প্রধানমন্ত্রীগী লোইশঙ

প্রধান মন্ত্রীনা ২৯/০১/২০২৩দা শন্দোকখিবা ‘মন কী বাত’কী ৯৭শুবা তাঙ্কক্তা থমখিবা ৱারোলগী মনিপুরী ৱাহন্থোক

Posted On: 29 JAN 2023 11:43AM by PIB Imphal

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং,খুরুমজরি। চহি ২০২৩গী অহানবা ‘মন কী বাত’নি লোইননা থৌরম অসিগী ৯৭শুবা তাঙ্কক্নি। ময়ামগা অমুক্কা হন্না ৱারি শানবা ফংজবসিদা ঐহাক য়াম্না নুংঙাইজৈ। জনুৱারি থা অসি থৌদোক কয়ানা থল্লি। থা অসিগী জুনুৱারি ১৪গী ময়াদগী হৌরগা, অৱাংদগী খা ফাওবদা অমদি নোংপোক্তগী নোংচুপ ফাওবদা, লৈবাক শিনবা থুংনা কুম্মৈ ফিয়োং কয়া পাংথোক্লি। মসিগী মতুংদা, লৈবাকসিদা গনতন্ত‌্র দিৱসকী কুম্মৈসু পাংথোকই। হন্দক্কী গনতন্ত্র দিৱস অসিদা হিরম কয়াদা মাইকৈ মরিদগী থাগৎনরক্লি। জয়শলমেরদগী পুলকিতনা ঐঙোন্দা ইরকই, জনুৱারি ২৬কী পেরেদতা কার্তৱ্য পথ শেম্বদা থৌদাং লৌখিবা লানমীশিং উবদা য়াম্না নুংঙাইবা ফাওই। কানপুর জয়ানা ইরকই, মহাক্না পেরেদতা শরুক য়ারিবা তব্লুশিংদুদা ভারতকী কলচরগী তোঙান-তোঙানবা শক্তমশিংদু উবদা, য়াম্না নুংঙাইবা ফাওই। পেররেদ অসিদা ইহান হানবা ওইনা শরুক য়ারিবা নুপী উত তোংবীশিং অমদি সি.আর.পি.এফ.কী নুপীগী বতালিয়নশিংবুশু য়াম্না থাগৎনখি।

মরুপশিং, দেহরাদুনদগী বাসলনা ঐঙোন্দা ইরকই, মহাক্না জনুৱারি ২৫সি মতম পুম্নমক্তা ঙাইদুনা লৈ, মরমদি নুমিৎসিদা পদমা এৱার্দ লাউথোকই; শম্না হায়রবদা ২৫গী নুমিদাংৱাইরম অসিদা ঐহাক্কী জনুৱারি ২৬কী নুংঙাইবদু শরুক হেন্না হেনগৎহল্লি। মীওইবগী সেবাগী ৱাখল্লোন্না মাং থাদুনা কত্থোক্লবা অমদি লৈবাক-লৈহাওগা তোৎনরিবা মীওইশিংদুগী, মীয়ামগী পদমাগী মতাংদা, মীওই কয়ানা মাগী-মাগী ৱাখল্লোন শিয়র তৌনরকই। হন্দক্কী পদমা মনা ফংলবা মীওইশিংগী মরক্তা ত্রাইবেল কম্যুনিতী অমদি ত্রাইবেলগী পুনশি মহিংগা শম্নবা মীওই কয়া য়াওরি। ত্রাইবেলগী পুনশি অসি শহরগী নিলখোংবা অমদি লৈতাদবা পুনশিগা য়াম্না খেৎনৈ লোইননা মখোয়না মায়োক য়ারিবা শিংনবশিংগশু য়াম্না খেৎনৈ। মসিদশু নত্তনা, ত্রাইবেল সমাজনা মশাগী চৎন-লোঞ্চৎ পরিবু ঙক-শেন্ননবা মতম খুদিংদা থৌরাং তৌদুনা লৈ। ত্রাইবেল কম্যুনিতী মরি লৈনবা পোৎলমশিং ঙাকশেন্নবা লোইননা মখোয়গী মরমদা নৈনদুনা থীজিন্নবশু হোৎনৈ। মতৌ অসুম্না তোতো, হো, কুই, কুৱি অমদি মান্দানাচিংবা ত্রাইবেল লোনশিংদা থবক তৌবা অথোইবা মীশিংদা পদমা মনা অসি পীরি। মসি ঐখোয় পুম্নমক্কী চাউথোকচনিংঙাই ওইবা ৱাফম্নি। ধনিরাম তোতো, জানুম সিং সোই অমদি বি. রামকৃষ্ণ রেদ্দীনচিংবগী মিংসি হৌজিক্তি লৈবাক পুম্বনা খঙনরে। সিদধি, জারৱা অমদি ওঙ্গেনচিংবা ত্রাইবেলশিংগা লোইননা থবক তৌমিন্নরিবা মীওইশিংবু হন্দক্তি ইকাইখুম্নখ্রে। মখোয় অদুদি হিরাবাই লোবি, রতন চন্দ্র কার অদি ইস্বর চন্দ্র বর্মানি। ত্রাইবেল কম্যুনিতী অসি ঐখোয়গী লৈবাক, ঐখোয়গী হেরিতেজকী থাদোক্নবা য়াদ্রবা শরুক অমনি। লৈবাক অমদি সমাজ চাউখৎপদা মখোয়গী থৌদাং য়াম্না চাউই। মখোয়গীদমক্তা থবক তৌরিবা মীওইশিংবু ইকাইখুম্নবা হায়বসি অনৌবা মীরোলবুশু ঈথিল পীবনি। হন্দক্কী চহিসিদি, নক্সলাইৎনা শোকহল্লবা মফমশিংদা ফাওবা পদমা মনাগী নিলখোংবসি য়ৌরে। মশানা কন্না হোৎনদুনা নক্সলাইৎনা শোকহল্লবা মফমশিংদা লৈবা ককঙাওনরবা নহাশিংবু অচুম্বা লম্বি উৎপীবশিংবুশু পদমা মনা পীদুনা ইকাইখুম্নখ্রে। মসিগীদমক্তা কানকেরদা উদা হকপগী থবক তৌরিবা অজয় কুমার মান্দৱি অমদি গদচিরোলিগী মমিং চৎলবা ঝরিপত্তি রঙ্গভুমিগা মরি লৈনবা পর্শুরাম কোমাজি খুনেবুশু ইকাইখুম্নবসি পীবীখ্রে। মতৌ অসুম্না নোর্থ ইস্ততা মখোয় মশাগী কলচরবু ঙাকশেনবগীথবক তৌরিবা রামকুইৱাংবে ন্যুমে, বিক্রম বহাদুর জমাতিয়া অমদি কর্মা ৱাংচুবুশু ইকাইখুম্নখ্রে।

