ঙাকশেল মন্ত্রালয়
azadi ka amrit mahotsav

'স্বভলম্বন' – ইন্দিয়ন নেভীগী অহানবা নেভেল ইন্নোবেসন অমসুং ইন্দিজিনাইজেসন সেমিনার

Posted On: 20 JUL 2022 1:00PM by PIB Imphal

নেভেল ইন্নোবেসন অমসুং ইন্দিজেনাইজেসন ওর্গানাইজেসন (এন.আই.আই.ও.)গী অহানবা সেমিনার 'স্বভলম্বন' জুলাই ১৮-১৯, ২০২২দা নৈ দিল্লীদা পাঙথোকখ্রে। ইকাইখুম্নজরিবা প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী থৌরম অদুগী মরুওইবা মীথুংলেন ওইবীদুনা শরুক য়াখি। ইকাইখুম্নজরিবা ঙাকশেল মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহনা গেস্ত ওব ওনর ওইনা শরুক য়াখি।

নুমিৎ নিনি পাঙথোকখিবা সেমিনার অদুদা নেভেল পার্সনেলশিংগী মথক্তা একাদেমিয়া, ইন্দস্ত্রী, পোলিসী মেকর, থিঙ্ক তেঙ্ক, মহৈরোই অমসুং মকোক থোংবা লৈঙাক্কী ওফিসিএলশিংনা শরুক য়াখি। নেভীগী কম্মান্দ হেদ ক্বার্তর অমসুং আউৎলাইয়িং য়ুনিৎশিংদা লৈরিবা পার্সনেলশিংসু লৈবাক অসিদা পাক শন্না লৈরিবা অখন্নবা ওদিতোরিয়মশিংদা ওনলাইন্দা শরুক য়ানবগীদমক পুনখি। অয়ুক্কী হৌদোকপগী শরুক অদু রিয়র এদমিরেল ভিনীৎ মেক্কার্তী, এসিস্তেন্ত চীফ ওব নেভেল স্তাফ (স্তাফ রিক্বাইয়রমেন্ত)না তরাম্না ওকপগী ৱারোল পীবগা লোইননা দিফেন্স সেক্রেতরী দা. অজয় কুমারনসু মহাক্কী ৱারোল থমখি। থৌরম অদুগী মরুওইবা ৱারোলনা ভাইস এদমিরেল এস.এন. ঘোর্মেদ, ভাইস চীফ ওব নেভেল স্তাফনা থমখি। এস.আই.দি.এম. (সোসাইতী ওব ইন্দিয়ন দিফেন্স মেন্যুফেকচরর্স)কী প্রেসিদেন্তনা ইন্দস্ত্রীগী মীৎয়েং থমখি। হৌদোকপগী শরুক অদুদা এম.ও.য়ু. লান্নবা অমসুং ইন্দিয়ন নেভেল দিরেক্তরে ওব ইন্দস্ত্রী পার্তনরস (আই.এন.দি.আই.পি.)সু ফোংখি।

অহানবা নুমিত্তা ৱারী ৱাতাই শান্নবগী তাংকক মরি থোক্না অখন্নবা থিম পুথোকখি। ইন্নোবেসনগী সেসন্দা ইন্দস্ত্রীগী থৌদাং, একাদেমিয়া অমসুং পোলিসী ইন এক্সেলেরেতিং নিচে তেক্নোলোজী ইন্দক্সন ইন্তু ইন্দিয়ন নেভী হায়বসিদা নৈনখি। এন.আই.আই.ও.গী মঙম শাল্লবা খোঙচৎকী মতাংদা নৈনখি। নেভেল আর্মামেন্তকী মতাংদা মীৎয়েং থমখিবা অনিশুবা ৱারী ৱাতাইগী সেসন্দনা নিচে ফীল্দশিংদা আত্মানির্ভর ভারত ফংনবগীদমক ইন্দিয়ন ইন্দস্ত্রীদা লৈরিবা শক্তি ফুদোকহন্নবা লম্বী খন্নখি। এভিএসন্দা মীৎয়েং থমদুনা ফমখিবা অহুমশুবা সেসন্দনা অল্গোরিথমিক ৱারফেয়রগী মতমদা এভিএসনগী তুংলমচৎ হায়বা মতাং অসিদা খন্নখি। অরোইবা সেসন্দনা ইরোমদোম লেপচবগী মায়কৈদা ইন্দিজেনাইজেসন হায়বসিনা মপুং ওইবা হীরম ওইখি অমসুং দোমেস্তিক দিফেন্স প্রদক্সন হেনগৎহনবা, মসিদা লাক্কদবা খুদোংচাদবা অমসুং মসিগী তুংলমচৎ হায়বসিদা নৈনখি।

