প্রধানমন্ত্রীগী লোইশঙ
azadi ka amrit mahotsav

গুজরাতকী গান্ধীনগরদা পাঙথোকপা দিজিতেল ইন্দিয়া ৱীক ২০২২দা পি.এম.না থমখিবা ৱারোল

Posted On: 04 JUL 2022 10:13PM by PIB Imphal

খুরুমজরি, গুজরাতকী মুখ্য মন্ত্রী, শ্রী ভুপেন্দ্রভাই পতেল, কেন্দ্রগী মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনি বৈশনো অমসুং শ্রী রাজীব চন্দ্রসেখর, তোঙান-তোঙানবা রাজ্যগী মীহুৎশিং, দিজিতেল ইন্দিয়াগী বেনিফিসরী পুম্নমক, স্তার্তঅপশিং অমসুং ইন্দস্ত্রীদা থবক তৌরিবা পার্তনরশিং, এক্সপর্তশিং, একাদেমিসিয়নশিং, রিসর্চরশিং অমসুং নুপী অমদি নুপাশিং!

ঙসিগী থৌরম অসিনা ২১শুবা চহিচাদা ভারতপু মতমচা চুনবা ওইহন্নবা ইথিল অমা পীরি। ভারতনা তেক্নোলোজী চুম্না শীজিন্নবনা কয়াম অওনবা পুরকপা ঙম্বগে হায়বগী খুদম দিজিতেল ইন্দিয়াগী অভিয়ামগী খুত্থাংদা মালেম পুম্বগী মাংদা খুদম ওইনা পীখি।

চহি নিপানগী মমাংদা হৌদোকখিবা কেম্পেন অসিনা হোংলক্লিবা মতমগী ইচেলগা লোয়ননা মখোয় মশাবু খুমাং চাউশিলহল্লিবা অসিদা ঐহাক্না নুংঙাইবা পোকই। চহি খুদিংগী সিজিতেল ইন্দিয়া কেম্পেন্দা অনৌবা দাইমেনসনশিং হাপচিল্লি, অনৌবা তেক্নোলোজীশিং ইনকোর্পোরেৎ তৌই। ঙসিগী থৌরম অসিদা হৌদোক্লিবা অনৌবা প্লেৎফোর্মশিং, অনৌবা প্রোগ্রামশিং অসিনা মসিগী খোঙচৎ অসিবু মাংদা পুরি। নখোয়না হৌজিক ঙাইহাক্কী মমাংদা অতেনবা ভিদিও অমা উখ্রে, মাইস্কিম, ভাসিনী-ভাশাদান, দিজিতেল ইন্দিয়া – জেনেসিস, চিপ্স তু স্তার্তঅপ প্রোগ্রাম, নত্ত্রগা অতোপ্পা প্রদক্তশিং ওইরবসু পুম্নমক অসিনা ইজ ওফ লিবিং অমসুং ইজ ওফ দুইং বিজিনেস মপাঙ্গল কনখৎহনখি মরু ওইনা মসিনা ভারতকী স্তার্তঅপ ইকো-সিস্তেমদা চাউনা কান্নবা পীরগনি।

মরুপশিং,

মতমগী ইচেলগা লোয়ননা অনৌবা তেক্নোলোজী শীজিন্নদবা লৈবাক অদু মতমনা মাং থানা চৎখিদুনা চাউখৎপা ৱাৎনা লৈহৌই। ভারতনা অহুমশুবা ইন্দস্ত্রিএল রিভোল্যুসনগী মতমদা মসিগী ভিক্তিম ওইখি। অদুবু ঙসিদি ঐখোয়না চাউথোক্না হায়বা য়ারে মদুদি ভারতনা মরিশুবা ইন্দস্ত্রিএল রিভোল্যুসন, ইন্দস্ত্রী ৪.০দা মালেমবু লমজিংলি। হীরম অসিদসু গুজরাতনা মাংজিল থারিবা অসিদা ঐহাক্না অপেনবা পোকই।

মীকুপ খরগী মমাংদা দিজিতেল গভর্নান্স লাকপগা মরী লৈন্ননা হৌখিবা চহি কুন অসিদা গুজরাতনা থেংনখিবশিং অদু উৎখ্রে। গুজরাত স্তেৎ দেতা সেন্তর (জি.এস.দি.সি.), গুজরাত স্তেৎৱাইদ এরিয়া নেৎৱার্ক (জি.এস.দবল্যু.এ.এন.), ই-গ্রাম সেন্তরশিং অমসুং এ.তি.ভি.তি./জন সেবা কেন্দ্র অসিগুম্বা পিলরশিং য়ুংখিবা লৈবাক অসিগী অহানবা রাজ্য ওইরি।

সুরত, বারদোলীগী মনাকদা সুভাস বাবুনা কোংগ্রেসকী প্রসিদেন্ত ওইবা মতমদা মফম অদুদা সুভাস বাবুবু নীংশিংদুনা থৌরম অমা পাঙথোকখি অমসুং ই ৱিশ্বগ্রাম মতম অদুদা হৌদোকখি।

