প্রধানমন্ত্রীগী লোইশঙ

৩১.০৭.২০২২দা ‘মন কী বাত’কী ৯১শুবা তাঙ্কক্তা পি.এম.না থমখিবা ৱারোলগী মনিপুরী ৱাহন্থোক

Posted On: 31 JUL 2022 11:35AM by PIB Imphal

ঐগী নুংশিরবা ইরৈবাকচাশিং, খুরুমজরি!

মসি ‘মন কী বাত’কী ৯১শুবা তাঙ্কক্নি। মমাংদা ঐখোয়না তোঙান-তোঙানবা ৱাফম কয়াগী ৱারী শাখ্রে, মশিং লাকঙমদ্রবা হীরমশিংদা ঐখোয়গী ৱাখল্লোনশিং ফোঙদোকখ্রে, অদুবু হন্দক্কী ‘মন কী বাত’ অসিদি য়াম্না অখন্নবা ওই। মসিগী মরমদি হন্দক্কী তানফম অসি নীংতম নুমিৎ ওইরি, ভারতনা নীংতম্বা ফংলকপগী চহি ৭৫ শুগদৌরি। ঐখোয়না ফজরবা অমসুং পুৱারী ওইরবা মীকুপ অসি উজবা ফংগদৌরি। তাইবং মপুনা ঐখোয়বু অচৌবা খুদোংচাবা অসি ফংহনবীরি। খন্দুনা য়েংবীয়ু… ঐখোয়না মীখা পোল্লিঙৈ মতমদা পোক্লম্বা তারবদি, ঐখোয়না নুমিৎ অসি করম্না উবা ফংলমগনি? মীখা পোনবদগী নীংতম্বা পাম্বগী ইখৌ লাংবা, মীনাই নাইথাংগী য়োৎলিংদগী নীংতম্বা ফংনবা হোৎনবা – মসিগী মতিক ময়াই কল্লমগনি! মতম অদুদা,  নুমিৎ খুদিংগী ইরৈবাকচা করোর কয়ানা লান্থেংনবা, লান শোক্নবা অমসুং নীংতম্বগীদমক থৱায়না পোন্থা পীবা উরমগনি। মতম অদুদা ঐখোয়না করম্বা মতমদা ঐহাক্কী ভারতনা নীংতম্বা ফংগদগে হায়না মঙলানগা লোয়ননা নুমিৎ খুদিংগী অয়ুক্তা হৌগৎলমগনি… অমসুং ভন্দে মাতরম অমসুং ভারত ইমানা য়াইফরে হায়না খোলাউ লাউদুনা তুংগী মীরোলগীদমক্তা ঐখোয়গী নহা ওইরিঙৈগী পুন্সি কত্থোক্তুনা ঐখোয়না থৱায়না পোন্থা পীরম্বসু য়াই। 

মরুপশিং, জুলাই ৩১, হায়বদি ঙসি অসি ইরৈবাকচা পুম্নমক্না সহীদ উধম সিংহজীনা কত্থোকখিবা অদুবু ইকাই খুম্নবা উৎলি। ঐহাক্না লৈবাক্কীদমক কত্থোকখ্রবা অসিগুম্বা অতোপ্পা অথৌবা য়াওল্লোই পুম্নমক্তা ইকাই খুম্নবা উৎচরি।

মরুপশিং, আজাদী কা অমৃত মহোৎসবপু মীয়ামগী ইহৌ অমগী মওংদা পাঙথোক্লিবা অসি উবদা ঐহাক্না য়াম্না নুংঙাইবা ফাওই। লম খুদিংমক্তগী অমসুং খুন্নাইগী শরুক খুদিংমক্তগী মীয়াম্না থোরক্তুনা মসিগা মরী লৈনবা তোঙান-তোঙানবা থৌরমশিংদা শরুক য়ারি। অসিগুম্বা থৌরম অমা থা অসিগী হৌরকপদা মেঘালয়দা পাঙথোকখি। মীয়াম্না মেঘালয়গী অথৌবা লান্মী য়ু. তিরোত সিংহবু মহাক্কী লৈখিদবগী কুমওন্না লাকপদা নীংশিংখি। তিরোত সিংহজীনা খাসী হিলসবু ব্রিতিশনা খুদম চন্নবা হোৎনখিবা অমসুং মফম অদুগী চৎন-লোনচৎ মাংহন্নবা হোৎনরকখিবগী মায়োক্তা অকনবা মওংদা মায়োক্নখি। থৌরম অসিদা কলাকার কয়ানা ফজরবা খুদোলশিং তমখি। মখোয়না পুৱারীবু অমুক হিংগৎহনখি। থৌরম অসিগী শরুক ওইনা কার্নিবেল অমা পাঙথোকখি, মসিদা মেঘালয়গী ফজরবা চৎন-লোনচৎ অসি নীংথিজরবা মওংদা উৎখি। চয়োল খরগী মমাংদা কর্নাতকাদা, অমৃতা ভারতী কন্নদার্থী কৌবা অখন্নবা কেম্পেন অমা হৌদোকখি। হায়রিবা অসিদা রাজ্য অসিগী মফম ৭৫দা আজাদী কা অমৃত মহোৎসবকা মরী লৈনবা অচৌবা থৌরমশিং পাঙথোকখি। মসিগা লোয়ননা কর্নাতকাগী অথৌবা নীংতম লান্মীশিংবুসু নীংশিংখি, মফম অসিগী খোরিলোলগী ফজরবা মশকশিং মাংদা পুথোক্নবা খোঙথাংশিংসু লৌখৎখি।