মরুপশিং, হন্দক পদমা মনা পীদুনা ইকাইখুম্নখ্রবশিংগী মনুংদা, ইশৈবু মগুন হাপ্পীখিবা মীওই কয়াশু য়াওরি। ইশৈ পামদবা কনাবু লৈরিবগৈ? মী খুদিংগী পাম্নবা ইশৈসি তোঙান-তোঙাল্লি, অদুবু ইশৈনা মীপুম খুদিংগী পুনশিগী শরুক অমা ওইরি। হন্দক্কী পদমা মনা ফংলবশিংগী মনুংদা সন্তুর বামহুম, দ্বিতারানচিংবা পারি-পুরিদগী চৎনরক্লবা ইনস্ত্রুমেন্তশিংদা হৈথোই-শিংথোইরবা কয়া য়াওরি। ঘুলাম মোহম্মদ জাজ, মোৱা সি-পোং, রি-সিংবোর কুর্কা-লোং, মুনি-ভেনকতপ্পা অমদি মঙ্গল কান্তি রাইনচিংবা কয়া য়াওরি। মখোয়গী মরমদা মাইকৈ মরি শিনবা থুংনা শক্না শোন্নরি।

মরুপশিং, পদমা মনা ফংলবশিংগী মনুংদা, পুনশি চুপ্পা লৈবাক্কী ৱানা মাং থাদুনা থবক তৌদুনা লাক্লবা ঐখোয়গী মরুপ কয়া য়াওরি। মখোয়গী সেবাগী ৱাখল্লোনদা লৈবনিনা, মনা ফংবগী ৱাখলদি খল্লুবা নত্তে। মখোয়গীদমক্তদি, মখোয়না থবক তৌবীরিবশিংদুগী মাইথোংদা মোমোন মীনোক উবদুনি মখোয়গী অচৌবা মনাদি। অসিগুম্বা কত্থোক্লবা মীওইশিং অসিবু ইকাইখুম্নবা অসিনা লৈবাক্কী মিংচৎপু অমুক্কা হেন্না হেনগৎহল্লিবনি। ঐহাক্না মফমশিংসিদা পদমা মনা ফংলবা মীওই পুম্নমক্কী মিং পঞ্জবা ঙমজদ্রবশু, অদোম্না পদমা মনা ফংলবা মীওইশিংদুগী মরমদা থিজিনবীরগা অতোপ্পা মীওইশিংদা মখোয়গী মরমদা শন্দোক্না তাকপীয়ু।

মরুপশিং, হৌজিক ঐখোয়না আজাদি কা অমৃত মহোতসবকী মনুং চন্না গনতন্ত্র দিৱসকী মরমদা নৈনরিঙৈগী মরকসিদা য়াম্না নুংঙাইবা লাইরিক অমগী মরমদশু নৈনজগে। চয়োলমুক্কী মমাংদা ফংবা লাইরিক অসিদা য়াম্না পুক্নিং চিংশিন্নিংঙাই ওইবা হিরমদা নৈনবা থেংনজখি। লাইরিকসিগী মমিংদি, ইন্দিয়া - দ মাদর ওফ দএমোক্রেসীনি অদুগা মসিদা য়াম্না ফজবা ৱারেং কয়া য়াওরি। ভারত অসি মালেমগী খ্বাইদগী চাউবা মীয়ামগী লৈঙাক্নি লোইননা ঐখোয়না ঐখোয়গী লৈবাকসি দেমোক্রেসীনি হায়বা ৱাফম অসিদা চাউথোকচবা ফাওজৈ। লোকতন্ত্রসি ঐখোয়গী লু-তোং            দা, ঐখোয়গী সংস্কৃতিদা য়াওরি। চহি চা কয়াদগী মসি ঐখোয়গী থবক থৌরম কয়াগী শরুক অমা ওইরি। দেমোক্রেতিক সোসাইতী অসি ঐখোয়গী লমচৎনি। দা. অম্বেদকরনা বৌধা বিখু শংঘগা ঐখোয়গী ভারতকী সংসতকা চাংদম্নরম্মি। মহাক্না মসিবু মোসন্স, রিজোল্যুসন্স, ক্বারম, ভোতিং অমদি ভোত মশিং থিবগী নিয়ম কয়া লৈবা ওর্গনাইজেসন অমনি হায়না তাকপীরম্মি। বাবাসাহেবনা খনখি, ভগবান বুধনা ৱাখল্লোন অসি মতমদুগী রাজনিতি থৌরাংশিংদগী শোইদনা ঈথিল ফংলমগনি।

