প্রধানমন্ত্রীগী লোইশঙ

লোক সভাদা রাস্ত্রপতিনা পীখিবা ৱারোল থাগৎপগী মোসন্দা প্রধান মন্ত্রীগী পাউখুম

Posted On: 10 FEB 2021 6:16PM by PIB Imphal

লোক সভাদা পর্লিয়ামেন্ততা রাস্ত্রপতিনা পীখিবা ৱারোল থাগৎপগী মোসন্দা ঙসি প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা পাউখুম পীখ্রে। মহাক্না হায়খি রাস্ত্রপতিজিগী ৱারোল অসিদা ভারতকী ‘সংক্লাপ শক্তি’ অদু উৎথোক্লে। মহাক্কী ৱাহৈশিংনা ভারতকী মীয়ামগী মরক্তা থাজবগী থৌনা হেনগৎহল্লে। শ্রী মোদীনা হাওসকী মেম্বরশিং থাগৎখি। খন্নবা অদুদা মশিং য়াম্লবা নুপী এম.পিশিং শরুক য়াখি অমসুং মখোয়গী ৱাখল্লোলশিংনা হাওসকী থবকশিং মপুংফাহনবগীদমক মখোয় থাগৎখি।

মালেমগী লাঞ্জাউশিংগী মতুংদা ওইরকখিবা মালেমগী চৎন-কাংলোনশিংগী পুৱারি খোঙ্গুল লিরদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি কোবিদ মতুংগী মালেম অসি য়াম্না খেন্নবা অমা ওইরগনি। অসিগুম্বা মতম অসিদা, মালেমগী চৎনরিবশিং অসিদগী নাইতোম লৈবা কান্নদবা ওইগনি। মরম অদুনা, মখা তানা মালেমগী অফবা পুরক্নবা অত্মানির্ভর ভারত অমা শেমগৎনবা ভারতনা থবক পায়খৎলি। লমদম অসিগী পোৎথোক শীজিন্নবগী খোউল্লাউ অসি অকক্নবা লুচিংবা অমগী ৱাখল্লোন নত্তে, মসি লৈবাক অসিগী কাচিন-কোয়া খুদিংমক্তা লৈরিবা মীয়ামগী অপাম্বনি। কোরোনা লাকশিনবগী মনা ভারতমচা কোতি ১৩০দা পীরে। ঐখোয়গী দোক্তরশিং, নর্সশিং, কোবিদি লান্মীশিং, অমোৎ-অকায় শেংবা মীওইশিং, এম্বুলেন্স থৌরিবা মীওইশিং... অসিগুম্বা মীওইশিং অমসুং অতোপ্পা কয়ানা মালেমগী লাইচৎ থেংন্নবা ভারতকী থৌনা অদু উৎথোক্লে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি লাইচৎ মনুংদা অৱাবা নঙলবা মীওইশিংগী বেঙ্ক একাউন্তশিংদা হকথেংন্না লুপা কোতি লাখ ২ দাইরেক্ত বেনিফিত ত্রান্সফরগী খুৎথাংদা হাপচিন্দুনা সরকারনা মখোয়গী মতেং পাংখি। ঐখোয়গী জন-ধন-আধার-মোবাইল(জাম)ত্রিনিতিনা মীওই কয়াগী পুন্সিদা অহোঙবা অমা পুরকখ্রে। মসিনা লায়রবশিংগী মরক্তগী খ্বাইদগী লায়রবা, তোল্লবা অমসুং নৈহৎপীরবশিং মতেং পাংখি। লাইচৎ মনুংদসু অওনবশিং পুরকখি অমসুং মসিনা ঐখোয়গী শেন্মিৎলোন্দা অনৌবা ইনোৎ অমা পীখি অমসুং দিজিত অনি হেনগৎকনি হায়বগী থাজবা লৈরি।

