ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

വരുമാനക്കമ്മി നികത്തുന്നതിനായി 17 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 9,871 കോടി രൂപയുടെ PDRD ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചു; കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചത് 1657.58 കോടി രൂപ

Posted On: 11 OCT 2021 2:01PM by PIB Thiruvananthpuram
ന്യൂഡൽഹി, ഒക്ടോബർ 11, 2021


റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലെ കമ്മി നികത്തുന്നതിനുള്ള പോസ്റ്റ് ഡെവലൂഷൻ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് (Post Devolution Revenue Deficit - PDRD) ഗ്രാന്റിന്റെ 7-ാമത് പ്രതിമാസ ഗഡു കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ധനവിനിയോഗ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു. 9,871.00 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചത് 1657.58 കോടി രൂപയാണ്. ഈ ഗഡു അനുവദിച്ചതോടെ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൊത്തം 69,097.00 കോടി രൂപ PDRD ഗ്രാന്റ് ആയി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു.

ഈ മാസം അനുവദിച്ച ഗ്രാന്റിന്റെ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളും 2021-22-ൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച PDRD ഗ്രാന്റിന്റെ ആകെ തുകയും താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 
15-ആം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശപ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലെ കമ്മി നികത്തുന്നതിന് ധനവിനിയോഗ വകുപ്പ് പോസ്റ്റ് ഡെവലൂഷൻ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നത്. പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ  2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ  കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആകെ 1,18,452 കോടി രൂപ PDRD ഗ്രാന്റ് രൂപ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ  69,097.00 കോടി രൂപ (58.33%) ഇതുവരെ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.


PDRD ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചതിന്റെ സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്:

 

 

S.No.

Name of State

Amount released in October 2021

(7th installment)

(Rs. in crore)

Total amount released during 2021-22

(Rs. in crore)

 1.  

Andhra Pradesh

1438.08

10066.58

 1.  

Assam

531.33

3719.33

 1.  

Haryana

11.00

77.00

 1.  

Himachal Pradesh

854.08

5978.58

 1.  

Karnataka

135.92

951.42

 1.  

Kerala

1657.58

11603.08

 1.  

Manipur

210.33

1472.33

 1.  

Meghalaya

106.58

746.08

 1.  

Mizoram

149.17

1044.17

 1.  

Nagaland

379.75

2658.25

 1.  

Punjab

840.08

5880.58

 1.  

Rajasthan

823.17

5762.17

 1.  

Sikkim

56.50

395.50

 1.  

Tamil Nadu

183.67

1285.67

 1.  

Tripura

378.83

2651.83

 1.  

Uttarakhand

647.67

4533.67

 1.  

West Bengal

1467.25

10270.75

Total

9,871.00

69097.00

 RRTN/SKY

 
 
 
 
 
   
 
 
 


(Release ID: 1762983) Visitor Counter : 49