তামিল নাদু পিক্তি পিকপা অদুগা য়াম্না মমিং চৎপা খুঙ্গং অমা লৈ, মমিংনা উতিরমেরুর কৌই। মফমসিদা লৈবা চহি ১১০০-১২০০ শুরবা ময়েক অমা লৈ, মসিনা মালেম পুম্ববু অঙকপা অমা পোকহল্লে। মসিগী নুংপাক্তা ইরম্বা অসি মিনি কনস্তিত্যুসন অমগুম্বনি। মসিদা, গ্রাম  সভা অমবু করম্না ওপরেত তৌগনি লোইননা মসিগী মেম্বরশিং কমদৌনা খনগনি হায়বদু য়াম্না মমুৎ তানা নৈনরি। ঐখোয়গী লৈবাক্কী পুৱারিদা দেমোক্রেতিক ভেল্যুগী অতোপ্পা খুদম অমগা লৈরি, ১২শুবা চহি চাগী ভগবান বাসাৱেস্বরাগী অনুভৱ মন্দপম মফমসি ফ্রী দিবেত অমদি খন্না নৈনববু পুক্নিং থৌগৎলি। ময়াম্না মসি মেগ্না কর্তাদগী ফাওবা মমাংগী মফম্নি খঙবদা অঙকপা অমা পোক্লমগনি। ৱারঙ্গলগী কাতিয়া শাগৈগী নিংথৌশিংগী গনতন্ত্রগী চৎন-লোনঞ্চৎ পরিশু মীয়াম্না শোন্নরি। ভক্তি ঈহৌনা নোংচুপ ভারত্তা লোকতন্ত্রগী কলচর অসিবু মখাতানা চথহনখি। লাইরিক অসিদা সিখ পন্থগী লোকতান্ত্রিক ওইবা ৱাখল্লোনবুশু মীয়ামদা খঙহল্লি, মসিনা গুরু নানক দেবজীগী অয়াবা লৌরগা লেপখিবা ৱারেপশিংবু মীয়ামদা খঙহল্লি। ময়াই থংবা ভারতকী ওরাওন অমদি মুন্দা ত্রাইবশিংদা কম্যুনিতী দ্রিবন অমদি কন্সেন্সস দ্রিবন ওইবা ৱারেপকী মতাংদশু লাইরিক অসিদা নিংথিনা ইরি। ময়াম্না লাইরিক অসি পাবীরবা মতুংদা চহি চা কয়াদগী লৈবাক অসি লোকতন্ত্রগী ঈচেল চেল্লক্লি হায়বদু খঙবা ঙম্বীগনি। মাদর ওফ দেমোক্রেসীগী শক্তমদা ঐখোয়না হিরম অসিদা মুন্না নৈনবা, খন্থবা অমদি মালেম পুম্বদা খঙহনবা তাই। মসিনা লৈবাক অসিদা লোকতন্ত্রগী ৱাখল্লোন অসি হেন্না মরা চেৎহনগনি।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং, য়োগ দিৱসকা ঐখোয়গী মখল-মখলগী অপৌবা মহৈ-মরোংশিং – মিল্লেতসকা করিদা কমন ওইবগে হায়না হংলবদি, করি কমদৌনা চাংদম্নরিবনো মসিবু হায়না খনবীগনি। অনিসিদা ফনা নিংথিনা কমন ওইবা লৈয়ে হায়রগদি ঙক্কনি। তশেংবদি য়ুনাইতেদ নেসন্না ইন্তর্নেস্নেল য়োগ দেগা ইন্তর্ন্সনেল য়িয়র ওফ মিল্লেতসকা অনিমক্কী ৱারেপসে ভারতনা থাগৎলক্লবা মতুংদা লৌকিবনি। অতোপ্পা ৱাফম অমনা য়োগ হায়বসিশু হকচাং ফবগা মরি লৈনৈ অদুগা মিল্লেতসশু হকচাং ফবদা য়াম্না মরু ওইবা থৌদাং লৌরিবনি। অহুমশুবদা হেন্না মরু ওইরিবা ৱাফমদি খোংজং অনিমকসিদা মীয়াম্না শরুক য়াবা মরম্না অওনা লাকখ্রে। মীয়াম্না পাক শন্না হৈনিংনা শরুক য়াবীদুনা য়োগ অমদি ফিৎনেসপু পুনশিগী শরুক অমা ওইহনবগুম মিল্লেতসপুশু মীয়ম্না য়াম্না পাম্না লৌনরক্লি। হৌজিক্তি মিল্লেতসপু চান-থক্নবগী শরুক অমা ওইনা শিজিন্নরে। অওনবসিগী মহৈশু উবা ফংলি। অপিকপা লৌমীশিংদা থৌনা পীবগুম থোক্লি। মহৌশাদগী চৎনবী অমা ওইনা  মেল্লেতসকী পোত্থোকপু পুথোক্লম্বদু হৌজিক্তি মালেমসিনা মিল্লেতসকী মরু ওইবদু খঙবীরকপসিদা মখোয় য়াম্না হরাওই। মাইকৈ অমরোমদা, এফ.পি.ও. অমদি এন্ত্রপ্রেন্যরশিংনা মিল্লেতসকী কৈথেল য়ৌহনবা অমদি মীয়ামদা ফংহন্নবা থৌরাং হৌখ্রে।

অন্ধ্র প্রদেশকী নান্দয়াল জিলাদা লৈবা কে.ভি. রামা সুব্বা রেদ্দীজীনা মিল্লেতসকীদমক্তা শেল নিংথিনা ফংলিবা থবক থাদোকখি। ইশাগী খুৎনা শেম্বা মিল্লেতসকী চান-থক্নবশিংদুগী মহাওদুনা মরম ওইদুনা মহাক্না মহাক মশাগী খুঙ্গংদুদা বাজরাগী প্রোসেসিং য়ুনিৎ হৌদোকখি। সুব্বা রেদ্দীজীনা ময়ামদা বাজরাগী কান্নববু খঙহল্লি লোইননা ইরাই লাইনশু ফংহল্লি। মহারাস্ত্রগী আলিবাগ মনাক্তা লৈবা কেএনাদ হায়রিবা খুঙ্গংদুগী শর্মিলা ওস্বাল কৌবী অমনা হৌখিবা চহি ২০মুকসিদা মিল্লেতকী চাথোকশিংদা তোপ-তোপ্পা মওং অমা ওইনা মতেং পাংলি। মহাক্না লৌমীশিংদা স্মার্ত এগ্রিকলচরগী ত্রেনিং পীরি। মহাক্না হোৎনজবদুনা মিল্লেতসকী পোত্থোক হেনগৎহনবদা নত্তনা লৌমীশিংগী শেন্থোকশু হেনগৎহল্লি।

