লৌউ-শিংউ মন্ত্রালয়
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

কেন্দ্রগী লৌউ শিংউ মন্ত্রী শ্রী তোমারনা সীদ ত্রেসিএবিলিতী পোর্তেল অমদি মোবাইল এপ লোঞ্চ তৌখ্রে


সাথি পোর্তেলনা লৌউ-শিংউগী সেক্তরদা য়াওল অমা পুরক্লগনি – শ্রী তোমার

Posted On: 19 APR 2023 4:10PM by PIB Imphal

কেন্দ্রগী লৌউ-শিংউ অমদি লৌমীশিংগী য়াইফ-থৌরাং মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমারনা ঙসি, মরু পুথোকপা, মতিং লৈবা মরু খঙদোকপা অমদি মরু সর্তিফিকেসনগী লৈরিবা শিংনবশিং থেংননবগীদমক শেম শারবা সীদ ত্রেসিএবিলিতী, ওথেন্তিকেসন অমদি ইনভেন্তরীগী সেন্ত্রেলাইজ ওনলাইন সিস্তেম অমা ওইরিবা, সাথি (সীদ ত্রেসিএবিলিতী, ওথেন্তিকেসন এন্দ হোলিস্তিক ইনভেন্তরী) পোর্তেল অমদি মোবাইল এপ লোঞ্চ তৌখ্রে‍। মসি এন.আই.সি.না লৌউ-শিংউ অমদি লৌমীশিংগী য়াইফ-য়ুম্বালগী কেন্দ্রগী মন্ত্রালয়গা খুৎশম্নরগা “উত্তম বীজ – সমৃদ্ধ কিসান’ হায়বা থীমদা শেমগৎপনি‍। থৌরম অদুদা, শ্রী তোমারনা ভারত লৈঙাক্না হনবা লৈতনা লৌউ-শিংউ সেক্তরদা থেংনরিবা শিংনবশিং অমদি খুদোংচাদবশিং তোঙান তোঙানবা স্কীম অমদি প্রোগ্রামশিংগী খুত্থাঙদা লাকশিন্নবা হোৎনরি হায়খি‍। সাথি পোর্তেল অসি মায়কৈ অসিদা থাংজিল্লিবা মরুওইবা খোঙথাঙ অমনি‍। মসিনা গ্রাসরুত থাক্তা শীজিন্নরক্লবা মতমদা, মসিনা লৌউ-শিংউগী লমদা য়াওলগী খোঙথাঙ অমা ওইরক্কনি হায়না মহাক্না হায়খি‍।

অথোইবা মীথুং ওইনা শরুক য়াখিবা কেন্দ্রগী মন্ত্রী শ্রী তোমারনা হায়খিবদা, লৌউ-শিংউ অসি ভারতকী ওইনা য়াম্না মরু ওই‍। হায়রিবা মরুওইবা অসি হোংলক্লিবা ফীভমগী মতুং ইন্না হেনগৎলক্লি‍। মমাঙদা, লৌউ-শিংউগী লমদা ঐখোয়গী মথৌ তাবশিংখক্তমক ফংবা ঙম্নবগী পান্দম থম্লম্মি, অদুবু হৌজিক মালেমসিনা ভারত্তগী পাম্লিবসিসু হেনগৎলক্লি‍। অসিগুম্বা ফীভমসিদা, লৌউ-শিংউ অমদি অইং অশাগী খল কায়থরকপনচিংবা শিংনবা পুম্নমক থেংনবগা লোয়ননা মালেমগী চীঞ্জাক পীবদা মতেং পাংবা হায়বসিনা ঐখোয়গী থৌদাং ওইরি‍। মরু, তিলহাৎ হিদাক, হার অমদি ঈথৈ লৌখোংনা লৌউ-শিংউগী লমদা অচৌবা শক্লোন লৌরি‍। হন্থবা ক্বালিতীগী নৎত্রগা য়ানশিনবা মরুনা লৌউ-শিংউ চাওখৎহনবদা থিন্থহল্লি‍। মসিনা লৌমীশিংদা মাঙহল্লি, মসিনা লৈবাকসিগী লৌউ-শিংউগী পোত্থোক্তসু শোকহল্লি‍। য়ানশিনবা মরুগী কৈথেল অসি য়েংশিনবা অমদি ক্বালিতী লৈবা মরূশিং লৌমীশিংদা ফংহন্নবা থৌওং অমা শেম্বা মথৌ তাই হায়বসি ঐখোয়না মতম মতমগী মতুং ইন্না ফোঙদোক্নদুনা লাক্লবনি, মসিগীদমক্তনি ঙসি সাথি পোর্তেল হৌদোক্লিবসি‍। অইং অশাগী খল কায়থরকপগী মতমসিদা, তিল মখল অনৌবশিংনা মহৈ মরোংদা শোকহল্লি, মসিদা লৌউ-শিংউগী সাইন্তিস্তশিংনা হায়রিবা ফীভম অসিবু মুত্থৎনবা মখোয়গী থিজিন হুমজিনবগী থবক্তা মায় ওনশিনফম থোকই‍। করিগুম্বা ঐখোয়না মসিনা মাঙহল্লিবসি কনবা ঙম্লবদি, ঐখোয়গী লৌউ-শিংউগী পোত্থোক্কী চাদা ২০দি কনবা ঙমগনি হায়না শ্রী তোমারনা হায়খি‍।

