প্রধানমন্ত্রীগী লোইশঙ

অনৌবা পার্লিয়ামেন্ত বিল্দিংদা রাজ্য সভাদা পি.এম.না থমখিবা ৱারোল

Posted On: 19 SEP 2023 5:46PM by PIB Imphal

ইকাই খুম্নরবা সভাপতিজী,

ঙসি অসি ঐখোয় পুম্নমক্কী কাওঙমদ্রবা অমসুং পুৱারী ওইরবা নুমিৎ অমনি। মমাংদা ঐহাক্না লোক সভাদসু ঐগী ৱারোল ফোঙদোক্নবা খুদোংচাবা ফংজখি। হৌজিক ঙসি রাজ্য সভাদসু খুদোংচাবা অমা পীবিরি, ঐহাক্না ময়াম্না থাগৎপা ফোঙদোকচরি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতিজী,

ঐখোয়গী সম্বিধান্দা রাজ্য সভা অসিবু উপ্পর হাউস ওইনা লৌই। সম্বিধান শেম্বীরম্বশিংনা হাউস অসিবু রাজনিতীগী চরাংনবদগী ৱাংনা থাংগৎপা অমসুং অরুবা খন্ন-নৈনবগী সেন্তর অমা ওইনবা অমসুং লৈবাক অসিবু মাইকৈ তাক্কদবা শক্তি অদু মফম অসিদগী লাকহনবগী অপাম্বা লৈরমখি। মসি লৈবাক্না মহৌশানা খনফম থোকপা অদুনি অমসুং মসিনা দেমোক্রেসী চাউখৎহনবদা শরুক তম্নিবা অসিনা চাউখৎপদা হেন্না মগুন হাপ্পা ঙমগনি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতিজী,

হাউস অসিদগী অথোইবা মীওই কয়া পুথোকখি। মখোয় পুম্নমক ঐহাক্না পনবদি ঙমদ্রবসু লাল বাহাদুর শাস্ত্রি, গোবিন্দ বল্লভ পন্ত সাহেব, লাল কৃষ্ণ অদবানিজী, প্রনাব মুখর্জী সাহেব, অরুন জেৎলীজী ওইরবসু অসিগুম্বা মশিং লাকঙমদ্রবা স্কোলর, লৌশিং লৈবা মীওইশিং অমসুং পব্লিক লাইফতা চহি কয়া তপস্য তৌরকপা মীওইশিং লৈ। মখোয়না হাউসকী মগুন হাপতুনা লৈবাক অসিবু ঙাকশেনখি। মখোয় মশানা মরোমদোম ওইনা, ওর্গনাইজেসন অমা ওইনা, ইন্দিপেন্দেন্ত থিঙ্ক তেঙ্ক ওইনা মওং কয়াদা মখোয়গী তৌবা ঙম্বশিং অদুনা লৈবাক অসিদা কান্নবশিং ফংহনখিবা মেম্বর কয়া লৈখি। পার্লিয়ামেন্তরীগী পুৱারীগী ঙল্লিঙৈ মতমদা দা. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণজীনা রাজ্য সভাগী মরু ওইবগী মতাংদা অসুম্না হায়রমখি মদুদি পার্লিয়ামেন্ত অসি শুপ্নগী লেজিস্লেতিব অমা ওইবা খক্তা নত্তনা দেলিবরেতিব বোদী অমনি। লৈবাক মীয়াম্না রাজ্য সভাদা চাউনা থাজবা থম্মি অমসুং মসিনা মরম ওইদুনা ইকাই খুম্নরবা মেম্বরশিংগী মরক্ধা মরু ওইবা হীরমশিং খন্ন-নৈনবা অফবা মফম অমা ওইরি। অনৌবা পার্লিয়ামেন্ত হাউস অসি শুপ্নগী বিল্দিং অমা ওইবা খক্তা নত্তনা মসিনা অনৌবা অহৌবগী খুদম অমসু ওইরি। ঐখোয়গী লনাইগী পুন্সিদসু উবা ফংই ঐখোয়না অনৌবা পোৎ অমা ফংবা মতমদা ঐখোয়না অহানবদা অনৌবা এনভাইর্নমেন্ত অসিগী কান্নবা মপুং ফানা লৌগনি, পোজিতিব এনভাইর্নমেন্ত অমদা ঐহাক্না থবক তৌগে হায়না খল্লি, মসি মহৌশানি। অমসুং বিল্দিং অসি অমৃত কালগী অহৌবদা শারি। বিল্দিং অসি লৈবা অমসুং ঐখোয় পুম্নমক্তা মসিদা চংবা অসিদা ঐখোয়গী ইরৈবাকচা করোর 104গী আশা অমসুং অনীংবা অপাম্বশিংদা অনৌবা ইনোৎ অমা পীরি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতিজী,

