প্রধানমন্ত্রীগী লোইশঙ

পি.এম.না ৱর্ল্দ য়ুথ স্কিল্স দেগী থৌরমদা থমখিবা ৱারোল

Posted On: 15 JUL 2021 11:44AM by PIB Imphal

খুরুমজরি!

ৱর্ল্দ য়ুথ স্কিল্স দে  নুমিৎতা লাকপদা নহা ওইরিবা মরুপ পুম্নমক্তা য়াইফ পাউজেল পীজরি। মসি ঐখোয়না কোরোনা লাইচৎ মনুংদা পাঙথোকপা অনিরকশুবা থৌরম ওইরি।

মালেমগী লাইচৎকী শীংনবশিং অসিনা ৱর্ল্দ য়ুথ স্কিল্স দেগী মরু ওইবা অসি হেনগৎহনখি। অতোপ্পা মরু ওইবা ৱাফম অমনি হন্থক্তি ঐখোয়না নীংতমখিবগী ৭৫শুবা কুমওন পাল্লন তৌরি। ঙসি ২১শুবা চহিচাদা পোক্লিবা নহাশিংনা ভারতবু চাউখৎ খোঙচৎকী অসি নীংতমখিবগী চহি ১০০ য়ৌনবা পুদুনা চৎকদৌরি। মরম অসিনা অনৌবা চারোনগী নহারোলশিংগী স্কিল দিবেলপমেন্ত অসি জাতিগী ওইনা মথৌ তাবা অমনি, আত্মনির্ভর ভারতকী য়াম্না চাউবা য়ুম্ফম অমনি। হৌখিবা চহি ৬তা শেমখিবা অনৌবা সংস্থানদা পাঙ্গল পুম্বা পুনশিন্দুনা ঐখোয়না স্কিল ইন্দিয়া মিসনদা অনৌবা ইনোৎ অমা পীবা তাই।

মরুপশিং,

খুন্নাই অমদা স্কিলদা মীৎয়েং চংলবা মতমদা খুন্নাই অদু ‘অপ-স্কিলিং’ তৌগনি, চাউখৎপসু ঙমগনি। মালেমনা মসি য়াম্না মুন্না খংঙি। অদুবু ভারতকী ৱাখল্লোন অসি মসিদগী খোঙফম অনি মাংদা চংশিল্লি। ঐখোয়গী ইপা-ইপুনা স্কিলশিং মরু ওইনা লৌরম্মি মসিবু থৌনিজরম্মি, স্কিল অসি খুন্নাইগী হরাও-নুংঙাইবগী শরুক অমা ওইহল্লমি। য়েংঙু, ঐখোয়না বিজয়দশমীদা খুৎলাইশিংবু পুজা তৌজৈ। অক্ষয় তৃতীয়াদা লৌমীশিংনা মহৈ-মরোং অমসুং লৌউ-শিংউগী খুৎশু-খুৎলাইশিংবু পুজা তৌজৈ। ঈশ্বর বিশ্বকর্মাগী পুজা অসি ঐখোয়গী লৈবাক্তা স্কিল খুদিংমক্কা, খুৎশা হৈবগী থবক পুম্নমক্কা মরী লৈনবা মীয়াম্না য়াম্না চাউনা পাল্লন তৌই। ঐখোয়গী পুৱাদা অসুম্না তাকপীরমখি -

বিবাহদিশু য়জ্ঞসু, গৃহ আরাম বিধায়কে।

সর্ব কর্মসু সম্পুজ্যো, বিশ্বকর্মা ইতি ক্ষুতম।।

হায়বদি, লুহোংবা, য়ুম শঙ্গাবা নত্ত্রগা অতৈ য়াইফবা থৌরম ওইরসু, নত্ত্রগা মীয়ামগী থবক ওইরবসু ইশ্বর বিশ্বকর্মা থৌনিজবা মহাকপু ইকাই খুম্নবা উৎপা তাই। বিশ্বকর্মা থৌনিবা হায়বা অসি পুন্সিরোলদা য়াওরিবা থবক মখল কয়া অমবু তৌরিবা ঐখোয়গী বিশ্বকর্মাবু ইকাই খুম্নবনি, স্কিলবু ইকাই খুম্নবনি। উশুবা, য়োৎ শুবা, পোৎচৈ খোমজিনবা, লৈকোলবু নীংথিজহল্লিবা মালি, চাফু শাবা, খুৎনা ফী শারিবা, অসিগুম্বা মীওই কয়াদা ঐখোয়গী চৎনবী-নাৎ অসিনা অখন্নবা ইকাই খুম্নবা উৎলি।

মহাভারত হায়না অমা লৈ-

বিশ্বকর্মা নমস্তেস্তু, বিশ্বাত্মা বিশ্ব সম্ভৱ।।

হায়বদি মালেম অসিদা পুম্নমক ওইথোক্লিবা বিশ্বকর্মাবু খুরুমজরি হায়বনি। বিশ্বকর্মাবু বিশ্বকর্মা কৌবগী মরমদি মহাক্কী থবক য়াওদনা, মহাক্কী স্কিলশিং য়াওদনা খুন্নাই অসি লৈরম্বা হায়বা অসি ওইথোক্লোই। অদুবু লাইবক থিবদি মীনাই নাইথাং ওইরিঙৈ শাংলবা মতমগী মনুংদা ঐখোয়গী খুন্নাইগী সিস্তেমদা অমসুং এজুকেসনগী সিস্তেমদা স্কিল দিবেলপমেন্ত অসি তপ্না তপ্না মপাঙ্গল শোন্থরকখি।

