സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം മന്ത്രാലയം

MSME/ഉദ്ധ്യം രെജിസ്ട്രേഷന്റെ  പുതിയ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ 50 ലക്ഷത്തിൽ അധികം MSME-കൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

Posted On: 28 SEP 2021 4:15PM by PIB Thiruvananthpuram
 
 
ന്യൂഡൽഹിസെപ്റ്റംബർ 28, 2021  


MSME/ഉദ്ധ്യം രെജിസ്ട്രേഷന്റെ പുതിയ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ 50 ലക്ഷത്തിൽ അധികം MSME-കൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പുതിയ സംവിധാനം 2020 ജൂലൈ 1-ന് ആണ് കേന്ദ്ര MSME മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൽ 47 ലക്ഷം സൂക്ഷ്മ സംഘടനകളും, 2.7 ലക്ഷം ചെറിയ യൂണിറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

https://udyamregistration.gov.in എന്ന പുതിയ പോർട്ടൽ CBDT, GST, GeM നെറ്വർക്കുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ഛ് സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തീർത്തും കടലാസ്-രഹിത സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ MSME റെജിസ്റ്ററേഷൻ.

 

ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ MSME മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും മറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ഏജൻസികളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രെജിസ്റ്ററേഷൻ പൂർണമായും സൗജന്യമാണ്.
 
സഹായങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ DIC-കൾ അല്ലെങ്കിൽ CHAMPIONS’ കണ്ട്രോൾ റൂമുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. സംശയങ്ങൾക്ക്  https://champions.gov.in-     യിലേക്ക് 
എഴുതാവുന്നതുമാണ്.
 
RRTN


(Release ID: 1759014) Visitor Counter : 224