వాణిజ్యం, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

ఫిబ్రవరి 2021లో USD 27.63 బిలియన్లు గా ఉన్న భారతదేశ సరుకుల ఎగుమతి ఫిబ్రవరి 2022లో 22.36% పెరుగుదల తో USD 33.81 బిలియన్లు గా నమోదు


ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో భారతదేశం సరుకుల ఎగుమతి ఏప్రిల్ 2020-ఫిబ్రవరి 2021లో USD 256.55 బిలియన్ల కంటే 45.80% పెరుగుదల USD 374.05 బిలియన్ల రికార్డు స్థాయి నమోదు

భారతదేశపు వాణిజ్య సరళి: ఫిబ్రవరి 2022కి సంబంధించిన ప్రిలిమినరీ వివరాల ప్రకారం

Posted On: 02 MAR 2022 6:45PM by PIB Hyderabad

ఫిబ్రవరి 2022లో భారతదేశ సరుకుల ఎగుమతి (డాలర్లలో)  33.81 బిలియన్లు, ఫిబ్రవరి 2021లో (డాలర్లలో)  27.63 బిలియన్ల కంటే 22.36% పెరుగుదల 2020 ఫిబ్రవరిలో (డాలర్లలో)  27.74 బిలియన్ల కంటే 21.88% పెరుగుదల.

ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో భారతదేశ సరుకుల ఎగుమతి (డాలర్లలో)  374.05 బిలియన్లు,  ఏప్రిల్ 2020-ఫిబ్రవరి 2021లో (డాలర్లలో)  256.55 బిలియన్ల  కంటే 45.80%  పెరుగుదల  ఏప్రిల్ 202028.16% పెరుగుదల (డాలర్లలో)  290బిలియన్లకు  (డాలర్లలో)  291 బిలియన్లు.

ఫిబ్రవరి 2022లో భారతదేశ సరుకుల దిగుమతి (డాలర్లలో)  55.01 బిలియన్లు, ఫిబ్రవరి 2021లో (డాలర్లలో)  40.75 బిలియన్ల కంటే 34.99% పెరుగుదల. 2020 ఫిబ్రవరిలో (డాలర్లలో)  37.90 బిలియన్ల కంటే 45.12% పెరుగుదల.

ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో భారతదేశ సరుకుల దిగుమతి (డాలర్లలో)  550.12 బిలియన్లు,  ఏప్రిల్ 2020-ఫిబ్రవరి 2021లో (డాలర్లలో)  345.54 బిలియన్ల కంటే 59.21% పెరుగుదల మరియు ఏప్రిల్ 220 బిలియన్ (డాలర్లలో)  240 బిలియన్ల కంటే 24.11% పెరుగుదల.

ఫిబ్రవరి 2022లో వాణిజ్య లోటు 21.19 బిలియన్ డాలర్లు కాగా, ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో ఇది 176.07 బిలియన్ డాలర్లు.  

 

ప్రకటన 1: ఫిబ్రవరి 2022లో సరుకుల వస్తువులలో భారతదేశం వాణిజ్యం

 

విలువ బిలియన్ డాలర్లలో

% వృద్ధిరేటు

ఫిబ్రవరి-22

ఫిబ్రవరి-21

ఫిబ్రవరి-20

ఫిబ్రవరి-22 - ఫిబ్రవరి-21

ఫిబ్రవరి-22 - ఫిబ్రవరి-20

ఎగుమతులు

33.81

27.63

27.74

22.36

21.88

దిగుమతులు

55.01

40.75

37.90

34.99

45.12

లోటు

21.19

13.12

10.16

61.59

108.56

 

ప్రకటన 2: ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో భారతదేశపు వాణిజ్య వస్తువుల వ్యాపారం

 

విలువ బిలియన్ డాలర్లలో

% వృద్ధిరేటు

 

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి22

ఏప్రిల్20-ఫిబ్రవరి21

ఏప్రిల్19-ఫిబ్రవరి20

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి 22 - ఏప్రిల్20-ఫిబ్రవరి 21

