ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

8 ਕੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਅਧਾਰ:2011-12=100) ਅਕਤੂਬਰ 2020

Posted On: 27 NOV 2020 5:00PM by PIB Chandigarh

ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਕੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਲਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
2. ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 8 ਕੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਇੰਡੈਕਸ 124.2 ਸੀ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.5% (ਆਰਜੀ) ਘਟਿਆ ਹੈ ।ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020-21 ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ (-)13.0% ਹੈ)।
3. ਜੁਲਾਈ 2020 ਲਈ 8 ਕੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (-)7.6% ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
8 ਕੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 40.27% ਹੈ । ਸਾਲਾਨਾ/ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

C:\Users\dell\Desktop\image001TVJ6.png

Annexure

 

Performance of Eight Core Industries

Yearly Index & Growth Rate

Base Year: 2011-12=100

 

Index

 Sector

Weight

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Apr- Oct 2019-20

Apr- Oct 2020-21

Coal

10.3335

103.2

104.2

112.6

118.0

121.8

124.9

134.1

133.6

110.2

106.3

Crude Oil

8.9833

99.4

99.2

98.4

97.0

94.5

93.7

89.8

84.5

86.0

80.7

Natural Gas

6.8768

85.6

74.5

70.5

67.2

66.5

68.4

69.0

65.1

66.8

58.4

Refinery Products

28.0376

107.2

108.6

108.8

114.1

119.7

125.2

129.1

129.4

127.3

106.4

Fertilizers

2.6276

96.7

98.1

99.4

106.4

106.6

106.6

107.0

109.8

108.3

112.8

Steel

17.9166

107.9

115.8

121.7

120.2

133.1

140.5

147.7

152.6

152.8

117.9

Cement

5.3720

107.5

111.5

118.1

123.5

122.0

129.7

147.0

145.7

141.7

111.6

Electricity

19.8530

104.0

110.3

126.6

133.8

141.6

149.2

156.9

158.4

164.9

155.6

Overall Index

100.0000

103.8

106.5

111.7

115.1

120.5

125.7

131.2

131.6

130.0

113.1

 

Growth Rates (in per cent)

Sector

Weight

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Apr- Oct 2019-20

Apr- Oct 2020-21

Coal

10.3335

3.2

1.0

8.0

4.8

3.2

2.6

7.4

-0.4

-5.8

-3.6

Crude Oil

8.9833

-0.6

-0.2

-0.9

-1.4

-2.5

-0.9

-4.1

-5.9

-5.8

-6.1

Natural Gas

6.8768

-14.4

-12.9

-5.3

-4.7

-1.0

2.9

0.8

-5.6

-2.6

-12.5

Refinery Products

28.0376

7.2

1.4

0.2

4.9

4.9

4.6

3.1

0.2

-1.7

-16.4

Fertilizers

2.6276

-3.3

1.5

1.3

7.0

0.2

0.03

0.3

2.7

2.6

4.1

Steel

17.9166

7.9

7.3

5.1

-1.3

10.7

5.6

5.1

3.4

6.7

-22.8

Cement

5.3720

7.5

3.7

5.9

4.6

-1.2

6.3

13.3

-0.9

-0.6

-21.3

Electricity

19.8530

4.0

6.1

14.8

5.7

5.8

5.3

5.2

0.9

1.5

-5.6

Overall Growth

100.0000

3.8

2.6

4.9

3.0

4.8

4.3

4.4

0.4

0.3

-13.0 

 

Performance of Eight Core Industries

Monthly Index & Growth Rate

Base Year: 2011-12=100

Index

 Sector

Coal

Crude Oil

Natural Gas

Refinery Products

Fertilizers

Steel

Cement

Electricity

Overall Index

Weight

10.3335

8.9833

6.8768

28.0376

2.6276

17.9166

5.3720

19.8530

100.0000

Oct-19

109.6

86.3

66.3

134.2

115.5

149.5

137.0

145.8

127.4

Nov-19

133.6

82.4

64.4

133.0

116.7

154.9

142.4

139.9

129.2

Dec-19

152.9

83.5

65.5

130.5

120.5

165.2

159.2

150.2

135.5

Jan-20

164.7

85.0

65.3

134.4

116.5

155.4

164.1

155.6

137.4

Feb-20

171.1

75.6

58.3

128.9

107.8

152.9

160.7

153.6

134.0

Mar-20

209.7

85.0

60.1

135.3

98.3

133.2

129.8

146.9

134.0

Apr-20

103.7

80.2

53.3

94.2

85.0

26.9

22.5

125.6

81.2

May-20

109.4

82.0

57.2

102.0

113.4

96.4

117.3

150.6

107.7

Jun-20

104.3

79.6

58.1

110.6

114.6

122.3

137.8

156.2

116.3

Jul-20

100.3

83.0

61.2

114.5

119.4

141.9

126.8

166.3

122.5

Aug-20

98.3

81.2

61.0

105.9

120.8

147.4

109.1

162.7

119.1

Sep-20

105.8

78.3

57.5

106.3

113.5

145.1

126.7

166.4

120.5

Oct-20

122.2

80.9

60.6

111.5

122.8

145.4

140.9

161.1

124.2

 

Growth Rates (in per cent)

Sector

Coal

Crude Oil

Natural Gas

Refinery Products

Fertilizers

Steel

Cement

Electricity

Overall Growth

Weight

10.3335

8.9833

6.8768

28.0376

2.6276

17.9166

5.3720

19.8530

100.0000

Oct-19

-17.6

-5.1

-5.6

0.4

11.8

-0.5

-7.7

-12.2

-5.5

Nov-19

-3.5

-6.0

-6.4

3.1

13.6

7.0

4.3

-4.9

0.7

Dec-19

6.1

-7.4

-9.2

3.0

10.2

8.7

5.5

0.0

3.1

Jan-20

8.0

-5.3

-9.0

1.9

-0.1

1.6

5.1

3.2

2.2

Feb-20

11.3

-6.4

-9.6

7.4

2.9

2.9

7.8

11.5

6.4

Mar-20

4.0

-5.5

-15.1

-0.5

-11.9

-21.9

-25.1

-8.2

-8.6

Apr-20

-15.5

-6.4

-19.9

-24.2

-4.5

-82.8

-85.2

-22.9

-37.9

May-20

-14.0

-7.1

-16.8

-21.3

7.5

-40.4

-21.4

-14.8

-21.4

Jun-20

-15.5

-6.0

-12.0

-8.9

4.2

-23.2

-6.8

-10.0

-12.4

Jul-20

-5.7

-4.9

-10.2

-13.9

6.9

-6.5

-13.5

-2.4

-7.6

Aug-20

3.6

-6.3

-9.5

-19.1

7.3

-1.7

-14.5

-1.8

-7.3

Sep-20

21.2

-6.0

-10.6

-9.5

-0.3

2.8

-3.5

4.8

-0.1

Oct-20

11.6

-6.2

-8.6

-17.0

6.3

-2.7

2.8

10.5

-2. 5

 

*****

ਵਾਈ.ਬੀ./ਏ.ਪੀ.(Release ID: 1676570) Visitor Counter : 107