মরুপশিং, জুলাই থা অসিমক্তদা পুক্নিং চীংশিন্নীংঙাই ওইরবা খোঙথাংশিং লৌখৎখি মসিগী মমিং আজাদী কা রেলগারী ওর রেলৱে স্তেসন কৌখি। মখোয়গী পান্দমদি মীয়ামদা নীংতম ইহৌদা ইন্দিয়ন রেলৱেজনা লৌখিবা থৌদাং অদু খঙহনবনি। লৈবাক অসিদা নীংতম ইহৌগী পুৱারীগা মরী লৈনবা অসিগুম্বা রেলৱে স্তেসন কয়ামরুম লৈ। ময়ামসু রেলৱে স্তেসনশিং অসিগী মরমদা তাবদা শোইদনা অঙকপা পোক্কনি। ঝারখন্দদা লৈবা গোমো জঙ্কসন অসি হৌজিক্তি ওফিসিএল ওইনা নেতাজী সুভাস চন্দ্র বোস জঙ্কসন গোমো হায়না খঙনরে। অদোম খঙবীরব্রা? তশেংবদি স্তেসন অসিমক্তগী নেতাজী সুভাশনা কালকা মেল তোংদুনা ব্রিতিশ ওফিসরশিংবু নমথাক তৌরম্লগা মাইপাক্না নান্থোকখি। পুম্নমক্না লখনৌগী মনাক্তা লৈবা কাকোরী রেলৱে স্তেসনগী মমিং তারম্লগনি। রাম প্রসাদ বিস্মিল অমসুং অশফাক উল্লাহ খানগুম্বা অথৌবা মীওইশিংগা স্তেসন অসিগা মরী লৈনৈ। অথৌবা য়াওল্লোইশিং অসিনা ত্রেন্দা পুরকপা ব্রিতিশকী সনা-লুপা কয়া লুত তৌদুনা মখোয়গী মথৌনা-মরিংজেল খঙহনখি। ময়াম্না তামিল নাদুগী মীয়ামগা ৱারী শাবা মতমদা থুথুকুদী জিলাদা লৈবা বাঞ্চী মনিয়াচ্চী জঙ্কসনগী মরমদা খঙবা ঙমগনি। স্তেসন অসিগী মমিং অসি তামিল নীংতম লান্মী বাঞ্চিনাথনকীদগী লৌদুনা থোনবনি। মফম অসিদা মতম অদুদা চহি ২৫ খক্তা ঙাইরিবা বাঞ্চীনা ব্রিতিশ কল্লেক্তর অমবু মহাক্কী লংজরুবা মরালগীদমক চৈরাক পীখি।

মরুপশিং, লিস্ত অসি য়াম্না শাংখ্রে। লৈবাক শিনবদগী রাজ্য ২৪দা লৈবা অসিগুম্বা রেলৱে স্তেসন ৭৫ মশক খঙদোকখি। স্তেসন ৭৪ অসি য়াম্না নীংথিনা লৈতেংখি। মফমশিং অসিদা থৌরম মখল কয়া পাঙথোক্লি। অদোমগী মনাক নকপদা লৈবা অসিগুম্বা পুৱারীগা শাগোন্নরিবা স্তেসনদা চৎনবগী মতম কাইথোকপীয়ু। অদোম্না খঙলমদবা নীংতম ইহৌগী পুৱারীগী লমায় কয়াগী মরমদা অদোম্না হেন্না কুপ্না খঙবা ঙমগনি। ঐহাক্না মনাক নকপদা লৈবা স্কুলগী মহৈরোয়শিং অমসুং ওজাশিংদা মখোয়গী স্কুলগী অপীকপা অঙাংশিংবু স্তেসন অসিদা পুদুনা অঙাংশিংদা মফম অদুদা থোকখিবা থৌদোক কয়াগী মতাংদা মখোয়দা শন্দোক্না তাকপীনবা ঐহাক্না হায়জরি।