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి 22 - ఏప్రిల్19-ఫిబ్రవరి 20

ఎగుమతులు

374.05

256.55

291.87

45.80

28.16

దిగుమతులు

550.12

345.54

443.24

59.21

24.11

లోటు

176.07

88.99

151.37

97.86

16.32

ఫిబ్రవరి 2022లో పెట్రోలియమేతర ఎగుమతుల విలువ 29.70 బిలియన్ డాలర్లు, అదే సమయానికి ఫిబ్రవరి 2021లో 25.16 బిలియన్లు మాత్రమే.  పెట్రోలియం మేతర ఎగుమతులపై 18.04% సానుకూల వృద్ధి నమోదుఅయ్యింది.  పెట్రోలియం యేతర ఎగుమతులపైఫిబ్రవరి 2020 నాటితో పోలిస్తే  22.23% సానుకూల వృద్ధి నమోదు అయ్యింది

ఫిబ్రవరి 2022లో నాన్-పెట్రోలియం దిగుమతుల విలువ USD 39.96 బిలియన్‌లుగా ఉంది, ఫిబ్రవరి 2021లో పెట్రోలియంయేతర దిగుమతుల కంటే 26.0% సానుకూల వృద్ధితో 31.72 బిలియన్ డాలర్లు ఫిబ్రవరి  2020 నాటికి 27.12 బిలియన్లతో పోలిస్తే పెట్రోలియంయేతర దిగుమతులపై 47.33% వృద్ధిని సాధించింది. 

ప్రకటన 3: ఫిబ్రవరి 2022లో మర్చండైజ్ నాన్-పిఓఎల్ వాణిజ్యం

 

విలువ- బిలియన్ డాలర్లలో

% వృద్ధిరేటు

 

ఫిబ్రవరి-22

ఫిబ్రవరి-21

ఫిబ్రవరి-20

ఫిబ్రవరి-22 - ఫిబ్రవరి-21

ఫిబ్రవరి-22 - ఫిబ్రవరి-20

ఎగుమతులు

29.70

25.16

24.30

18.04

22.23

దిగుమతులు

39.96

31.72

27.12

26.00

47.33

ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో పెట్రోలియం యేతర ఎగుమతుల సంచిత విలువ USD 319.09 బిలియన్లు, ఏప్రిల్ 2020-ఫిబ్రవరి 2021లో USD 234.36 బిలియన్ల కంటే 36.16% పెరుగుదల USD 253.10 బిలియన్ల కంటే 26.07% పెరిగింది. .

ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో పెట్రోలియంయేతర దిగుమతుల సంచిత విలువ USD 408.63 బిలియన్లు, ఏప్రిల్ 2020-ఫిబ్రవరి 2021లో $273.12 బిలియన్ల చమురుయేతర దిగుమతులతో పోలిస్తే 49.61% పెరుగుదలను చూపుతుంది.26% పెరుగుదలతో ఏప్రిల్ 2019-ఫిబ్రవరి 2020లో USD 322.74 బిలియన్ల చమురు దిగుమతులు జరిగాయి. 


ప్రకటన 4: ఏప్రిల్ 2021 ఫిబ్రవరి 2022లో మర్చండైజ్ నాన్-పిఓఎల్ వాణిజ్యం

 

 

Value in Billion USD

% వృద్ధి

 

 వర్తకపుసరకు

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి22

ఏప్రిల్20-ఫిబ్రవరి21

ఏప్రిల్19-ఫిబ్రవరి20

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి 22 - ఏప్రిల్20-ఫిబ్రవరి 21

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి 22 - ఏప్రిల్19-ఫిబ్రవరి 20

ఎగుమతులు

319.09

234.36

253.10

36.16

26.07

దిగుమతులు

408.63

273.12

322.74

49.61

26.61

             

ఫిబ్రవరి 2022లో నాన్-పెట్రోలియం, నాన్-జెమ్స్ ఆభరణాల ఎగుమతుల విలువ USD 26.60 బిలియన్లు, ఫిబ్రవరి 2021లో 22.48 బిలియన్ డాలర్ల పెట్రోలియం,నాన్-జెమ్స్ ఆభరణాల ఎగుమతులపై 18.31% సానుకూల వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఫిబ్రవరి 2020లో USD 21.28 బిలియన్ల పెట్రోలియం రత్నాలు లేని ఆభరణాల ఎగుమతులపై 24.98% వృద్ధి నమోదు ఐంది.