করিগূম্বা অদোম্না ছত্তিসগরদা লৈবা রাইগর চৎপগী তাঞ্জা ফংলবদি মফমদুগী মিল্লেত কেফে শোইদনা চংবীয়ু। থা খরগী মমাংদা হৌদোকখিবা মিল্লেত কেফেসিদা চিল্লা, দোসা, মোমো, পিজা, অমদি মঞ্চুরিয়ানগুম্বা আইতেমশিং মমিং য়াম্না  চৎখৎলক্লি।

ঐহাক ৱাফম অমত্তংগা হংজগে? অদোম এন্ত্রপ্রেন্যর হায়বা ৱাহৈসি তাবীরম্লগনি,  অদুবু মিল্লেতপ্রেন্যর হায়সিদি অদোম  তাবীরব্রা? ওরিশাগী মিল্লেতপ্রেন্যরসি হনদক মরক্তি ময়ামগী মিৎয়ৈং চিংশিন্নিংঙাই কন্না ওইখৎলকগলি। আদিৱাসি দিস্ত্রিক্ত সুন্রগরগী মনাক্তা চাউরাক্না নুপী লিশিং ১৫০০ মুক্কী সেল্ফ হেল্প গ্রুপ ওরিশা মিল্লেতস মিসনগা শম্নরি। মফমসিদা নুপীশিংনা কুকীজ, রসগুল্লা, গুলাব জামুন অমদি কেক ফাওবা শারি। কৈথেলদা মীয়াম্না য়াম্না পাম্নরকপা মরম্না, নুপীশিংসিগী শেন্দান লম্বিশু হেনগৎলক্লি। কর্নাতকাগী

কর্নাতকাগী কালাবুর্গিদা আলন্দ ভুতাই মিল্লেতস ফার্মর্স প্রোদ্যসর কমপনীনা হৌখিবা চহিদা ইন্দিয়ন ইনস্ত্ত্যুত ওফ মিল্লেতস রিসর্চকী মিৎয়েং মখাদা থবক তৌখি। মফমদুগী খাজরা বিস্কিত অমদি লদু মীয়াম্না য়াম্না পাম্নৈ। কর্নাতকামক্কী বিদার জিলাদা, হুলসুর মিল্লেত প্রোদ্যুসর কমপনীগা শম্নরিবা নুপীশিংনা মিল্লেতসকী লৌ উবগা লোইননা মদুগী আতাশু শেম্লি। মসিদগী মখোয়গী শেন্দান লম্বি ফনা নিংথিজনা হেনগৎপা ঙম্লে। মহৌশাগী ওইবা লৌউগা শম্নরিবা, ছত্তিসগরগী সন্দীপ শর্মাজীগী এফ.পি.ও.গা ঙসিদি রাজ্য ১২গী লৌমীশিংগা শম্নরে। বিলাসপুরগী এফ.পি.ও.শিংদা মিল্লেতস মখল ৮গী আতা অমদি মদুগী মথেল-লুকোই শেম্লি।

মরুপশিং, ঙসিদি হিন্দুস্তানগী কাচিন-কোয়া য়ৌনা জি.২০গী সম্মিতসি লেপ্তনা চত্থরি অদুগা ঐহাক্না নুঙাইজরিবদি, জি.২০গী সম্মিত পাংথোক্লিবা লৈবাকসিগী কাচিন-কোয়া খুদিংমক্তা মিল্লেতসনা শেম্বা অফবা অমদি মহাও লৈবা মথেল-লুকোই য়াওহল্লি। মফমসিদা কৈথেলদা ফংবা বাজরা-খিচরি, চেমপাক, খের অমদি তলগা লোইননা রাগিনা শেম্বা পায়াসম, পুরি অমদি দোসানচিংবা মথেলশু পীরি। জি.২০গী মফম পুম্নমক্তা পাংথোক্লিবা মিল্লেতস এক্জিবিশনদা মিল্লেতসনা শেম্বা হেল্থ দ্রিন্কস, সিরিয়ল অমদি নুদলশিং উৎলি। মালেম পুম্বদা ইন্দিয়ন মিসন্নশু পাম্নরিবা অসিবু হেন্না হনগৎহন্নবা মপুং ফানা হোৎনরি। লৈবাক শিন্না হোৎনরিবা অমদি মালেমসিদা মিল্লেতসপু হেন্না পাম্নরক্লিবা অসিনা ঐখোয়গী অপিকপা লৌমীশিংদা পাঙ্গল কয়া য়াম্না হাপকৎলক্কদগে হায়বদু খনবীবা য়ারে। ঙসিদি অনৌ-অনৌবা পোৎলম কয়া মিল্লেতসনা শেম্বা হেনগৎলক্লিবসিগী মতিক ঐখোয়গী মহারোলশিংনসু পাম্বা হেনগৎলকপসি উবদা ঐহাক্না য়াম্না নুঙাইবা ফাওজৈ। ইন্তর্নেস্নেল য়িয়র ওফ মিল্লেতসকী অসিগুম্বা ফজবা শৈহৌ ফজবা অসিগীদমক অমদি মসিবু লেপ্তনা খুমাং চাউশিলহন্নবগীদমক ঐহাক্না ‘মন কী বাত’ তাবীরিবশিংগী মফমদা য়াইফ পাউজেল পীজরি।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং, কনাগুম্বনা অদোমদা তুরিস্ত হব ওৱাগী ৱাফম পল্লকপদা করি ফাওবীবগে?

