ഉരുക്ക് മന്ത്രാലയം

സ്റ്റീൽ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും

Posted On: 22 MAR 2021 12:49PM by PIB Thiruvananthpuram

ന്യൂഡൽഹി, മാർച്ച് 22, 2021

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിലും നടപ്പുവർഷത്തിലും (ഏപ്രിൽ-ജനുവരി, 2020-21 - താൽക്കാലിക കണക്കുകൾ) സ്റ്റീലിന്റെ രാജ്യം തിരിച്ചുള്ള ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, അനുബന്ധം-I, അനുബന്ധം-II എന്നിവയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിലും നടപ്പു വർഷത്തിലും (അതായത് 2020-21 ഏപ്രിൽ-ജനുവരി വരെയുള്ള താൽക്കാലിക കണക്കുകൾ), അസംസ്കൃത ഉരുക്ക് ഉൽപാദനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം -III ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

 

 

 

 

Annexure-I

 

 

 

 

 

IMPORT OF FINISHED STEEL ('000 tonnes)

Country

2017-18

2018-19

2019-20

April-February, 2020-21*

AUSTRIA

13

13

13

70

BELGIUM

99

118

74

52

BRAZIL

22

33

23

5

CANADA

15

13

20

15

CHINA

1902

1539

1207

784

FINLAND

13

14

9

4

FRANCE

76

58

56

96

GERMANY

145

166

135

133

INDONESIA

107

228

464

78

ITALY

110

58

81

30

JAPAN

1176

1271

1018

486

KOREA

2473

2931

2687

1740

KUWAIT

2

5

8

3

MALAYSIA

32

50

51

40

NEPAL

9

3

6

6

NETHERLANDS

7

18

11

14

POLAND

14

12

8

4

RUSSIA

150

126

71

57

SINGAPORE

72

117

139

30

SLOVENIA

11

11

11

7

SOUTH AFRICA

40

41

22

14

SPAIN

30

25

32

15

SWEDEN

33

24

23

25

TAIWAN

271

262

165

165

THAILAND

44

85

52

48

U.K.

43

20

17

9

UAE

24

21

21

17

UKRAINE

47

182

84

30

USA

127

74

65

49

VIETNAM

203

167

86

116

OTHERS

173

148

110

110

TOTAL

7483

7835

6768

4252

Source: Joint Plant Committee (JPC); *provisional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexure-II

 

EXPORT OF FINISHED STEEL ('000 tonnes)

 

Country

2017-18

2018-19

2019-20

April-February, 2020-21*

 

ARGENTINA

50

1

2

22

 

AUSTRALIA

26

49

18

43

 

BANGLADESH

149

115

184

148

 

BELGIUM

976

617

403

370

 

CANADA

50

53

60

40

 

CHILE

6

3

30

3

 

CHINA

26

3

73

2053

 

COLOMBIA

16

18

19

9

 

DJIBOUTI

38

46

47

3

 

ECUADOR

19

6

8

5

 

EGYPT

61

64

15

55

 

ETHIOPIA

106

97

47

19

 

FRANCE

9

17

27

1

 

GERMANY

41

23

25

18

 

GHANA

27

14

17

8

 

GREECE

33

10

33

37

 

INDONESIA

197

87

102

23

 

IRAN

63

8

3

1

 

ITALY

1239

833

793

752

 

JAPAN

6

0

2

2

 

KENYA

40

4

7

37

 

KOREA

43

60

29

20

 

KUWAIT

22

20

16

12

 

MADAGASCAR

8

2

1

1

 

MALAYSIA

363

206

168

64

 

MEXICO

118

36

20

18

 

MYANMAR

201

29

58

93

 

NEPAL

661

837

955

681

 

NETHERLANDS

52

29

27

24

 

OMAN

55

58

162

104

 

PERU

33

3

2

3

 

PHILIPPINES

51

2

25

1

 

POLAND

139

73

67

67

 

PORTUGAL

109

62

102

110

 

QATAR

30

26

38

51

 

ROMANIA

34

26

43

67

 

RUSSIA

24

10

26

45

 

SAUDI ARABIA

270

122

172

215

 

SINGAPORE

174

18

13

33

 

SOMALIA

16

8

5

3

 

SOUTH AFRICA

13

6

5

53

 

SPAIN

566

352

280

319

 

SRI LANKA

172

85

141

121

 

SWEDEN

16

3

6

4

 

TAIWAN

81

22

190

124

 

THAILAND

98

71

88

117

 

TURKEY

183

68

40

23

 

U.K.

121

83

83

80

 

UAE

715

680

865

756

 

USA

325

98

51

24

 

VIETNAM

929

709

2337

2028

 

OTHERS

819

487

427

580

 

TOTAL

9620

6361

8355

9492

 

Source: Joint Plant Committee (JPC); *provisional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexure-III

Crude Steel: State Wise Production ('000t)

State

2017-18

2018-19

2019-20

April-February, 2020-21*

EASTERN REGION

Arunachal Pradesh

62

39

29

0

Assam

229

83

67

50

Bihar

703

563

540

414

Jharkhand

17113

17238

17209

14166

Meghalaya

74

65

92

28

Odisha

16968

19299

20253

19444

Tripura

20

7

12

7

West Bengal

7840

7471

7764

6233

Eastern Region Total

43009

44765

45965

40343

WESTERN REGION

Chhattisgarh

13033

13164

13534

11874

Dadra and Nagar Haveli

246

291

285

128

Daman and Diu

33

50

46

34

Goa

345

429

423

366

Gujarat

8260

8654

8680

7670

Madhya Pradesh

144

506

438

328

Maharashtra

8457

9114

8260

7078

Western Region Total

30518

32207

31667

27478

NORTHERN REGION

Delhi

12

13

12

9

Haryana

806

803

596

637

Himachal Pradesh

458

730

864

663

Jammu and Kashmir

130

136

114

106

Punjab

2779

3611

3310

2572

Rajasthan

793

1158

749

526

Uttar Pradesh

1001

1321

1198

888

Uttarakhand

438

1069

1077

845

Northern Region Total

6417

8840

7919

6245

SOUTHERN REGION

Andhra Pradesh

6156

6933

6539

5043

Karnataka

12766

13327

12875

10671

Kerala

336

349

304

217

Puducherry

162

190

210

162

Tamil Nadu

2699

3036

2505

1872

Telangana

1070

1274

1154

1073

Southern Region Total

23187

25109

23586

19039

All Region Total

103131

110921

109137

93105

Source: Joint Plant Committee (JPC);*provisional

 

കേന്ദ്ര സ്റ്റീൽ മന്ത്രി ശ്രീ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ലോക്‌സഭയിൽ രേഖാമൂലം ഇന്ന് അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം.
 
 
RRTN/SKY
 
 
****
 
 


(Release ID: 1706599) Visitor Counter : 110


Read this release in: English , Urdu