প্রধানমন্ত্রীগী লোইশঙ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

প্রধান মন্ত্রীনা ৱার্ল্দ ইনভাইরোনমেন্ত দে থৌরমদা ভিদিও মেসেজগী খুৎথাংদা ৱা ঙাংখ্রে


“অতোপ্পা অমদা, ঐখোয়না শিঙ্গল-য়ুজ প্লাস্তিক থিংলে অমসুং অতোপ্পা অমদা, প্লাস্তিক ৱেস্ত লোইশিনবা তঙাইফদবা ওইহল্লে”

“অইং-অশাগী ফিবম হোংলকপা অমসুং অকোয়বগী ফিবম ঙাক্নবা নাখৈ শেংবা পান্দম অমগা লোয়ন্না ২১শুবা চহিচাগী ভারত মাঙলোমদা চঙশিল্লি”

“হৌখিবা চহি ৯দা, মমাঙগা চাংদম্নবদা ভারত্তা পাৎ অমসুং রামসার সাইত মশিং শরুক ৩ হেনগৎলে”

“মালেম অসিদা লৈবাক খুদিংমক মালেমগী অইং-অশাগী ফিবম ঙাক্নবা ৱাখল খনগদবনি”

“চহি লিশিং কয়া শুরবা ভারতকী অরিবা কলচরদা মহৌশা অমসুং চাউখৎপা য়াওরি”

“মিসন লাইফকী মরুওইবা পান্দমদি মালেমদা অহোঙবা পুরক্নবা অদোমগী মওং-মতৌ হোংদোকপনি”

“অইং-অশাগী ফিবম হোংলকপগী মতাংদা ৱাখল তারকপা অসি ভারত খক্তদা নত্তনা, মালেম শীনবা থুংনা থৌরাং অসিদা মতেং পাংবা হেনগৎলক্লি”

“মিসন লাইফকী মাইকৈদা থাংজিল্লিবা খোঙথাং খুদিংমক তুংদা অকোয়গী ফিবমগী অকনবা চুঙ্গোই অমা ওইরগনি”

Posted On: 05 JUN 2023 2:38PM by PIB Imphal

ঙসি প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱার্ল্দ ইনভাইরোনমেন্ত দে থৌরমদা ভিদিও মেসেজগী খুৎথাংদা ৱা ঙাংখ্রে।