ঐহাক্কী নুংশিরবা ইরৈবাকচাশিং, আজাদী কা অমৃত মহোৎসবকী মখাদা ওগস্ত ১৩দগী ১৫ ফাওবা অখন্নবা খোঙজং – ‘হর ঘর তিরঙ্গা-হর ঘর তিরঙ্গা’ চত্থগনি। খোঙজং অসিগী শরুক ওইনা ওগস্ত ১৩দগী ১৫ ফাওবা অদোমগী য়ুমদা অদোম্না মচু অহুমগী ফিরাল চিংখৎপীয়ু, নত্ত্রগা য়ুমদা মসিবু থেৎপীয়ু। মচু অহুমগী ফিরালনা ঐখোয়বু পুনশিল্লি, ঐখোয়দা লৈবাক অসিগীদমক করিগুম্বা খরা তৌনবা ইথিল পীরিবনি। ঐহাক্না ৱাফম অমা পুখৎখি মদুদি ওগস্ত ২দগী ওগস্ত ১৫ ফাওবা ময়াম্না ঐখোয়গী সোসিএল মীদিয়া প্রোফাইল পিকচরশিংদা মচু অহুমগী ফিরাল হাপ্পিয়ু। অদোম খঙলব্রা, ওগস্ত ২ অসি ঐখোয়গী মচু অহুমগী ফিরালগা অখন্নবা মরী অমা লৈনৈ। নুমিৎ অসি ঐখোয়গী জাতিগী ফিরাল দিজাইন তৌখিবা পিঙ্গলী বেঙ্কাইয়াজীগী মপোক নুমিৎ তারি। ঐহাক্না মহাক্কী মফমদা ইকাই খুম্নবা উৎচরি। ঐখোয়গী জাতিগী ফিরালগী মতাংদা ৱারী শাবা অসিদা ঐহাক্না অথোইবা য়াওল্লোই মেদাম কামাবুসু নীংশিংলি। মহাক্না মচু অহুমগী ফিরাল অসি শেম্বদা য়াম্না মরু ওইবা থৌদাং অমা লৌখি।

মরুপশিং, আজাদী কা অমৃত মহোৎসবকী শরুক ওইনা পাঙথোক্লিবা থৌরম পুম্নমক অসিদগী পীজনীংবা অচৌবা পাউজেল অদুদি ঐখোয়গী ইরৈবাকচাশিংনা ঐখোয়গী থৌদাংবু মপুং ফানা কত্থোকপগা লোয়ননা ঙাক্না চৎকদবনি। মদু খক্তদা ঐখোয়না মশিং লাকঙমদ্রবা নীংতম লান্মীশিংগী মঙলান থুংহনবা ঙমগনি… অমসুং মখোয়না মঙজরম্বা ভারতকী মঙলানশিং থুংহনবা ঙমগনি। মরম অসিনা ঐখোয়গী মথংগী চহি ২৫গী অমৃত কাল অসি কর্তব্যকাল, ইরৈবাকচা খুদিংমক্কী থৌদাং য়াবগী মতম অদুনি।

লৈবাক অসিবু নীংতম্বা ফংহন্নবা ঐখোয়গী থৌনা ফরবা লান্মীশিংনা ঐখোয়দা থৌদাং অসি শীন্নরমখি অমসুং ঐখোয়না মসি মপুং ফানা থুংহন্নবা হোৎনবা তাই।

ঐগী নুংশিরবা ইরৈবাকচাশিং, কোরোনাগী মায়োক্তা ঐখোয়গী ইরৈবাকচাশিংনা শোক্নরিবা লান অসি হৌজিকসু চত্থরি। মালেম পুম্বনা ঙসিসু মসিবু লান্থেংনরি। হোলিস্তিক হেল্থকিয়রদা মীয়াম্না মীৎয়েং চংবা হেনগৎলকপা অসিনা মীপুম খুদিংমক্তা চাউনা মতেং পাংখি। মসিদা ভারতকী অরিবা মতমগী পাম্বৈশিং অসি কয়াম কান্নখিবগে হায়বা ঐখোয় পুম্নমক্না খঙলি। কোরোনাগী মায়োক্তা লান্থেংনবদা আয়ুশনা মালেমগী থাক্তা মরু ওইবা থৌদাং অমা লৌখি। মালেম পুম্বনা আয়ুর্বেদ অমসুং ভারতকী হীদাক-লাংথকশিং অসিদা পাম্নরক্লি। আয়ুশকী এক্সপোর্তশিংদা রেকোর্দ গ্রোথ উবা ফংলিবা অসিগী মরু ওইবা মরমশিংদা মসি অমনি অমসুং সেক্তর অসিদা অনৌবা স্তার্ত-অপ কয়া থোরক্লিবা অসি উবা ফংবা অসি নুংঙাইবা ৱাফম অমসু ওইরি। হন্দক্তা গ্লোবেল আয়ুশ ইনভেস্তমেন্ত এন্দ ইনোভেসন সম্মিৎ পাঙথোকখি। মসিদা লুপা করোর লিশিং তরারোমগী ইনভেস্তমেন্ত প্রপোজেলশিং লাকখি খঙবদা অদোম শোইনা অঙকপা পোক্কনি। কোরোনাগী মতমগী মনুংদা থোকখিবা অতোপ্পা মরু ওইবা ৱাফম অদুদি হীদাক-লাংথক্কী পাম্বৈশিংদা রিসর্চ তৌবা চাউনা হেনগৎলকখি। হীরম অসিদা রিসর্চ স্তদী কয়া ফোঙখ্রে। মসি অফবা অহৌবা অমনি।

