കൃഷി മന്ത്രാലയം

വർഷാന്ത്യ അവലോകനം: 2021- കൃഷി, കർഷക  ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

Posted On: 31 DEC 2021 5:57PM by PIB Thiruvananthpuram
2021-ൽ കൃഷി, കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും പുതു സംരംഭങ്ങളും:


ഉത്പാദനം:

2021-22 വർഷത്തെ, ഖാരിഫ് വിളകളുടെ  ഉത്പാദനം സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ (ഡാറ്റ) മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. (പ്രാഥമിക മുൻകൂർ മൂല്യനിർണ്ണയ രീതിയിലുള്ള കണക്കെടുപ്പ് അനുസരിച്ച് )

ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ - 150.50 മെട്രിക് ടൺ
എണ്ണക്കുരു - 23.39 മെട്രിക് ടൺ
കരിമ്പ് - 419.25 മെട്രിക് ടൺ


പി എം  കിസാൻ:

ഇതുവരെ 11.54 കോടിയിലധികം കർഷകർക്ക് 1.60 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ നേരിട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.


പി എം-കെഎംഡിവൈ :

21,42,718 കർഷകർ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ മാൻധൻ യോജനയിൽ  (PM-KMDY) അംഗമായിട്ടുണ്ട്.
 

എഐഎഫ് :

കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് (AIF -Agriculture Infrastructure Fund) ഇതുവരെ 8702 പദ്ധതികൾക്ക് 6254 കോടി രൂപ വായ്പയായി അനുവദിച്ചിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതിൽ 4315 പദ്ധതികൾക്ക് 2291 കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കി.


താങ്ങുവില -MSP :

2021-22 വർഷത്തിലെ എല്ലാ അംഗീകൃത ഖാരിഫ് വിളകൾക്കും 2021 ജൂൺ 9-ന് തന്നെ കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയിൽ (Minimum Support Price - MSP)  സർക്കാർ വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2021 സെപ്റ്റംബർ 8-ന്, 2022-23 ലെ റാബി മാർക്കറ്റിംഗ് സീസണിൽ (RMS) എല്ലാ അംഗീകൃത റാബി വിളകൾക്കും സർക്കാർ MSP പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 

ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദൗത്യം:
 

2021-22 കാലയളവിൽ, 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്  എന്നീ 2 കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജില്ലകളിൽ ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദൗത്യം (National Food Security Mission-NFSM) നടപ്പിലാക്കി. 2021-22 കാലയളവിൽ NFSM-നായി 1560.00 കോടി രൂപ (BE) അനുവദിച്ചു.


പരമ്പരാഗത് കൃഷി വികാസ് യോജന (PKVY):
 

PKVY പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ 2018-19 മുതൽ 2020-21 വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 20500 ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതിൽ 19043 ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിച്ചു. 2018-19 മുതൽ 2020-21 വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 9.52 ലക്ഷം കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചു.
 

രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന (RKVY-RAFTAAR) 2021-22 ൽ

2021-22 ൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 1034.21 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 2021-22 കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി, ഇതുവരെ 286 പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


കാർഷിക രംഗത്തെ യന്ത്രവൽക്കരണം:

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഇതിനായി  523.04 കോടി അനുവദിച്ചു.


പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന (PMFBY):

ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ 16000 കോടി രൂപയിൽ,  2021-22 കാലയളവിൽ മാത്രം 9719.24 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു/വിനിയോഗിച്ചു.
 

സൂക്ഷ്മ ജലസേചന മേഖല:

രാജ്യത്ത് സൂക്ഷ്മ ജലസേചന മേഖല വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ശുപാർശയുടെ  തുടർച്ചയായി നബാർഡ് രൂപീകരിച്ച  5000 കോടി രൂപയുടെ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ഫണ്ട് കോർപ്പസിൽ 5000 കോടി രൂപ വർദ്ധനവ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.


ബജറ്റ് വിഹിതം:

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,23,018 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.വ്യാപാരം:
 


2020-21 കാലയളവിൽ കാർഷിക, അനുബന്ധ ചരക്കുകളുടെ കയറ്റുമതി  310811.44 കോടി രൂപയായിരുന്നു. മുൻവർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 22.86% വർദ്ധനവ്.
 

ദേശീയ തേനീച്ചവളർത്തൽ, തേൻ ദൗത്യം (NBHM):
 

 8 പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി 1223.45 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.


ATMA:
 


നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം അതായത് 201-22ൽ, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും 225.83 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
 

അഗ്രി-ക്ലിനിക്കുകളും അഗ്രി-ബിസിനസ് സെന്ററുകളും:
 

2021-22 കാലയളവിൽ, 1194.98 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും ആകെ 3033 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരിശീലനം നേടി. 1337 സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 166 സംരംഭങ്ങൾക്ക് സബ്‌സിഡി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
 

കിസാൻ കോൾ സെന്റർ:

2021-22 കാലയളവിൽ, ആകെ 32,95,656 കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇതുവരെ 2336.01 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.
 

അഗ്രോ-ഫോറസ്ട്രി (SMAF) പദ്ധതിയുടെ അനുവർത്തനം:

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം മുതൽ 93,809 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് മൊത്തം 401 ലക്ഷം മരങ്ങൾ ഇതുവരെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. 76,373 കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചു.(Release ID: 1787627) Visitor Counter : 223


Read this release in: Hindi , English , Urdu