পীরিবা তাইম ফ্রেম মনুংদা ঐখোয়না তার্গেৎশিং ফংনবা হোৎনগদবনি। মরমদি ঐহাক্না মমাংদসু হায়খ্রে, লৈবাক অসিনা কুইনা ঙাইদুনা লৈবা ঙম্লরোই। মতম অমদা ঐখোয়গী মীচম মীয়াম্না অসুম্না খল্লমখি, ঐখোয়গী ইমা ইপানা অসুম্না লৈরকপনি ঐখোয়সু লৈগে, মসি ঐখোয়গী ইরাইবকনি অদুনা অকাইবা করিসু লৈতে। ঙসিদি খুন্নাইদা লৈরিবা পুন্সিরোল অমসুং মরু ওইনা অনৌবা মীরোলগী ৱাখল্লোন অসি মমাংগা মান্নদ্রে অমসুং ঐখোয়গী থবকশিংবু অনৌবা ৱাখল্লোন অমসুং অনৌবা মওংগা লোয়ননা মীচম মীয়ামগী আশা অমসুং অনীংবশিং থুংহন্নবা ঐখোয়গী মতিক ময়াই হেনগৎহনগদবনি। ঐখোয়না মসিদগী মাংদা চংশিনগদবনি অমসুং ঐখোয়গী কেপাসিতী হেন্না হেনগৎলবা মতমদা লৈবাক্কী কেপাসিতী হেনগৎহন্নবা ঐখোয়না শরুক তম্বদসু হেনগৎলক্কনি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতিজী,

ঐহাক্না থাজৈ মদুদি অনৌবা বিল্দিং অসিদা, অপ্পর হাউস্তা ঐখোয়না পার্লিয়ামেন্তরী দেকোরমগী সিম্বল ওইহল্লসি, মসিনা ঐখোয়গী থবক্কী খুত্থাংদা ঐখোয়গী লৈবাক্কী লেজিস্লেতিব বোদীশিং, লোকেল সেল্ফ-গভর্নান্সকী ইন্সতিত্যুসনশিং অমসুং অপুনবা সিস্তেমদা ইথিল পীগনি। ঐহাক্না থাজৈ মদুদি মফম অসিদা অচৌবা পোতেন্সিএল লৈ অমসুং লৈবাক অসিনা মসিদগী কান্নবা ফংগনি। গ্রাম প্রধান ওইনা খল্লকখিবা নত্ত্রগা পার্লিয়ামেন্তদা লাকপা ওইরবসু মীয়ামগী মীহুৎশিংদা চাউনা কান্নবা পীরগনি। ঐখোয়না চৎনবী অসি করম্না মাংদা পুখৎকদগে হায়বা অসিদা খন্নগদবনি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতিজী,