মরুপশিং, মখল কয়াগী হীদাক-লাংথক্কী পাম্বীশিংগী লমদা লৈবাক অসিদা অতোপ্পা অচৌবা খোঙথাং অমা পাইখৎলি। জুলাই থাদা ইন্দিয়ন ভর্চুএল হরবেরিয়ম হৌদোকখিবদা ঙাইরি। মসি ঐখোয়গী হৌরকফম শমজিন্নহনবদা করম্না দিজিতেল ৱর্ল্দ শীজিন্নবগে হায়বগী খুদম অমসু ওইরি। ইন্দিয়ন ভর্চুএল হরবেরিয়ম অসি ৱেবতা শেল তিংদনা ফংলিবা ঙাকশেন্দুনা থম্লিবা পাম্বীশিং নত্ত্রগা পাম্বীগী শরুকশিংগী দিজিতেল ইমেজশিংগী পুক্নীং চিংশিংন্নীংঙাই ওইবা কল্লেক্সন অমনি। ভর্চুএল হরবেরিয়ম অসিদা স্পেসিমেন লাখ অমা হেনবা অমসুং মখোয়গা মরী লৈনবা সাইন্তিফিক্কী ওইবা ই-পাউ ফংলি। ভর্চুএল হরবেরিয়ম অসিদা ভারতকী বোতানিকেল দাইভর্সিতীগী ফজরবা শক্তম অমসু উবা ফংলি। ইন্দিয়ন ভর্চুএল হরবেতিয়ম অসিনা ভারতকী ফ্লোরাগী মতাংদা রিসর্চ তৌনবগী অচৌবা রিসোর্স অমা শোইনা ওইরগনি হায়না ঐহাক্না থাজবা থম্মি।

ঐগী নুংশিরবা ইরৈবাকচাশিং, ‘মন কী বাত’ খুদিংমক্তা ঐখোয়গী মাইথোংদা মমোন মীনোক তমহনখিবা ইরৈবাকশিংগী মাইপাকপগী ৱারীশিংগী মতাংদা নৈনৈ। করিগুম্বা মাইপাকপগী ৱারীনা মাইথোংদা মমোন মীনোক তমহল্লবা অমসুং তাবদা খোইথুম্নরবদি অদোম্না মদুবু হেন্না নুংঙাইবা ৱাফমনি হায়না শোইদনা হায়গনি। হৌজিক মতম অসিদা ঐখোয়গী লৌমীশিংনা খোইহীগী পোত্থোকশিংদা থৱায় চংনা হোৎনরি। খোইহীগী খোইথুম্নবা অসিনা ঐখোয়গী লৌমীশিংগী পুন্সিদসু অহোংবা পুরক্লি, মখোয়গী শেন্থোক হেনগৎহল্লি। হরিয়ানাগী য়মুনানগরদা লৈবা খোই য়োকপা – সুভাশ কম্বোজজী কৌবা অমা লৈ। সুভাশজীনা খোই য়োকবগী মতাংদা সাইন্তিফিক ওইবা মওংদা ত্রেনিং চত্থখি। মসিগী মতুংদা মহাক্না শুপ্নগী উপু তরুক্কা লোয়ননা মহাক্কী থবক হৌখি। ঙসিদি মহাক্না উপু লিশিং অনিরোম শীজিন্নদুনা খোই য়োক্লি। মহাক্কী খোইহী অসি রাজ্য কয়াদা সপ্লাই তৌখি। বিনোদ কুমারজী অসিসু জম্মুগী পল্লী খুঙ্গংদসু খোইগী কোলোনী লিশিং অমা মখাই হেন্না থমদুনা খোই য়োক্লি। মহাক্না মমাং চহিদা ক্যুন বী লোইবগী ত্রেনিং য়াওখি। মসিদগী মহাক্না  চহি অমদা লুপা লাখ ১৫দগী ২০ ফাওবা তানবা ঙম্লে। কর্নতকাদসু অতোপ্পা লৌমী – মধুকেশ্বর হেগরেজী লৈরি। মধুকেশ্বরজীনা হায়খি মদুদি মহাক্না ভারত সরকারদগী বী কোলোনী ৫০গী সবসিদী ফংখি। ঙসি মহাক্না কোলোনী ৮০০ হেন্না থম্বা ঙম্লে, অমসুং খোইহী তন কয়া য়োনবা ঙম্লে। মহাক্না থবক অসিদা ইনোভেসন অমসু তৌরি অমসুং মহাক্না জাম খোইহী, তুলসী খোইহী অমসুং হৈক্রু খোইহীগুম্বা বোতানিকেল হনী পুথোক্লি। মধুকেশ্বরজীনা খোইহী পুথোকপদা অদোমগী ইনোভেসন শীজিন্নবা অমসুং মাইপাকপা অসিনা, মধু, অদোমগী মিংগী ৱাহন্থোকসু লৈহল্লি।