২০১৪গী মতুংদা জাতিগী থাক্তা পাকশন্না তেক্নোলোজী অসি গভর্নান্সকী শরুক অমা ওইহনবদা গুজরাতকী এক্সপরিয়েন্সশিংনা চাউনা মতেং পাংখি, থাগৎচরি গুজরাত। এক্সপরিয়েন্স অসিনা দিজিতেল ইন্দিয়া মিসনগী য়ুম্ফম থোনখি। ঙসি ঐখোয়না তুং হন্দুনা য়েংলুবা মতমদা ঐখোয়না অরায়বা দিজিতেল ইন্দিয়ানা ঐখোয়গী পুন্সি অসি চহি ৭-৮ অসিদা করম্না অওনবা পুরকখিবগে খঙবা ঙমগনি। ২১শুবা চহিচাদা পোকখিবশিংনা, ঐখোয়গী হৌরক্লিবা মীরোলশিংগীদমক ঙসিগী দিজিতেল লাইদ অসি য়াম্না কুল ওই হায়না খল্লি, মখোয়গী ওইনদি মসি ফেশন স্তেৎমেন্ত অমা ওইনা ফাওই।

অদুবু হৌখিবা চহি ৮-১০গী মমাংদা ওইরম্বা ফীভম অদু নীংশিংবীয়ু… বর্থ সর্তিফিকেৎ লৌনবগীদমক লাইন, বিল থীনবগীদমক লাইন, রাশন লৌনবগীদমক লাইন, মিংচন্নবগীদমক লাইন, ফল খঙনবা অমসুং সর্তিফিকেৎ লৌনবগী লাইন, বেঙ্কশিংদা লাইন, য়ামখ্রবা লাইন পুম্নমক অসি কোকহন্নবগীদমক ভারতনা ওনলাইন তৌখি। ঙসিদি বর্থ সের্তিফিকেৎশিংদগী সিনিয়র সিতিজেনশিং মশক খঙদোক্নবা লাইফ সর্তিফিকেৎশিং ফাওবা, সরকারগী সর্ভিস অয়াম্বা দিজিতেল ওইরে, নৎলমদ্রবদি সিনিয়র সিতিজেনশিংনা, মরু ওইনা পেন্সনরশিংনা মফম অদুদা চৎতুনা মখোয় হিংলি তাকপা মথৌ তারমগনি। হায়রিবা অসি পাঙথোকপদা শুপ্নগী মিনিত খরা খক্তমক চংলে।

মরুপশিং,

ঙসি ভারত্তা দিজিতেল গভর্নান্সকী খ্বাইদগী ফবা ইনফ্রাস্ত্রকচর লৈরে। জন-ধন মোবাইল অমসুং আধার, জি.ই.এম,., মাগী শক্তি অহুম অসিনা লৈবাক অসিগী লায়রবা অমসুং মিদল ক্লাসতা কান্নবা ফংহনখি। মসিনা ফংহল্লিবা খুদোংচাবা অসিনা, মসিদা ত্রান্সপরেন্সী লৈরিবা অসিনা লৈবাক অসিগী ইমুং করোর কয়াগী শেল কলহৌবা ঙমখি। চহি ৮গী মমাংদা ইন্তর্নেৎ দেতাদা চাদিং তৌখিবা শেল অদুদগী শরুক কয়া হন্থহনা হৌজিক হেন্না ফবা দেতা ফেসিলিতী ফংলি। মমাংদা, বিলশিং থিনবা, এপ্লিকেসন থাজিন্নবা, রিজর্বেসনগীদমক, বেঙ্ককা মরী লৈনবা থবক, অসিগুম্বা সর্ভিস খুদিংমক্কীদমক কনাগুম্বা আমনা ওফিসশিংদা চৎথোক-চৎশিন তৌবা তারমখি। করিগুম্বা রেলৱে রিজর্বেসন অমা তৌবা পাম্লবদি অমসুং খুঙ্গংদা লৈবা ওইরবদি, লায়রবা মীওই অদুনা সহরদা নুমিৎ চুপ্পা মাংনা চৎপা তারমখি, মসি চৎনবা হোৎবদা বস ভরা লুপা ১০০-১৫০ চাদিং তৌবা তারমখি অমসুং মহাক্না রেলৱে রিজর্বেসনগীদমক লাইন লেপ্পা তারমখি। ঙসিদি মহাক্না কম্মন সর্ভিস সেন্তরদা চৎতুনা অমসুং মফম অদুদগী লায়না থবক অদু পাঙথোকপা ঙম্মি। মসি খুঙ্গংদা অদুমক পাঙথোকপা ঙম্লে। অমসুং খুঞ্জাশিংনা সিস্তেম অসিগী মরমদা খঙলে।