মপুং ওইবা সেসন অদু ইকাইখুম্নজরিবা প্রধান মন্ত্রীগা লোইননা অতোপ্পা দিগ্নিতরীশিং অমসুং লৈঙাক্কী মকোক থোংবা ওফিসিএলশিংনা শরুক য়াখি। অথোইবা মীথুংলেনবু ইন্দস্ত্রীনা শীনখিবা একজিবিসন্দা এস্কোর্ত তৌদুনা য়েংহনখি অমসুং 'ভরুনা' পার্সনেল এয়র ভেহিকল – পেসেঞ্জর পুবা য়াবা ওতোনোমস মলতি কোপতর দ্রোনগী দেমো উৎখি। ভেতরানশিংনা ঙাকশেলগী ইকো-সিস্তেমদা পীরিবা থৌদাংশিংবুসু পুথোকখি। সেমিনার অদুগী অখন্নবা মশক অমনা প্রধান মন্ত্রীনা আইদেক্স দিস্ক ৭ (স্প্রিন্ত) ফোংখিবা অসিনি। স্প্রিন্ত (আইদেক্স, এন.আই.আই.ও.) অমসুং তি.দেককী থোঙদা আর.এন্দ দি. দা পোল ভোলতিং ঙাক্লৌ পীবা) হায়বসি দিফেন্স ইন্নোবেসন ওর্গানাইজেসন (দি.আই.ও.) অমসুং এন.আই.আই.ও.)না অজাদি কা অমৃত মহোৎসবকী শরুক অমা ওইনা লমদম অসিগী ওইবা তেক্নোলোজী/প্রদক্ত য়ামদ্রবদা ৭৫ শেমগৎপদা মীৎয়েং থম্লিবা অপুনবা ওইনা পায়খৎপা প্রোজেক্ত অমনি। খোঙথাং অসিদা পাক শন্না লৈরিবা নিচে তেক্নোলোজীগী লম হায়বদি আর্তিফিসিএল ইন্তেলিজেন্স (এ.আই.), ওতোনোমস অমসুং অন্মেন্দ সিস্তেম অমসুং ইনফোর্মেসন তেক্নোলোজী য়াওনা হীরম কয়া কোল্লি। খোঙথাংশিং অসি মথং শিৎনা লুপা করোর ১.৫ মসুং লুপা করোর ১০গী শেন্থং পীবগী খুদোংচাবা লৈরিবা দিস্ক (দিফেন্স ইন্দিয়া সেতঅপ চেলেঞ্জ) অমসুং আইদেক্সকী মরুওইবা কাংলুপকী মখাদা লৌখৎকনি। মসিগী মথক্তা, আইদেক্স ওপন চেলেঞ্জ কাংলুপকী মখাদা লৈবা ইন্নোবেতর অমসুং স্তার্তঅপশিংনা পীশিনলকপা সুও মোতো প্রোপোজেলশিংসু স্প্রিন্তকী মখাদা খন্নখি।

পীরিবা মতমশিং অসি ঙাকপা ঙম্নবগীদমক, তাংকক কয়া লৈগদবা মোনিতরিংসু পায়খৎকনি। ক্লোস লাইএজনগী পোইন্ত ওব কন্তেক্ত অমসুং হায়রিবা কেসশিং অসিগী চাং নাইনা তৌগদবা মোনিতরিংসু এন.আই.আই.ও. অমসুং দি.আই.ও.না মশক খঙদোকখ্রে। মসিগী মথক্তা, ভাইস চীফ ওব নেভেল স্তাফনা ময়াই তাংবল লৌবা এন.আই.আই.ও. ৱার্কিং গ্রুপ অমসুং নেভেল তেক্নোলোজী এক্সেলরেসন কাউন্সিল (এন.তি.এ.সি.)গী ওইবা পেরিওদিক রিভ্যুসু পায়খৎলগনি।

সেমিনার অদুগী অনিশুবা নুমিৎ অদুনা লৈঙাক্না শেমগৎনবা হোৎনজরিবা সাগর (সেক্যুরিতী এন্দ গ্রোথ ফোর ওল ইন দি রিজন) হায়বা পান্দম অসিগী মখাদা ইন্দিয়ন ওসিন রিজন (আই.ও.আর.)গী মতাংদা খন্ননবা কন্দুনা থমখি অমসুং মসিগী খুদোংচাবা অসিনা ইন্দস্ত্রীশিংনা মখোয়গী 'মপান্দা পুথোকপা য়ারবা' পোত্থোকশিংবু মরুপ মপাংগী মরী লৈবা লৈবাকশিংদা উৎনবা পীখি। হায়রিবা সেমিনার অসিগী শরুক অসিনা নৈ দিল্লীদা লৈবা আই.ও.আর.গী দিফেন্স এতেচশিংদা উৎখি অমসুং মপান্দা লৈবা ইন্দিয়ন নেভেল ওফিসরশিংনা লৈবাকশিংগা শরুক য়ারনবা ৱারী তৌখি। লৈবাক কুনমঙারোমদগী লাকপা ওফিসরশিংনা শরুক য়াখি।

অহানবা সেমিনার অদু মসিগী স্কোপ অমসুং এম্বিসন অনিমক্তা য়েংবদা 'পুৱারীদা শিংথানিংঙাই ওইহৌরগদবা' অমা ওইখি অমসুং মসিনা ঙাকশেলদা মীপাল তাংদবা অমসুং আত্মানির্ভর ভারত ফংবদা নেভেলগী ওইবা শাফু অমা য়োকখৎলগনি।

*****(Release ID: 1843109) Visitor Counter : 59


Read this release in: Hindi , Telugu , English , Urdu , Tamil