মরুপশিং,

করিগুম্বা এজুকেসন্না ঐখোয়দা করি তৌগদবনো হায়বগী মতাংদা ই-পাউ পীরবদি স্কিলনা ঐখোয়দা তশেংনা করম্না থবক তৌগনি হায়বা তাক্লি! লৈবাক অসিগী ‘স্কিল ইন্দিয়া মিসন’ অসি মসিগী অচুম্বা ৱাফম অসিগী ওইথোক্নবা খোঙথাং মথং মথং লৌখৎনবা কেম্পেন অমনি। ‘প্রধান মন্ত্রী কৌশল বিকাস য়োজনা’গী খুত্থাংদা হৌজিক ফাওবদা নহারোল করোর ১.২৫ হেন্না ত্রেন তৌখিবদা ঐহাক্না নুংঙাইবা পোকই।

মরুপশিং,

ঐহাক্না নখোয়দা অতোপ্পা ৱাফম অমগা থম্বা পামজৈ। স্কিল দিবেলপমেন্তগী লমদা থবক তৌরিবা ওফিসর খরগা ঐহাক্না উন্নখি। ঐহাক্না মখোয়দা নখোয়না হীরম অসিদা থবক কয়া তৌই নখোয়না ঐখোয়গী পুন্সিদা শিজিন্নবা অদুগুম্বা স্কিলশিংগী লিস্ত অমা শেমদোকপদা করি কাই হায়না হায়খি। নখোয়না অঙকপা ফাওগনি, মখোয়না অসিগুম্বা লিস্ত অমা শেম্বা মতমদা ঐখোয়গী মথৌ তাবশিং থুংহন্নবা ঐখোয়না মথৌ তাবা অসিগুম্বা স্কিল ৯০০ হেন্না থোরকখি। স্কিল দিবেলপমেন্তগী থবক অসি কয়াম চাউই হায়বা নখোয়না খনবা ঙম্লোই। ঙসি লর্নিং অসি অদোমগী অর্নিংনা অপনবা পীদবা হায়বা অসি মরু ওইরে। ঙসি মালেমদা স্কিলশিংগী দিমান্দ চাউনা লৈরকপনা স্কিল লৈবা কন্নাগুম্বনা খুমাং চাউশিল্লি। মসি মীপুম খুদিংমক লোইননা লৈবাক্কী ওইনসু চৎনবা য়ারি! ভারতনা মালেমদা স্মার্ত অমসুং স্কিল লৈবা মেন-পাৱর সোল্যুসনশিং পীনবা ঐখোয়গী নহারোলগী স্কিলিং স্ত্রেতেজী অসিদা মীৎয়েং চংবা তাই। মসি য়েংলগা গ্লোবেল স্কিল গেপকী মেপিং তৌরিবা অসি শীংথানীংঙাই ওইবা খোঙথাং অমনি। মরম অসিনা ঐখোয়গী নহারোলশিং স্কিলিং তৌবা, রি-স্কিলিং তৌবা অমসুং অপ-স্কিলিং তৌবগী মিসন চোকথবা লৈতনা চংশিনবা তাই। ঙসি অচৌবা এক্সপর্তশিংআ তেক্নোলোজী অসি লেপ্তনা হোংলি, লাক্কদৌরিবা চহি ৩-৪ অসিদা মীওই মশিং কয়া রি-স্কিলিং তৌবা মথৌ তাগনি হায়না ফোঙদোক্লি। মসিগীদমক ঐখোয়না লৈবাক অসি শেম শাবা তাই। অমসুং কোরোনাগী মতম অসি মক্তদা ঐখোয়না স্কিলশিং অমসুং স্কিল লৈবা ৱর্কফোর্সকী মরু ওইবা অদু য়াম্না কুপ্না উবা ফংখি অমসুং ফাওখি। লৈবাক অসিনা কোরোনা নীংথিজনা থেংনবা ঙম্নবা লাঞ্জং অসিদা ঐখোয়গী স্কিল লৈবা ৱর্কফোর্সনা মসিদা অচৌবা থৌদাংসু লৌখি।

মরুপশিং,

বাবাসাহেব অম্বেদকরনা নহারোল, শোত্থরবা শরুকশিং স্কিলিং তৌবদা চাউনা মীৎয়েং চংলমখি। ঙসি স্কিল্দ ইন্দিয়াগী খুত্থাংদা লৈবাক অসিনা বাবা সাহেবকী মীৎয়েং শাল্লবা মঙলান অদু থুংহন্নবা লম খুদিংমক্তা হোৎনরি। খুদম ওইনা লৈবাক অসিনা ‘গোইং ওনলাইন এস লীদর্স’ হায়বদি ত্রাইবেলগী খুন্নাইগী জি.ও.এ.এল. প্রোগ্রাম হৌখ্রে। প্রোগ্রাম অসিনা ত্রাইবেল ইচিল-ইনাওশিংবু দিজিতেল লিতরেসী অমসুং স্কিলশিং লৈহনবা, ত্রেদিস্নেল স্কিলশিং, কলা, কলচর, হেন্দিক্রাফ, তেক্সতাইল ওইরবদু মসিগী লমশিংদা ওন্তপ্রিনোতশিপ দিবেলপ তৌবদা মতেং পাংগনি। মসিগা চপ মান্ননা ভন ধন য়োজনা অসিসু ত্রাইবেলগী খুন্নাইদা অনৌবা খুদোংচাবশিং পীনবা কান্নরবা পাম্বৈ অমা ওইরক্লি। ঐখোয়না অসিগুম্বা কেম্পেনশিং অসি তুংদা হেন্না পাক শন্না চত্থদুনা ঐখোয় ইশা অমসুং লৈবাক অসিবু স্কিলদা আত্মনির্ভর ওইহন্নবা হোৎনবা তাই।

য়াইফ পাউজেলশিং অসিগা লোইননা হন্না-হন্না থাগৎচরি!!

*****(Release ID: 1735883) Visitor Counter : 176