কেন্দ্র মন্ত্রী শ্রী তোমারনা সাথি (সীদ ত্রেসিএবিলিতী, ওথেন্তিকেসন এন্দ হোলিস্তিক ইনভেন্তরী) পোর্তেলগী অহানবা তাঙ্কক লোঞ্চ তৌরে হায়খি‍। মহাক্না ওফিসিএলশিংদা অনিসুবা তাঙ্কক পুথোকপদা মতম শাংনা চঙহন্দনবা ৱাফমসু থমখি‍। মসিদগী লৌমীশিংনা কান্নবা মপুং ফানা ফংহন্নবগীদমক এৱ্যারনেস হেনগৎহন্নবা হোৎনগদবনি‍। সিস্তেম অসিগী মখাদা মরূশিং খোঙ্গুল লীবা য়াননবগী ক্যু.আর. কোদ অমা য়াওগনি‍। ইন্দিয়ন কাউন্সিল ওফ এগ্রিকলচরেল রীছর্চ (আই.সি.এ.আর.), ক্রিসি বিজ্ঞান কেন্দ্রশিং অমদি স্তেত লৈঙাকশিংগী খুত্থাঙদা ত্রেনিংশিং পীগনি হায়রদুনা মহাক্না স্তেত পুম্নমক্তা সীদ ত্রেসিএবিলিতী সিস্তেম অসিদা শরুক য়াশিন্ননবা ৱাফমসু থমখি‍।

সাথি পোর্তেলনা ক্বালিতী এস্যুরেন্স সিস্তেম লৈহনগনি অমদি মরূ পুথোকপগী পরিংদা মরূগী হৌরকফম মশক খঙদোক্কনি‍। সিস্তেম অসিদা রীছর্চ ওর্গনাইজেসন, সীদ সর্তিফিকেসন, সীদ লাইসেন্সিং, সীদ কেতলোগ, দীলর তু ফার্মর সেল্স, ফার্মর রেজিস্ত্রেসন অমদি সীদ দি.বি.তি. হায়রিবা সীদ চেনগী ভর্তিকেল ৭ অসি পুনশিন্দুনা য়াওগনি‍। মসিদা ভেলিদ সর্তিফিকেসন লৈবা মরূশিংখক্তমক ভেলিদ লাইসেন্স পায়বা দীলরশিংনা কেন্দ্রদা রেজিস্তর তৌরবা লৌমীশিংদা য়োনবা য়াহনগনি, অমদি লৌমীশিংনা মখোয়গী মাঙজৌননা ভেলিদেত তৌরবা বেঙ্ক একাউন্তশিংদা হকথেংননা দি.বি.তি.গী খুত্থাঙদা সবসিদী ফংগনি‍।

লৌউ-শিংউ অমদি লৌমীশিংগী য়াইফ-থৌরাং মন্ত্রালয়গী সেক্রেতরী, শ্রী মনোজ অহুজা, জোইন্ত সেক্রেতরী (সীদ) শ্রী পঙ্কজ য়াদব অমদি অতৈ ওফিসরশিং থৌরম অদুদা শরুক য়াখি, অদুগা স্তেতশিং অমদি আই.সি.এ.আর.গী মরুওইবা ওফিসিএলশিংসু ভিদিও কন্ফরেন্সিংগী খুত্থাঙদা শরুক য়াখি‍।

****(Release ID: 1917967) Visitor Counter : 121