ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

22 കോടിയിൽ അധികം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നൽകി

Posted On: 26 MAY 2021 10:08AM by PIB Thiruvananthpuram

 


ന്യൂ ഡൽഹിമെയ് 26, 2021

 

സ്ഥാനങ്ങൾക്കും/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി വാക്സിനുകൾ നൽകി കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് രാജ്യത്തെ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന് പിന്തുണ നൽകി വരികയാണ്സ്ഥാനങ്ങൾക്കും/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നേരിട്ട് വാക്സിൻ സംഭരിക്കാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് നൽകി വരുന്നു. മഹാമാരി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നേരിടുന്നതിനുംഅഞ്ച് ബിന്ദുക്കളിലൂന്നി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്റിന്റ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനം വാക്സിനേഷനാണ് (പരിശോധനനിരീക്ഷണംചികിത്സകോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കൽ എന്നിവയാണ് മാറ്റ് നാല് ഘടകങ്ങൾ).

ഉദാരവൽക്കരിച്ചതും ത്വരിതഗതിയിലുള്ളതുമായ കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം 2021 മെയ് 1 മുതൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാ മാസവുംകേന്ദ്ര ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറി അംഗീകാരമുള്ള വാക്സിനുകളുടെ 50% കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് സംഭരിക്കുംഇങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾസംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്നത് തുടരും. 

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയതും സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിട്ട് സംഭരിച്ചതുമുൾപ്പടെ ഇതുവരെ 22 കോടിയിലധികം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ (22,00,59,880) സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിൽ പാഴായതുൾപ്പടെ 20,13,74,636 ഡോസുകളാണ് മൊത്തം ഉപഭോഗം ആയി കണക്കാക്കുന്നത് (ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണി വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം).

1.77 കോടിയിലധികം കോവിഡ് വാക്സിൻ ഡോസുകൾ (1,77,52,594) സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പക്കൽ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്അടുത്ത 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും.
 
RRTN


(Release ID: 1722061) Visitor Counter : 155