লৌমীশিংগী ইহৌগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ফার্ম বিলশিংগী মতাংদা মখোয়গী ৱাখল্লোনশিং ফোঙদোক্লিবা লৌমীশিং হাওস অসিনা, সরকারনা অমসুং ঐখোয় পুম্নমক্না ইকায়খুম্নৈ। মরম অসিনা সরকার অসিগী খ্বাইদগী ৱাংবা মিনিস্তরশিংগা মখোয়গা লেপ্তনা ৱারি শানরিবনি। লৌমীশিং মপুংফানা ইকায়খুম্নবা উৎলি। লৌউ-শিংউগী মরী লৈনবা লোশিং সংসদতা পাস তৌরবা মতুংদা মন্দি অমতা থোঙ লোন্দে। অসিগুম্না, এম.এস.পি লেংদনা লৈরি। এম.এস.পিদা মখা তানা পোৎ লৈরি। মন্দিশিং ফগৎহন্নবা বজেত্তা খন্নরে। হায়রিবা অচুম্বশিং অসি নাথৈবা য়ারোই।

শ্রী মোদীনা হায়খি হাওসতা অপনবা পীরিবশিং অসি হান্না থৌরাং তৌরবা লাল্লোং অমগী মতুংইন্না পাংথোকপনি। মীয়াম্না খঙলিবা অচুম্বা অদু মখোয়না খঙবা ঙমদ্রে। মখোয়গী লীলা অদুনা কৈদৌঙৈদা মীয়ামগী থাজবা ফংবা ঙম্লোই। থবক ওইনা পাংথোক্নবা হায়নদনা অওনবা অমা সরকার অসিনা পাংথোকপনি। মসিদা খুদোংচাবা খুদিংমক য়াওরে অদুবু মীয়াম্না মসি পাংথোকউ হায়না হায়রকপা ঐখোয়না ঙাইবা ঙম্লোই। অফবা লোশিং মতমগী দরকার ওইরকপা মতুংইন্না লাকখিবনি। মীয়ামদা তকশিন্নবা নত্রগা হায়জনবা নমফু তৌবা অসি গনতন্ত্রগী চৎনবী অমা নত্তে। ঐখোয়না দাইত্ব লৌগদবনি অমসুং লৈবাক্কী দরকার ওইবগী মতুংইন্না মীয়ামগী য়াইফনবা থবক পাংথোক্কদবনি। লৈবাক অসিদা অহোঙবা পুরক্নবা ঐখোয়না থবক পাংথোক্লি অমসুং করিগুম্বা মসিগী ৱাখল্লোন অচুম্বা ওইরবদি, অফবা ফল ফংগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি লৌউ-শিংউ অসি খুন্নাই অমসুং কলচর অমসুং ঐখোয়গী কুহ্মৈশিংগী শরুক অমনি অমসুং থৌরম খুদিংমক মরু-মরাং হুনবা অমসুং মহৈ-মরোং লোকপগা মরী লৈনৈ। ঐখোয়গী অপুনবা মীশিংগী চাদা ৮০ মীরাইবা য়ারোই, অপীকপা লৌমীশিং মীরাইবা য়ারোই। লৌউ উনবা লম পীশিল্লকপা অসিনা লৌমীশিংনা মখোয়গী লৌবুকশিংদগী শেন্দোং ফংবদগী অৱাবা ফিবম অমা থেংনরি অমসুং লৌউ-শিংউদা শেন থাদবা অসি অৱাবা ওইরে। লায়রবা লৌমীশিংগী থবক কয়া পায়খৎপা দরকার ওইরে। মরম অদুনা ঐখোয়গী লৌমীশিং অত্মানির্ভর ওইহন্নবা ঐখোয়না থবক পাংথোকপা দরকার ওই অমসুং মহাক্কী মহৈ-মরোংশিং য়োন্নবা অমসুং মহৈ-মরোং মখল কয়া থানবগী মনিংতম্বা মহাক্তা পীরে। লৌউ-শিংউদা শেন থাদবনা থবক হেন্না ফংহনগনি। ঐখোয়গী লৌমীশিং চপ মান্নবা খুদোংচাবা, অনৌবা তেক্নোলোজি পীবা অমসুং মখোয় থাজবা লৈহনবা দরকার ওই। মসিগীদমক অনৌবা ৱাখল্লোন দরকার ওই অমসুং অরিবা থবকশিংনা করিশু পাংথোকপা ঙম্লোই।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি সরকারগী সেক্তর অসি তঙাইফদে অদুবু করিগুম্বা মতমদা প্রাইভেদ সেক্তর অসিশু মরুওই। তেলিকোম, ফার্মা সেক্তরদা প্রাইভেদ সেক্তরগী থৌদাং ঐখোয়না উরে। করিগুম্বা ভারতনা মীওইবা খুন্নাইগী য়াইফনবা থবক পাংথোকপা ঙম্লবদি মদু প্রাইভেদ সেক্তরগী থৌদাংনা ঙমহনবনি। প্রাইভেদ সেক্তরদা ফজদবা ৱাহৈ খরা হায়রগা মীওই খরগী ভোৎ ফংবা মতম অদু হৌখ্রে। প্রাইভেদ সেক্তর চৈবগী চৎনবী অদু মখা তানা য়াবা ঙম্লরোই। অসিগুম্না ঐখোয়গী নহারোলশিং ঐখোয়না ইকায়বা পীবা ঙম্লোই।