ఫిబ్రవరి 2022లో చమురుయేతర, GJయేతర (బంగారం, వెండి, విలువైన లోహాలు) దిగుమతుల విలువ USD 31.61 బిలియన్లు, ఫిబ్రవరి 2021లో 24.01 బిలియన్ డాలర్ల చమురుయేతర మరియు రత్నాలు లేని ఆభరణాల దిగుమతుల కంటే 31.66% సానుకూల వృద్ధిని సాధించింది. ఫిబ్రవరి 2020లో USD 22.21 బిలియన్ల చమురుయేతర మరియు రత్నాలు లేని ఆభరణాల దిగుమతులపై 42.31% సానుకూల వృద్ధి. 

ప్రకటన 5: ఫిబ్రవరి 2022లో మర్చండైజ్ నాన్-పిఒఎల్ రత్నాలు లేని ఆభరణాల వాణిజ్యం

 

Value in Billion USD

% వృద్ధి

 

ఫిబ్రవరి-22

ఫిబ్రవరి-21

ఫిబ్రవరి-20

ఫిబ్రవరి-22 - ఫిబ్రవరి-21

ఫిబ్రవరి-22 - ఫిబ్రవరి-20

ఎగుమతులు

26.60

22.48

21.28

18.31

24.98

దిగుమతులు

31.61

24.01

22.21

31.66

42.31

 

ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో నాన్-పెట్రోలియం, రత్నాలు లేని ఆభరణాల ఎగుమతుల సంచిత విలువ USD 283.83 బిలియన్లు, ఏప్రిల్‌లో USD211.95 బిలియన్ల పెట్రోలియం, రత్నాలులేని  ఆభరణాల ఎగుమతుల సంచిత విలువ కంటే 33.92% పెరుగుదల. 2020-ఫిబ్రవరి 2021 ఏప్రిల్ 2019-ఫిబ్రవరి 2020లో USD 219.22 బిలియన్ల పెట్రోలియం రత్నాలు లేని ఆభరణాల ఎగుమతుల సంచిత విలువ కంటే 29.47% పెరుగుదల.

ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో చమురుయేతర, నాన్-జిజె (బంగారం, వెండి & విలువైన లోహాలు) దిగుమతులు USD 332.85 బిలియన్లుగా ఉన్నాయి, ఇది USD 229.89 బిలియన్ల చమురుయేతర మరియు GJయేతర దిగుమతులతో పోలిస్తే 44.78% సానుకూల వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఏప్రిల్ 2020-ఫిబ్రవరి 2021లో ఏప్రిల్ 2019-ఫిబ్రవరి 2020లో USD 272.05 బిలియన్ల కంటే 22.35% సానుకూల వృద్ధి.

 

ప్రకటన 6: నాన్-పిఒఎల్ నాన్-జిజె ట్రేడ్ ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022 

 

విలువ బిలియన్ డాలర్లలో

% వృద్ధి రేటు

 వర్తకపు సరకు

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి22

ఏప్రిల్20-ఫిబ్రవరి21

ఏప్రిల్19-ఫిబ్రవరి20

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి 22 - ఏప్రిల్20-ఫిబ్రవరి 21

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి 22 - ఏప్రిల్19-ఫిబ్రవరి 20

ఎగుమతులు

283.83

211.95

219.22

33.92

29.47

దిగుమతులు

332.85

229.89

272.05

44.78

22.35

 

ఫిబ్రవరి 2022లో మొత్తం ఎగుమతుల్లో 80% కవర్ చేసే టాప్ 10 ప్రధాన కమోడిటీ గ్రూపులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:  