গোৱাগী মিং হেক পনবগা ইহান-হানবদা মফমদুগী ফজরবা কোস্তলাইন, বীচেস অমদি পামজবা চাক-য়েন্সাংগী ৱাফম নিংশিংলকপা হায়বসি মশানা তাবা ৱাফম্নি, অদুবু হন্দক্কী থাসিদা, থোইদোকপা মিৎয়েং চিংশিন্নিংঙাই ওইবা অমা ওইরে। মসি ঙসি, ‘মন কী বাত’ অসিদা শিয়র তৌজনিংঙি।গোৱাদা পাংথোকখিবা ইভেন্তনি, পর্পল ফেস্ত, হায়রিবা ফেস্ত অসি জনুৱারিগী ৬তগী ৮ ফাওবা পনাজিদা পাংথোকখি। স্পেসিয়েল্লী এবলশিংগী য়াইফ-থৌরাংশিংগা মরি লৈননা মসি অঙকপা মহোৎনা অমা ওইখি। পর্পল ফেস্ত হায়বা অসিনা কয়ামুক য়াম্না চাউনা ফংবা খুদোংচাবনো হায়ববু, ইচিল-ইনাও, ইচল-ইচে লিশিং ৫০ হেনবনা মসিদা শরুক য়াখি হায়বসিনা তাক্লি। মফম অসিদা লাকখিবশিংদুনা ‘মিরামার বীচ’ কোইবগী মপুং ফারবা নুংঙাইবদু ফংলনি খনবদা হরাও-তজুংনখি। তশেংবদি ‘মিরামার বীচ’ ঐখোয়গী স্পেসিয়েল্লী এবল ইচিল-ইনাও, ইচে-ইচলশিংগীদমক্তা গোৱাগী এক্সেসিবল বীচেসশিংগী মনুংদা অমা ওইরি। মফমসিদা ক্রিকেত তুর্নামেন্ত, তেবল-তেন্নিস তুর্নামেন্ত, মরাথোন কমপিতিশন লোইননা দীপ-ব্লাইন্দ কোনভেন্সন অমসু শিনখি। মফমসিদা য়ুনিক বার্দ ৱাতচিং প্রোগ্রামদা নত্তনা ফিলম অমসু উৎখি। ঐখোয়গী স্পেসিয়েল্লী এবল ইচিল-ইনাও, ইচল-ইচেশিংনা মপুং ফানা নুঙাইবদু খঙজনবা, মসিগীদমক্তা থৌইদোকপা মওংদা শিল-লাংখি। পর্পল ফেস্তকী থোইদোকপা অমদি লৈবাকসিগী প্রাইভেত সেক্তরশিংশু শরুক য়াখিবসিনি। মখোয়গী মাইকৈদগী দৱ্যাং ফ্রেন্দলী ওইবা প্রোদক্ত কয়া উৎখি। 

পর্পল ফেস্তকী থোইদোকপা অমদি লৈবাকসিগী প্রাইভেত সেক্তরশিংশু শরুক য়াখিবসিনি। মখোয়গী মাইকৈদগী দৱ্যাং ফ্রেন্দলী ওইবা প্রোদক্ত কয়া উৎখি।  ফেস্ত অসিদা স্পেসিয়েল্লী এবলশিংগী য়াইফনবগীদমক্তা মিৎ-না শিংনবা হোৎনবা কয়ামরুমশু উবা ফংখি। পর্পল ফেস্তপু মাইপাকহনবীবগীদমক্তা মসিদা শরুক য়াবীরিবা পুম্নমক্কী মফমদা ঐহাক্না য়াইফ-পাউজেল পীজরি। লোইননা মসিবু শিল-লাংবীবদা অহিং-নুংথিল খাইদনা হোৎনবীখিবা ভোলন্তিয়র পুম্নমক্কী মফমদশু কোক নোঞ্জরি। এক্সেসিবল ইন্দিয়াগী ঐখোয়গী ভিজনসিবু মাইপাকহনবদা অসিগুম্বা মখলগী খোংজংসি য়াম্না মরু ওইবা অমা ওইনা থোক্কনি হায়বসি ঐহাক্না মপুংফানা থাজজৈ।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং, হৌজিক ঐহাক ‘মন কী বাত’ থৌরম অসিদা হিরম অমগী মতা দা পঞ্জগে, মসি তাবদা নুঙাইবা চাওথোকচবা পোক্কনি, থমোইদা অপেনবা  পোকপা হায়বদো শোইদনা ওইগনি। লৈবাক অসিগী খ্বাইদগী লিরবা সাইন্স ইনস্তিত্যুসনশিংগী মরক্তা অমা ওইরিবা বেঙ্গলুরুগী ইন্দিয়ন ইনস্তিত্যুত ওফ সাইন্স আই.আই.এস.সী.না শিংথানিংঙাই ওইরবা খুদম অমা মীয়ামদা উৎলি। ‘মন কী বাত’কী মমাংগী তাঙ্ককশিংদা ঐহাক্নসু হান্না পঞ্জখ্রে। লোইশঙ অসি শেমগৎ-শাগৎপদা ভারতকী অথোইবা মীওই অনি হায়বদী জামসেদজী তাতা অমদি স্বামি ৱিবেকানন্দনা পুক্নিং থৌগৎপীরম্মি। অমুক্কহেন্না হ‌রাও মীনোক তমহনগদবা লোইননা চাওথোকচবা পোকহনগদবা ৱাফম্,না চহি ২০২২ অসিদা লোইশঙ অসিগী মিংদা পেতেন্ত ১৪৫ লৈখি। মদুনা হায়বদি নুমিৎ ৫নী খুদিংগী পেতেন্ত অনি, রেকোর্দ অসি য়াম্নামক ঙক্নিংঙাইনি ওইবা ৱাফমনি। অচৌবা মায়পাকপসিগীদমক আই.আই.এস.সী.গী তীমবু ঐহাক্না থাগৎপা ফোংদোকপা পাম্লি। মরুপশিং, ঙসিদি পেতেন্ত ফাইলিংদা ভারতকী রেংকিং অসে মালেমগী ওইনা ৭শুবা মফমদা অদুগা ত্রেদমার্কতনা ৫ শুবা মফমদা লৈবা ঙম্লে। পেতেন্ত খক্তদা, হৌখিবা চহি ৫ অসিদা চাউরাক্না চাদা ৫০ গুম্বগী চাংদা হেনগৎখি। গ্লোবেল ইনোভেসন ইন্দেক্সতসু ভারতকী রেঙ্কিং য়াম্না শিংথানিঙা‌ ওইনা ফগৎলে । ইং ২০১৫দা রেঙ্কিং অসে ৮০গী মনিংদা লৈরম্বা অদু ঙসিদি হায়গৎলক্তুনা ৪০শুবদা লৈবা ঙমখ্রে। য়াম্না নুংঙাইবা ৱাফম অমসু পাউ তমজগে, ভারত্তা হৌখিবা চহি ১১ অসিদা অহানবা ওইনা দোমেস্তিক পেতেন্ত ফাইলিংগী মশিং অসি ফোরেন ফাইলিংদগী হেনবা উখি। মসিনা ভারতকী বেগ্যানিক্কী মতিক ময়াযদুবু উৎলি।