লৌমীশিংগী ইহৌদা হিংশা থোক্লিবা অসিগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি লৌমীগী ইহৌ অসি অশেংবা ওইগদবনি। অন্দোলনজিবিসনা অশেংবা ইহৌ পায়শিনখিবা মতমদা, অরানবা থবক পাংথোকপগী জেলদা লৈরিবশিংগী ফোতোশিং উৎপগী কান্নবা করিনো? তোল প্লাজাশিং মথৌ পাংথোকহন্দবা অমসুং তেলিকোম তৱারশিং মাঙহনবা অসি অশেংবা ইহৌ অমগী থবক্লা? ‘অন্দোলনকারি’ অমসুং ‘অন্দোলনজিবি’গী মরক্তা খেন্নবা লৈহনবা মরুওই। অচুম্বা হায়বা মীওই লৈরি। কাংলুপ অসিগী মীওইশিংনা অচুম্বা থবক পাংথোক্নবা হোৎনবা মতমদা, ৱাহৈশিং থবক ওইনা পাংথোকপা ঙমদ্রে। মীখলগী অওনবশিং পুরক্নবা লাউরিবশিংনা লৈবাক অমা মীখল অমগী মায়োক্তা লৈরি। মখোয়না জেন্দরগী অচুম্বা পুরক্নবা হায়রি অদুবু ত্রিপল তালাক্কী মায়োক্তা লৈরি। অসিগুম্বা মীওইশিংনা লৈবাক অসি লান্না লমজিংলি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি লায়রবশিং অমসুং মিদল ক্লাস অনৌবা খুদোংচাবশিং পীনবা মচাক-মথুমশিং ফগৎহন্নবা সরকারনা থবক পায়খৎলি। লৈবাক অসি থোঙ মান্না চাউখৎনবা মাইকৈদা সরকারনা মিৎয়েং চঙলি। নোংপোক ভারতকীদমক সরকারনা মিসনগী মওংদা থবক পায়খৎলি। লমদম অসিদা পেত্রোলিয়ম প্রোজেকশিং, লম্বীশিং, এয়রপোর্তশিং, ঈশিং লম্বীশিং, সি.এন.জি, এল.পি.জি ফংহন্নবা, নেত ফংহন্নবা প্রোজেকশিং পায়খৎলে।

মতম কয়াগী মমাঙদগী ঙমখৈগী দরকার ওইবা মচাক-মথুমশিং শেমগৎতনা লাকপা অদু তোক্নবা সরকারনা থবক পায়খৎলে। ঐখোয়গী ঙমখৈ ঙাক্নবা দিফেন্স ফোর্সশিংনা মখোয়গী থৌদাং পাংথোক্লি। মখোয়গী থৌনা, পাঙ্গল অমসুং কৎথোকপগীদমক প্রধান মন্ত্রীনা লান্মীশিং থাগৎখি।

*****

 (Release ID: 1696935) Visitor Counter : 16