হৌখিবা চহি মাপন অসিদা নখোয়গী কোওপরেসনগা লোয়ননা জাতি শেবা তৌনবা খুদোংচাবা ঐহাক্না ফংজৈ। মরু ওইবা ৱারেপ কয়ামরুম লৌখ্রে, খরা অমদি দিকেদ কয়া পন্দুনসা লৈরকখি। ৱারেপশিং অসিগী মনুংদা খরদি য়াম্না অরুবা অমসুং পোলিতিকেল্লী সেন্সিতিব ওইবা ওইনা লৌখি। অদুমক ওইনমক শীংনবশিং লৈজরবসু ঐখোয়না মাইকৈ অসিদা চংশিন্নবা থৌনা লৈ। ঐখোয়না রাজ্য সভাদা মথৌ তাবা মশিং অদু শুদে অদুবু ঐখোয়া থাজৈ মদুদি রাজ্য সভানা খেন্নবগী ৱাখল্লোন লৈতনা অমসুং লৈবাক্কী য়াইফনবা ৱারেপ লৌগনি। ঙসি ঐহাক্না চাউথোকচবগা লোয়ননা হায়জগে মদুদি নখোয়গী ব্রোদ-মাইন্দেদ এপ্রোচ, নখোয়না ৱাখল তাবা, লৈবাক্কীদমক নখোয়গী থৌদাং খঙবা অমসুং নখোয়গী তেংবাংনা ঐখোয়না অরুবা ৱারেপশিং লৌবা ঙমহল্লি, মসিনা মশিংদা য়েংবদা রাজ্য সভাগী ইকাই খুম্নবা হেনগৎহনবা খক্তা নত্তনা লৌশিংগী শক্তিনা ইকাই খুম্নবা হেনগৎহনখি। মসিদগী হেন্না অপেনবা লৈখিদ্রা? মরম অসিনা ঐহাক্না হাউস অসিগী ইকাই খুম্নরবা মেম্বরশিংবু তৌবীমল খঙবা উৎচরি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতিজী,

দেমোক্রেসী অমদা শক্তি অমুক পাইবা, শক্তি অমুক পাইদবা অসি মহৌশানি। অনিমক মহৌশানি অমসুং মসি দেমোক্রেসীগী মচেৎনি। অদুম ওইনমক লৈবাক্কী ওইবা সমস্যাশিং থোরকপা মতমদা ঐখোয়না রাজনিতীগী দল য়েংদনা লৈবাক্কী য়াইফনবা পুন্না থবক তৌই।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতিজী,

রাজ্য সভাআ রাজ্যশিংগী মশক তাকপা ওইনা মথৌ তৌই। মসি কোওপরেতিব ফেদরেলিজমগী মওং অমনি অমসুং হৌজিক কম্পিতিতিব কোওপরেতিব ফেদরেলিজমদা চাউনা মীৎয়েং চংবা ঐখোয়না উবা ফংই। ঐখোয়না সমস্যা কয়ামরুমগা লোয়ননা লৈবাক অসিনা অচৌবা কোওপরেসনগা লোয়ননা খুমাং চাউশিনবা উবা ফংই। কোবিদ ক্রাইসিস অদু মরু ওইখি। মালেমনা মসিগী ক্রাইসিস অসি মায়োক্নখি। অদুম ওইনমক ঐখোয়গী ফেদরেলিজমগী শক্তিনা কেন্দ্র অমসুং রাজ্য সরকারশিং পুন্না থবক তৌদুনা তমথিরবা ক্রাইসিস অসিদগী লৈবাক অসিবু কনবা ঙমহনখি। মসিনা ঐখোয়গী কোওপরেতিব ফেদরেলিজমগী শক্তি অদু উৎখি। ঐখোয়গী ফেদরেল স্ত্রকচর অসিনা ক্রাইসিসকী মতমদা খক্তা নত্তনা নুংঙাইবা ফোঙদোকপা মতমদসু শীংনবা কয়া মায়োক্নৈ অদুবু ঐখোয়না মালেমদা ঐখোয়গী শক্তি পুথোক্তুনা তৌবা ঙম্বা উৎখি। ভারতকী দাইভর্সিতী, মাগী মশিং য়াম্লবা রাজনিতী দলশিং, মেদিয়া হাউসশিং, লোলশিং, অমসুং কলচরশিং – লম পুম্নমক অসিনা G20 সম্মিৎ অমসুং তোঙান-তোঙানবা রাজ্য থাক্কী সম্মিৎশিংগুম্বা ইভেন্তশিংনা মালেমদা ইথিল পীখি। সম্মিৎ অসিগী অরোইবা য়ুম্বু ওইখিবা সহর, দিল্লীগী মমাংদা লৈবাক্কী সহর 60 হেনবদা সম্মিৎ 220 হেন্না থৱায় য়াওনা পাঙথোকখি অমসুং মসিনা মালেমদা পীখিবা শাফু, ঐখোয়গী মীয়োক মীচান ফবগী মতৌ অমসুং ঐখোয়গী তৌবা ঙম্বনা দেলিবরেসনশিং অসিগী অখুত্থাংদা মালেমদা লম্বী তাকখি। মসি ঐখোয়গী ফেদরেলিজমগী শক্তিনি অমসুং ঙসি ঐখোয়না খুমাং চাউশিনবা ঙম্লিবা অসি কোওপরেতিন ফেদরেলিজমনা মরম ওইরগনি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতি জী,