মরুপশিং, ২১শুবা চহি চাগী গ্লোবেল ইকোনোমিদা নোলেজনা খ্বাইদগী মরু ওইবনি হায়বসি ঐখোয় পুম্নমক্না খঙনরবা ৱাফমনি। ভারতনা তেক্নলোজিগী মঙলান মঙলবাসি, ইনোভেতর অমদি পেতেন্তশিংনা মরম ওইরদুনা মঙফাওনবা ঙমগদৌরিবনি। মসিদগীদি ভারত্তা শেমজবা ৱর্ল্দ ক্লাস তেক্নোলোজি অমদি মসিগী পোত্থোকশিংগী কান্নবা ঐখোয়না লৌবা ফংলনি।

ঐগী নুংশিজরবা মরুপশিং, নমো এপতা তেলঙ্গনাগী ইঞ্জিনিয়র বিজয়গী পোস্ত অমা উখি, পোস্ত অসিদা বিজয়না ই-ৱেস্তকী মতাংদা ৱাফম খরা ইরি ।মহাক্না ‘মন কী বাত’তা হিরম অসিগী মরমদা খন্না নৈনবিয়ু হায়দুনা হায়বিরকই। মমাংদসু ঐখোয়না ‘ৱেস্ত তু ৱেল্থ’কী মতাংদশু ৱারি শাখ্রে । ঙসি ই-ৱেস্তকী মতাংদা অমুক খন্নরসি।

মরুপশিং, মোবাইল ফোন, লেপতোপ, তেব্লেতনচিংবা দিভাইস কয়া অমা য়ুমথোং খুদিংগী ঙসিদি য়াম্না লাইনা ফংবা পোৎশক অমা ওইরে। পোৎশকশিং অসিগী মশিং অসি লৈবাক অসিদা বিলিয়নদা লৈরমগনি। ঙসি-ঙসি শিজিন্নরিবা দোভাইসশিং অসি তুংদা ই-ৱেস্ত ওইগদৌরিবনি। ঐখোয়না অনৌ-অনৌবা দিভাইস লৈবা মতমদা পোৎশকশিং অদু নিংথিজনা দিস্কার্দ তৌব্রা-তৌদব্রা হায়বসি মুন্না খঙজিনবা মথৌ তাই। ই-ৱেস্তশিং অসি ফজনা দিসপোস তৌদ্রবদি অকোইবগী ফিভমদা অকাইবা পীরকপগী অকিবা লৈরিবনি। অদুবু, চেকশিন্না হোৎনরবদি, রিসাইকল অমদী রি-য়ুসকী সার্কুলার ইকোনোমিগী অচৌবা পাঙ্গল শক্তি ওইবা ঙমগনি । চহি খুদিংগী ই-ৱেস্ত মিলিয়ন তন য়াংখৈমুক হুন্দোকই হায়না য়ুনাইতেদ নেসনগী রিপোর্ত অমদা ফোংলি। মসি কয়াম য়াম্লমগনি হায়বদু অদোম্নসু খন্দুনা য়েংবীয়ু । মীওইবগী পুৱারিদা শাখিবা কমর্সিয়েল প্লেনশিং অদুগী অরুম্বদু পুন্সিন্দুনশু হৌজিক থোক্লিবা ই-ৱেস্ত অসিগা চাংদম্নবদা মান্নবা ঙম্লোই । সেকেন্দ খুদিংগী লেপতোপ ৮০০ হুন্দোকপগা মান্নৈ হায়না লৌবা য়া‌ই। তোঙান-তোঙানবা প্রোসেসকী পাম্বৈনা ই-ৱেস্তসিদগী চাউরাক্না মমল য়ম্লবা মেতেল ১৭ লোম লৌথোকপা য়াই হায়বসে খঙবদা অদোম শোইদনা ঙক্কনি। মসিদা গোল্দ, সিল্ভর, কোপর অমদি নিকেল য়াওরি। মরম অদুনা ই-ৱেস্তপু ফজনা শিজিন্নবা অসিনা অমোৎ-অকায়বু সনা ওলহনবা হায়বসিদগী হন্থবা নত্তে। ঙসিদি, মায়কৈ অসোমদা ইনোভেতিব ওইবা থবক তৌবিবা, অসিগুম্বা মখলগী স্তার্ত অপকী অৱাৎপা লৈতে। ঙসিদী চাউরাক্না ই-ৱেস্ত রিসাইক্লর ৫০০রোম হিরমসিদা শম্নরি অদুগা হোৎনবা কনবা অনৌবা কয়ামরম অমবুসু মসিগা শমজিন্নহল্লি, থবক পীরি। বেঙ্গলুরুগী ই-পরিসরা হায়বসিসু অসিগুম্বা মহোৎনসিদা মাই ওন্সিল্লি। মখোয়না প্রিন্তেদ সর্কিত বোর্দকী মমল য়ম্লবা ধাতুশিং খায়দোক্তুনা ইরমদমগী ওইবা তেক্নলোজী অমা শেমগৎলি।