অমসুং করিগুম্বা মতমদা তাইম ইস মনী হায়বা তাই। মসি তাবা অমসুং হায়বদা নুংঙাইবা পোকই অদুবু মহাক্কী এক্সপরিয়েন্স অসি থমোয় য়ৌনা ফাওহল্লি। ঐহাক্না কাশিদা চৎখি, কাশিদা নুমিদাংগী মতমদা… ঐহাক্না অয়ুক নুংথিলদা কোইচৎ চৎলি, ত্রাফিক অমসুং মীয়াম্না অৱাবা মায়োক্নখি, মতুংদা রেলৱে প্লেৎফোর্মদা নুমিদাং পুং অমা মখাইদা চৎতুনা মফম অদুগী ফীভম য়েংবা চৎখি। মফম অদুগী ঐহাক্না এম.পি. ওইবনা থবক অদু পাঙথোক্তবা য়াদে। ঐহাক্না পেসেঞ্জর, স্তেসন মাস্তরগা মরী শাখি। ঐহাক্না খঙহৌদনা চৎখি, ঐহাক্না কনাগুম্বা অমত্তদা লাক্কনি হায়না পাউ পীখিদে। ঐহাক্না হায়খি, ভন্দে ভারত ত্রেন চেল্লিবা অসিগী এক্সপরিয়েন্স অদু কমদৌবগে অমসুং মসিগী ওক্যুপেন্সী করম তৌবগে হঙখি.. মসিগী দিমান্দ য়াম্না হেনগৎলকপনা অৱাংবা মায়োক্নরে হায়না পাউখুম পীরকখি। ‌ঐহাক্না ত্রেন অসি খরা তাংই, তিক্কেৎ মমল হেল্লি, করিগীদমক মীওইশিং অসিনা মসিদা চৎলিবনো হঙখি। মহাক্না হায়, সর মসিদা শিন্মী অমসুং লায়রবশিংনা অয়াম্বা চৎলি। মসি তাবদা ঐহাক্না অঙকপা পোকই। মহাক্না মরম অনি পীখি। অহানবা – ভেন্দে ভারত ত্রেন্দা অহাংবা মফম য়াম্না লৈ অমসুং করিগুম্বা মখোয়না পোৎ পুরবসু মদু থম্নবা মফম লৈ। লায়রবশিংগী মখোয়গী মশাগী একাউন্ত লৈ। অমসুং অনিশুবদা – করিগুম্বা চৎকদবা পুং মরি ৱাৎলবদি মফম অদুদা খুদক্তা ঐহাক্না থবক হৌই। পুং তরুক চংনা য়োনবা তিক্কেৎ অদু অতেনবা মতমদা লোইশিনখি। তাইম ইস মনী, লায়রবশিংনা অসুম্না ফাওই, মহৈ হৈরবা মীওইশিংনা মসি খঙবা ঙমদে।

মরুপশিং,

ই-সঞ্জীবনিগুম্বা তেলিকম্ম্যুনিকেসন সর্ভিস হৌখ্রে। মোবাইল ফোনশিং, অচৌবা হোস্পিতালশিং, অচৌবা দোক্তরশিংগা লোয়ননা মরু ওইবা হীরম পুম্নমক মপুং ফাহল্লি। অমসুং মসিগী খুত্থাংদা হৌজিক ফাওবদা মীওই করোর ৩না মখোয়গী য়ুমদা ফমদুনা অফবা হোস্পিতালগী অফবা দোক্তরশিংগা মখোয়গী মোবাইলদগী তানবা ফংলি। করিগুম্বা ঐখোয়না মফম অদুদা চৎপা তারবদি, কয়াম অৱাবা ওইগনি, শেল কয়াম তিংগনি খন্থদুনা য়েংবীয়ু। পুম্নমক অসিগী মনা দিজিতেল ইন্দিয়া সর্ভিসতা পীফম থোকই।

মরুপশিং,

খ্বাইদগী চাউবা ৱাফমদি, মসিদা ত্রান্সপরেন্সী লৈবা অসিনা লায়রবা অমসুং মিদল ক্লাসকী মীওইশিংবু অয়াম্বা থাকশিংদা শেঞ্জা-থুমজাদগী কনবা ঙমখি। ঐখোয়না শেল পীদনা খুদোংচাবা অমত্তা ফংখিদবা মতম অদু উবা ফংখ্রে। দিজিতেল ইন্দিয়ানা অয়াম্বা ইমুংগী শেল চৎহনদবা ঙমহনখি। দিজিতেল ইন্দিয়ানা মিদলমেনগী নেৎৱার্ক মুত্থৎখি।