অনৌবা হাউস অসিদা লোয়ননা অনৌবা পার্লিয়ামেন্ত বিল্দিং অসিদা ঐখোয়না তশেংনা ফেদরেলিজমগী ইলিমেন্ত অমা উবা ফংই। মসি শাবা মতমদা রাজ্যশিংদা মখোয়বু মশক তাক্লিবা তোঙান-তোঙানবা মচাকশিং শরুক তম্নবা হায়খি। লৈবাক্কী রাজ্য পুম্নমক মফম অসিনা মশক তাকপা হায়বা অসি য়াম্না মরু ওই। ঐখোয়গী ফকলাংশিংদা তোঙান-তোঙানবা মওংগী আর্তশিং অমসুং মশিং লাকঙমদ্রবা লাইশিংনা বিল্দিং অসিগী মগুন হাপ্পা উবা ঐখোয়না ফংই। রাজ্যশিংনা মফম অসিদা উৎনবা মখোয়গী খ্বাইদগী ফজবা আর্তিফেক্তশিং খনখি। অমরোমদা রাজ্যশিং অসি মফম অসিদা লৈবা অমসুং মখোয়গী দাইভর্সিতী অদু ময়েক শেংনা উবা ফংই, মসিনা এনভাইর্নমেন্ত অসিদা ফেদরেলিজমগী মগুন হেনগৎহল্লি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতি জী,

তেক্নোলোজীনা ঐখোয়গী পুন্সিদা অমুক্তা ওইখিদ্রিবা মওংদা চাউনা কান্নবা ফংহনখি। মমাংঙৈদা তেক্নোলোজীদা অওনবা পুরকপদা চহি 50 চংলমবা অদু হৌজিক্তি চয়োল খরা খক্তমক চংলে। মোদর্নিতী অসি তঙাই ফদবা অমা ওইরে অমসুং মসিবু ঙাক্না চৎনবা ঐখোয়না লেপ্পা লৈতনা অমসুং দাইনামিক ওইনা ইশাবু খুমাং চাউশিনহনজবা তাই। মতম অদুদা খক্তা ঐখোয়না মোদর্নিতীগী হর্মনী লৈনা খুমাং চাউশিনবা ঙমগনি অমসুং মথং-মথং চাউখৎপা ঙমগনি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতি জী,