মতৌ অসুম্না, মুম্বাইদা থবক তৌরিবা ইকোরেকোনা মোবাইল এপকী মতেংনা ই-ৱেস্ত খোম্নবা সীস্তেম শেমখি। উত্তরাখন্দগী রুরকীদা লৈবা এত্তেরো রিসাইক্লিংনা লম অসিদা মালেম শিনবদা পেতেন্ত কয়া ফংখ্রবনি। মসিনা মশাগী ওইবা ই-ৱেস্ত রিসাইক্লিং তেক্নোলোজি পুথোক্তুনা  মিংচৎ কয়া ফংখ্রবনি। ভোপালদা মোবাইল এপ অমসুং ৱেবসাইত ‘কবারিৱালা’গী মতেংনা ই-ৱেস্ত তন কয়া  খোমগৎখি। মসিগুম্বা খুদম কয়া অমা লৈখ্রে । মখোয় অসিনা, ভারত অসি গ্লোবেল রিসাইক্লিং হব অমা ওইহনবদা মতেং পাংলি। অদুবু, অসিগুম্বা ইনিসিয়েতিব অসি মাইপাক্নবগীদমক্তা ৱাফম খরা ঙাকপা মথৌ তাই । মদুদি, ই-ৱেস্তককী মতাংদা খুদোংথিনিংঙাই ওইদবা কান্নরবা পাম্বৈ মতাংদা মীপুম খুদিংদা খংহনবা চংঙি। ই-ৱেস্তকী লম অসিদা থবক তৌরিবা মীওইশিংনা হায়বদা, হৌজিক চহিদা সুপ্নগী ই-ৱেস্ত চাদা ১৫দগী ১৭ ফাওবা রি-সাইকল তৌরি।    

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং, ঙসি মালেম শিনবনা ক্লাইমেত চেঞ্জ অমসুং বায়োদাইভর্সিতি কন্নবা ৱাফম কয়া খন্নরি। মসিগী লম অসিদা ভারতকী অচেৎপা খোংথাং কয়াগী মতাংদা পন্নরি। ভারতনা ৱেতলেন্দশিংগীদমক্তা তৌরিবা থবকশিং অসি খঙবদা অদোম্না তশেংনা নুঙাইবা পোক্কনি। তারিবা খরনা ৱেতলেন্দ অসি করিনো হায়না খল্লমগনি। ৱেতলেন্দশিং অসি মহি লাংলবা লৈখোমশিংগী মথক্তা চহি চুপ্পা ইশিংনা কুপসিন্দুনা লৈখ্রবা মফমশিং অদুবুনি। নুমিৎ খরনিগী মতুংদা ফেব্রুৱারীগী তাং ২দা ৱর্ল্দ ৱেতলেনদ্স দে নি। ৱেতলেন্দশিং অসি অসুক্কী মতিক মরু ওই মরমদি মফমশিং অসিদা উচেক-ৱয়া জিবা পানবা কয়া চাক্তারিবনি।মসিনা বোয়োদাইভর্সিতি চাউখৎহনবদা নত্তনা ফ্লদ কন্ত্রোল অমসুং গ্রাউন্দ ৱাতর রিচার্জ তৌবদসু মতেং পাংঙি। অয়াম্বনা খঙনরমগনি রামসর সাইতস ৱেতলেন্দশিং অসি মালেমগী থাক্তা মরু ওইরবনি। লৈবাক অমগী মফম অমদা হেক্তা লৈবা ৱেত লেন্দশিং অসি রামসর সাইতস হায়না মিংথোন পীনবগীদমক্তা ৱাফম কয়া ঙাকপা মথৌ তাই। রামসর সাইত্তা ৱাতর বর্দ ২০,০০০ নত্রগা মদুদগী হেন্না লৈগদবনি। লম-লমদুগী ওইবা ঙা মখল কয়া অমা লৈবা মথৌ তাই। নিংতম্বগী চহি ৭৫ মপুং ফারবা অমৃত মহোতসব অসিদা রামসর সাইতকা মরি লৈনবা ৱাফম অমা শেয়র তৌবা পামে। ঐখোয়গী লৈবাক্তা রামসর সাইতকী মশিং অসি ৭৫ শুরে। ২০১৪দা, শুপ্নতংগী ২৬ খক্তংনি। মসিগীদমক্তা মফম অদুগী মীওইশিং তশেংনা থাগৎনিংঙাইনি। মখোয়না বায়োদাইভর্সিতিসিবু ঙাকপী-শেনবীখি। মসি, মহৌশাগা ঐখোয়গা লৈনরকপা নুংশিরবা মরি অদুবু ইকাইখুম্নবগী মচৎনি। ওরিশাদা লৈরিবা চিল্কা লেক অসি ৱাতরবর্দ স্পেসিস ৪০ হেন্না চাকতাফম পীবগীদমক্তা মশক খঙনৈ। কৈবুল-লমজাও, লোক্তাক অসি ফুমদি মথক্তা লৈবা সজি মখল অমা ওইরিবা সঙাইগী অমত্তা ঙাইরবা নেচরেল হেবিতেতনি।