থৌরম অদুদা তিনখিবা মীয়ামদা ৱা ঙাংবদা, প্রধান মন্ত্রীনা ৱার্ল্দ ইনভাইরোনমেন্ত দে লাকপদা মালেমগী লৈবাক খুদিংমক্তা মহাক্কী য়াইফ-পাউজেল পীখি। চহি অসিগী ৱার্ল্দ ইনভাইরোনমেন্ত দেগী থিম- শিঙ্গল-য়ুজ প্লাস্তিক থিংনবা কেম্পেনগী মতাংদা, হৌখিবা চহি ৪-৫ অসিদা মাইকৈ অসিদা ভারতনা লেপ্তনা থবক তৌরিবা অসিদা প্রধান মন্ত্রীনা হরাওবা ফোঙদোকখি। শ্রী মোদীনা হায়খি ২০১৮দা শিঙ্গল-য়ুজ প্লাস্তিক শীজিন্নবা লেপ্নবা থাক অনিদা ভারতনা থবক তৌরি। অতোপ্পা অমদা, ঐখোয়না শিঙ্গল-য়ুজ প্লাস্তিক থিংলে অমসসুং অতোপ্পা অমদা, প্লাস্তিক ৱেস্ত লোইশিনবা তঙাইফদবা ওইহল্লে। মসিনা মরম ওইদুনা, ভারত্তা প্লাস্তিক পেকেজিং তন লাখ ৩০ রোম রিসাইক্লিং তৌবগী তঙাইফদবা লৈরি অমসুং ঙসিদি প্রদুসর, ইমপোর্ত্তর অমসুং ব্রান্দ লিশিং ১০ রোম থৌরাং অসিগী মখাদা কোনশিল্লে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি অইং-অশাগী ফিবম হোংলকপা অমসুং অকোয়বগী ফিবম ঙাক্নবা নাখৈ শেংবা পান্দম অমগা লোয়ন্না ২১শুবা চহিচাগী ভারত মাঙলোমদা চঙশিল্লি। হৌজিক্কী দরকার ওইবশিং অমসুং তুংগী পান্দম ভারতনা থোং মান্ননা থম্লি। লায়রবশিংগী মনুংদা খ্বাইদগী লায়রবশিংদা দরকার ওইবশিং ফংহল্লে অমসুং তুংগী দরকার ওইবা ইনর্জিগী য়েংদুনা অচৌবা খোঙথাংশিং থাংজিল্লে। হৌখিবা চহি ৯ অসিদা মমাঙদা অমুক্তা ওইখিদ্রবা মওংদা ভারতনা মৈখু চেন্দবা ইনর্জিদা মীৎয়েং চঙলে। সোলার পৱার অমসুং এল.ই.দি ব্লবশিংনা  মীওই কয়াগী শেন কনবা অমসুং অকোয়বগী ফিবম ঙাক-শেনবদা মতেং পাংলে। ভারতনা মিসন গ্রিন হায়দ্রোজেন হৌরে অমসুং কেমিকেল হারশিংদগী লৈবাক লৈহাও অমসুং ঈশিং কন্নবা মহৌশাগী লৌউ পথাপকী মাইকৈদা অচৌবা খোঙথাংশিং থাঙজিল্লে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি হৌখিবা চহি ৯দা, মমাঙগা চাংদম্নবদা ভারত্তা পাৎ অমসুং  রামসার সাইত মশিং শরুক ৩ হেনগৎলে। গ্রিন ফিউজর, গ্রিন ইকোনোমি কেম্পেনশিংগী মখাদা তাবা ওইনা অহেনবা স্কিম অনি ঙসি হৌদোক্লে হায়বা ঐ খঙলে। মীয়াম শরুক য়াহন্দুনা রামসার সাইতশিং ঙাক-শেন্নবা ঙসিদগী ‘অমৃত ধারোহার য়োজনা’ হৌদোক্লে। তুংদা হায়রিবা রামসার সাইতশিং অসি ইকো-তুরিজমগী মফম অমা ওইরক্লগনি অমসুং মীওই লিশিং কয়া গ্রিন জোব ফংনবা মফম অমা ওইরগনি। অনিশুবা স্কিম ‘মিস্তি য়োজনা’ অসিনা লৈবাক অসিগী মেঙগ্রোব ইকোসিস্তেম ঙাকথোক্কনি। লৈবাক অসিগী রাজ্য ৯দা মেঙগ্রোবশিং হান্নগী ফিবমদা হঞ্জিনহলগনি অমসুং সমুদ্রগী ঈশিং ইমায় হেনগৎলকপা অমসুং নোংলৈ-নুংশিৎনা মরম ওইদুনা সমুদ্র মপানশিংগী শরুকশিংদা হিংবদা শিংনবা অমসুং হিংনবা লম্বীদা অকায়বা পীবদগী ঙাকথোকপা ঙমগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মালেম অসিদা লৈবাক খুদিংমক মালেমগী অইং-অশাগী ফিবম ঙাক্নবা ৱাখল খনগদবনি। মতম কয়াগী মমাঙদগী মালেমগী অচৌবা লৈবাকশিংনা কনাগুম্বা অমগী লৈবাক অমা চাউখৎনবা নমুনাগী ৱাখল খনবা মতমদা মহৌশাগী অকোয়বগী ফিবমগী মখোয়না ৱারম্মী। হায়রিবা লৈবাকশিং অসিনা চাউখৎপগী পান্দমশিং ফংবা ঙম্লবসু, মালেম শীনবা থুংনা মহৌশাগী অকোয়গী ফিবম্না মদুগী ফত্তবা ফল ফংলে। ঙসিদি চাউখৎলবা অমসুং চাউখৎলক্লিবা লৈবাকশিংনা চাউখৎলবা লৈবাক খরগী অরানবা থৌশিলশিংনা মরম ওইদুনা অৱাবা মায়োক্নরি। চহিচা কয়া, চাউখৎলবা লৈবাক খরগী ৱাখল্লোন অসি লৈবাক অমতনা লেপহনবা ঙমদ্রি। অসিগী লৈবাকশিংগী মমাঙদা ক্লাইমেত জর্জতিসকী মতাংদা ভারতনা ৱাফম কয়া পুখৎলে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি চহি লিশিং কয়া শুরবা ভারতকী অরিবা কলচরদা মহৌশা অমসুং চাউখৎপা য়াওরি। মসিগী ইথিল অসিনা ভারতনা ইকোলোজি অমসুং ইকোনোমিদা পুক্নিং চঙবনি। ভারতনা মমাঙদা অমুক্তা ওইখিদ্রিবা মওংদা লৈবাক অসিগী ইনফ্রাস্ত্রচরদা শেন থাদরে, লৈবাক অসিনা মহৌশাগী অকোয়বগী ফিবমসু চপ মান্ননা মীৎয়েং চঙলি। 4G অমসুং 5G ফংহনবা হেনগৎহনবগা লোয়ন্না অমরোমদা লৈবাক অসিগী উমংগী শরুক হেনগৎলে। ভারতনা লায়রবশিংগী য়ুম করোর ৪ শাখিবগা লোয়ন্না রেকোর্দ ওইনা ভারত্তা ৱাইল্দলাইফ সেঙ্কচুরিশিং অমসুং লম্লক্কী শা-উচেকশিং হেনগৎলে। ঈশিং ফংদবগী অৱাবা কোকহন্নবা অমৃত সরোভার ৫০,০০০ শেমগৎলে অমসুং মালেমদা ভারত ৫শুবা খ্বাইদগী চাউবা ইকোনোমি ওইরে অমসুং রিনিউএবল ইনর্জিগী লমদা মকোক থোংবা লৈবাক ৫গী মনুংদা য়াওরে, লৌউ-শিংউগী পোৎথোকশিং মপান্দা থাদোকপা হেনগৎলে অমসুং পেত্রোলদা ইথানোল চাদা ২০ য়ানশিনবগী কেম্পেন অমা পায়খৎলি। ভারতনা কোলিএসন ফোর দিজাস্তর রিসিলিয়েন্ত ইনফ্রাস্ত্রকচর(সি দি আর আই) অমসুং ইন্তরনেসনেল বিগ কেত এল্লাইন্সগুম্বা ওর্গনাইজেনশিংগী হৌরকফম ওইরে।