অদোম্না সম্বিধান সদন হায়না পল্লিবা অরিবা বিল্দিং অসিদা ঐখোয়না হরাউ তয়াম্বগা লোয়ননা নীংখা তম্বগী ‘অমৃত মহোতসব’ পাংথোকখি। ঐখোয়না চহি 75গী খোংচৎ অদু হন্না য়েংখি অমসুং ঐখোয়না অনৌবা মাইকৈগী চার্ত অমা শেমখি অমসুং অনৌবা ৱারেপশিং লৌখি। অদুম ওইনমক ঐখোয়না অনৌবা পার্লিয়ামেন্ত বিল্দিং অসিদা নীংখা তম্বগী চহি চামা শুবা থৌরম পাংথোকপা মতমদা গোল্দন জুব্লী অদু চাউখৎলবা ভারত অমগী ওইগনি। অরিবা বিল্দিং অসিদা ঐখোয়না মালেমগী ইকনোমীগী 5শুবা দা লৈখি। ঐখোয়না অনৌবা সনসদ ভৱন অসিদা মালেমগী ইকনোমীগী মকোকথোংবা অহুমগী মরক্তা ভনবা ঙমগনি হায়না ঐহাক্না থাজবা থম্লি। অরিবা সনসদ ভৱন অসিদা ঐখোয়না লাইরবশিংগী চাউখৎ থৌরাংগী থৌশিল কয়ামরুম লৌখৎখি অমসুং থবক কয়ামরুম্না লোইশিন্দনা লৈরি। অনৌবা সনসদ ভৱন অসিদা ঐখোয়না চাদা 100 সেচ্যুরেসন ফংলগনি অমসুং মীপুম খুদিংমক্না মখোয়গী ফংফম থোকপা শিয়র অদু ফংলগনি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতি জী,

অনৌবা হাউস অসিগী ৱালশিংগা লোয়ননা ঐখোয়না তেক্নোলোজীগসু চুশিন্ননবা হোৎনবা মথৌ তাই। পুম্নমক ঐখোয়গী মাংদা আইপেদতা লৈরে। ইকাই খুম্নরবা মেম্বরশিংনা হয়েং মতম খরা কাইথোকপীরবদি তেক্নোলোজী অসি নীংথিনা খংবা ঙমগনি হায়না ঐহাক্না খনজৈ। মখোয়না ফমদুনা স্ক্রিনশিং অদু য়েংবদা নুংঙাইগনি। ঙসি ঐহাক্না লোক সভাদা কলিগ খরনা দিভাইসশিং অসি শিজিন্নবদা অৱাবা মায়োক্নবা থেংনখি। মরম অদুনা মসিগী মতাং অসিদা মীপুম খুদিংমকপু মতেং পাংবা হায়বসি ঐখোয়গী থৌদাংনি। হায়রিব অসিগীদমক ঐখোয়না হয়েং মতম খরা কাইথোকপা ঙম্লবদি য়াম্না কান্নগনি।

ইকাই খুম্নরবা সভাপতি জী,

হৌজিক দিজিতাইজেসনগী মতমনি। মসিগী হাউস অসিদসু ঐখোয়না মসিগী শরুক য়াবা মথৌ তাই। অহানবদদি মতম খরা লৌগনি, অদুবু অয়াম্বনদি য়ুজর ফ্রেন্দলী ওই অমসুং লাইনা শিজিন্নবা য়াই। হৌজিক মদু পাংথোক্লসি। ‘মেক ইন ইন্দিয়া’ অসি মালেমগী ওইনা গেম চেঞ্জর অমনি অমসুং ঐখোয়না মসিগী চাউনা কান্নবা ফংলি। ঐহাক্না মমাংদসু হায়খ্রে, অনৌবা ৱাখল্লোন, অনৌবা ইথিল, অনৌবা ইনোৎ অমসুং অনৌবা পাঙ্গলগা লোয়ননা ঐখোয়না মাংলোমদা চংশিন্দুনা অচৌবা পান্দম কয়া ফংবা য়াগনি। 