মরুপশিং, ঐখোয়গী অরিবা মতমগী হকশেলগী বিজ্ঞান্দা খোইহীবু কয়াম শীংথানরম্বগে হায়বা ময়াম্না খঙবীরবা ৱাফমনি। আয়ুর্বেদকী লাইরিকশিংদা খোইহীবু অমৃতনি হায়না ফোঙদোক্লমখি। খোইহীণা মহাও লৈহনবা খক নত্তনা মসিনা ঐখোয়দা হকচাং ফহল্লি। খোইহীগী পোত্থোক পুথোকপদা ওইথোকপা য়াবা কয়া লৈবনা প্রোফেস্নেল স্তীজ তৌরিবা নহাশিংনা মসিবু মশানা মশা থবক পীজবগী পাম্বৈ অমা ওইহল্লি। অয়ু.পি.গী গোরখপুরগী নিমিত সিংহ – অসিগুম্বা নহা অমনি। নিমিতজী বি.তেক লোইরে। মহাক্কী মপাবুং অসি দোক্তর অমসুনি অদুবু মহাক্কী মহৈ তম্বা লোইরবা মতুংদা থবক থীবগী মহুৎ নিমিতজীনা মশাবু থবক পীজনবা ৱারেপ লৌখি। মহাক্না খোইহী পুথোকপা হৌখি। মহাক্না ক্বালিতী চেক তৌনবা লখনৌদা মহাক্কী মশাগী লেব অমা হাংদোকচবসু ঙম্লে। নিমিতজীনা খোইহী অমসুং খোইরুদগী হৌজিক শেল নীংথিনা তানবা ঙম্লি অমসুং তোঙান-তোঙানবা রাজ্যশিংদা চৎতুনা লৌমিশিংদা ত্রেনিংসু পীরি। অসিগুম্বা নহারোলশিংনা হোৎনবা কনবা অসিনা মরম ওইদুনা ঙসি লৈবাক অসিনা খোইহী চাউনা পুথোকপা ঙম্লে। লৈবাক অসিদগী মপালদা খোইহী থাদোকপসু হেনগৎলক্লে মসি খঙবদা অদোম্না নুংঙাইবা পোক্কনি। লৈবাক অসিনা নেস্নেল বীকীপিং এন্দ হনী মিসনগুম্বা কেম্পেনশিং হৌদোকখি, লৌমীশিংনা কন্না হোৎনখি অমসুং ঐখোয়গী খোইহীগী খোইথুম্নবা মহাও মালেম শিনবা থুংবদা য়ৌবা হৌরে। লম অসিদা অচৌবা ওইথোকপা য়াবা লৈরি। ঐখোয়গী নহারোলশিংনা মসিগী খুদোংচাবশিং অসি লৌদুনা মখোয়গী কান্নবা লৌহৌনবা অমসুং অনৌবা ওইথোকপা য়াবগী মঙফাওনবা ঙম্নবা হোৎরসি হায়জনীংই।

ঐগী নুংশিরবা ইরৈবাকচাশিং, ঐহাক্না ‘মন কী বাত’ তাবীরিবা, হিমাচল প্রদেশতগী শ্রীমান আশিশ বহলজীদগী চিথী অমা ফংখি। মহাক্কী চিথী অদুদা চম্বাগী ‘মিঞ্জর মেলা’গী মরমদা ইবীরকখি। তশেংবদা চুজাক পাম্বীগী মপালবু মিঞ্জর হায়না খঙনৈ। চুজাক মপাল শারকপা মতমদা মিঞ্জর মেলা পাঙথোকি অমসুং মেলা অসিদা লৈবাক শিনবা থুংবদগী লাকপা লমকোইবশিংনা শরুক য়াই। মতাং চান্নরুবনা হৌজিক মিঞ্জর মেলা পাঙথোক্লি। করিগুম্বা অদোম্না হিমাচলদা চৎলবদি অদোম্না মেলা অসি য়েংনবা চম্বাদা চৎপীয়ু।

“চম্বা এক দিন ওনা কনে মহীনা রৈনা”

হায়বদি মীওইশিংনা চম্বাদা নোংমগী ওইনা লাক্লম্মি অদুবু মাগী ফজবা অসি য়েংনবগীদমক মখোয়না থা অমা মফম অসিদা লৈথৈ হায়নি।

মরুপশিং, ঐখোয়গী লৈবাক্তা মেলাশিংগী ওইনা নাৎকী ওইবা অচৌবা মগুন লৈজৈ। মেলানা মীয়াম অমসুং থমোয়শিংবু পুনশিন্নৈ। নোং চুখ্রবা মতুং নোংজুগী মহৈ-মরোং মুল্লকপা মতম, সেপ্তেম্বর থাদা হিমাচলগী শিমলা, মন্দী, কুল্লু অমসুং সোলনদা, সৈরী নত্ত্রগা সৈর পাঙথোকই। সেপ্তেম্বর থাদা জাগরাসু পাঙথোকি। জাগরা মেলাশিংদা মহাসু লৈরম্ববু খুরুমজরবা মতুংদা বীসুগী ঈশৈশিং শকই।  মহাসু লৈরম্বা য়কাইহননবা অসি হিমালগী শিমলা, কিন্নোর অমসুং সিরমোরদা পাঙথোকই, লোয়ননা উত্তরাখন্দদসু পাঙথোকই।

