৌনবা পার্তিসিপেন্তশিংদা আপীল তৌখি।

থৌরম অদুদা, মন্ত্রী অসিনা “ব্রিদজিং দ দিজিতেল দিবাইদ”কী মতাংদা অৱাংবা থাক্কী পোলিসী সেসন য়াওনা, ৱেল বিং, ইনক্লুজন অমসুং রেজিলিয়েন্সকীদমক্তা আই.সি.তি.গী মতাংদা মন্ত্রীশিংগী ওইবা রাউন্দ তেবল মীফম অমসুং আর্তিফিসিয়েল ইন্তেলিজেন্স (এ.আই.)গী মতাংদা অৱাংবা থাক্কী খন্ন-নৈনবগী সেসন কয়া অমদা শরুক য়াখি। দিজিতেল দিবাইতকী মতাংদা অৱাংবা থাক্কী পোলিসী স্তেতমেন্ত পীবা মতমদা, মহাক্না ভারত সরকারগী অনৌবা খোংথাংশিং খুদম ওইনা খুঙ্গং লাখ ৬পু কোনগদবা ভারতনেত, খুঙ্গং খুদিংমক্কীদমক্তা অম্ব্রেলা মোবাইল কোভরেজ, পুম্নমক্তা হাই স্পীদ ইন্তর্নেত  এক্সেস লৈহনবা অমসুং অতোপ্পা অনৌবা খোংথাং কয়া অমগী মতাংদা গ্লোবল ফোরমদা খঙহনখি। অমসুং মসিগআ লোইননা খুঙ্গংগী মফমশিংদা ৫জি. শন্দোকপদা মতেং পাংগদবা কস্তমাইজ তৌরবা স্তেন্দারর্দশিং অদু ভারতনা মাইপাক্না অয়াবা পীখ্রে হায়না খঙহনখি।

আই.সি.তি. অমসুং এ.আই.গা মরী লৈনবা অৱাংবা থাক্কী মীফম অদুদা, শ্রী দেবুসিন চৌহননা থাজবা য়াবা আই.সি.তি. ইনফ্রাস্ত্রকচরগী দেবেলপমেন্তকীদমক্তা ভারতনা লৌখৎলকখিবা খোংথাংশিং, অমসুং এ.আই.গী পোতেন্সিয়েল অদুবু মপুং ফানা উৎথোকপা ঙম্নবা সরকারনা পাইখৎলকখিবা থবকশিং অদুগী মতাংদা পার্তিসিপেন্তশিং অদুদা খঙহনখি। মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ভারত অসিনা য়াম্না য়াংনা চাউখৎলক্লিবা ইকোনোমীশিং অমা ওইনা ইকোনোমীশিংদা অহোংবা পুরক্কদবা মসিগী অহোংবা নাইবা মওং অমসুং মতিক অসিনা মরম ওইরগা এ.আই. রেভোল্যুশনদা য়াম্না চাউনা শরুক য়ারি।   

দবল্যু.এস.আই.এস. ২০২২গা ইরোইননা, কম্যুনিকেশনগী মন্ত্রী, শ্রী দেভুসিন চৌহননা বাইলেতরেল মীফম কয়া অমা পাংথোকখি অমসুং দিগ্নিতরীশিং অমসুং এক্সেলেন্সিশিং খুদম ওইনা আই.তি.য়ু.গী দিপ্যুতী সেক্রেতরী, শ্রী মাল্কোম জোন্সন, ইরানগী কম্যুনিকেশণ অমসুং ইনফোর্মেশন তেক্নোলোজীগী মন্ত্রী, শ্রী ইস্সা জারেপোর, জাপানগী পোলিসী কো-ওর্দিনেশনগী ঊপ মন্ত্রী, শ্রী য়ুজি সসাকি, আই.তি.য়ু.গী সেক্রেতরী জেনরেল, শ্রী হাওলিন ঝৌগা উনখি। মন্ত্রী অসিনা মখোয়দা মালেম অসিগী খ্বাইদগী চাউবা মীতম, দ স্তেচু ওফ য়ুনিতী (শ্রী সর্দার বালবভাই পতেলগ)গী অপিকপা নিংশিং খুদোল অমা খুদোল তৌখি।

আই.সি.তি.দা ভারতনা লৌখৎলকখিবা অনৌবা খোংথাংশিং অদুগীদমক্তা ইকাইখুম্নরবা আই.তি.য়ু.গী জেনরেল সেক্রেতরী, শ্রী হাওলিন ঝৌনা থাগৎখি। দবল্যু.আই.এস.এস.কী চেয়রমেন, প্রোফেসর ইসা অলি ইব্রাহিমনা ভারত অসিবু মাইপাক্লবা কেস স্তদী অমা ওইনা খনখি।

****(Release ID: 1831306) Visitor Counter : 30