অমসুং বিধান সভাদা খন্ন-নৈনবা অমা পাঙথোকখিবা অদু ঐহাক্না নীংশিংলি, ঙসি মদু ঐহাক্না নীংশিংলুবদা অদুগুম্বা খন্ন-নৈনবা বিধান সভাদা পাঙথোকই। পাউমী খরনা পুম্নমক্না খঙগনি। হীরম অদি ৱিদো পেন্সনগী মতাংদা ওইখি, মতম অদুদা ঐহাক্না হায়খি, মখোয়গী পোস্ত ওফিসশিংদা একাউন্ত হাংহল্লু, মখোয়গী ফোতো নমদুনা পুম্নমক অসি শিন্দোকউ অমসুং লুখ্রাবী ইচে-ইচলশিংনা পোস্ত ওফিসতা চৎতুনা পেন্সন লৌহল্লু। মতম অদুদা ইরাং থোকখি। মোদী সাহেব অদোম্না তৌরিবা অসি করিনো? মখোয়না করম্না য়ুমদগী মপাল থোক্কনি? মখোয়না ফোঙদোকখিবা অদু তাবদা অঙকপা পোক্কনি। ঐহাক্না ঐহাক্তি লম্বেল অসিদা চৎকনি, মসিদা নখোয়না মতেং পাংবনা অফবা ওইগনি হায়খি। অদুবু মতেং অমত্তা ফংখিদে, মীয়ামগী মতেং ফংবনা ঐখোয়না মাংদা চংশিনখি। অদুবু মখোয়না ইরাং হৌরিবা করিগীনো? মতম অদুদা ঐহাক্না পোস্ত ওফিস, ফোতো, আইদেন্তিতীগী শিল-লাংবা অসি তৌরমদ্রবদি দিজিতেল ইন্দিয়া অসুম্না খুমাং চাউশিনবা ঙম্লমলোই। মসি তাবদা নখোয়না অঙকপা পোক্কনি শুকলৈ লৈতবা মীওইশিংনা পেন্সন অসি লৌরমখি। কনানা পেন্সন অসি ফংবগে খঙলবদি ইরাং অদু হৌরমলোই। হৌজিক্তি লুপা করোর লাখ ২৩ হেন্না হৌখিবা চহি ৮ অসিদা দি.বি.তি.গী খুত্থাংদা বেনিফিসরীশিংদা ত্রান্সফর তৌরি। তেক্নোলোজী অসিনা মরম ওইদুনা লৈবাক অসিগী লুপা করোর লাখ ২গা লিশিং ২৩ অরানবা তৌবশিংগী খুত্তা থাখিগদবদগী কলহৌবা ঙমখি।

মরুপশিং,

দিজিতেল ইন্দিয়া কেম্পেনগী অফবা ৱাফম অদুদি মসিনা সহর অমসুং খুঙ্গংগী মরক্তা খেন্নবা অসি কোকহল্লি। কনাগুম্বা অমত্তনা খুঙ্গং অমসুং সহরগী মরক্তা লৈরিবা খেন্নবা অসি মেনখৎকনি হায়না খঙনবা ঙমখিদে। খুঙ্গংদা ফংলিবা অপীকপা ফেসিলিতী অমগীদমক ঐখোয়না ওফিসকী ব্লোকশিং, তেহসিল নত্ত্রগা দিস্ত্রিক্ত হেদক্বাতরশিংদা কোইচৎ চৎপা তারমখি। দিজিতেল ইন্দিয়া কেম্পেন্না অৱাবা পুম্নমক অসি লায়থোকহনখি অমসুং সরকারবু প্রজাশিংগী থোংজিলদা, খুঙ্গংদা, য়ুমদা অমসুং মখোয়গী ফোন্দা পুরকপা ঙমখি।

খুঙ্গংদা সরকারগী সর্ভিসশিং দিজিতেল ওইনা ফংহন্নবগীদমক হৌখিবা চহি ৮ অসিদা অনৌবা কম্মন সর্ভিস সেন্তর লাখ ৪ হেন্না হাপচিনখি।

ঐহাক্না দাহোদধা লাকখিবা মতমদা, ঐহাক্না দাহোদকী আদিৱাসী ইচিল-ইনাওশিংগা উনখি। মফম অদুদা মীমান্নদ্রবা মতৈ-মানাও অমা লৈরমখি। মখোয় চহি ৩০-৩২রোম শুরম্লগনি। মখোয়না মুদ্রা য়োজনাগী খুত্থাংদা শেন্থং লৌথদুনা মখোয়না কম্প্যুতরগী মরমদা খরা রমখি অমসুং মতৈ মনাও অদুনা অপীকপা খুঙ্গং অদুদা কম্মন সর্ভিস সেন্তর হাংদোকখি। মখোয়গা ঐহাক্কা উনবা মতমদা মখোয়না ঐঙোন্দা হায়খি, সর ঐখোয়গী থাগী ইনকমগী চাংচৎ অসি লুপা ২৮০০০রোম ওই, খুঙ্গংগী মীয়াম্না ঐখোয়দগী সর্ভিসশিং অসি ফংহল্লি। মসিনি দিজিতেল ইন্দিয়াগী শক্তি।

কম্মন সর্ভিস সেন্তর গ্রামীন স্তোর লাখ ১.২৫ হেবনা হৌজিক ভারতকী খুঙ্গংশিংদা ই-কম্মর্স পুরক্লি।

অমসুং অতোপ্পা এক্সপরিয়েন্স অমনি, করম্না সিস্তেমশিং অসিনা মসিগী কান্নবা লৌবগে হায়বা অসিনি। ঐহাক্না গুজরাত্তা চৎপা মতমদা লৌমীশিংনা মখোয়গী মৈগী বিল থিনবা হোৎনবদা সমস্যা মায়োক্নখি, লুপা ৮০০-৯০০ থিবা তাখি। করিগুম্বা থেংথবা তারবদি কাংলোনগী মতুং ইন্না মৈগী কন্নেক্সন ককথৎপা তাখি। করিগুম্বা মদু ককথৎলবদি অনৌবা কন্নেক্সন অমা লৌবা তাখি। শেল অমুক হন্না থিবা তারমখি। ঐখোয়না মতম অদুদা ভারত সরকারদা হায়খি, মসি পোস্ত ওফিসশিংদা হৌবীনবা হায়জখি, মতম অদুদা অতলজীনা সরকার পাই। ঐখোয়গী পোস্ত ওফিসকী মিয়অম্না মৈগী বিল লৌরমখি, অতলজীনা ঐহাক্না হায়বা তাবীদুনা লৌমীশিংগী অৱাবা কোকহনবীখি।