 

స్టేట్‌మెంట్ 7: ఫిబ్రవరి 2022లో టాప్ 10 ప్రధానవస్తువుల ఎగుమతులు

 

ఎగుమతుల విలువ  (మిలియన్ డాలర్లలో )

వాటా (%)

వృద్ధి (%)

మేజర్ వర్తకపుసరకు విభాగం

ఫిబ్రవరి-22

ఫిబ్రవరి-21

ఫిబ్రవరి-22

ఫిబ్రవరి-22 - ఫిబ్రవరి-21

ఇంజనీరింగ్ వస్తువులు

9272.37

7059.91

27.42

31.34

పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు

4109.38

2471.16

12.15

66.29

రత్నాలు, ఆభరణాలు

3105.59

2682.08

9.18

15.79

సేంద్రీయ మరియు అకర్బన రసాయనాలు

2407.81

1930.21

7.12

24.74

డ్రగ్స్ మరియు ఫార్మాస్యూటికల్స్

1938.79

2001.44

5.73

-3.13

అన్ని టెక్స్‌టైల్స్ RMG

1598.64

1348.55

4.73

18.54

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు

1477.76

1104.69

4.37

33.77

కాటన్ నూలు/ఫ్యాబ్స్./మేడప్‌లు, చేనేత ఉత్పత్తులు మొదలైనవి.

1258.88

947.64

3.72

32.84

అన్నం

920.67

918.94

2.72

0.19

ప్లాస్టిక్, లినోలియం

793.34

631.19

2.35

25.69

మొత్తం 10 ప్రధాన వస్తువుల సమూహాలు

26883.24

21095.80

79.51

27.43

మిగిలినవి

6928.61

6537.45

20.49

5.98

మొత్తం ఎగుమతులు

33811.86

27633.25

100.00

22.36

 

ఫిబ్రవరి 2022లో మొత్తం దిగుమతులలో 78% కవర్ చేసే టాప్ 10 ప్రధాన కమోడిటీ గ్రూపులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: 

స్టేట్‌మెంట్ 8: ఫిబ్రవరి 2022లో టాప్ 10 మేజర్ కమోడిటీ గ్రూప్‌ల దిగుమతులు

 

దిగుమతులు (మిలియన్US$)

వాటా (%)

వృద్ధి (%)

Major Commodity Group

ఫిబ్రవరి-22

ఫిబ్రవరి-21

ఫిబ్రవరి-22

ఫిబ్రవరి-22 - ఫిబ్రవరి-21

పెట్రోలియం, ముడి  ఉత్పత్తులు

15042.44

9031.45

27.35

66.56

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు

6244.93

4843.82

11.35

28.93

బంగారం

4684.79

5290.40

8.52

-11.45

మెషినరీ, ఎలక్ట్రికల్ నాన్-ఎలక్ట్రికల్

3612.66

3184.00

6.57

13.46

ముత్యాలు, విలువైన సెమీ విలువైన రాళ్ళు

3186.03

2408.50

5.79

32.28

బొగ్గు, కోక్ బ్రికెట్లు మొదలైనవి.

2860.20

1318.11

5.20

116.99

సేంద్రీయ, అకర్బన రసాయనాలు

2434.07

2039.23

4.43

19.36

కృత్రిమ రెసిన్లు, ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు మొదలైనవి.

1704.53

1458.36

3.10

16.88

ఎరువులు, ముడి & తయారీ

1670.20

224.57

3.04

643.73

ఇనుము & ఉక్కు

1603.74

1239.36

2.92

29.40

మొత్తం 10 ప్రధాన వస్తువుల సమూహాలు

43043.59

31037.80

78.25

38.68

మిగిలినవి

11961.83

9710.85

21.75

23.18

మొత్తం దిగుమతులు        

55005.42

40748.65

100.00

34.99

 

ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో మొత్తం ఎగుమతుల్లో 80% కవర్ చేసే టాప్ 10 ప్రధాన కమోడిటీ గ్రూపులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: 