মরুপশিং, ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা লৈরিবা তোঙান-তোঙানবা রাজ্যশিংগী ত্রাইবেল ফুরুপশিংগী অরিবা মতমদগী পাঙথোক্তুনা লাকপা মেলা কয়া লৈ। মেলাশিং অসি খরদি ত্রাইবেলগী নাৎকা মরী লৈনৈ অদুগা খরা অমনা ত্রাইবেলগী পুৱারী অমসুং হেরিতেজকা মরী লৈনৈ। খুদম ওইনা করিগুম্বা অদোম্না খুদোংচাবা ফংলবদি তেলঙ্গানাগী মেদরমদা পাঙথোকপা নুমিৎ মরিনিগী সমক্কা-সরলম্মা জাতরা মেলা অসি চৎপীয়ু। মেলা অসি তেলঙ্গানাগী মহাকুম্ভ হায়না খঙনৈ। সরলম্মা জাতরা মেলা অসি ত্রাইবেলগী অথৌবী নুপী অনি – সমক্কা অমসুং সরলম্মাবু ইকাই খুম্নবা ওইনা পাঙথোকপনি। মসি তেলঙ্গানা খক নত্তনা ছত্তিসগর, মহারাস্ত্র অমসুং আন্ধ্র প্রদেশতা কোয়া ত্রাইবেল ফুরপকী ওইনা য়াম্না থাজবা থম্লিবা কুহ্মৈ অমনি। আন্ধ্র প্রদেশকী মারীদম্মা মেলা অসিসু ত্রাইবেল খুন্নাইনা থাজবা থম্লিবা অদুগা মরী লৈনবা অচৌবা মেলা অমনি। মারিদম্মা মেলা অসি কালেনগী থাসীদগী ইঙাগী থাসি ফাওবা পাঙথোকই অমসুং ত্রাইবেল খুন্নাইনা মসিবু শক্তি উপাসনা থৌনিজবগা মরী লৈনহল্লি। মফম অসিদা নোংপোক থংবা গোদাবরীদা লৈবা পেদ্ধাপুরমদা মারীদম্মা মন্দির অমসু লৈ। মসিগা চপ মান্ননা রাজস্থানগী গরসিয়া ফুরুপকী মীয়াম্না শজিবুগী পনখৎলকপগী মরিনি পানবদা ‘সিয়াৱা কা মেলা’ নত্ত্রগা ‘মনখান রো মেলা’ পাঙথোকই।

ছত্তিসগরগী বস্তরগী নারায়নপুরগী ‘মাৱলী মেলা’ অসি য়াম্না অখন্নবা ওই। থংবদা লৈবা মধ্য প্রদেশকী ভগোরিয়া মেলা অসিসু য়াম্না মমিং চৎলি। ভগোরিয়া মেলা অসি রাজা ভোজকী মতমদগী হৌরকখি। মতম অদুদা ভীল নীংথৌশিং, কাসুমরা অমসুং বালুন্না মখোয় মশা-মশাগী কোনুংশিংদা অহানবা ওইনা পাঙথোকপা হৌখি। মসিদগী হৌনা মেলাশিং অসি য়াম্না থৱায় য়াওনা পাঙথোক্তুনা লাকখি। মসিগা মান্নবা মওংদা গুজরাতকী তরনেতর অমসুং মাধোপুরগুম্বা মেলা কয়া মমিং চৎলি। মেলাশিং অসিদা ঐখোয়গী খুন্নাই, অমসুং ঐখোয়গী পুন্সিগী ইনোৎ হাপ্নবগী অচৌবা হৌরকফম অমা ওইরি। অদোমগী অকোইবদসু অসিগুম্বা মেলা কবা লৈরমগনি। হৌজিক্কী মতমদা খুন্নাইগী অরিবা মরীশিং অসি ‘এক ভারত-শ্রেস্থ ভারত’কী ৱাখল্লোন মপাঙ্গল কনখৎহন্নবা য়াম্না মরু ওই। মসিদা ঐখোয়গী নহারোলশিংনা য়াওশিনগদবনি অমসুং মখোয়না অসিগুম্বা মেলাশিংদা চৎপা খুদিংদা সোসিএল মীদিয়াদসু মসিগী পিকচরশিং শিয়র তৌগদবনি। করিগুম্বা অদোম্না পাম্লবদি অখন্নবা হেসতেগ অমা শীজিন্নবসু য়াই। মসিগী খুত্থাংদা অতোপ্পা মীওইশিংনা মেলাশিংগী মরমদসু খঙবা ঙমগনি। অদোম্না কলচর মন্ত্রালয়গী ৱেবসাইৎতা চংদুনা ফোতোশিং অপলোদ তৌবা য়াগনি। নুমিৎ খরা অসিদা কলচর মন্ত্রালয়ানা কম্পিতিসন অমা হৌরগনি, মসিদা মেলাশিং অসিগী খ্বাইদগী ফজবা পিকচরশিং থারকপা মীওইদা মনা পীগনি। অদুনা থিন্থবা তৌদনা মখোয়গী পিকচরশিং শিবর তৌবীয়ু অমসুং অদোম্না মনা অদু ফংবসু য়াই।