পি.এম. স্বামিত্য য়োজনানা অসি সহরগী মীয়াম্না কয়া খঙনদে। অহানবা ওইনা সহরগুম্না খুঙ্গংগী য়ুমশিং মেপ্পিং তৌবগী থবক অমসুং খুঞ্জাশিংদা দিজিতেল লিগেল দোক্যুমেন্তশিং পীরি। খুঙ্গংশিংদা চৎতুনা য়ুম খুদিংমক্কী মেপ্পিং দ্রোনশিং শীজিন্নদুনা তৌরি, মতুংদা মখোয়না সর্তিফিকেৎশিং ফংখি। হৌজিক্কি কোর্ত কাবগী অৱাবা লৈত্রে। মসি দিজিতেল ইন্দিয়াগী ফলনি। দিজিতেল ইন্দিয়া কেম্পেন অসিনা লৈবাক অসিগী য়াম্লবা মীওইদা থবক পীরি অমসুং মশানা মশাগী খুদোংচাবশিং ফংহল্লি।

মরুপশিং,

দিজিতেল ইন্দিয়াগী য়াম্না সেন্সিতিব ওইবা হীরম অমসু লৈ, মসি কয়া খন্ন-নৈনদে। মসি তাবদা অদোম থমোয় শোক্কনি, দিজিতেল ইন্দিয়ানা মাংখ্রবা অঙাংশিংবু মখোয়গী ইমুং-মনুংশিংদা খুৎশিন্নবা ঙমহনখি। হৌজিক্তি ঐহাক্না হায়জরি মসি দিজিতেলগী একজিবিসন অমনি, মসি অদোম্না য়েংবীয়ু। করিগুম্বা মফম অদুদা চৎলবদি মালেম অসি করম্না হোংলক্লিবা অদু খঙবা ঙমগনি। ঐহাক্না মফম অদুদা চহি ৬কী ইচানুপী অমা থেংনখি, মহাক অসি ইমুং-মনুংগা কাইনরুরে। মহাক অসি রেলৱে প্লেৎফোর্মদা মহাক্কী মমাগা মাংনখি। মহাক্না ত্রেনদা মনুংদা লৈদুনা মমা-মপাদা মহাক্কী মরমদা হায়বা ফংখিদে। মহাক্কী ইমুং মনুংনা মহাকপু থিখি অদুবু মাইপাকখিদে। আধার দেতাগী মতুং ইন্না মহাকপু ত্রেস তৌনবা হৌখি। অঙাং অদুগী আধার বাইওমেত্রিক লৌবদা মদু রিজেক্ত তৌরকখি। অঙাং অদুগী আধার লৌখ্রে হায়বা খঙবা ঙমখি। আধারগী ৱারোল অদুগী মতুং ইন্না অঙাং অদু ত্রেস তৌবা ঙমখি।

ঙসি অঙাং অদু মহাক্কী ইমুং-মনুংগা নুংঙাইনা লৈরি। মঙাক্কী মঙলান থুংহন্নবা হোৎনরি। অসুম্না হৌখিবা চহি খরা অসিদা অঙাং ৫০০ হেন্না তেক্নোলোজীগী মতেংনা মখোয়গী ইমুং মনুংগী হঞ্জিন্নবা ঙমহনখি।

মরুপশিং,

হৌখিবা চহি নিপান্দা লৈবাক অসিদা দিজিতেল ইন্দিয়ানা পীখিবা শক্তিনা কোরোনাগী মালেমগী লাইচৎ লান্থেংনবদা চাউনা ভারতকী মতেং পাংখি। দিজিতেল ইন্দিয়া কেম্পেন লৈরমদ্রবদি চহি ১০০দা থোকপা খ্বাইদগী চাউবা খুদোংথিবা অসিনা লৈবাক অসি করি ওইহল্লগনি খন্থদুনা য়েংবীয়ু? শুপ্নগী ক্লিক অমদা ঐখোয়না লৈবাক অসিগী নুপী, লৌমী অমসুং শিন্মী করোর কয়াগী বেঙ্ক একাউন্তশিংদা লুপা করোর লিশিং কয়া ত্রান্সফর তৌখি। ৱান নেসন ৱান রাশন কার্দকী মতেংগা লোয়ননা ঐখোয়না ইরৈবাকচা করোর ৮০ হেনবদা লেম্না রাশন ফংহনখি, মসিগী তেক্নোলোজীগী অঙকপা খুদোলনি।