তামিল নাদুগী বেরনথাঙ্গল অসি চহি ২০২২দা রামসর সাইত হায়না লাউথোকখি। মফম অসিগী উচেক্কী পোপুলেসন অসি কনবদা মফম অসিগী অনকপদা লৈরিবা লৌমীশিংগী থৌদাং থাগৎনিংঙাইনি। কাশ্মিরদা পঞ্জাথ নাগ কাংলুপকী এন্যুৱল ফ্রুত ব্লোসম ফেস্তিবলগী মতমদা নুমিৎ অমা মরু ওইনা খুঙ্গংগী ঈশিং চাইবীশিং শেংদোক-খোত্তোকপগী থবক পাংথোকই। মনিপুরগী লোক্তাক অমসুং শেংলবা ঈশিং চাইবী রেনুকাগা মফমশিং অদুগী সংস্কৃতিগা অচেৎপা মরি লৈনৈ। মতৌ অসুম্না সামভারগা ইমা দুর্গাগী অবতার শাকামভরি দেবিগা মরি লৈনৈ। ভারত্তা ৱেতলেন্দশিং পাক-চাউথোরক্লিবসি রামসর সাইত্তা লৈরিবা  মীওইশিংগী মতেংদগীনি। অসিগুম্বা মীওইশিংবু ঐনা থাগৎলি, ‘মন কী বাত’ তাবীরিবশিংগী মাইকৈদগী মখোয়বু য়াইফ-পাউজেল পীজরি।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং, হন্দক ঐখোয়গী লৈবাক অসিগী অৱাং মাইকৈদা য়াম্না শাথিনা ইংখি। মতম অসিদা মীয়াম্না চিংদা চৎনদুনা উন তাবা য়েংদুনা শান্নবগী নুংঙাইবশু লৌনখি। জম্মু কাশ্মিরদগী থোরকপা ফোতো খরনা মীপুম খুদিমক্কী পুক্নিং হুখি। সোসিয়েল মীদিয়াদগী, মালেম শিনবদগী মীওইনা ফোতোশিং অসি য়াম্না পাম্নরি। উন তাবনা মরম ওইরগা কাশ্মির অসি চঈ খুদিংগুম হন্দক্সু য়াম্না ফজখি। বানিহলদগী বেলগাম চৎপা অদুগী ভীদিও ময়াম্না অশুক্কী মতিক ফজৈ হায়না থাগৎনখি। ময়াম্না মফম অসি লাইরৈবাক্কী ৱারিদা য়াওবা মফম অদু মাল্লি হায়না হায়নৈ। মীওই কয়ানশু হায়, মফম অসি মীরৈবাক নত্তে, ঐখোয়গী লৈবাক অসিগী কাশ্মিরগী ফোতোশিংনি।

সোসিয়েল মীদিয়া য়ুজর অমনা ইরকই, শ্বর্গনা অসিদগী হেন্না নিংথিজরমগদ্রা? তশেংবনি, মরম অসিননি কাশ্মিরবু নোংদোল মখাদা লৈবা শ্বর্গ হায়না হায়নরিবা। অদোম ফোতোশিং অসি উরগা, কাশ্মির কোইবা চৎনিংবা ফাওরমগনি। অদোমশু চৎপীয়ু অদুগা অদোমগী মরুপশিংবুশু পুবীয়ু। কাশ্মিরদা উন্না কুপশিল্লবা চিং মহৌশাগী ফজবা ময়াম অসিগা লোইননা খঙগদবা, য়েংগদবা কয়া অমা লৈরি। খুদম ওইনা, কাশ্মিরগী সায়েদাবাদ ৱিন্তর গেম্স পাংথোকই। গেম্সকী থীমদি, স্নো ক্রিকেতনি। স্নো ক্রিকেত অসি য়াম্না নুংঙাইবা গেম ওইরমগনি হায়না খল্লমগনি।

তশেংবনি, কাশ্মিরগী নহাশিংনা উন মথক্তা ক্রিকেত অসিবু হেন্না মশক থোকহল্লি। মসিগী মতেংনা, কাশ্মিরদা তুংদা তীম ইন্দিয়াদা শান্নগদবা ক্রিকেত শান্নরোই থিবগী থবক পাংথোক্লি। মসিশু খেলো ইন্দিয়া মুবমেন্তকী পাক-চাউরবা শরুক অমনি। কাশ্মিরদা নহাশিংগী মরক্তা শান্ন-খোৎনবদা, পুক্নিং চিংশিন্নরক্লি। লাক্কদৌরিবা  মতমদা, মখোয়গী মরক্তগী নহা কয়ানা ভারতকী মেদল ফংদুনা, মচু অহুমগী ফিরাল পাইহল্লক্কনি। অদোম্না কাশ্মির চৎপগী প্লান শিনবা মতমদা, অসিগুম্বা গেম অসি য়েংবীয়ু, হাপ্পীয়ু। মসিনা অদোমগী জর্নী অদু হেন্না নিংশিংনিংঙাই ওইহনগনি।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং, গনতন্ত্রবু হেন্না চেৎহন্নবা, ঐখোয়না মতম পুম্বদা হোৎনগদবনি। মীয়াম পুম্বা শরুক য়াবনা, পুম্নমক্না হোৎনবনা, লৈবাক্কীদমক্তা মশা-মশাগী মথৌদাং পাংথোকপনা, গনতন্ত্রবু হেন্না চেৎশিনহনগনি। ঐনা পেঞ্জৈ মদুদি, ঐখোয়গী ‘মন কী বাত’ অসি মথৌদা পুক্নিং লুপচবা শিন্মীশিংগী অহোবা খোঞ্জেল অমনি। মথংদা অমুক মথৌদা পুক্নিং লুপচবা মীওইশিংগী নুংঙাইরবা, ইনোৎ হাপ্পা ৱারিগা লোইননা অমুক উনরসি।

পুম্নমকপু থাগৎচরি।

****(Release ID: 1894539) Visitor Counter : 152