ప్రకటన 9: ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో టాప్ 10 మేజర్ కమోడిటీ గ్రూప్‌ల ఎగుమతులు

 

ఎగుమతుల విలువ (మిలియన్US$)

వాటా (%)

వృద్ధి (%)

మేజర్ కమోడిటీ గ్రూప్

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి22

ఏప్రిల్20-ఫిబ్రవరి21

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి22

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి22 - ఏప్రిల్20-ఫిబ్రవరి21

ఇంజనీరింగ్ వస్తువులు

100927.31

67421.24

26.98

49.70

పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు

54958.67

22195.00

14.69

147.62

రత్నాలు మరియు ఆభరణాలు

35258.63

22409.82

9.43

57.34

సేంద్రీయ మరియు అకర్బన రసాయనాలు

26470.62

19799.60

7.08

33.69

డ్రగ్స్ మరియు ఫార్మాస్యూటికల్స్

22185.08

22148.98

5.93

0.16

అన్ని టెక్స్‌టైల్స్ RMG

14273.26

10846.26

3.82

31.60

కాటన్ నూలు/ఫ్యాబ్స్./మేడప్‌లు, చేనేత ఉత్పత్తులు మొదలైనవి.

13949.35

8722.84

3.73

59.92

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు

13838.07

9692.61

3.70

42.77

ప్లాస్టిక్ మరియు లినోలియం

8961.25

6743.31

2.40

32.89

అన్నం

8617.48

7712.67

2.30

11.73

మొత్తం 10 ప్రధాన వస్తువుల సమూహాలు

299439.72

197692.35

80.05

51.47

మిగిలినవి

74610.74

58859.53

19.95

26.76

మొత్తం ఎగుమతులు

374050.47

256551.88

100.00

45.80

 

ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో మొత్తం దిగుమతులలో 77% కవర్ చేసే టాప్ 10 ప్రధాన కమోడిటీ గ్రూపులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: 

స్టేట్‌మెంట్ 10: ఏప్రిల్ 2021-ఫిబ్రవరి 2022లో టాప్ 10 మేజర్ కమోడిటీ గ్రూప్‌ల దిగుమతులు

 

Import (మిలియన్ US$)

వాటా (%)

వృద్ధి (%)

మేజర్ కమోడిటీ గ్రూప్

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి22

ఏప్రిల్20-ఫిబ్రవరి21

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి22

ఏప్రిల్21-ఫిబ్రవరి22 - ఏప్రిల్20-ఫిబ్రవరి21

పెట్రోలియం, క్రూడ్ & ఉత్పత్తులు

141486.97

72412.48

27.35

95.39

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు

64745.48

48423.77

11.35

33.71

బంగారం

45033.98

26110.24

8.52

72.48

మెషినరీ, ఎలక్ట్రికల్ & నాన్-ఎలక్ట్రికల్

36392.76

26570.80

6.57

36.97

ముత్యాలు, విలువైన & సెమీ విలువైన రాళ్ళు

27595.98

16340.69

5.79

68.88

సేంద్రీయ & అకర్బన రసాయనాలు

27498.42

17722.78

4.43

55.16

బొగ్గు, కోక్ & బ్రికెట్లు మొదలైనవి.

27120.61

14538.79

5.20

86.54

కృత్రిమ రెసిన్లు, ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు మొదలైనవి.

18238.74

11790.09

3.10

54.70

రవాణా పరికరాలు

18211.83

16438.43

2.22

10.79

కూరగాయల నూనె

17240.22

10012.30

2.47

72.19

మొత్తం 10 ప్రధాన వస్తువుల సమూహాలు

423564.98

260360.38

77.00

62.68

మిగిలినవి

126552.82

85176.63

23.00

48.58

మొత్తం దిగుమతులు

550117.80

345537.01

100.00

59.21

 

***(Release ID: 1802651) Visitor Counter : 161


Read this release in: English , Urdu , Marathi