ঐখোয়না মালেমগী খ্বাইদগী চাউবা অমসুং খ্বাইদগী কান্নরবা কোবিদ ভেক্সিনেসন অমসুং কোবিদ রিলিফ প্রোগ্রাম চত্থখি। আরোগ্য সেতু অমসুং কো-ৱিন অসিগুম্বা প্লেৎদোর্মশিং অসিনা হৌজিক ফাওবদা ভেক্সিন দোজ করোর ২০০ কাপ্পা ঙমহনখি। অমসুং তার্গেৎ থম্মিবা মীওইশিং ঐখোয়না ভেক্সিনেসন তৌবা ঙমখি। ঙসি ঐখোয়না ভেক্সিন সর্তিফিকেৎ করম্না ফংহল্লি হায়বা অসি মালেমনা শোন্নরি। ভারত্তা মসি মীওই অমনা ভেক্সিন কাপ্লগা থোরকপদা মহাক্কী মোবাইদা সর্তিফিকেৎ অদু য়াওরে।

মরুপশিং,

ভারতকী দিজিতেল ফিনতেক সোল্যুসন, অমসুং য়ু-ফিনতেক অসি ঙসি কদাই য়ৌরে, ঐহাক্না মদু হায়জগে। পার্লিয়ামেন্তদা খন্ন-নৈনবা অমা পাঙথোকখি। মসিগী মরমদা তাবীয়ু। মমাংগী শেল-থুম মন্ত্রীনা মোবাইল ফোন পাইদবা মীওইশিংনা করম্না দিজিতেল তৌগনি হায়না স্পীচ অমা পীখি। মখোয়না অসুম্না ফোঙদোক্লিবা অদু করিগীনো হায়বা ঐহাক্না খঙখিদে। মদু তারবদি নখোয় শোইনা অঙকপা পোক্কনি। ফিনতেক য়ু.পি.আই. হায়বদি য়ুনিফাইদ পেমেন্ত ইন্তর্ফেস অসি ঙসি মালেমগী তৎনা থানবা য়াদ্রে। ৱর্ল্দ বেঙ্ক য়াওনা মীপুম খুদিংমক্না প্লেৎফোর্ম অসিবু থাগৎলকখি। অমসুং মসিদা ফিনতেক দিবিজন পুম্বগী পর্ফোর্মেন্স অদু উরি। মসি করম্না মথৌ তৌই, মোবাইল ফোনশিংনা করম্না পেমেন্ত তৌই, করম্না লাকই করম্না চৎলি, পুম্নমক অসি উবা ফংই। অমসুং ফিনতেক্কী খোঙথাং অসি তশেংনমক বাই দি পিপল, ওফ দি পিপল, ফোর দি পিপলগী সোল্যুসন্নি। মসিদা য়াওরিবা তেক্নোলোজী অসি ভারতকী মশাগীনি হায়বদি বাই দি পিপল। ইরৈবাকচাশিংনা মসিবু মখোয়গী পুন্সিগী শরুক অমা ওইহনখি হায়বদি ওফ দি পিপল । মসিনা ইরৈবাকচাশিংগী ত্রাঞ্জেক্সনশিং লায়থোকহনখি হায়বদি ফোর দি পিপল।

চহি অসিগী মে থাদা, ভারতকী মিনিত খুদিংমক্না নখোয়দা চাউথোকচবা পোকহনগনি, ভারতনা মিনিৎ খুদিং য়ু.পি.আই. ত্রাঞ্জেক্সন লাখ ১ লিশিং ৩০ তৌখি। চাংচৎ ওইনা সেকেন্দ খুদিংদা চাংচৎ ওইনা ত্রাঞ্জেক্সন ২২০০ তৌরি। হায়বদি ঐহাক্না নখোয়দা ৱা ঙাংলিঙৈ অসিদা য়ুনিফাইদ পেমেন্ত ইন্তর্ফেসকী ৱাহৈ অসি পল্লিঙৈ মতমদা য়ু.পি.আই.গী খুত্থাংদা ত্রাঞ্জেক্সন শরুক ৭০০০ হেন্না তৌরমগনি। অমসুং মরুপশিং মালেমগী দিজিতেল ত্রাঞ্জেক্সনশিংগী চাদা ৪০ ঐখোয়গী ভারত্তা তৌরি।

মসিদা ভিম-য়ু.পি.আই.না ঙসিদি সিম্পল দিজিতেল ত্রাঞ্জেক্সনশিংগী শক্তি লৈরবা মীদিয়ম অমা ওইরক্লি। অমসুং খ্বাইদগী চাউবা ৱাফমদি ঙসি ত্রাঞ্জেক্সনগী তেক্নোলোজীনা মোলগী অচৌবা ব্রান্দশিংগী সেল্লরনা শীজিন্নরি, স্ত্রীৎ ভেন্দর অমসুং হোকরশিংনা অসুম্না লুপা ৭০০-৮০০ তানখি। শিন্মীশিংনসু অচৌবা মোলগুম্না চপ মান্নবা সিস্তেম অসি শীজিন্নরি। অচৌবা দুকানশিংদা খক্তা ক্রেদিৎ অমসুং দেবিৎ কার্দশিং শীজিন্নরম্বা অদু স্ত্রীৎ ভেন্দরশিংনসু ঙসিদি শীজিন্নরি। অমসুং হৌজিক বিহারগী প্লেৎফর্মদা মতেং নীরিবা মুপা অমনা দিজিতেল মনী লৌরি। হৌজিক্তি দিজিতেল ইন্দিয়ানা পুম্নমক চপ মান্ননা শক্তি পীরি।

