ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

സാമ്പത്തിക സർവേ 2022-23 ൽ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കാണിക്കുന്നു

Posted On: 31 JAN 2023 1:32PM by PIB Thiruvananthpuram

കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമല സീതാരാമൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക സർവേ 2022-23, ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച സൂചകങ്ങളിൽ 2015-16 നെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായ പുരോഗതി കാണിക്കുന്നു. അവയിൽ മിക്ക  ആരോഗ്യ സൂചകങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തി.  ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഗ്രാമീണ ജീവിതനിലവാരത്തിൽ വ്യക്തമായ പുരോഗതി  ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.  ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിവിധ മേഖലകളിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില സുപ്രധാന പദ്ധതികളുടെ/പരിപാടികളുടെ വിജയത്തെയാണ്  ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

 ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം - 2019-21 ലെ ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേയിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ

 ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ (NFHS) 2019-21 പ്രകാരം, മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രോത്സാഹജനകമായ മുന്നേറ്റം (ചുവടെയുള്ളത്) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ ജനനസമയത്തുള്ള ലിംഗ അനുപാതം

 (1000 പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകൾ എന്ന കണക്കിൽ)   NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

927   931

മൊത്തം പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത നിരക്ക്  (ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉള്ള കുട്ടികൾ) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 2.4   2.1

 ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്/ ധനസഹായ പദ്ധതിക്ക്  കീഴിൽ വരുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾ (ശതമാനം)NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 28.9 ,  42.4

 ശിശു മരണ നിരക്ക് NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 46.0  38.4

 ആദ്യ 3 മാസത്തിൽ ഗർഭകാല പരിശോധന നടത്തിയ അമ്മമാർ (%) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 54.2  67.9

 ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ 100 ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ അയൺ, ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിച്ച അമ്മമാർ (ശതമാനം)  NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

25.9   40.2

 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടന്ന  ജനനങ്ങൾ (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 75.1  86.7

 പൂർണ്ണമായും വാക്സിൻ ലഭിച്ച12-23 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ- വാക്സിനേഷൻ കാർഡിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16) , NFHS 5 (2019-21)

 61.3  84.0

  പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വാക്സിനേഷനുകൾ സ്വീകരിച്ച 12-23 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 94.2  97.0

 സർവേയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള 2 ആഴ്ചകളിലെ വയറിളക്കത്തിന്റെ വ്യാപനം (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 9.6   7.7

 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വളർച്ച മുരടിച്ച കുട്ടികൾ (പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരം) (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 41.2  37.3

 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അനാരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ  ( ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഭാരം - (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 21.5   19.5

 ഭാരക്കുറവുള്ള  5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ (ഭാരം- ഭക്ഷണം) (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

38.3    33.8

 ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ

മതിയായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന 6-23 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ  NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 8.8    11.0

 ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് (ബിഎംഐ) സാധാരണയിൽ താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾ

 (BMI <18.5 kg/ ) (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 26.7   21.2

  6-59 മാസം പ്രായമുള്ള വിളർച്ചയുള്ള കുട്ടികൾ (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)
 
 59.5   68.3

  15-49 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വിളർച്ചയുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 54.3   58.5

  15-49 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വിളർച്ചയുള്ള പുരുഷന്മാർ (ശതമാനം) NFHS 4 (2015-16)  NFHS 5 (2019-21)

 
 25.3   27.4
 
 

 

For Rural Areas

NFHS 4

(2015-16)

NFHS 5

(2019-21)

Population

 

Sex ratio at birth for children born in the last five years

(females per 1,000 males)

927

 931

Total fertility rate (children per woman)

2.4

 2.1

Health

 

Households with any usual member covered under a health insurance/financing scheme (per cent)

28.9

 42.4

Infant mortality rate

46.0

 38.4

Mothers who had an antenatal check-up in the first trimester (%)

54.2

 67.9

Mothers who consumed iron folic acid for 100 days or more when they were pregnant (per cent)

25.9

 40.2

Institutional births (per cent)

75.1

 86.7

Children aged 12-23 months fully vaccinated based on information from vaccination card only (per cent)

61.3

 84.0

Children aged 12-23 months who received most of their vaccinations in a public health facility (per cent)

94.2

 97.0

Prevalence of diarrhoea in the 2 weeks preceding the survey (per cent)

9.6

 7.7

Children under 5 years who are stunted (height-for-age) (per cent)

41.2

 37.3

Children under 5 years who are wasted (weight-for-height) (per cent)

21.5

 19.5

Children under 5 years who are underweight (weight-forage) (per cent)

38.3

 33.8

 

For Rural Areas

NFHS 4

(2015-16)

NFHS 5

(2019-21)

 

Children age 6-23 months receiving an adequate diet

8.8

 11.0

Women whose Body Mass Index (BMI) is below normal

(BMI <18.5 kg/ ) (per cent)

26.7

 21.2

Children aged 6-59 months who are anaemic (per cent)

59.5

 68.3

All women aged 15-49 years who are anaemic (per cent)

54.3

 58.5

Men aged 15-49 years who are anaemic (per cent)

25.3

 27.4

 

Source: National Family Health Surveys (NFHS) 2015-16 and 2019-21, MoHFW

SKY

***(Release ID: 1895017) Visitor Counter : 94