মিসন লাইফকী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি অইং-অশাগী ফিবম হোংলকপা থিংনবা পুন্সি মহিং হোংদোকপগী মতাংদা মিসন অসিনা নৌনা ৱাখল তাহন্নবা থবক পায়খৎলি। হৌখিবা চহিদা গুজরাতকী কেবারিয়া-এক্তা নাগরদা মিসন অসি হৌদোকপদা মীয়াম মরক্তা লাংতক্নবা পোকখি। অদুবু থা অমগী মমাঙদা, মিসন লাইফকী কেম্পেন অমা হৌদোকপা মতমদা নুমিৎ ৩০গী মনুংদা মীওই করোর ২ কেম্পেন অসিদা শরুক য়াখি। ‘গিভিং লাইফ তু মাই সিতি’ হায়বা ৱাখল্লোন্দা রেল্লিশিং অমসুং কুইজ কম্পিতিসনশিং পাংথোকখি। মীওই লাখ কয়া মখোয়গী নোংমগী পুন্সিদা রিদক্স, রিয়ুজ, রিসাইকলগী লাইৱা শীজিন্নখি। মিসন লাইফকী মরুওইবা পান্দমদি মালেমদা অহোঙবা পুরক্নবা অদোমগী মওং-মতৌ হোংদোকপনি। মীওইবা খুন্নাইগী তুংগী অফবা ওইনবা অমসুং ঐখোয়গী তুংগী মীরোলশিংগীদমক মিসন লাইফ অসি মরুওই।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি অইং-অশাগী ফিবম হোংলকপগী মতাংদা ৱাখল তারকপা অসি ভারত খক্তদা নত্তনা, মালেম শীনবা থুংনা থৌরাং অসিদা মতেং পাংবা হেনগৎলক্লি। মমাঙ চহিগী ৱার্ল্দ ইনভাইরোনমেন্ত দে থৌরমদা, লনাই মীওইশিং অমসুং ফুরুপশিংদা অকোয়বগী ফিবমগা চুনবা লমচৎ-শাজৎ হোংনবা অনৌবা পাম্বৈশিং শরুক য়ানবা মহাক্না মালেমগী মীয়ামদা হায়জখি। মালেমগী লৈবাক ৭০ রোমগী মহৈরোয়শিং, রিছার্স তৌরিবশিং, হিরম কয়াগী অখঙ-অহৈশিং, শীনফম কয়াগী মীওইশিং, এন.জি.ওশিং অমসুং মীচম মীয়াম্না মখোয়গী ৱাখল্লোনশিং অমসুং পাম্বৈশিং শরুক য়ারকপদা প্রধান মন্ত্রীনা হরাওবা ফোঙদোকখি। মখোয়গী অনৌবা ৱাখল্লোনশিংগীদমক মনা ফংলবশিংশু মহাক্না থাগৎপা ফোঙদোকখি।

মহাক্কী লোইশিল্লকপগী ৱারোলদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, মিসন লাইফকী মাইকৈদা থাংজিল্লিবা খোঙথাং খুদিংমক তুংদা অকোয়গী ফিবমগী অকনবা চুঙ্গোই অমা ওইরগনি। লাইফকীদমক লুচিংবগী ৱাখল্লোনগী খোমজিনবা অমা ঙসি ফোঙলে। অসিগুম্বা থবকশিং অসিনা অকোয়বগী ফিবম শোকহন্দনা চাউখৎ-থৌরাংগী থবক পায়খৎপা মখা তানা মপাঙ্গল কনখৎহনগনি হায়বগী থাজবা থম্লি।

*****(Release ID: 1930179) Visitor Counter : 73