ঙসিদি মালেমগী চাউখৎলবা লৈবাকশিংনা, নত্ত্রগা অসিগুম্বা মখলগী এক্নোলোজীশিংদা ইনভেস্ত তৌবা ঙমদবা লৈবাকশিংনা, মখোয়গী য়ু.পি.আই.গুম্বা দিজিতেল প্রদক্তশিংগীদমক ঙসি সেন্তর ওফ এত্রেক্সন ওইরক্লি। ঐখোয়গী দিজিতেল সোল্যুসনশিংদা স্কেল, সেক্যুরিতী অমসুং দেমোক্রেতিক ভেল্যুশিং য়াওরি। ঐহাক্না ২০০৫ নত্ত্রগা ২০০৬তা পীখিবা ৱারোল অদু তাবীয়ু। মতম অদুদা ঐহাক্না হায়খি গিফ সিতী অসিদা করি থোরক্কনি, ঙসি মসি উবা ফংলে। অমসুং তুংদা লাক্কদবা মতমশিংদা ফিনতেক ৱর্ল্দদা দেতা সেক্যুরিতী অসি মরু ওইরক্কনি। গিফ সিতীনা ফাইনান্সকী লমদা অচৌবা ফোর্স ওইরক্লি। মসিনা গুজরাত খক্তা নত্তনা ভারত পুম্বগী মীংচৎ পুরক্লি।

মরুপশিং,

দিজিতেল ইন্দিয়ানা ভারতকী তুংগী অনৌবা শেন্মীৎলোনগী অফবা য়ুম্ফম অমা থোনগনি, ভারতপু ইন্দস্ত্রী ৪.০গী মাংজিল থানবা ঙসি থৌশিল কয়া পাইখৎখ্রে, খোঙথাং কয়া লৌখৎখ্রে। ঙসি লৈবাকশিনবা থুংনা অসিগুম্বা ন্যু এজ ইন্দস্ত্রীশিংগীদমক এ.আই., ব্লোক-চেন, এ.আর.-ভি.আর., ৩দি প্রিন্তিং, দ্রোনশিং, রোবোইক্স, গ্রীন ইনর্জী অসিগুম্বগী স্কিল দিবেলপমেন্ত ১০০ হেনবগী কোর্সশিং ফংহল্লি। ইন্দস্ত্রী ৪.০গীদমক নহারোল লাখ ১৪-১৫ স্কিলিং, অপস্কিল অমসুং রিস্কিলিং তৌবা মীৎয়েং চংলি।

ঙসি স্কুলগী থাক্তা ইন্দস্ত্রী ৪.০গীদমক স্কিলশিং শেমগৎপা মথৌ তাবদা মীৎয়েং চংলি। ঙসি মহৈরোয় লাখ ৭৫ হেনবনা অতল তিঙ্করিং লেব লিশিং ১০না ইনোভেতিব আইদিয়াশিংগী থবক তৌরি। একজিবিসন অদু য়েংহনবা ঐহাক্না পাম্মি। মফম অদুদা চৎপদা ঐহাক্না নুংঙাইবা পোকখি, চহি ১৫, ১৬, ১৮গী ইচানুপীশিংনা মালেমগী সমস্যাশিং কোকহন্নবা সোল্যুসনশিং পুথোক্লি। অতল তিঙ্করিং লেবশিংনা মরম ওইদুনা স্কুলদা ওইহল্লিবা ফীভম অদুনা অঙাংশিং অসিনা অচৌবা সমস্যাশিংগী মরমদা মীমাংদা থোক্তুনা ৱা ঙাংবা ঙম্লি। হায়বদি ঐখোয়না দিজিতেল ইন্দিয়াগী লমদা থবক তৌরিবা ইক্বিমেন্ত অদুগী ঐখোয়না ব্রান্দ এম্বেসেদরশিংনি হায়বনি।

মরুপশিং,

অনৌবা নেস্নেল এজুকেসন পোলিসী অসিনসু তেক্নোলোজীগী মথৌ তাবা ৱাখল্লোন পোকহনবদা মরু ওইবা থৌদাং অমা লৌরি। লৈবাক অসিদা অতল ইনক্যুবেসন সেন্তরগী অচৌবা নেৎৱার্ক অমা শেমখি। মসিগা মান্ননা পি.এম. রুরেল দিজিতেল সশক্তিকরন অভিয়ান হায়বদি পি.এম-দিক্ষানা লৈবাক অসিদা দিজিতেল এম্পাৱর্মেন্ত তৌবদা পুক্নিং থৌগৎনবা কেম্পেন চত্থরি। হৌজিক ফাওবদা লৈবাক শিনবা থুংবদা সেন্তর লিশিং ৪০ হেন্না লৈরে অমসুং মীওই করোর ৫ হেন্না ত্রেন তৌখ্রে।