ইকাই খুম্নরবা সভাপতি জী,

ঙসিদি অনৌবা সনসদ ভৱন অসিনা লৈবাক অসিগী পুৱারী ওইরবা মরুওইবা ৱারেপ অমা উবা ফংলে। লোক সভাদা বিল অমা পুথোকখ্রে অমসুং মদুদা খন্নরবা মতুংদা মসিদা অমুক লাক্লগনি। নুপীশিংদা শক্তি পীবগী মতাংদা হৌখিবা চহিশিং অসিদা মরুওইবা খোঙথাং কয়ামরুম পাইখৎখ্রে।  ঙসিদি ঐখোয়না পুন্না য়াম্না মরুওইবা খোঙথাং অমা থাংলি। সরকার অসিনা পুন্সি মহিং ফগৎহন্নবা অঙম্বা থাক্তা হোৎনরি। ঐখোয়না পুন্সি মহিং ফগৎহন্নবগী মতাংদা খন্নবা মতমদা মসিগী মতিকচাবা বেনিফিসরীশিংদি ঐখোয়গী ইচে-ইচলশিং, ঐখোয়গী নুপীশিংনি মরমদি মখোয়না অৱাবা কয়ামরুম মায়োক্নৈ। মরম অদুনা ঐখোয়গী থৌদাংদি মখোয়বু লৈবাক অসি শেম্বদা শরুক য়াহনবনি অমসুং মসি ঐখোয়গী থৌদাংসুনি। লেপ্পা লৈতনা নুপীদা শক্তি পীবা, নুপীশিং শরুক য়াহনবা সেক্তর কয়ামরুম লৈরি। মাইনিংদা নুপীশিংনা থবক তৌবা ঙম্মি হায়বা ৱারেপ অসি ঐখোয়গী এম.পি.শিংগী থৌদাংদগী ওইথোকপা ঙম্বনি। ঐখোয়না নুপীমচাশিংগী ওইনা স্কুল খুদিংমক্কী থোং হাংলি মরমদি ঐখোয়গী ইচানুপীশিংগী তৌবা ঙম্বা লৈ। মসিগী তৌবা ঙম্বা অসি খুদোংচাবদা ওন্থোক্লগনি। হৌজিক মখোয়গী পুন্সিদা করিগুম্বা অমসুং অদুবু হায়বা মতম অদু লৈহল্লরোই। ঐখোয়না খুদোংচাবা হেন্না পীরিবমখৈ ঐকোয়গী ইচানুপীশিংনা তৌবা ঙম্বা অদু হেন্না উৎলক্কনি। ‘বেতি বচাও, বেতি পরাও’ অসি সরকারগী প্রোগ্রাম অমখক্তা নত্তে মসি খুনাইগী শরুক অমা ওইরে অমসুং মসিনা মরম ওইরগা খুনাইদা ইচানুপীশিং অমসুং নুপীশিংগী ইকাই খুম্নবা হেনগৎলক্লি। মুদ্রা য়োজনা নত্রগা জন ধন য়োজনা ওইরো মসিগী থৌশিলশিং অসিদগী নুপীশিংনা হকথেংননা কান্নবশিং ফংলি। ফাইনান্সিএল ইনক্লুসনগা মরী লৈননা ভারতনা নুপীশিং হকথেংননা শরুক য়াবা উরি। মসিমক্না মখোয়না ইমুং মনুংগী মীওইশিংগী পুন্সিদা মখোয়না লৌরিবা থৌদাং অদু উৎলি। মসি তৌবা ঙম্বা অসি লৈবাক অসিগী মীয়ামগী পুন্সিদসু উৎনবা মতম অদু লাক্লে। ঐখোয়না ইমাশিং অমসুং ইচে-ইচলশিং অসিগী হখশেলগী খল্লগা উজজ্বালা স্কিম হৌদোকখি। মমাংদা গ্যাস সিলিন্দর অমগী এম.পি.গী য়ুমদা কয়ারক হন্না চৎলম্মি হায়বদু ঐখোয়না পুম্নমক্না খংই। মসি লাইরবশিংগী ইমুংদা লেম্না পীবা হায়বসি শেন-থুমগী অচৌবা অৱাবা অমনি হায়বা ঐহাক্না খংই অদুবু নুপীশিংগী পুন্সিগী মতাংদা খল্লগা পাংথোকখি। ত্রিপল তলাগকী ইসু অসি মতম শাংনা মায়োক্নদুনা লাকখি অমসুং রাজনিতী খুদোংচাবগী য়েংলগা অৱাবা অমা ওইদুনা লাকখি। অদুগুম্লবা মরুওইবা ৱারেপ অদু ইকাই খুম্নরবা পার্লিয়ামেন্তকী মেম্বরশিং অসিগী মতেংনা লৌবা ঙমখিবনি। ঐখোয়না নুপীশিংগী শাফনবগীদমক অকন্নবা আইনশিং শেম্নবা থবক পাইখৎখি। G-20গী খন্ন-নৈনবা মনুংদা নুপীনা লুচিংবা চাউখৎ থৌরাংনা মাংদা থমখি অমসুং নুপীনা লুচিংবা চাউখৎ থৌরাং হায়বা সবজেক্ত অসি অনৌবা ওইনা থেংনবা মালেম অসিগী লৈবাক কয়ামরুম লৈ। মসিগী তোপিক অসিদা খন্ন-নৈনবা মতমদা মখোয়গী ৱাখল্লোন অদু চুশিন্নখিদে। অদুম ওইনমক G20 দিক্লেরেসন্দা ভারতকী খুত্থাংদা নুপীনা লুচিংবা চাউখৎ-থৌরাংগী সবজেক্ত অসি মালেম পুম্বদা য়ৌখ্রে অমসুং মসি ঐখোয় পুম্নমক্কী চাউথোকচনীংঙাইনি। 