ঐগী নুংশিরবা ইরৈবাকচাশিং, অদোম্না নীংশিংবীরমগনি, ‘মন কী বাত’কী তাঙ্কক অমদা ঐহাক্না ভারত অসি শান্নপোৎশিং মপালদা থাদোক্নবগী পাৱরহাউস অমা ওইনবা মতিক ময়াই মপুং ফানা লৈ হায়না ফোঙদোকচখি। ঐহাক্না স্পোর্তস অমসুং গেমসশিংগী ভারতকী মমল য়াম্লবা হেরিতেজকী মতমদা অখন্ননা পনখি। ভারতকী লমশিংদা পুথোকপা শান্নপোৎশিং অসি চৎনবী অমসুং মহৌশা অনিমক উৎলপগা লোয়ননা অকোইবগী ফীভমদা শোকহন্দে। ঙসি ঐহাক্না অদোমদা ভারতকী শান্নপোৎশিগী মাইপাকপগী ৱারী শিয়র তৌজগে। ঐখোয়গী নহারোলশিং, স্তার্ত-অপশিং অমসৱুং ওন্তপ্রিনোরশিংনা মরম ওইদুনা ঐখোয়গী তোয়িন্দস্ত্রী অসিনা মাইপাকপা ঙম্লিবা অসি, ঐখোয়না মাইপাকপা ঙম্লিবসি অসি কনাগুম্বা অমত্তনা মঙদা ফাওবা মংখিদে। ঙসি ভারতকী শান্নপোৎশিং অসিগী মতাংদা খন্ন-নৈনরকপদা ভোকেল ফোর লোকেলগী খোন্থাং মীপুম খুদিংমক্না তাবা ফংলি। মপালদগী ভারত্তগী পুশিল্লকপা শান্নপোৎশিংগী মশিং অসি হৌজিক লেপ্পা লৈতনা হন্থরক্লিবা অসিগী মতাংদা অদোম্না খঙবা পাম্লমগনি। মমাংদা মপালদগী লুপা করোর লিশিং ৩ হেনবগী শান্নপোৎশিং পুশিল্লম্মি, হৌজিক্তি মখোয়গী পুশিল্লকপগী চাং অসি চাদা ৭০ হন্থবা ঙম্লে অমসুং মসি হায়রিবা মতম অসিগী মনুংদা ভারতনা লুপা করোর লিশিং অনিগা চাতরুক্কী শান্নপোৎশিং মীরৈবাকশিংদা থাদোকপা ঙমখিবা অসি য়াম্না নুংঙাইবা ৱাফম অমনি। মমাংদদি ভারত্তগী লুপা করোর ৩০০-৪০০গী শান্নপোৎশিং খক্তা থাদোক্লমখি। অদোম্না হেন্না খঙবীরবা ৱাফমনি মদুদি পুম্নমক অসি কোরোনাগী চৈথেং ফংলিঙৈ মনুংদা থোকখিবনি। ভারতকী তোয় সেক্তর অসিনা মশাবু অওনবা পুরক্তুনা মাগী মতিক-ময়াই উৎপা ঙমখ্রে। ভারতকী মেন্যুফেকচর্রশিংনা ঙসিদি ভারতকী য়েলহৌঙৈগী থাজনবী, পুৱারী অমসুং নাৎতা য়ুম্ফম ওইবা শান্নপোৎশিং শারি। লৈবাক্কী মফম খুদিংমক্তা তোয় ক্লস্তরশিং লৈরি, শান্নপোৎশিং শারিবা অপীকপা ওন্তপ্রিনোরশিংনা মসিদগী চাউনা কান্নবা ফংলি। অপীকপা ওন্তপ্রিনোরশিং অসিনা শাবা শান্নপোৎশিং অসি ঙসিদি মালেম কোইনা য়ৌবা ঙম্লে। ভারত্তগী শান্নপোৎ শারিবশিংনা মালেমগী মাংজিল থারিবা গ্লোবেল তোই ব্রান্দশিংগা খুৎশম্নদুনা থবক পাইখৎলি। ঐখোয়গী স্তার্ত-অপ সেক্তরনা শান্নপোৎকী লম অসিদা অখন্নবা মীৎয়েং চংলিবা অসিদা ঐহাক্না অপেনবা পোকচৈ। মখোয়না লম অসিদা নুংঙাই-নুংঙাইরবা থবক কয়া অমসু পাইখৎলি। বেঙ্গলোরদা শুমী তোয়স কৌবা স্তার্তঅপ অমনা অকোইবদা শোকহন্দবা শান্নপোৎশিংদা মীৎয়েং থম্লি। গুজরাত্তা আর্কীদজু কম্পনীনা এ.আর.-বেজ ফ্লাশ কার্দশিং অমসুং এ.আর.-বেজ স্তোরীবুকশিং পুথোক্লি। পুনেদা বেজ তৌবা কম্পনী, ফনভেন্সননা লর্নিং, শান্নপোৎশিং অমসুং এক্তিবিতী পজলশিং শীজিন্নদুনা অঙাংশিংদা সাইন্স, তেক্নোলোজী অমসুং মেথস্তা পুক্নীং চীংশিন্নবা হোৎনরি। শান্নপোৎকী লমশিংদা অচৌবা থবক তৌরিবা অসিগুম্বা মেন্যুফেকচর্রশিং, স্তার্ত-অপশিংবু ঐহাক্না থাগৎপা ফোঙদোকচরি। ঐখোয়না অমত্তা ওইনা ভারতকী শান্নপোৎশিং অসি মালেম শিনবা থুংবদা মীয়াম্না পাম্নবা পোৎশকশিং ওইহল্লসি। মসিগা লোয়ননা ঐহাক্না মমা-মপা ওইরিবশিংদা ভারতকী শান্নপোৎশিং, পজলশিং অমসুং গেমশিং হেন্না হেন্না লৈবীনবা হায়জরি।