মরুপশিং,

দিজিতেল স্কিলশিং অমসুং দিজিতেল ইনফ্রাস্ত্রকচর লোয়ননা তেক্নোলোজীগী লমদা খুদোংচাবা কয়া পীনবা মাইকৈ কয়াদা রিফোর্মশিং পুরক্লি। স্পেস, মেপ্পিং, দ্রোনশিং, গেমিং অমসুং এনিমেসন ওইরবসু, ফ্যুচর দিজিতেল তেক চাউখৎহল্লিবা অসিগুম্বা সেক্তর কয়াদা ইনোভেসনগীদমক থোং হাংখি। ইন-স্পেস অমসুং অনৌবা দ্রোন পোলিসী অসিগুম্বা প্রোবিজনশিং অসিনা দিকেদ অসিগী তুংদা লাক্কদবা চহিশিংদা ভারতকী তেক পোতেন্সিএলদা অনৌবা ইনর্জী পীরগনি।

মরুপশিং,

ঙসি ভারতনা ইলেক্ত্রোনিক্স মেন্যুফেকচরিংবু মথংগী চহি অহুম-মরিদা দোলর বিলিয়ন ৩০০ হেন্না য়ৌহনবা ঙম্নবা পান্দম থম্লি। ভারতনা চিপ তেকরদগী চিপ মেকর অমা ওইবা পাম্মি। সেমিকন্দক্তরশিং পুথোকপা হেনগৎহন্নবা ভারত্তা ইনভেস্তমেন্ত খোঙজেল য়াংনা হেনগৎলক্লি।

ঙসিগী আরত অসিনা প্রজা খুদিংমক্না মখোয়গী মথৌ তাবগীদমক চে-চাংশিং লৌনবা, স্কিমশিংগী কান্নবশিং লৌনবা সরকারগী মনাক্তা হকথেংননা চৎপা মথৌ তাদনবা মাইকৈদা চংশিল্লি। ইন্তর্নেৎনা য়ুমথোং খুদিংদা য়ৌরে অমসুং ভারতকী রিজনেল লোলশিংগী দাইভর্সিতী অসিনা ভারতকী দিজিতেল ইন্দিয়া কেম্পেন্দা অনৌবা ইনোৎ অমা পীরগনি। দিজিতেল ইন্দিয়া কেম্পেন্না অনৌবা দাইমেন্সনশিং চপ মান্নবা মওংদা পীগনি, মসিনা দিজিতেল স্পেসতা গ্লোবেল লীদরশিপ ওইনবা লমজিংগনি। অমসুং অতেনবা মতমগী মনুংদা ঙসিদি ঐখোয়না পুম্নমক উবা ফংলগনি। গুজরাত্তা মসিগী খুদোংচাবা অসি মাংহন্দনবা ঐহাক্না হায়জরি। অদোম্না অঙাংশিং মফম অদুদা পুবীয়ু। মতম কাইথোক্তুনা মফম অদুদা চৎলু। অনৌবা ভারত অমা অদোমগী মাংদা উবা ফংগনি। অমসুং ভারতনা মীচম মীয়ামগী পুন্সিগী মথৌ তাবশিং অদু কন্নেক্ত তৌবা উবা ফংগনি। অনৌবা থাজবা পোক্কনি, অনৌবা ফিরেপশিং থুংহনগনি। অমসুং দিজিতেল ইন্দিয়ানা মসিগী ইথৌ লৌদুনা লৈবাক অসিবু ফ্যুচর ইন্দিয়া, মোদর্ন ইন্দিয়া অমসুং চাউখৎআ অমদি মপাঙ্গল কনবা ভারত অমা ওইহন্নবা মাইকৈদা চংশিনবদা খুমাং চাউশিনহল্লগনি। লৈবাক অসিনা অমুক্তা উখিদ্রিবা মওংদা মাইকৈ কয়াদা খুমাং চাউশিনবা ঙম্লি।

দিজিতেল ইন্দিয়া ৱীক অসিগীদমক পুম্নমক্তা নুংঙাইবা ফোঙদোকচরি। লাক্কদৌরিবা নুমিৎ অনি-অহুম অসিদা একজিবিসন অসি মখা চত্থখিগনি। মসিগী খুদোংচাবা নখোয়না লৌহৌ। অমুক হন্না ঐহাক্না ভারত সরকারগী বিভাগ অসিবু অফবা প্রোগ্রাম অসি পাঙথোকপগীদমক থাগৎপা ফোঙদোকচরি। ঙসি অয়ুক ঐহাক্না তেলঙ্গানাদা লৈরমখি মতুদা আন্ধ্র প্রদেশা চৎখি মতুংদা নখোয়গী নরক্তা য়াওরি। মসিদা থৱায় য়াওবা অমসুং নুংঙাইবা অসি উবদা ঐহাক্না হেন্না নুংঙাইবা ফাওই। ঐহাক্না গুজরাত্তা প্রোগ্রাম অসি শিনবীবগীদমক বিভাগ অসিবু থাগৎচরি। অমসুং লৈবাক অসিগী নহারোলশিংগীদমক ইথিল মখা তানা পীবীখো, হায়রিবা থাজবা অসিগা লোয়ননা ঐহাক্না পুম্নমক্তা য়াইফ-মঙ্গোল পীজরি।

থাগৎচরি!

*****(Release ID: 1839253) Visitor Counter : 28