ইকাই খুম্নরবা সভাপতি জী, 

মসিগী বেকগ্রাউন্দ অসিদা, লেজিসলেতিব এসেমব্লী অমসুং লোক সভাদা হকথেংননা ইচেল ইচলশিংনা মীখল থেংনবা য়াবগী ইসু অমসুং রিভর্বেসনগী মতাং অসি মতম শাংনা খন্নদুনা লাকখ্রে, মীপুম খুদিংমক্না থবক খরা পাইখৎলি অদুবু মসি 1996তগী হৌখি। অদুগা অতল জীগী মতমদা বিল অসি কয়ারক হন্না পুথোকখ্রে। অদুবু অয়াবা পীখিদে মরমদি মতম অদুদা ওপোজিসনগী অকনবা শাফু লৈরম্মি, মরুওইবা থবকশিং পাংথোকপদা অপনবা কয়ামরুম লৈরম্মি। অদুবু অনৌবা হাউস অসিদা লাক্লবা মতুংদদি, অনৌবা ইথিল কয়ামরুম ফাওরে, মসি মতম শাংনদগী খন্নদুনা লাক্লবা তোপিক অমনি, হৌজিক মসিবু লো অমা ওইনা শেমদুনা লৈবাক অসিগী চাউখৎ থৌরাংগী খোঙচৎতা নুপী শক্তি য়াওহন্নবা মতম অদু লাক্লে। মরম অদুনা সরকার অসিনা কন্সতিত্যুস্নেল এমেন্দমেন্ত অমগী খুত্থাংদা ‘নারি শক্তি ভন্দন অধিনিয়ম’ চৎননবা ৱারেপ লৌরি। মসি লোক সভাদা ঙসি পুথোক্লে অমসুং মসি লোক সভাদা হয়েং খন্নগনি মসিগী মতুংদা রাজ্য সভাদা কন্সিদরেসনগী থাগনি। ঙসি ঐহাক্না নখোয় পুম্নমক্তা থমোই শেংনা হায়জরি মদুদি করিগুম্বা ঐখোয়না য়েৎনবা লৈতনা অয়াবা পীরবদি মসিনা অপুনবগী শক্তি হেনগৎহনগদবা সবজেক্ত অমনি। বিল অসি ঐখোয়গী মাংদা লাকপা মতমদা রাজ্য সভাদা লৈরিবা ইকাই খুম্নরবা কলিগ খুদিংমক্তা লাক্কদোরিবা নুমিৎশিংদা খুদোংচাবা লাকপা মতমদা মসি য়েৎনবা লৈতনা অয়াবা পীনবা হায়জরি। মসিগী ৱাহৈশিং অসিগা লোয়ননা ঐহাক্কী ৱারোল অসি লোইশিনজরগে।

পুম্নমকপু থাগৎচরি।

********(Release ID: 1959497) Visitor Counter : 64