মরুপশিং, ক্লাসরুম নত্ত্রগা শান্নবুং ওইরবসু ঙসিদি ঐখোয়গী নহারোলশিংনা লম খুদিংমক্তা লৈবাক অসিবু চাউথোকচবা পোকহল্লি। থা অসিদা পি.ভি. শিন্ধুনা মহাক্কী অহানবা সিঙ্গাপুর ওপনগী তাইতল লৌখি। নীরজ চোপ্রানা ৱর্ল্দ এথলেতিক্স চেম্পিয়নশিপতা মহাক্কী ফজরবা পর্ফোরমেন্স মখা তানা উৎখি অমসুং সিলভর মেন্দল লৌরকখি। আইরলেন্দ পেরা বেদমিন্তন ইন্তর্নেস্নেলদসু ঐখোয়গী শান্নরোয়শিংনা মেদল ১১ লৌদুনা লৈবাক অসিগী মীংচৎ পুরকখি। রোমদা পাঙথোকখিবা ৱর্ল্দ কেদেত রেস্তলিং চেম্পিয়নশিপতা ভারতকী শান্নরোয়শিংনসু পর্ফোর্ম তৌখি। গ্রেকো-রোম ইভেন্ততা ঐখোয়গী এথলিত সুরজনা অঙকপা ফংনা ফজনা শান্নখি। হাক্না চহি ৩২গী শাংবা মতমগী মতুংদা ইভেন্ত অসিদা ৱেস্তলিংদা গোল্দ মেদল লৌরকপা ঙমখি। শান্নরোয়শিংগী ওইনদি চৎলিবা থা অসি এক্সন্না থল্লবা থা অমা ওইখি। চেন্নাইদা ৪৪শুবা চেস ওলিম্পিয়াদকী য়ুম্বু ওইবা ফংজবা অসি ভারতকী ওইনদি য়াম্না চাউথোকচনীংঙাইনি। তুর্নামেন্ত অসি জুলাই ২৮দগী হৌখি অমসুং ঐহাক্না হৌদোকপগী থৌরমদা য়াওবগী খুদোংচাবা ফংজখি। কম্মনৱেল্থ গেমসসু নুমিৎ অসিমক্তদা য়ু.কে.দা হৌদোকখি। নহাশিংনা মপুং ওইনা শেম্বা ইন্দিয়ন তীম অমনা মফম অদুদা লৈবাক অসিগী মহুৎশিল্লি। ঐহাক্না ইরৈবাকচাশিংগী মহুৎশিন্দুনা শান্নরোয়শিং অমসুং এথলিতশিংদা য়াইফ-মঙ্গোল পীজরি। ফিফা অন্দর ১৭ ৱুমেন্স ৱর্ল্দ কপসু ভারত্তা পাঙথোক্কদৌরিবা অসিদা নুংঙাইবা ফাওই। তুর্নামেন্ত অসি ওক্তোবরদা পাঙথোক্লগনি, মসিনা লৈবাক অসিগী মমোমশিংনা স্পোর্তস্তা থৱায় য়াওরিবা অসি হেনগৎহল্লগনি।

মরুপশিং নুমিৎ খরনিগী মমাংদা লৈবাক শিনবা থুংবদা ক্লাস ১০ অমসুং ১২কী ফলশিং হায়দোকখি। হোৎনবা কনবা অমসুং কত্থোকপা য়াওনা হোৎন্দুনা মাইপাকপা ঙমখ্রবা মহৈরোয় পুম্নমক্তা ঐহাক্না থাগৎপা ফোঙদোকচরি। লাইচৎ অসিনা মরম ওইদুনা হৌখিবা চহি অনি অসি য়াম্না অৱাবা ওইখি। ফীভমশিং অসিদা ঐখোয়গী নহারোলশিংনা উৎখিবা থৌনা অমসুং অখাং কনবা অসি য়াম্না শীংথানীংঙাই ওই। ঐহাক্না পুম্নমক্তা য়াইফ-মঙ্গোল পীজরি।

ঐগী নুংশিরবা ইরৈবাকচাশিং, লৈবাক শিনবা থুংনা চৎতুনা নীংতম্বগী চহি ৭৫শুরকপগী মতাংদগী ঙসিগী ঐখোয়গী খন্ন-নৈনবা অসি হৌখি। মথংদা ঐখোয়না অমুক উনবদা ঐখোয়গী মথংগী চহি ২৫গী খোঙচৎ অদু হৌরম্লগনি। ঐখোয়গী য়ুমশিংদা অমসুং ঐখোয়গী নক্নবা মীওইশিংগী য়ুমশিংদা ঐখোয়গী নুংশিরবা মচু অহুমগী ফিরাল চিংখৎপদা য়াওবীনবা ঐহাক্না পুম্নমক্তা হায়জরি। করিগুম্বা অদোম্না অখন্নবা অমা তৌবা তারবদি অদোম্না নীংতম নুমিৎ করম্না পালন তৌখিবগে হায়বগী মতাংদা ঐঙোন্দা শিয়র তৌবীয়ু। মথংদা ঐখোয়না অমৃত পর্বগী তোঙান-তোঙানবা মচুশিংগী মতাংদা অমুক হন্না ৱারী শারসি। মতম অদু ফাওবদংদি ঐঙোন্দা কাইনবগী য়াথং পীবীয়ু। হন্না-হন্না থাগৎচরি।

***(Release ID: 1846764) Visitor Counter : 172